MEVZUAT DUYURULARI

16 Mart 2016 Tarih ve 29655 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2016/8589 sayılı  Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

    Özet : Bu karar ile 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren 1 saat ileri alınması; 30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren 1 saat geri alınması kararlaştırılmıştır.

17 Mart 2016 Tarih ve 29656 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Özet: Bu sözleşme tarafların ülkesinde uyruğu ve ikamet yeri ne olursa olsun her gerçek kişinin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle kendisiyle ilgili kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında özel hayata saygı hakkını güvence altına almaktadır. Sözleşme ile kamu sektöründe ve özel sektörde otomatik kişisel veri dosyalarına ve kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması konusunda uygulamayı taahhüt edilmektedir. Bu sözleşme bu karar ile birlikte onaylanmıştır. 

2016/8576  sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması  Sözleşmesi'nin İlişik Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Özet : Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)’nin kuruluş, işleyiş ve yürüteceği işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile ŞÖNİM’de çalışacak personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için kurulacak komisyona  ihtiyaca göre Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve STK temsilcileri davet edilerek görüşlerine başvurabilir. Hizmetler Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluşların iş birliği ve desteği ile yürütülecektir. 

İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik

Özet : Yönetmelikte insan ticareti suçunun önlenmesi, insan ticaretiyle mücadele, insan hakları kapsamında Türk vatandaşı ve yabancı ayrımı gözetilmeksizin insan ticareti mağdurlarının korunması, yabancı mağdura ikamet izni verilmesi ve mağdurlara sunulacak destek hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için kurulacak Komisyonun toplantılarına ilgili diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra birimlerinin temsilcileri ile konuyla ilgili akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrılabileceği öngörülmüştür.  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük)  insan ticaretinin önlenmesi, mücadele edilmesi, mağdur tanımlama süreci, mağdurların korunması, barındırılması ve geri dönüş işlemleri alanında, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları, yükseköğretim kurumları, akademisyenler, yerli ve yabancı uzmanlar ile suçun sınır aşan özelliğini göz önünde bulundurarak ilgili ülkeler, uluslararası ve hükümetler arası kuruluşlarla işbirliği yapabilecektir. Yönetmeliğe göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, mağdur destek programından yararlanmakta olan insan ticareti mağdurlarının iş gücü piyasasına erişimi konusunda gerekli tedbirler alınacaktır.Mağdurlara, iş gücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla, mesleki beceri ve niteliklerini geliştirmeye yönelik Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar destek sağlaması öngörülmüştür.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmeliğin amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmeliğe göre kurulacak olan Göç Politikaları Kurulunun toplantılarına konuyla ilgili bakanlık, ulusal veya uluslararası diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri davet edilebilir. Kurul üyesi olarak görev yapacak beş asıl ve beş yedek olmak üzere on sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Genel Müdürün (Göç İdaresi Genel Müdürü) teklifi ve Bakanlık Müsteşarının onayıyla üç yıllık süreyle seçilecektir. Kurul üyeliği için Genel Müdürlük (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) internet sitesi üzerinden duyuru yapılacak, başvurular en fazla bir ay içinde olmak şartıyla duyuruda belirtilen tarih süresince alınacaktır. Başvurular sivil toplum kuruluşları tarafından yapılır.Sivil toplum kuruluşu temsilcisi sıfatıyla kurul üyesi olarak seçileceklerin Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren dernek, vakıf, meslek ve düşünce kuruluşları ile bunların üst yapılanmalarının temsilcileri arasından olması esastır. Yine yönetmeliğe göre kurulan Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarına kurul başkanının uygun görmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra birimleri, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluş temsilcileri ile konuyla ilgili uzmanlar çağrılabilir. Ayrıca Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla Genel Müdürün teklifi üzerine Bakanın onayıyla Geçici Komisyonlar kurulabilir.