TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI 5.BİLEŞEN

           10.Kalkınma Planı kapsamında Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı oluşturulduğu,oluşturulan eylem planı 5.bileşeni kapsamında;sektörde faaliyet gösteren gösteren firmaların rekabet gücün arttırılması amacı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından çeşitli destekler  öngörüldüğü belirtilmiştir.

          Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı Eylem Planının 5.ve 6.bileşenlerinin ve ilgili eylemlerinin uygulanması ,takip edilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde koordinatörlük görevini yapmak üzere T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler,Yurt dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

           Söz konusu eylem planının 5.bileşeni kapsamında sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet güçlerinin arttırılması hedeflenmekte olup,lojistikte küçük yerli firmaların birleşmelerinin ve lojistik firmalarının teknoloji kullanımı ile Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi planlanmaktadır.Bu kapsamda lojistik firmalarının ;

ortak proje yürütmek,ortak tedarik,ortak tasarım,ortak pazarlama ve benzeri konularda işbirliği yapmaları için KOSGEB “ İşbirliği  Güçbirliği Destek Programı” desteklerinden;lojistik firmalarınca gerçekleştirilen sonuç odaklı,izlenebilir hedefleri olan,ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge Projelerini hayat geçirebilmesi için ise TÜBİTAK’ın sağladığı desteklerden yararlanmaları öngörülmektedir.

         Lojistik firmalarımızın,günümüzün küresel rekabet ortamının getirdiği zorlu koşullar karşısında ayakta kalabilmesi,karmaşıklaşan taleplere cevap verilebilmesi için finansal ve operasyonel kapasitesinin ve ve esnekliğinin artırmasının bir gereklilik halini aldığı görülmektedir.Sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın birleşmeler ve Ar-Ge çalışmalarına yapacakları yatırımlar sayesinde ticari kapasite ve esnekliklerini artırabilmeleri mümkündür.

Bu itibarla “ Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” kapsamında lojistik firmalarının yararlanması öngörülen TÜBİTAK ve KOSGEB Programlarının kapsamına ve uygulanmasına ilişkin olarak farkındalığın artılarak anılan programlardan azami ölçüde faydalanılmasının sağlanması önem arz etmektedir.

         Desteklenen Proje Konuları 

          Program kapsamındaki işletmelerin;

          a) Hammadde,ara mamul,mamul,lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edilebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

          b) Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri,ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

         c) Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek,ulusal ve uluslar arası pazar paylarını artırmak,marka imajı oluşturmak ve uluslar arası Pazar paylarını arttırmak,marka imajı oluşturmak ve uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

         d) Üretim ve hizmet kapasitelerini,çeşitlerini,verimliliğini ve kalitelerini arttırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,

         e) Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar

         Desteklenecek proje giderleri,Proje Süresi,Limit ve Oranlar,Ortaklık Yapısı ve Modeller,TÜBİTAK Destek Programlarını www.tobb.org.tr adresinden TIR VE ATA KARNESİ MÜDÜRLÜĞÜ Ana Sayfasından takip edebilirsiniz.