MEVZUAT DUYURULARI

21 Nisan 2016 Tarih ve 29691 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Özet : 25/02/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “seyahat acentelerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere, “havayolu işletmeleri” ibaresi eklenmiştir.

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasında can, mal ve çevre açısından güvenliği temin etmek için, tehlikeli madde taşıyan ADR Bölüm 9’da tanımlanan araçların ve ADR (Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi) Bölüm 6’da tanımlanan üst yapıların teknik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Özet : 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve elden çıkarılmasından sağlanan gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin tevkifat yoluyla vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş olup, söz konusu madde kapsamında tevkifat matrahının tespitine ilişkin ayrıntılı açıklamalar, 30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 257 seri numaralı, 30/9/2006 tarihli ve 26305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 258 seri numaralı, 8/3/2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 263 seri numaralı ve 19/1/2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 282 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.  Enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan TÜFE'ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazançların geçici 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 67 nci maddesi kapsamında vergilendirilmesinde, tevkifat matrahının nasıl tespit edileceği bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Özet : Bu Tebliğin amacı, MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “pentaeritritol (pentaeritrit)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarını belirlemektir.

29 Nisan 2016 Tarihli ve 29698 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Özet : 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “YEK Kanununa ekli I ve II sayılı Cetveller uyarınca belirlenecek fiyatları” ibareleri “YEK Kanunu uyarınca belirlenen fiyatları” olarak değiştirilmiştir. Bir takım sair değişiklikler daha yapılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160429-8.htm

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Özet : Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160429-9.htm

29 Nisan 2016 Tarihli ve 29698 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Özet : 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “YEK Kanununa ekli I ve II sayılı Cetveller uyarınca belirlenecek fiyatları” ibareleri “YEK Kanunu uyarınca belirlenen fiyatları” olarak değiştirilmiştir. Bir takım sair değişiklikler daha yapılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160429-8.htm

30 Nisan 2016 Tarihli ve 29699 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’DeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No: 2016/19)

Özet : 26/10/2014 tarihli ve 29157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’in 10 uncu maddesinde yer alan “3/5/2016” ibaresi “3/10/2016” olarak değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160430-7.htm

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen BazıTüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2016/25)

Özet : Bu Tebliğin amacı; Ek-1’de yer alan ürünlerin, ithalatta, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden 20/4/2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ve 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğe uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160430-6.htm

3 Mayıs 2016 Tarihli ve 29701 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Canlı Hayvan İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Özet : 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve isimleri belirtilen maddeler için karşılarında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160503-11.pdf

Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği

Özet : Bu Tebliğin amacı, ekte belirtilen tüketici ürünlerinin güvenli olarak piyasaya arzının sağlanması için yerine getirilmesi gereken temel gerekleri belirlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160503-2.htm

Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Vize Uygulanan Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Vatandaşlarına Vize Zorunluluğunun Kaldırılması Hakkında Karar

Özet : Avrupa Birliğinin Schengen Bölgesinde Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdığı tarihten itibaren uygulanmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti tarafından vize uygulanan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunun kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160503-13.pdf