MEVZUAT DUYURULARI

09 Nisan 2016 Tarih ve 29679 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hammadde Ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Özet : 28/6/2002 tarihli ve 24799 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “A ve B kotaları dışında şeker hammaddesi olarak üretilen ve teslim edilen pancar ise C pancarı olarak kabul edilir. C şekeri karşılığı pancarın alınıp alınmaması, şeker üreten gerçek ve tüzel kişiler ile üretici ve/veya üretici temsilcilerinin mutabakatına bağlıdır. Şirketler veya fabrikalar, A ve B kotası pancar dışındaki C pancarını Kurul kararı ile belirlenen kendi ekim alanları veya kendi alanlarından yeterli hammadde bulamadığı takdirde münavebe esasları dâhilinde kendi ekim alanları dışından kurumun denetiminde üreticilerle sözleşme yaparak temin edebilirler. A ve B kotası pancar üretimi için yapılacak sözleşmeler için bu Yönetmelik gereği yer alması gereken sözleşme unsurları, C pancarı temin etmek için düzenlenen sözleşmelerde de bulunmak zorundadır.” 6 ve 7 inci maddeler fıkralar eklenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160409-16.htm

Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Özet : 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C şekeri üretimi ihtiyari olup, Kurul C şekeri üretimi için kota belirlemez, ancak Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde, dünya borsa fiyatları, iç fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ve diğer ilgili hususlar dikkate alınarak ihracata yönelik olarak A kotasının belirli bir oranında olmak üzere şirketlerin C şekeri üretimini sağlamak için sözleşmeli olarak C pancarı üretimine yönelik tedbirler alınabilir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160409-17.htm

10 Nisan 2016 Tarih ve 29680 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Türk-İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

Özet : 8 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türk-İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/3/2016 tarihli ve 10514118 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. Türk-İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı İstanbul’da 7-8 Ekim 2015 tarihlerinde; istatistiki veri teatisi, eşya taşımacılığı, yolcu taşımacılığı ve diğer konular gündemine göre gerçekleşmiştir. Heyetler geçiş belgeleri ve kotalara ilişkin yoğun müzakerelerden sonra 2016 yılı geçici kotalarını belirlemişlerdir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160410-1.pdf

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife Ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Ve Talimat

Özet : 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın ekinde yer alan Tablo 3, Tablo 5 ve Tablo 7’ye aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası için kapasite raporunda yer alan tesisin ürettiği, topladığı, taşıdığı, ara depoladığı, yeniden kullandığı, geri kazanım ve/veya bertarafını sağladığı tehlikeli atık miktarı esas alınarak yıllık tehlikeli atık miktarı hesaplanacak ve bu atığın maliyetine göre sigorta teminatı ilgili yıl tablosundan seçilecektir. Tesisin kapasite raporunun olmaması veya kapasite raporunda tehlikeli atık miktarına ilişkin bilgi yer almaması halinde tesisin bir önceki takvim yılı içerisinde oluşan veya yönetimini sağladığı ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi üzerinden beyanı/kütle denge bildirimi yapılan tehlikeli atık miktarının maliyetine göre sigorta teminatı ilgili yıl tablosundan seçilecektir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160410-18.htm

Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Özet : 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)’in “3. Mali tatil kapsamında olmayan süreler” başlıklı bölümünün birinci ve ikinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki örnek eklenmiştir. “14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 15/3/2007 tarihli ve 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan hüküm, “Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.” şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu değişiklik 27/1/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu hükme göre, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) hakkında mali tatil uygulanmayacaktır.”Aynı tebliğin 8,9 ve 10 uncu maddelerinde de değişikler yapılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160410-19.htm

12 Nisan 2016 Tarih ve 29682 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin içeriğine açılacak olan kurumların belirlenmesinde yönetmelikte ismi geçen mevzuata uygun olmalarına ilişkin düzenlenme yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160412-4.htm

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Özet : Bu Tebliğin amacı, 12/4/2015 tarihli ve 29324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/10) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160412-5.htm