İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 6214

    İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

    Sayın Üyemiz;

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 10.07.2015 Tarih ve 48236449-209.01-E.7639 Sayılı Yazısına atfen;

    İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinde;”Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak,iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilir.Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde,bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde,tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak,bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.Belirlenen niteliklere ve belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmektedir.

    İş güvenliği uzmanı,iş yeri hekimi ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri ve denetimleri T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev,denetim ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bakanlığımıza bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’ne ulaştırılmakta olan şikayetlerde özellikle yetkilendirilmemiş kişi ve kurumlar eliyle İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütüldüğü görülmekte ve gözlemlenmektedir.

    İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin yetkilendirilmemiş kişi ve kurumlardan alınması,İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmediği anlamına gelmekte olup,idari para cezasına maruz kalacaktır.

    Üyelerimizin yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve idari yaptırıma maruz kalmamaları açısından;

    a) Bireysel Sözleşme yapılan İş yeri Hekimi veya İş Güvenliği Uzmanlarının sertifikalarının

www.isgkatip.csgb.gov.tr adresinden sorgulanıp,SGK kaydının iş yeri üzerinden gösterilmesini müteakip İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılarak hizmet alımının mümkün olabileceği,

   b) Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile sözleşme yapılmadan önce yetkili bir kurum olup-olmadığının www.isgkatip.csgb.gov.tr adresinden sorgulanıp yetkili bir kurum olduğunun anlaşılması halinde İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılarak hizmet alımının mümkün olabileceği belirtilmiştir.Üyelerimizin mağdur olmaması ve idari para cezalarına maruz kalmamaları açısından 

    Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerinize arz ederiz.