KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Madde No : 4/1/ ( gg ) :  Posta Kanuna tabi güncellemeler yapılmış ve uyum sağlanmıştır.

Madde No : 4/1/ ( ii )   :  Sözleşmeli taşıtların sorumluluğunun,yetki belgesi sahibinde olduğu açıkça belirtilmiş ve finansal kiralama yöntemi ile alınan taşıtların sözleşmeli araç olduğu hüküm altına alınmıştır.

Madde No : 4/1/ ( ss )  :  Taşıma işi organizatörlerinin ulslar arsı anlaşmalara uygun olmak şartıyla,eşya taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yabancı plakalı taşıt sahiplarini kullanabilmeleri sağlanmıştır.

Madde No : 8/1/ ( g )   :   Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acentalığı belgesine sahip olanların,yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri halinde alacakları veya çalışacakları yetki belgesi çeşitlerine A1(Yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara) ve A2(Uluslar arası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara) yetki belgeleri de eklenmiştir.

Madde No : 8/1/ ( h)  :  A1 yetki belgesi ile (yurtiçi yolcu taşımacılığı) yapılan taşımalarda,kalkış ve varış noktalarının aynı il içerisinde olması kararlaştırılmıştır.

Madde No :  8/1/ ( ı )    : Uluslar arası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacak kişiler için her bir kara sınır kapısı için 12 adetlik yetki belgesi sınır kontenjanı hazırlanmıştır.Bu belge sahibi kişilerin sadece bir sınır kapısında faaliyet göstermeleri hüküm altına alınmıştır.

Madde No : 12/1/(ç)/1 : Yetki Belgesi sahiplerinin vergi sistemine kayıtlı olma şartı,faal mükellef olma şartı ile değiştirilerek yetki belgesi sahiplerine kolaylık gösterilmiş ve belge iptallerinin önüne geçilmiştir.

Madde No : 12/1/2     : Yetki Belgesi sahiplerinin,yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları içerisinde yer alan idari para cezası almamış olma kuralı kaldırılarak yetki belgesi sahiplerine kolaylık sağlanmıştır.

Madde No : 13/1/( f ):  Uluslar arası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacak kişiler için her bir kara sınır kapısı için 12 adetlik yetki belgesi sınır kontenjanı hazırlanmıştır.Bu belge sahibi kişilerin sadece bir sınır kapısında faaliyet göstermeleri hüküm altına alınmıştır.

Madde No : 13/4/( d ): Sadece 1 adet otobüsle D4 yetki belgesi alacak olan gerçek kişiler için yetki belgesi ücretinde % 85 indirim sağlanmıştır.

Madde No : 13/6/( c ) : Uluslar arası ve yurtiçi kargo taşımacılığı yapacak olan M3 yetki belgesi sahiplerinin acentalık sözleşmesi yapabilmesi sağlanmıştır.

Madde No : 13/6/( c ) /17 : Özel amaçlı taşıtlar için de istenen her bir birim taşıt şartı yazılı olarak ifade edilmiştir.

Madde No : 14/1/( e ) : Yolcu taşımacılığı yapacakların,taşımada kullanacağı taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası’nın aslı ibaresinde Karayolu Taşımacılık ibaresi kaldırılmıştır.

Madde No : 15/(10)     :  Yetki Belgesi alma şartlarından mesleki saygınlık kriterinin yerine getirilmesi konusunda yetki belgesinin sahibinin adli sicil arşiv kayıdının dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Madde No : 17/(3)    :  Yetki Belgesi alanların faaliyete başlama ve ara vermeleri ile ilgili olarak belirlenen sürelerin yetki belgesi sürelerine herhangi bir etki etmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Madde No : 18/(5)      :  Yetki Belgesi üzerinde bulunan uyarılar yerine getirilmeden,yönetmeliğin şartları karşılanmadan yetki belgesinin yenilenmesi yapılamaz.

Madde No  : 19/2/ (ç)    :  Yetki Belgesi üzerinde,uygulaması kalmamış bütün uyarılar kaldırılmıştır.

Madde No  : 22/4          :   Birleşmelerde kullanımı kalmamış uyarılar kaldırılmadan,kullanımda bulunan uyarılar ve yönetmelik hükümleri yerine getirilmeden,kalıcı olan uyarılar yetki belgesi üzerine işlenilmeden yetki belgesi düzenlenemez.

Madde No : 23/(1)(b) :  Yetki Belgesi sahiplerinin asgari kapasite şartının belirlediği kapasite şartını kaybettiği durumlarda,yetki belgesi sahibinin asgari şartı karşılaması için geçerli olan süre 90 gün arttırılmıştır.

Madde No : 24/(1)(a)(13) : D4 Yetki belgesi eki taşıt belgelerine,resmi taşıt veya resmi ticari taşıtlar kaydedilemez.

Madde No : 24/(1)(a)(14) : A1 Yetki Belgesi sahiplerinin bir kamu kurum/kuruluşu ile yaptıkları hizmet sözleşmesi kapsamında kullanmaları gereken taşıt sayısı 20’nin üzerinde ise,202nin üzerindeki taşıtları sınırlamalar kaldırılmak üzere sözleşmede belirtilen şartlarda ve sayıda,sözleşmede belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere taşıt belgelerine taşıt kaydedebilirler.

Madde No : 24/(5) : Yetki Belgesi eki taşıt belgelerine kayıtlı olan taşıtlardan;

a) Bu maddenin  .fıkrasında belirtilen yaş haddini aşan taşıtlar,

b) 30 takvim günü veya daha fazla süre bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar,

c) Geçerli muayene süresi yurt dışında iken biten ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 takvim günü veya daha fazla süre araç muayenesi olmayan araçlar,

ç) Yaptırılması zorunlu olan sigortalardan herhangi biri bulunmayan araçlar yetki belgesi eki taşıt belgelerinden re’sen düşürülür.

Madde No : 25/(1)(ç) : M türü yetki belgeleri hariç;diğer yetki belgeleri için sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında,her özmal taşıta karşılık aynı cinsten taşıt/taşıtlar dikkate alınır.

Madde No : 25/(4) : Kanunun 23.ve 24.maddelerine göre yapılan re’sen düşümler sonucu;bu maddede belirlenmiş sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşılması halinde,aşım tarihini takip eden 30 takvim gününden sonra sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşıldığı cinsteki sözleşmeli araçlardan,yetki belgesi eki taşıt belgesine en son kaydedilmiş olandan başlanarak eski tarihe doğru sözleşmeli taşıtlar,sözleşmeli taşıt oranı sağlanıncaya kadar taşıt belgesinden re’sen düşürülür.

Madde No : 31/(6) : Yönetmeliğin 31.maddesi 2.fıkrası; “ Yetki Belgeleri eki taşıt belgelerinde otobüs olarak kayıtlı oldukları halde,2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda otobüs ve otomobil tanımlarında yapılan değişiklik sonucu cinsi otobüs iken otomobil olarak değişmiş araçlar hariç;tadilat yapılmak suretiyle koltuk kapasitesi arttırılmış yolcu taşımaya mahsus taşıtlar yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilemez”hükmü kapsamına giren araçlarla ilgili olarak yetki belgeleri sahiplerinin sıkıntıları ortadan kaldırılmıştır.

Madde No : 36/(1)(ç) : Diğer mevzuatlarla uyumluluk şartı çerçevesinde çalışma yaşı (63’den 66) düzenlenmiştir.

Madde No : 43/(22) : Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler;yaşadıkları değişiklikleri  iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

Madde No : 60/(2) :  D4 yetki belgesi sahiplerinin; “ taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve 100 km’ye olan şehirler arası tarifeli ve tarifesiz  ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara “ sorunları giderme fırsatı tanınmıştır.

Madde No : 76/(1)(1) : 41.maddeesinin 2.ve 3.fıkrası “ Yetki Belgesi sahiplerinin,yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usüle göre düzenlenmiş sevk irsaliyesi,taşıma irsaliyesi ve taşıma senedinin birer nüshasını taşıtlarında bulundurmaları zorunludur.”  hükmüne aykırı hareket edenlere verilen uyarı cezaları kaldırılmıştır.

Madde No : 76/(1)(n) : Yönetmeliğin 43.maddesi hükümlerince aykırı hareket edenlere uygulanan  her bir fıkra için verilen 10 uyarma cezası 5’e indirilmiştir.

Madde No : 76/(1)(ş) : Yönetmeliğin 59.maddesi 3.fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenlere verilen 10 uyarma cezası 3’e indirilmiştir.

Madde No : 76/(3) : Uyarmaların paraya çevrilmesi için verilen süre ve uyarmaların kesinleşmesi kavramı ve uygulaması kaldırılmış,bunun yerine uyarmaların istenildiği zaman paraya çevrilmesi imkanı sağlanmıştır.

Madde No : 77/(2) : Faaliyeti geçici olarak durdurulan gerçek ve tüzel kişilerin,faaliyete başlama izni istenen bilgi ve belgelerin ibrazından sonraya alınarak kolaylık sağlanmıştır.

Madde No : 77/(3) : Yönetmeliğin 30.maddesinin 1.fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenlere uygulanan geçici faaliyet durdurma cezaları kaldırılmış,uyarma cezaları korunmuştur.

Madde No : 77/(4) : Yönetmeliğin 35.maddesinin 1.fıkrası (a) bendindeki şartları ihlal edenlere uygulanan yaptırımlar kaldırılmıştır.

Madde No : 77/(7) : Yönetmeliğin 59.maddesinin 2.fıkrasındaki şartları ihlal edenlere uygulanan yaptırımlar kaldırılmıştır.

Madde No : 77/(11) : Yetki Belgesi sahiplerine verilen uyarma cezalarının 50 ve üstüne çıkması halinde yapılan iptaller kaldırlmıştır.

Madde No : 77/(12) : Aktif Vergi mükellefiyeti bulunmayanlara verilen iptal cezası kaldırılmıştır.

Madde No : 78/(2) : Yönetmeliğin 15.maddesi 5.fıkrasında yeralan “yanıltıcı” ifadesi çıkarılmış,bu madde çerçevesinde tahrif edilmiş veya sahte belge verdiği tespit edilen kişilerin hakkında işlem yapılması yönünde karar alınmıştır.

Madde No : 78/(9) : B3,C1,D3 ve K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler hariç faal vergi mükellefi olmaları şartı kaldırılarak,vergi mükellefiyeti şartının yerine getirilememesinden dolayı ortaya çıkan iptallerin önüne geçilmiştir.

Madde No : 80/(4) : Yetki Belgesi sahiplerinden davalık olanların,dava sonuçlanana kadar faaliyetlerine devam edebilmek için ödedikleri yeni yetki belgesi ücretleri,davnın belge sahibi lehine sonuçlanması üzerine belge sahibine iade edilecektir.

Geçici Madde No :  11 : (1) Yetki Belgesi için verilmiş uyarmaların sayısı 50 adet ve üzerinde olduğu durumlarda, asgari kapasite şartını kaybettiği, faal vergi mükellefi olmadığı için yetki belgeleri iptal edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerin 01/08/2017 tarihine kadar müracaat ederek iptal edilmiş yetki belgelerini tekrar almaları imkanı sağlanmış,bu imkandan yararlanmak isteyenlere %85 oranında indirim sağlanmış,ancak geçmişte kazanılan muafiyetler artadan kaldırılmıştır.(2)Birinci fıkraya göre gerçekleştirilen iptal işleminden sonra yetki belgesi alan gerçek ve tüzel kişiler için,yaklaşık beş yıl sonra geçerli olmak üzere % 5 indirim sağlanmış,ancak taşıt kartlarından ücret alınacağı hüküm altına alınmıştır.(3)Yönetmeliğin 8.maddesi (1)fıkrası (ı)bendinde yapılan “ A2 yetki belgesi sahipleri,sadece bir adet sınır kapısını belirler ve belirlenen bu sınır kapısı değiştirilemez” ve 13.maddesi (1)fıkrası (f) bendinde yapılan “Ülkemizde her bir sınır kapısını kullanacak,en fazla 12 adet gerçek ve tüzel kişi adına A2 yetki belgesi düzenlenebilir.Herhangi bir sınır kapısını kullanmak üzere A2 yetki belgesi almak için müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerin talepleri Bakanlık evrak kayıt tarihi ve sırası dikkate alınarak değerlendirilir”şeklinde yapılan değişikliğe bağlı olarak halihazırda faaliyet gösteren kişilerin hakları korunmak istenmiştir.