PROJE VE DESTEK PROGRAMLARI

          T.C.KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME 

                                           İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

01.Uluslar arası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

     Programın Amacı

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Programın Kapsamı

 Bu program,

a)Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı

b)Uluslararası Hızlandırıcı Programı

 olmak üzere iki alt programdan oluşur.

1. Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı;

 Programdan Kimler Yararlanabilir?

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı’ndan üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapmaları halinde faydalanabilir.

 Destek Oranı, Süresi ve Üst Limitleri 

Program Süresi : 5 Yıl

Destek Üst Limiti : Kuruluş ve Donanım Desteği kapsamında 100.000 ABD Doları Operasyonel Giderler Desteği kapsamında 3.750.000 ABD Doları

Destek Oranı : 1. ve 2. yıl %80, 3., 4. ve 5. yıl %60

 2. Uluslararası Hızlandırıcı Programı;

Programdan Kimler Yararlanabilir?

Uluslararası Hızlandırıcı Programı’ndan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler faydalanabilir.

  Destek Oranı, Süresi ve Üst Limitleri

Program Süresi : 3 Yıl

Destek Üst Limiti : 60.000 ABD Doları

Destek Oranı : %80

02.Kobi Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

• İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

• KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

• İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

• Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Program Süresi 3 Yıl

Proje Süresi 6-24 ay(+12 ay)

Destek Üst Limiti 150.000 TL

Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50

3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

• İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

• Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

 • Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez

19/06/2012 TARİHLİ VE 28328 SAYILI RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANAN “YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ 

BAKANLAR KURULU KARARI”

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

  

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat 

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van

 

 

 

Rize

Yozgat

Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

 

 

 

Sivas

 

 

 

03-İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ 

- Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,

- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,

- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

gerekmektedir. Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI 

 •Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

•Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla   ortak imalat ve hizmet sunumu,

•Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

•Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,

•Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

 ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir.

 PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

 

Proje Süresi

6-24 ay (+ 12 ay)

Destek Üst Limiti

1.000.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL,  Geri Ödemeli - 700.000 TL)

 

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin:

1.500.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL,  Geri Ödemeli – 1.200.000 TL)

Proje Destek Oranı

1.ve 2. Bölgelerde %50*
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60*

 

 

(*)Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

04-Genel Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

     -Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması

     -KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

     -KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

     -KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,

amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

 

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

1. ve 2. Bölgeler

3., 4., 5. ve 6. Bölgeler

Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

50%

60%

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

Tanıtım Desteği

15.000

Eşleştirme Desteği

15.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

Danışmanlık Desteği

15.000

Eğitim Desteği

10.000

Enerji Verimliliği Desteği

50.000

Tasarım Desteği

15.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Belgelendirme Desteği

10.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

Bağımsız Denetim Desteği

10.000

Gönüllü Uzmanlık Desteği

10.000

Lojistik Desteği

20.000

 

 

    TARIM VE KIRSAL KALKINMAYA DESTEKLEME KURUMU’NDAN (IPARD)

01. 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

   Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 18 Aralık 2015 tarihinde Birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI DESTEK SAĞLANACAK ALANLAR Kırsal kalkınma programı kapsamında finansal destek sağlanacak ana tedbirler Ülke Strateji Belgesi’nde aşağıdaki şekilde yer almaktadır: 1- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, 2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar, 3- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme, 4- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı 5- Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri 6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları PROGRAMIN KAYNAĞI Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.

 

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

 

 

 

 

 

 

 

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

 Ardahan

 Aydın

 

Balıkesir

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

 

 

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Hatay

Isparta

 

Kahramanmaraş

Karaman

Kars

Kastamonu

Konya

Kütahya

Malatya

 

Manisa

Mardin

Mersin

Muş

Nevşehir

Ordu

Samsun

 

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

 Uşak

Van

 Yozgat

 

 

 DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

 

 

TEDBİR ADI

 

 

SEKTÖR KODU

 

SEKTÖR ADI

 

DESTEK ORANLARI

 

TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO

 

 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

 

101-1

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

 

 

 

%60-70

 

32.156.234,14

 

101-2

Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

 

53.026.129,03

 

 

101-3

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

 

30.737.636,82

 

101-4

Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

 

103-1

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

 

 

 

 

 

 

%50

 

28.697.583

 

 

103-2

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

 

13.057.180

 

 

 

 

103-3

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

 

103-4

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

3.078.504

 

 

103-5

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

15.886.732

 

 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

302-1

Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması

 

 

 

%65

 

 

 

 

9.439.200

 

302-2

Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması

 

302-3

Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri

 

5.244.000

 

302-4

Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri

 

15.732.000

 

302-5

Suürünleri yetiştiriciliği

1.048.000

 

302-6

Makine Parkları

2.622.000

 

302-7

Yenilenebilir enerji yatırımları

 

18.354.000

 

 ÖN KONTROL TARİHLERİ TKDK-İl Koordinatörlüklerinde Teklif Alma Kuralları Rehberi kapsamında yapılan ihale ve bu ihale sonucu alınan tekliflerin ve teklif ile ilgili belge ve dokümanların uygunluğu ile Teknik Proje, Metraj Cetvelleri ve Keşif Özetlerinin uygunluğu kapsamında ön kontrol yapılacaktır. 

   Yapılacak ön kontroller nihai kontroller olmayıp, yapılan hataların ve eksikliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi yönünde bilgilendirme amaçlı olacaktır. 

   Başvuru sahipleri söz konusu ön kontroller için belirlenen tarihlerde ilgili İl Koordinatörlükleri ile irtibata geçerek randevu alacaklardır.

 

ÖN KONTROL TARİHLERİ

 

 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

 

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar(103)

 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme(302)

 

18 Ocak 2016-29 Ocak 2016

 

 

22 Şubat 2016-4 Mart 2016

 

21 Mart 2016-1 Nisan 2016

  

BAŞVURU TARİHLERİ

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ

 

 

 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

25 Ocak 2016-26 Şubat 2016

29 Şubat 2016-25 Mart 2016

28 Mart 2016-22 Nisan 2016

       

 

 

ELEKTRİK PROJE ONAYI İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

101 ve 103 tedbiri için elektrik proje onayı başvuru alım tarihleri :      4  Ocak   2016 - 11 Ocak 2016

 302 tedbiri için elektrik proje onayı başvuru alım tarihleri             :    22 Şubat  2016 - 4 Mart 2016

YATIRIM SÜRELERİ

Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri maksimum 9 (dokuz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberlerinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

IPARD II Programın güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.

Başvuru kuralları için, Başvuru Çağrı Rehberleri (versiyon 1.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) ve İl Koordinatörlüklerinden temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

BİRİNCİ ÇAĞRI DÖNEMİ İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR

IPARD II Uygulama dönemi prosedürleri için Hazine Müsteşarlığından onay alınmış fakat Avrupa Komisyonu onayı beklenmektedir. Avrupa Komisyonu onayı sürecinde olası prosedür değişiklikleri neticesinde Kurumumuz ilave bilgi ve belge isteyebilir. Bu nedenlerle sözleşme imzalamaya hak kazananların listesinin ilanı ve sözleşme imzalama süreci başvuru sahipleri için uzayabilir. Sözleşmeler, Finansal Anlaşma imzalandıktan ve Avrupa Komisyonu onayı geldikten sonra imzalanacaktır.