RESMİ MEVZUAT DUYURULARI

25 Şubat 2016 Tarih ve 29635 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  470 Sıra Nolu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği 

Özet : 18/2/2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 414 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde uygulama esasları belirlenen “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” ile 2011 ve müteakip takvim yıllarında sadece gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin beyannameleri Gelir Ġdaresi Başkanlığınca önceden doldurulup mükelleflerin onayına sunulmakta ve böylece beyannamelerin elektronik ortamda kolay ve hızlı bir şekilde alınması mümkün olmaktadır. 2012 yılından itibaren uygulanmakta olan bu Sistemin kapsamının genişletilmesi ile hazırlanan “Hazır Beyan Sistemi” ile gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi beyannameleri önceden hazırlanarak onaylarına sunulacaktır. Hazır Beyan Sisteminin uygulamasına 1 Mart 2016 tarihi itibariyle başlanacaktır.

   26 Şubat 2016 Tarih ve 29636 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

   Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Özet : Alışveriş merkezlerinin nitelikleri ile açılış, faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun üst meslek kuruluşu olarak belirlendiği bu yönetmelikte, alışveriş merkezinin nitelikleri ve ruhsatlandırma süreci düzenlenmiş, projelendirme ve ruhsatlandırma sürecinde üst meslek kuruluşlarından yazılı görüş isteneceği belirtilmiştir. Ayrıca, ortak kullanım alanlarına ve yer tahsisine ilişkin ilke ve kuralların da belirlendiği bu yönetmelikte,tahsis edilen işyerlerinin duyurulmasıile kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin tespiti ve ilanı aşamasında üst meslek kuruluşlarına görevler verilmiştir.

6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160226.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160226.htm

Özet : 

 Bu kanunun 1 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 75 inci maddesindeki Ar-Ge ve destek personelinin yanına “tasarım personeli” eklenmişve bu bağlamda tasarım merkezlerinde çalışan tasarım personelinin niteliğini artırmak amacıyla doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları için farklı oranlarda gelir vergisi istisnası getirilmiştir. 

           Gelir Vergisi Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf

 

 Bu kanunun 2 inci maddesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun,Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun görevlerinin sayıldığı 2 ncimaddesine eklenen ibarelerle öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek amacıyla verilen burslara, kredi ve her türlü nakdi yardımlara ilişkin ödemelerin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılması öngörülmüştür. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun:http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.278&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

  Bu Kanunun 3, 4, 5 inci maddeleri ile Yükseköğretim Kanununda değişiklikler yapılmış bu bağlamda Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel yarışmalarda ilk 3'e giren öğrencilere ek puan uygulaması; araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler hakkında düzenlemeler yapılmıştır. 

            Yükseköğretim Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf

 

  Bu kanunun 6 ncı maddesi ile KDV kanunda değişiklikler yapılmış; bu bağlamda aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliştirme bölgeleri olarak "İhtisas teknoloji geliştirme bölgeleri" oluşturulmuştur. Bu bölgedeki girişimcilerin Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamındaki teslim ve hizmetleri, KDV'den istisna olacaktır. 

         Katma Değer Vergisi Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3065.doc

 Bu Kanunun 7 nci maddesi ile 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanununda değişiklikler yapılmış, bu bağlamda KOSGEB tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyetlerine ilişkin görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlileri ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişiler için yapılacak harcamalar, KOSGEB bütçesinden gerçekleştirilecektir. 

         3624 sayılı Kanun:http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3624.pdf

           Bu kanunun 8-15 inci maddeleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda kurucu heyetin yanı sıra yönetici şirket tarafından da yapılabilen Teknoloji geliştirme bölgesiyle ilgili başvurular oluşturulacak değerlendirme kurulu tarafından değerlendirecektir. Kurulda, Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünün başkanlığında, Maliye, Çevre ve Şehircilik ile Kalkınma Bakanlıkları, YÖK, TÜBİTAK, TOBB, KOSGEB ve teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel kuruluştan birer temsilci yer alacaktır.

4691 sayılı Kanun:http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4691.pdf

 Bu kanunun 21-24 üncü maddeleri ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

5510 sayılı Kanun:        http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

 Bu kanunun 25-29 uncu maddeleri ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununda değişiklikler yapılmış, Kanunun adı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiştir.Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilecektir. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler, döner sermaye kesintisinden etkilenmeyecek, tam zamanlı görevlendirilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilecektir. Bunların yanında ibare değişiklikleri, vergi istisnası düzenlemelerine ekler yapılmıştır.

           5746 sayılı Kanun:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/03/20080312-2.htm

    2016/8425 sayılı KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair  Bakanlar Kurulu Karar

ttp://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160226.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160226.htm

   Özet : Bu karar ile kararın Sektörel öncelikler başlıklı 4 üncü maddesine bir cümle eklenmiş, KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmet ve Desteklerden Yararlandırılacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sektörleri başlıklı (1) sayılı listesinde değişiklikler yapılmıştır.

   KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/09/20090918-2.htm

 2016/8540  sayılı   Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Karar

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160226.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160226.htm

Özet:Tarımda sürdürülebilirliğin artması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesini amaçlamaktadır. 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

27 Şubat 2016 Tarih ve 29637 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2016/8541 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160227.htm

Özet : Karar ile tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar, tarımsal üretime yönelik yatırımlar ve bu yatırımlara ait yeni teknolojiler içeren makine ekipman alımları, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, bitkisel ve hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, bireysel sulama sistemleri, kırsal ekonomik altyapı yatırımları, karar kapsamındaki yatırım konuları arasında yer alan tesislerin enerji ihtiyacında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız enerji üreten tesisler, yeni yatırımlar, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar ile kapasite artırımı, modernizasyon veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar destek kapsamında yer aldı. 

 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında TarımaDayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar

Yapı Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160228.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160228.htm

Özet : 

Bu tebliğ ile 9/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca, yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlar ile bu kuruluşlarda görevli mimar ve mühendisler hakkında tesis edilecek olan idari müeyyidelerin uygulanması, idari para cezalarının tahsili ve izin belgesi iptali işlemleriyle yapı denetimi kuruluşları ile laboratuvarların işlem ve faaliyetlerinin denetlenmesinin usûl ve esaslarını belirlenmiştir. Bu bağlamda inceleme ve değerlendirme raporları ile merkez ve il yapı denetimkomisyon kararları, idari müeyyideler, idari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararı, tebliği ve tahsili süreçleri düzenlenmiştir. 

Yapı Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ