MEVZUAT DUYURULARI

24 Mayıs 2016 Tarih ve 29721 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmeliğin amacı, 18/04/2011 tarihli ve 2011/1681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması eki D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kurallarının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160524-4.htm

Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği (No: 2016/23)

Özet : Bu Tebliğin amacı, 25/4/2016 tarihli ve 2016/8798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın uygulamasına dair usul ve esasları belirlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160524-14.htm

25 Mayıs 2016 Tarih ve 29722 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit KomisyonununÇalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş, yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Birden fazla komisyonun kurulması halinde 17 nci madde uyarınca asgari işçilik oranına yapılacak olan itirazı inceleyecek komisyon Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

(4) Birden fazla komisyonun kurulması halinde komisyonlarda görevli komisyon başkanları ile konfederasyonlarca ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilmiş birer üyenin katılacağı istişare komisyonu oluşturulur.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160525-2.htm

26 Mayıs 2016 Tarih ve 29722 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2016 Tarihli ve 6286 Sayılı Kararı

Özet : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2016 tarihli toplantısında, 9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31/05/2011 tarih ve 3242/4 sayılı “Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160526-2.htm

27 Mayıs 2016 Tarih ve 29723 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yem Katkı Maddelerinin Değerlendirme ve Onay İşlemleri İçin Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Tebliğ (No: 2016/15)

Özet : Bu Tebliğin amacı; hayvan beslemede kullanılacak olan yem katkı maddelerinin değerlendirme ve onay işlemleri için başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması; hayvan beslemede kullanılacak olan yem katkı maddeleri başvuru dosyasının hazırlanması, değerlendirilmesi ve onayı için gerekli bilgi ve belgeler ile sunumuna ilişkin hususları ve sunulması ile ilgili hususları belirlemeyi kapsar.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160527-4.htm

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmeliğin amacı,3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde aşağıdaki şekilde bir değişiklik yapılmasına ilişkindir.

“Abonelik sözleşmesi sona eren veya müşterinin muvafakati ile mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilen abonenin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, abonelik sözleşmesinin sona ermesine ilişkin talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir. Serbest tüketicilerden güvence bedeli alınıp alınmayacağı ve koşulları imzalanacak sözleşmeler kapsamında serbestçe belirlenir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160527-2.htm

28 Mayıs 2016 Tarih ve 29724 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmeliğin amacı 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmasıdır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160528-3.htm

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/05/2016 Tarihli ve 6282-4 Sayılı Kararı

Özet : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/05/2016 tarihli toplantısında; ekteki “Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Usul ve Esaslar” ın amacı organize toptan elektrik piyasalarında şeffaflığın teminine ilişkin veri paylaşımı usulleri, raporlama prosedürleri ve piyasa katılımcılarının yükümlülüklerinin belirlenmesidir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160528-7.pdf

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/05/2016 Tarihli ve 6282-2 Sayılı Kararı

Özet : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/05/2016 tarihli toplantısınnda kabul edilen “Teminat Usul ve Esaslar” ın amacı; gün öncesi piyasasına sunulan alış ve satış tekliflerinin yapısı, içeriği ve değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160528-5.pdf

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/05/2016 Tarihli ve 6282-3 Sayılı Kararı

Özet : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/05/2016 tarihli toplantısında kabul edilen “Teminat Usul ve Esaslar”ın amacı; organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda Piyasa İşletmecisinin risklerinin yönetilmesi ve diğer piyasa katılımcılarının güvence altına alınması amacıyla uygulanacak teminatlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160528-6.pdf

29 Mayıs 2016 Tarih ve 29726 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin birkaç maddesinde değişikliğe gidilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160529-1.htm

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Özet : 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin birden fazla maddesinde değişikliğe gidilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160529-2.htm

Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2008/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet : 18/4/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2008/1)’in 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160529-3.htm

31 Mayıs 2016 Tarih ve 29728 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2015/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet : Bu tebliğ ile27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’de yer alan bir takım tarihler değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160531-4.htm

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/05/2016 Tarihli ve 6298-2 Sayılı Kararı

Özet : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/05/2016 tarihli toplantısında, TEİAŞ tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2016 yılı 3. çeyreği için 2,34 TL/MWh olarak onaylanmasına,  karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160531-5.htm