MEVZUAT DUYURULARI

18 Mart 2016 Tarih ve 29657 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2016/8478 sayılı  Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Karar

    Özet:Bu kararın amacı ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerine kara sınırı bulunan komşu ülkelerle sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracat ve ithalata ilişkin kuralların belirlenmesi olup; karar Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay sınır illerimizden yapılacak sınır ticaretine ilişkin kuralları kapsamaktadır. Karar kapsamında illerin Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı ya da İl Emniyet Müdürlü temsilcisi, Defterdar, Gümrük Müdürü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Ticaret İl Müdürü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcilerinden oluşan İl Değerlendirme Komisyonun oluşturulması öngörülmüştür. Komisyonun sekretarya hizmetleri İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yerine getirilecektir. Sınır ticareti belgesi başvuruları, İthalata uygunluk belgesi başvuruları İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasına yapılacaktır. İthalat değer limitleri İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği aracılığıyla esnaf ve tacirlere duyuracaktır. Bu karar ile birlikte 1/12/2008 tarihli ve 2008/14451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

 (Sıra No: 14)

Özet:Tebliğin 2.2.10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere tebliğe Elektronik Para Kuruluşlarına İlişkin İşlemler başlıklı 2.2.11 inci madde eklenmiştir. Bu bağamda belirtilen tutarların üzerinde elektronik para ihracını müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda elektronik bir hesap üyeliği vasıtasıyla gerçekleştiren yükümlülerce, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişi müşterinin elektronik ortamda alınan başvurusunda, tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin kimliğe ilişkin bilgilerinin gerçek kişilerdeki usule göre teyit edilmesi, tüzel kişiye ilişkin bilgilerin ise (tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığı veya bu bilgilere ilişkin merkezi kayıt tutan diğer kurumların veri tabanları üzerinden tescil belgeleri ve kayıtların sorgulanması suretiyle teyit edilmesi gerekmektedir. 

19 Mart 2016 Tarih ve 29657 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2016/8590  Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin düzenleyici etki analizi başlıklı 24 üncü maddesi değiştirilmiştir. Bu bağlamda yürürlüğe konulması halinde yıllık muhtemel toplam etkisi 30 milyon TL’nin altında kalan kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için kısmı düzenleyici etki analizi, yıllık muhtemel toplam etkisi 30 milyon TL’yi aşan kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için tam düzenleyici etki analizi yapılacaktır. Düzenleyici etki analizi taslağı, kanun ve kanun hükmünde kararname taslağı ile birlikte ilgili bakanlıklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne gönderilecektir. Maddede kısmı düzenleyici etki analizinin içermesi gereken hususlar, düzenleyici etki analizinin uygulanmayacağı durumlar da düzenlenmiştir. Yönetmeliğin Düzenleyici Etki Analizinde Yer Alacak Hususlar başlıklı Ek-1’ i yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik:http://www.mevzuat.gov.tr/MUHEsaslari.aspx

2016/8590  sayılı Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160316m2.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160316m2.htm

2016/8549 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Özet : 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı karara ekli (II) sayılı listenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı, yedinci sıralarının (a) ve (b) bentlerindeki aktif toplam ve yıllık net satış hasılatlarında değişiklikler yapılmıştır. 

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130123-6-1.pdf