AR-GE REFORM PAKETİ

     26 Şubat 2016 Tarih ve 29636 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de  Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6676 Sayılı Kanun yayımlanmış ve 01 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

     Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketi’nin Amacı;

     -  Tasarım Faaliyetlerini Desteklemek,

     -  Ar-Ge Yatırımlarını Özendirmek,Nitelikli Üretim yapısına geçilmesini sağlamak,Katma Değeri Yüksek Ürünlerin üretilmesini sağlamak,

      -  Ar-Ge Personelinin niteliğini ve istihdamını arttırmak,

      -  Ar-Ge Faaliyetlerini Ticarileştirmek,Teknoloji Şirketlerini ortaya çıkarmakı ve desteklemek,

      -  Üniversite-Sanayi İşbirliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak,

      -  Ar-ge ve Yenilik Desteklerinin etkin koordinasyonunu sağlamak ve ekosistemi güçlendirmek olarak sıralayabiliriz.

     Ar-Ge Reform Paketi;

      Tasarım Merkezleri’nin Ar-Ge Merkezlerine sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlandırılması

      a) Vergi İndirimi (Tasarım Harcamalarının tamamı)

      b) Sigorta Prim Desteği (İşveren Hissesinin yarısı 2023 yılına kadar Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.)

      c) Gelir Vergisi Stopaj Desteği

      d) Damga Vergisi İstisnası

      Teknoloji Geliştirme Bölgelerine;

      a) Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası

      b) Sigorta Prim Desteği

      c) Gelir Vergisi Stopaj Desteği

      d) Damga Vergisi İstisnası

         imkanları sağlanacaktır.

      Bu kanun kapsamında;

      - Ar-Ge ve Tasarım yapan firmalarımızın yanı sıra,Ar-Ge ve Tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lerimizde vergi indirimlerinden yararlanacaklardır.Siparişi veren KOBİ’ler,Büyük İşletmeler,Ar-Ge Merkezleri ve siparişi alan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri,%50 vergi inidirimi hakkına sahip olacaklardır.

     - Ar-Ge Merkezi kurmak için gerkli Ar-Ge personeli sayısının özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi planlanmaktadır.Bu konuda Bakanlığa özellikle Yazılım, İlaç ve Tıbbi Cihaz, Tasarım, Gıda, Biyoteknoloji,Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Diğer Yüksek Teknolojili Sektörlerde personel sayısının 15’e düşürülmesi konusunda baskı bulunmaktadır.

    - Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmı,2 yıl süre ile Devlet tarafından karşılanacaktır.Temel Bilimler mezunları kısmına;MatematikFizik,Kimya ve Biyoloji Mezunları girmektedir.

   - Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanacaktır.

     Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerinde Vergisel Destek olarak;

     a) Ar-Ge İndirimi

     b) Gelir Vergisi Stopajı

     c) Damga Vergisi İstisnası

     d) Sigorta Prim Desteği

     e) Vergi İndirimi 

     Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerinde Hibe olarak;

     a) Ar-Ge’de kullanılacak Makine-Teçhizat Giderlerinin max %50’sine kadar

     b) Fizibilite Giderlerinin max % 50’ne kadar

     c) Danışmanlık Giderlerinin max % 50’ne kadar karşılanır.

  -  Ar-Ge,yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi imkanı getirilmiştir.

   -  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin,projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili dışarıda geçirdikleri süreleri de muafiyet kapsamına alınmıştır.Yurtdışı sürelerinden kasıt,personelin üretim ortamındaki saha çalışmalarını,Laboratuvar ortamındaki test faaliyetlerini,ulusal ve uluslar arası kongre,konferans,sempozyum faaliyetlerini kapsamaktadır.

  -  Ar-Ge Tasarım Merkezi Personeli olup,Üniversitelerde Yüksek Lisans yapanlar 1,5 yıl süre ile,Doktora yapanlar ise 2 yıl süre ile ücretlerindeki Gelir Vergisi istisnasından yararlanacaklardır.

  - Öncelikli ve stratejik bölgelerde İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurularak odak Ar-Ge yapılarının oluşturulması ve tesis edilmesi amaçlanmaktadır.Teknoloji Gelişme Bölgeleri’nde kira üst limitlerinin Bakanlık tarafından belirlenmesi hususunda çalışma yapılmaktadır.Bu konuda firmaların mağdur olmalarının önüne geçilmek istenilmektedir.

 -KOSGEB temsilcilerinin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Değerlendirme Kurulu’nda yer alması sağlanarak,sanayi ve üniversite potansiyelinin yeterli olmadığı illerde öncelikle TEKMER’lerin kurulmasını sağlanacaktır.

- Kurulmasından 3 yıl süre geçmesine rağmen  mücbir sebepler dışında herhangi bir faaliyette bulunmayan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin hükmi şahsiyetleri sona erdirilecektir.Aynı zamanda başvurusu yapılıp 1 yıl içerisinde yönetici şirket kurulmaması halinde de iptal işlemi gerçekleştirilecektir.

- Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personellerinden;

   a) Doktora yapanlara % 95,

   b) Yüksek Lisans yapanlara % 90,

   c) Temel Bilimler Mezunlarına ( Doktora %95,Yüksek Lisans % 90 ) Gelir Vergisi istisnası sağlanacaktır.

- Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan ve Teknogirişim Sermaye Desteği ile kurulan firmalara 500,000.00.-TL’ye kadar mtrahtan vergi indirim desteği sağlanacaktır.

- Ayrıca 100,000.00.-TL olan Teknogirişim Sermaye Desteği 500,00.00.-TL’ye kadar arttırılabilecektir.

- Bilişim Sektöründeki Firmalarımıza ;

  Güvenli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağlamaya yönelik  standart belirleme ve yetkilendirme sistemi getirilmektedir.

- Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin;

  Faaliyetleri sonucu elde ettikleri gelirlerinden,

  - Gelir ve Damga Vergisi Kesintisi yapılmaması,

  - Öğretim üyesine % 85’nin ödenmesi,

  - Ar-Ge Projelerini değerlendiren hakemlerin ücretlerinin arttırılması,

  - Öğretim Üyelerinin Ar-GE ve Tasarım Merkezlerinde kısmi süreli ya da sürekli çalşabilmelerinin sağlanması,

  - Elde ettikleri gelirlerin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde olduğu gibi döner sermaye kapsamı dışında tutulması,

 - Ar-Ge Ürünleri için “İş Bitirme Belgesi” yerine geçen “ Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” nin kapsamının genişletilmesi imkanı sağlanmıştır.

    Bakanlık tarafından yürütülen destek programlarının (San-Tez,Teknogirişim,Teknopazar) bağlı ve ilgili kuruluşlara devredilerek benzer programlar arasındaki uyum ve koordinasyon sağlanmıştır.  Türk Tasarım Danışma Konseyi önerileri doğrultusunda , belirli kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderlerinin geri ödemesiz olarak desteklenmesi sağlanmıştır.