TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 4588

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda;

24/10/2013 Tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Kara yoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğin,”Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu”başlığı altındaki 6.maddesinin 3.fıkrasına göre;tehlikeli maddelerin kara yoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan,dolduran,paketleyen,yükleyen alıcı,boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi faaliyetlerinden biri veya birden fazlası faaliyet konuları ile iştigal eden işletmeleri kayıt altına almak ve işletmecilerin Yönetmeliğin 10,11,12,13,16,17 ve 18.maddesinde yeralan sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilip-getirilmediğinin tespit edilmesi amacıyla,işletmecileri”Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi(TMFB)”ile belgelendirmek için “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönerge”hazırlanarak 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği;

Bahsi geçen Yönerge kapsamında “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi(TMFB)”ile belgelendirme işleminin;işletmecilerin faaliyet konularına göre en az bir veya daha fazla alanlar için,Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Bölge Müdürlüklerince yürütüldüğü,

Ancak,yapılan incelemelerde bir kısım işletmelerin “Alıcı” adı altında tek bir faaliyet için TMFB aldığı anlaşılmış olup,bu işletmelerin ilgili Yönetmelik kapsamında kalan maddeleri doldurma,ambalajlama,yükleme ve boşaltma gibi diğer faaliyetlerden en az birini veya daha fazlasını icra ettikleri tespit edildiği,

Bu kapsamda,ilgili Yönetmeliğin Tanımlar başlığı altındaki 4.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendindeki “Alıcı;Taşıma Evrakı,Sevk İrsaliyesi veya Taşıma Senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği işletmeciyi,”tanımı ile aynı yönetmeliğin 16.maddesindeki alıcı yükümlülüklerinin birlikte değerlendirildiğinde;alıcının taşıma evrakına göre taraflardan biri olarak,gönderilen tehlikeli maddenin kabülünden sorumlu taraf olması ve alıcının gönderilen bu tehlikeli maddeyi taşıttan,konteynerden vb. araçlardan paketli veya dökme olarak boşaltan yükümlülüklerinin kapsamındaki boşaltma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olduklarından dolayı,bu durumdaki işletmecilere TMFB’si düzenlenirken “alıcı”faaliyeti ile birlikte “boşaltan”faaliyetini de gösterir bir şekilde en az iki TMFB düzenlenmesi gerekmekte olup,aksi halde yapılacak denetimlerde idari yaptırımlar uygulanacağı belirtilmektedir.

Söz konusu idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için söz konusu durumdaki firmaların UDHB Bölge Müdürlüklerine (BURSA) başvurmak sureti ile ilgili Yönetmelik ve Yönerge kapsamında gösterdikleri faaliyetleri gözden geçirerek alıcı olarak aldıkları TMFB’lerine “Boşaltan”ifadesinin işletmek sureti ile ücretsiz olarak yeniletmeleri gerekiği,

Ayrıca UDHB Bölge Müdürlüklerince alıcı+tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi adı altında TMFB’si talebinde bulunan işletmecilere,bundan sonra alıcı+boşaltan+tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi olarak TMFB düzenlenmesi gerektiği,

Sadece tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi için TMFB talebinde bulunan işletmecilerin taleplerinin ise,talep sahiplerinin tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olup olmadıklarının her üç başvurudan birinin yerinde incelenerek Yönetmeliğin 18.maddesi kapsamında işletmecinin tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi olduğunun tespit edilmesini müteakip,talep sahiplerine TMFB düzenlenebileceği belirtilmektedir.

Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerinize arz ederiz.                           

Saygılarımızla,