MEVZUAT DUYURULARI

21 Mayıs 2016 Tarih ve 29718 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine, Açılacak Hesabın  5411 sayılı Kanun kapsamındaki Bankalar Nezdinde Açılacak Hesaba Yapılacağına şeklinde, ilgili Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160521-8.htm

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Özet : Bu Tebliğin amacı, 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Avrupa Birliği menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160521-12.htm

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Özet : 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-1.1.2) bölümüne sekizinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiş; aynı bölümde yer alan “25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde” ibareleri “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde” olarak değiştirilmiştir.

“İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlar dâhil) nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu mükellefler tarafından indirim hesaplarına alındığından iade edilmez. İthalat sırasında fazla veya yersiz ödenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu uygulama yurtdışından temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ödemeleri dâhil) ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen vergiler için de geçerlidir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160521-13.htm

Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı Karar No: 2

Özet : Bu kurul kararının amacı, ilgili ekte yer alan Esnaf ve Sanatkar Meslek Kollarının gösterilmesi, esnaf ve sanatkarlar tanımının içine kimlerin girip girmediğinin tespiti ve gösterilmesidir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160521-14.htm

20 Mayıs 2016 Tarih ve 29717 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Özet : 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici iş ilişkisi ve geçici iş ilişkilerininözel istihdam büroları ile sağlanmasına ilişkin birden çok madde de değişikliğe gidilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160520-24.htm

18 Mayıs 2016 Tarih ve 29716 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak 2016 Yılı Programında Belirlenen 2016 Yılı Ülke Limitleri Listesinin Onaylanması Hakkında Karar

Özet : Bu kararın amacı Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu tarafından yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli sigorta işlemlerine ilişkin olarak 2016 Yılı programında belirlenen ekli 2016 Yılı Ülke Limitleri Listesinin onaylanmasıdır. İlgili ülkeler ve limit listelerine ilişkin tablolar kararda yer almaktadır

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160518-3.pdf

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Özet : 20/12/11995 tarihli ve 97/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli 1 sayılı listede yer alan “Hurma” ürününün, listede belirtilen ülkelere uygulanan gümrük tarife istatistik pozisyonu ve gümrük vergisi oranları yeniden düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160518-4.pdf