MEVZUAT DUYURULARI

31 Mart 2016 Tarih ve 29670 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

17 Ekim 2015 Tarihli ve 29505 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 12 Ekim 2015 Tarihli ve 2015/8190 Sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2016 Yılı Yatırım Programı

Özet : 2016 Yılı Yatırım Programı, Onuncu Kalkınma Planında, 2016-2018 Orta Vadeli Programında ve 2016 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.Bu bağlamda 2016 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir.

2015/8190  sayılı  Yüksek Planlama Kurulunun 2/10/2015 Tarihli ve 2015/47 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2016 Yılı Programı” ile “2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın Kabulü Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

17 Ekim 2015 Tarihli ve 29505 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 12 Ekim 2015 Tarihli ve2015/8190 Sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2016 Yılı Yatırım Programı 02 Nisan 2016 Tarih ve 29672 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2019) ile İlgili 16/03/2016 Tarihli ve 2016/4 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Özet : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 04/06/2015 tarihli ve 1802 sayılı, 01/12/2015 tarihli ve 3459 sayılı, 23/12/2015 tarihli ve 3723 sayılı yazıları dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2019)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2019) ile İlgili 16/03/2016 Tarihli ve 2016/4 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 05 Nisan 2016 Tarih ve 29675 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Düzensiz Göçle Mücadele Genelgesi

Özet : “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma” ve mutabakat hükümlerinin uygulanabilmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerce; Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talep ve ihtiyaçlarının yerine getirilmesi ve gerekli hukuki, idari, mali ve teknik her türlü katkı ve desteğin sağlanması istenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160405-1.pdf

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 29675)

Özet : Bu Tebliğin amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160405-3.htm

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği(Seri No: 14)

Özet : Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ile yedinci fıkrasında belirtilen özel iletişim vergisinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160405-4.htm

6802  Sayılı Gider Vergileri Kanunu

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6802.pdf