RESMİ MEVZUAT DUYURULARI

   10 Şubat 2016 Tarih ve 29620 Sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Mevzuat:6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

01.

    Özet : Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 inci maddesiyle genç girişimciler belli şartları sağladığında kazançlarının 75000 TL’ye kadar olan  kısmı için vergiden müstesna olduğu düzenlemesi yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesinin 1.i fıkrasına eklenen 15 inci bend ile gelir vergisi matrahının tespitinde, basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8000 TL’ye kadar olan kısmı gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği düzenlenmiştir. Aynı kanunun 123 üncü maddesinin 2 inci fıkrasında “86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde” ibaresi değiştirilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu:http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf

02.

   Özet  :  Kanunun 4 üncü maddesinde 492 sayılı Harçlar Kanununun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportlarda ikamet tezkereleri ve tasdik işlemleri harçtan müstesnadır düzenlemesi yapılmıştır.

   492 Sayılı Harçlar Kanunu : http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.492.pdf

03.

   Özet   : Kanunun 12 inci maddesi ile 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki 5700 TL olan gösterge rakamı 14750 TL olarak değiştirilmiş, 2 inci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. 

2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2108.pdf

04.

   Özet   : Kanunun 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun vergiden müstesna olan teslim ve hizmetlerin sayıldığı 13 üncü maddesine eklenen bentle gübre, küspe, tam yağlı soya gibi bentte belirtilen belli maddelerin tesliminin vergiden müstesna olduğu düzenlenmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu:http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3065.doc

05.

   Özet   : Kanunun 19 ve 20. maddeleri ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53. maddesinin 3. fıkrasının B bendindeki İşsizlik Sigortası Fonunun giderlerine iki yeni bent eklenmiş, kanuna eklenen ek madde ile doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği düzenlenmiştir.         

   4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu:http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4447.pdf

06.

   Özet   : Kanunun 21 ve 22. maddeleri ile 4857 sayılı İş Kanununun kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmesinin düzenlendiği 13. maddesine mecburi ilköğretim çağına kadar ebeveynlerden birinin kısmi süreli çalışma talebine ilişkin 2 yeni fıkra; analık halinde çalışma ve süt izninin düzenlendiği 74 üncü maddesine doğum ve sonrası izinler hakkında yeni fıkralar eklenmiştir. 

5857 sayılı İş Kanunu:  http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4857&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch&Tur=1&Tertip=5&No=4857

07.

   Özet   : Kanunun 23- 31 inci maddeleri ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6, 30, 47, 60, 67, 81, 87, geçici 14 üncü maddelerinde değişiklikler yapılmış, ek madde 11 eklenmiştir.

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu:       http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.doc

   Kamuoyuna ve üyelerimize önemle duyurulur.