İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI (EASI) TANITIMI

       Avrupa  Birliği tarafından finanse edilen,kaliteli ve sürdürülebilir istihdamı,yeterli ve insana yaraşır sosyal korumayı,yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadeleyi,çalışma koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı’na (EASI) katılım anlaşması,Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Komisyonu arasında Şubat 2015 ayında imzalanmış,Anlaşmanın onaylandığına dair Bakanlar Kurulu Kararı ise 21/05/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

       Programın yürütülmesinden ülkemizde T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Dairesi sorumludur.Tüm katılımcı ülkeler için toplam bütçe 920 milyon Avro olup,bütçenin %61’i İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS),%18’i Avrupa İstihdam Hizmetleri (EURES) ve %21’ni Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağı oluşturmaktadır.

        Ülkemiz,bu projeler kapsamında 755 milyon Avro bütçeyi kapsayan PROGRESS ve Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik bileşenlerin yararlanabileceği belirtilmektedir.

        Ayrıntılı bilgi http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/easi.aspx linkinden alınabilir.

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI (EaSI) HAKKINDA BİLGİ NOTU

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma ile İstihdam ve Sosyal Yenilik (Employment and Social Innovation - EaSI) başlıklı Avrupa Birliği Programına katılım sağlanmıştır.

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI), 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2020 döneminde nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla uygulanacaktır. Program, yaklaşık 920 Milyon Avro toplam bütçeye sahiptir.

Ülkemiz, EaSI Programının PROGRESS ile Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik bileşenlerine katılım sağlayacaktır.EURES ayağının aday ülkelerin katılımına açık olmaması nedeniyle ülkemiz bu ayağa katılım sağlamayacaktır. 

Programın hedefleri:

1-AB hedeflerinin sahiplenilmesinin arttırılması ve istihdam, sosyal işler ve içerme alanlarındaki eylemler için AB ve ulusal düzeyde koordinasyonun  güçlendirilmesi

2-İş gücü piyasası politikaları ve yeterli sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi

3-AB mevzuatının modernize edilmesi ve etkili uygulanmasının sağlanması

4-Coğrafi hareketliliğin teşvik edilmesi ve istihdam fırsatlarının arttırılması

5-Mikrofinansın özel itina gösterilmesi gereken gruplar ile mikro girişimler için erişilebilirliğinin arttırılması

6-Sosyal girişimlerin finansmana erişimlerinin arttırılmasıdır.

PROGRESS

- istihdam,

- sosyal koruma ve içerme, 

- çalışma şartları 

olmak üzere üç tematik sektördeki politikaların iyileştirilmesi konusunda destek sağlanmaktadır.

PROGRESS ayağının finanse edeceği eylemler şunlardır:

- Analitik çalışmalar: istatistiki veri temini, uzman ağları, araştırma ve analizler, etki analizleri, Birlik hukukunun ulusal mevzuata aktarılmasının ve uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi, yenilikçi çözümlerin test edilmesi ve bu faaliyetlerin sonuçlarının yaygınlaştırılması.

- Karşılıklı öğrenme: iyi uygulamaların paylaşılması, konferans ve seminerler, yasa ve politika uygulayıcılarının eğitilmesi, eğitim ve iletişim faaliyetleri, işgücü piyasası ve Birlik politika ve mevzuatına ilişkin bilgi değişimi için bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi.

- Destek faaliyetleri: anahtar role sahip Birlik ağlarının operasyon maliyetleri, ulusal otoritelerin kapasite oluşturma faaliyetleri, çalışma grupları organizasyonu, ulusal otoritelerin personel değişimi.

PROGRESS ayağı kapsamında teklif çağrısı ile finansman sağlanması durumunda AB tarafından maksimum % 80 oranında eş-finansman sağlanacaktır.

Programın PROGRESS ayağı, kamu ve özel sektör kişi ve kurumlarına açıktır. Bu kapsamda, ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler, istihdam hizmet sağlayıcıları, Birlik hukuku altında kurulmuş uzman kuruluşlar, sosyal ortaklar, STK’lar, yüksek eğitim kurumları ve araştırma enstitüleri, değerlendirme ve etki analizi uzmanları, ulusal istatistik büroları ve medya kuruluşları programdan faydalanabilmektedir. Ayrıca, Avrupa Konseyi, OECD, ILO ve diğer BM yapıları ile Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerle işbirliği de desteklenebilecektir.

Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik

1-Özel itina gösterilmesi gereken gruplar ile mikro girişimler için mikro kredi,

2-Sosyal girişimciliğin geliştirilmesi olmak üzere iki tematik alandaki eylemleri desteklemektedir.

Bu kapsamda, kendi işletmelerini ya da mikro girişimlerini kurmak ya da geliştirmek isteyen iş gücü piyasasından dışlanma riskiyle karşı karşıya olan kesimler ile kuruluş ve gelişme aşamasında olan ve özellikle bu kesimleri istihdam eden mikro girişimler için mikro finansman imkânları ve buna erişimin kolaylaştırılması,  aracı finansal kurumların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, sosyal yatırım piyasasının gelişiminin desteklenmesi ve yıllık cirosu veya bilançosu 30 milyon Avro’yu geçmeyip, kolektif yatırım girişimi olmayan sosyal girişimlerin, 500.000 Avro’ya kadar öz sermaye, öz sermaye benzeri araçlar, kredi araçları ve hibeler yoluyla finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 

Mikrofinans ayağı ile kendi işletmelerini ya da mikro girişimlerini kurmak ya da geliştirmek isteyen özel itina gösterilmesi gereken gruplar için mikrofinansa erişimin arttırılması amaçlanmakta olup, bu kapsamda, Programa katılan ülkelerdeki aracı finansal kurumlar desteklenecektir.  Sosyal Girişimcilik ayağı ise, sosyal girişimlerin, bu girişimlere yönelik kredi ve diğer finansal araçlar sağlayan kamu ve özel kuruluşlar yoluyla finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

Programın Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağı kapsamında, aracı finansal kurumlar ile kişi ve mikro girişimler için mikro kredi ve/veya sosyal girişimler için finansman sağlayan ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kurulu kamu ve özel sektör kuruluşları başvuru yapabilirler.

Program kapsamında genel hedef ve amaçlar doğrultusunda çağrılara çıkılmakta olup, her çağrı için spesifik olarak belirtilmiş son başvuru tarihleri esas alınarak, çağrılara başvuru yapılmaktadır. Başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna yapılmakta olup, açık çağrılar Avrupa Komisyonunun İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğünün web sitesinden yayımlanmaktadır. Program ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve proje teklif çağrılarına http://ec.europa.eu/social/easiadresinden erişilebilmektedir.