Üyelik Yükümlülükleri

Üyelik Yükümlülükleri
 

      SUSURLUK TİCARET ODASI Üyelerinin Oda Üyelikleri ile ilgili yükümlülükleri
şunlardır:
 
  I-AİDATLAR
    Üyeliklere ilişkin aşağıda belirtilen aidatlarını bir defada 30 Haziran son ödeme tarihi
itibariyle ödenebilinmekte veya iki taksitte 30 Haziran ve 31 Ekim son ödeme tarihleri olmak
üzere Odamız veznesine yatırılabilmektedir.
 
II-MUNZAM AİDAT
Bir önceki yıla ait ticari kazanç beyanının binde beş oranında ödenmektedir.
 
 

 
             **2009 yılı için munzam aidat tavanı ........' dir.
 
      Haziran ve Ekim ayları aidat ödeme dönemleridir. Zamanında ödenmeyen aidatlar 6183
Sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince gecikme zammına tabi tutulur.
 
     Aidatlarının düzenli olarak yatırmayan Üyelerimiz belge düzenlenmesi, temini ve onayı
hizmetlerimizden yararlanamamaktadırlar.
 
 
III-DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ
      5590 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca "Odaya
kaydolunan tacirin durumlarında meydana gelen , Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı
gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde değişikliklerin Oda ve
Borsalara bildirilmesi mecburidir"