MEVZUAT DUYURULARI

29 Mart 2016 Tarih ve 29668 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda Transit Rejim düzenlemelerinin yapıldığı 3 üncü bölümde bulunan 213 üncü maddedeki  “asıl sorumlu” tanımı değiştirilmiştir. Hareket idaresinde transit beyanı başlıklı 232 nci maddede değişiklikler olmuştur. Yönetmeliğin Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları  başlıklı 566 ncı maddesi değiştirilmiş, değerlendirme başlıklı 568 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında düzenleme yapılmıştır.

 GümrükYönetmeliği: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13472&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

Gider Vergileri Genel Tebliği(Seri No: 90)

Özet : Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinde bulunan “17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar” istisnasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Bu tebliğ 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasını kapsamaktadır. Bu bağlamda istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu:http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6802.pdf

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu:http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6948.pdf