“ CLUSTER EXCELENCE PROGRAMME : CLUSTER MANAGEMENT EXCELLENCE ACROSS THE EU “ PROJE ÇAĞRI TEKLİFİ KÜMELENME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

      Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından ulusal koordinasyonu yapılan ,AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği) programı kapsamında ,AB Komisyonunca  “Cluster Excelence Programme:Promoting Cluster Management Excellence Across the EU” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.

     Çağrının Amacı 

     Avrupa Birliği’nde “world-class kümelerin gelişimine katkı sağlauyabilmek,KOBİ’lere daha nitelikli hizmet sunulmasını sağlayabilmek küme yöntemlerini güçlendirmektir.Çağrı ile,kümelerin üyelerine en üst düzeyde katma değer oluşturabilecek şekilde hizmet sunmaları ,strateji geliştirmeleri,Avrupa Birliği çapında kümeler arasında işbirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

    Çağrının Kapsamı

     COSME altında kümelenme konusunun destekleneceği program olan çağrı,Avrupa çapında KOBİ’lerin içerisinde yer aldığı kümelere destek sağlamayı amaçlamıştır.Başlıca hedef ise;COSME katılımcısı ülkelerde bulunan küme yapılarının ,özellikle yönetim pratiklerini paylaşmaları,birbirlerinin örnek alınabilecek uygulamaları ve bir değer zinciri oluşturarak KOBİ’lerin ticari aktivitelerine fayda sağlamak olarak özetlenebilir.

     Çağrı ile küme yöneticilerinin yetkinliklerinin arttırılması,küme yöneticilerinin kümeleri için strateji geliştirmeleri konusunda desteklenmeleri,küme organizasyonları arasında işbirliğinin kolaylaştırılması,kümeler arası bilgi ve deneyim paylaşımının gerçekleştirlmesi hedeflenmektedir.

    Çağrı Kapsamında Öngörülen Faaliyetler

    Teklifler kümeler arası işbirliğinin arttırılmasına,küme temsilcilerinin yetkinliklerinin ve küme araçlarının geliştirilmesine ve inovatif faaliyetlerin harekete geçirilmesine yönelik hizmetlere yönelmelidir.

    Her teklifte olması gereken faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

    01.Katma Değeri yüksek hizmetlerin KOBİ’lere sunulmasını teminen küme yöneticilerinin yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler,

    02.Küme Stratejisini geiştirmek,

    03.Strateji geliştirme ve yetkinlik arttırmaya yönelik kümeler arasında işbirliği ve sinerjiyi kolaylaştırmak,

    04.Farkındalik yaratma ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması

     Kriterler

      Geçerli bir konsorsiyum aşağıdaki kriterleri yerine getirmelidir.

      01.Proje Tarafları “ Araştırma ve Geliştirme ,yenilik için devlet yardımlarına ilişkin çerçeve” de verilen yenilik kümelerinin tanımı ile uyum sağlayan veya yenilik küme kuruluşları veya  iş ağı kuruluşlarından olmalıdır.

      02.Başvurlar en az 3 AB Üyesi Ülke olan 3 COSME katılımcısı ülke tarafından yapılmalıdır.

      03.En az iki başvurunun az gelişmiş ya da geçiş aşamasında sınıflandırılan AB bölgelerinden olması gerekmektedir.

      04.En az iki başvuran kümenin küme mükemmeliyetlerini tanımlayan etiket ve /veya ödüle sahip olmamamaları gerekmektedir.

     05.Katılımcılar çağrı kapsamında birden fazla teklifte yer alamazlar.

     Zaman Çizelgesi  :

       Son Başvuru Tarih                                 :    31.03.2016 Saat 17.00 Brüksel Saati

      Değerlendirme Dönemi                            :     Nisan-Haziran 2016

      Başvuru Sahiplerinin Bilgilendirilmesi          :     Temmuz 2016

      Hibe Anlaşmasının İmzalanması                 :      Eylül 2016

      Faaliyetlerin Başlangıç Tarihi                     :      Ocak 2017

        AB Finansmanı :

      Projelerin Eş Finansmanı için ayrılan toplam bütçe 1,500,000.00.- Avro

       Bir projenin maksimum hibe tutarı                              214,000.00.- Avro

       7 projenin fonlanması beklenmektedir.

       Hibe,uygun maliyetlerin % 75’i ile sınırlıdır.

     Uygulama Süresi

     - Kabul edilecek projelerin maksimum süresi 24 ay olabilir.

    Tekliflerin Sunulması

    Teklifler,sadece elektronik olarak, 31/03/2016 saat 17.00.00’ye kadar (Brüksel Saati) sunabileceklerdir.

    Bu çağrının elektronik sunum referansı COS-CLUSTER-2014-3-03’tür.

     Elektronik sunum yapılmadan önce “ Başvuru Sahipleri için Rehber “doküman ve tüm detayları içeren “ Çağrı Metni “ tam olarak incelenmelidir.

     İlgili Dökümanlar

    Çağrı Metni : 

    https://ec.europa.eu/casme/sites/easme-site/files/documents/call_clusters_cosme.pdf

   Başvuru Sahipleri için Rehber :

    https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/clusters_2015_cosme_guide_for_applicants.pdf

  Başvuru Yapacaklar için ilave Bilgi :

   Daha fazla bilgiye https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusters-2015-3-02-clusters-excellence-programme web sitesinde erişilebilir.

    Soru-Cevap

    Potansyel başvuru sahipleri,çağrı içeriğine ilişkin sorularını İngilizce e-posta olarak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderebilirler.

    Cevaplar http://ec.europa.eu/easme/ adresinde yayımlanacaktır.