MEVZUAT DUYURULARI

14 Şubat 2020 Tarihli ve 31039 Sayılı Resmi Gazete

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik ile, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin, gerek sözleşmenin kurulmasından önce gerekse kurulması sırasında sözleşmenin konusu, teminatları ve diğer özellikleri hakkında oluşabilecek bilgi eksikliklerinin giderilmesi ile sözleşmenin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve sözleşmenin işleyişi ile ilgili olarak sigorta ettireni, sigortalı veya lehdarı etkileyebilecek nitelikteki değişiklik ve gelişmelerden ilgililerin haberdar edilebilmesini teminen sigortacı tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve yükümlülüklere dair usul ve esaslar düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200214-2.htm

20 Şubat 2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmi Gazete

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bu Kanun ile coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümler, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (“TKGM”) değerleme yetkisi kaldırılması, TKGM’nin anılan Kanun’un yürürlük tarihinden önce belirlediği değerlerin, DKV uygulaması açısından esas alınamayacağı, anılan Kanun ile getirilen düzenlemeyle, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca DKV uygulamasında bina vergi değeri esas alınacağı, tek meskeni bulunan mükellefler DKV’den muaf tutulması, Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, DKV konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı DKV’den muaf tutulacağı, DKV’nin matrahında değişiklik yapılması, Verginin matrahı, ilgili taşınmazın değerinin 5.000.000,00 TL’yi aşan kısmı olarak düzenleneceği, Vergi dilimlerinde değişiklik yapılması, DKV’ye tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

  • 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil), 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için binde 3 (‰ 3);
  • 10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil), 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için binde altı (‰ 6);
  • 10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için binde on (‰ 10)

oranında vergilendirileceği, Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacağı ve  beyanname verme süresinde değişiklik yapılması düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200220-1.htm

29 Şubat 2020 Tarihli ve 31054 Sayılı Resmi Gazete

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178)

Bu karar ile benzin ve motorine uygulanacak olan ÖTV miktarları düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200229-1.pdf

02 Mart 2020 Tarihli ve 31056 Sayılı Resmi Gazete

Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malta Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Polonya Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti’nin Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2181)

Bu karar ile  yukarıda yazılı ülkelerden 180 güne kadar olan ziyaretlerde 90 gün vize muafiyeti tanımlanması düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200302-6.pdf

03 Mart 2020 Tarihli ve 31057 Sayılı Resmi Gazete

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2182)

Bu karar ile standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinin yalnızca Merkez Bankası eli ile yapılabileceği, yolcuların yanlarında en fazla 5 kilogram işlenmemiş altın getirebileceği düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200303-8.pdf

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/57)

Bu tebliğ ile yurt dışından getirebilecek altına ilişkin nasıl işlemler uygulanacağı düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200303-10.htm

18 Mart 2020 Tarihli ve 31072 Sayılı Resmi Gazete

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)

Bu Tebliğ ile etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın ihracının kayda bağlanması düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200318-9.htm

20 Mart 2020 Tarihli ve 31074 Sayılı Resmi Gazete

Organizasyonların Ertelenmesi ile İlgili 2020/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Bu Genelge ile Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturan COVID-19 salgını önlemleri için, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200320-18.pdf

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Bu Tebliğ ile Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerden, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden dijital hizmet hasılat vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esasları düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200320-4.htm

21 Mart 2020 Tarihli ve 31075 Sayılı Resmi Gazete

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile yapı denetime ilişkin, denetçi firmalara ilişkin bazı konular düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200321-1.htm

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278)

Bu Karar ile Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerin uygulanacak olan KDV oranının %1 olarak belirlenmesi düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-1.pdf

22 Mart 2020 Tarihli ve 31076 Sayılı Resmi Gazete

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279)

Bu karar ile COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alman tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmesi düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-2.pdf

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile İlgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Bu genelge ile COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabileceği, buna dair usul ve esasların nasıl belirleneceği, bu kapsamda dönüşümlü çalışanların  fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacağı, idari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda olacağı, daha önce, COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edileceği; yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde idari izinli sayılabileceği düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322M1-1.pdf

25 Mart 2020 Tarihli ve 31079 Sayılı Resmi Gazete

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2281)

Bu Karar ile sülfür ve bir takım bazı sanayi ürünlerine uygulanacak tarife kontenjanı düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-1.pdf

COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2283)

Bu Karar ile zarar gören esnaf ve sanatkârların kullandıkları kredilerin vadelerinin uzatılması, düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin konular düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-3.pdf

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik ile uzaktan ekspertiz tanımı ve ücret hesaplanmasına dair ek bazı konular düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-8.htm

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-Yolcu)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile COVID-19 salgını nedeniyle 5/2/2020 tarihinden itibaren uçuşun iptal edilmesi durumunda, bu iptaller sebebiyle uçuşu icra eden veya etme taahhüdünde bulunan hava taşıma işletmesi uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ay sonuna kadar muaf olacağı, COVID-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun,  hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı olduğu ve yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabileceği düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-15.htm

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bu tebliğ ile prim ve teminat tutarı ile ilgili, bir önceki yıl ne kadar net hasılat yapması gerektiği, kredi limit miktarı ve diğer bazı konularda değişiklikler düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-9.htm

26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 Sayılı Resmi Gazete

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)

Bu Karar ile kolalı gazozların KDV oranı %35, tütün içeren purolar vb. bazı tütün içeren ürünlerin KDV oranları %80 olarak düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326-2.pdf

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6)

Bu Tebliğ ile ventilatör, oksijen konsantratörü, ekspirasyon valf, oksijen sensörü vb. malların ihracı yasaklanması veya ön izne bağlanması düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326-13.htm

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bu kanun ile,

  • Elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebileceği,
  • Turizmi Teşvik Kanunu’nda; “Bakanlık tarafından tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit yargılama usulü uygulanacağı, tahsisi iptal edilen ve irtifak hakları terkin edilen veya tahsis süreleri sona eren taşınmazlar üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak Hazineye intikal edeceği ve yatırımcının bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemeyeceği,
  • Hazine ve Maliye Bakanı’nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilmesi,
  • İmar Kanunu'na göre aykırılığa konu alanın, üzerinde bulunduğu arsa veya arazinin metrekaresinin büyük olduğu hallerde verilen cezalar; arsa/arazi büyüklüğü yerine, aykırılığa konu yapının büyüklüğü esas alınarak uygulanması
  • Maden Kanunu’na: “Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde Bakanlık tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak bu Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebilir. Bu takdirde mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımı durur ve hak düşürücü süreler erteleme süresince işlemez” hükmünün eklenmesi,
  • Dernekler Kanunu’na dernek işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasıTürk Medeni Kanunu’na göre derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlem elektronik ortamda da yapılabileceği,
  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeyle; 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere Koronavirüs sebebiyle yapılacak kısa çalışma ödeneği hak kazanmak için gerekli olan son üç yıldır 600 gün sigortalı çalışmak şartı 450 güne, kısa çalışmadan önceki son 120 gün çalışma şartı 60 güne indirilmekte, işverenlerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi haklı neden fesih hariç kısa çalışma yapılan dönemde işyerinde işçi çıkartılmaması şartına bağlanmakta ve kısa çalışma müracaatlarının ise başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde sonuçlandırılacağı,
  • İş Kanununda yer alan telafi çalışma sürelerinin artırılmasına dair Cumhurbaşkanı yetkisi 2 kat artırılması,
  • Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna: “(1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı,

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.” hükmünün eklenmesi,

  • Çek Kanununa 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacağı ve ödemenin nasıl yapılması gerektiği,
  • İcra ve mahkeme sürelerinin 30/04/2020’ye kadar durdurulacağı,
  • 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı,
  • Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla ticari reklamı veya tanıtımı yapılamaz, bu silahların kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemeyeceği,
  • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 26 ncı maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklik ile  İşveren sendikalarının, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak üzere karşılıksız yardıma ilişkin fon tutarı nakit mevcutlarının % 25 oranından % 35 oranına yükseltilmesi,
  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 64 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile çeşitli sebeplerde çalışmayan veya çalıştırılmayan işçilerin eksik çalışmalarını yapmalarını için tanınan telafi süresi 2 aydan 4 aya çıkartılması,
  • 5510 sayılı kanunun Ek 19 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile en düşük emekli aylığı tutarı 1.000 TL den 1.500 TL ye yükseltilmesi,
  • 5510 sayılı kanunun 3 ve 9 uncu  maddelerinde yapılan değişiklik ile ayda 10 günden az çalışan ev hizmetlilerinin genel sağlık sigortasından yararlanmak için kalan günlerin primlerini tamamlama zorunluluğu kaldırılması,
  • 5510 sayılı kanunun 88 ve Ek 9 uncu maddelerinde yapılan değişiklik ile kısmi (part time) çalışanlardan ayda 9 ile 20 gün arasında çalışanların genel sağlık sigortasından yararlanmaları için çalışmadıkları günler için ilave genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüğü kaldırılması,
  • 5510 sayılı kanunun  Ek 18 inci maddesinde yapılan değişiklik ile emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin bayramdan önceki aylarda da  ödenebilmesine ilişkin düzenleme yapılması,
  • 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021'e ertelenmesi

düzenlenmektedir.