MEVZUAT DUYURULARI

01 Haziran 2016 Tarih ve 29729 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 31/12/2015 Tarihli ve 2015/63 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Özet : Bu Eylem Planı’nın amacı; kırsal kalkınmaya yönelik farklı kamu kurumları tarafından uygulanan faaliyetlerin birlikte programlanması, uygulanması ve izlenmesi suretiyle kamu kaynaklarıyla yürütülen faaliyetlerde tamamlayıcılığı sağlamak, kaynak kullanımında verimliliği arttırmak, kurumlar arasında işbirliği imkanlarını pekiştirmek ve yenilikçi uygulamalara fırsat sağlamaktır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160601-10.htm

02 Haziran 2016 Tarih ve 29730 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ŞirketlerininKuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında YönetmelikteDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İkinci fıkra uyarınca Kuruma gönderilecek raporların, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketlerde bağımsız denetim yapma yetkisini haiz kuruluşlarda görevli bağımsız denetçiler tarafından onaylanması zorunludur.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160602-1.htm

08 Haziran 2016 Tarih ve 29736 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Mesleki Ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama Ve Stajlarına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Özet  : 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160608-3.htm

Çed Olumlu” Veya “Çed Gerekli Değildir” Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı Ve/Veya Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin Tebliğ

Özet : Bu Tebliğin amacı, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya genişletilmesi planlanan projelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160608-4.htm

09 Haziran 2016 Tarih ve 29737 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : 16/1/2016 tarihli ve 29595 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesiyle değiştirilen Ek-1’de yer alan “Sigorta Acentesi Çalışanları Öğrenim Düzeyi ve Asgari Mesleki Deneyim Süreleri” değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160609-9.htm

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmelikte değişikliğe gidilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160609-10.htm

11 Haziran 2016 Tarih ve 29739 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmeliğin amacı, 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde yetkilendirme talebinde bulunanbaşvuru sahibi şirketin statüsüne ve sağlaması gereken koşullara ilişkin eklemeler; yetki belgesinin alınması usulüne,  işletmecinin, kullanım hakkının sona ermesi durumlarına ilişkin değişiklikler yapmaktır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160611-1.htm

16 Haziran 2016 Tarih ve 29744 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik değişikliği ile, 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2nci maddesinde geçen “ebe” ibarelerinin yürürlükten kaldırmaktır. Bununla birlikte,aynı yönetmeliğe13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici korunan ve meslek icra etme yetkileri ilgili mevzuatına göre Bakanlıkça onaylanan sağlık meslek mensuplarının, Bakanlıkça belirlenen sağlık kuruluşlarında çalışmak kaydıyla aynı yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartlardan muaf tutulacağına dair düzenleme eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160616-2.htm

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlara ait sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanımına ve işbirliği ile döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemeye ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160616-3.htm

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 07.06.2016 Tarihli ve 2016/DK-YED/289 Sayılı Kararı

Özet : Bu yönetmeliğin amacı, 30.03.2016 tarihli ve 2016/DK-YED/181 sayılı Kurul Kararı kapsamında Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne (ESB) 16.05.2016 tarihine kadar üye olmayan şirketlerin, 15.07.2016 tarihine kadar ESB’ye üye olmaları halinde, İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti yetkilendirmelerinin 16.05.2016 tarihinden itibaren devam ettirilmesi hususunda karar vermektir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160616-8.htm

16 Haziran 2016 Tarih ve 29745 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Özet : Bu kanunun amacı, enerjiye ve enerji üzerine teşkilatlanmaya, üretim için sağlanması gereken aksama, üretime ve tüketime ilişkin hazırlanan kanunlarda yapılan değişiklikleri ve eklemeleri kapsam içine almaktır. 

2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası, kaçak veya menşei belli olmayan LPG ile piyasa faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin lisansının mahkeme kararı ile iptal edileceği şeklinde değiştirilmiştir.

4646 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bende, ülkedeki tüm ithalatçı şirketlerin her sene ithal edecekleri doğal gaz miktarının depolanmasına ilişkin sağlanması gereken koşullar, ilgili Kurumlardan talep edilecek taahhütlere ilişkin; dağıtım şirketlerinin yurt çapında lisans alabilmeleri ile ilgili koşullara da bu kanun da yer verilmiştir. 

Aynı zamanda bu kanunda, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına teknik kayıp ve/veya kaçak kullanım gibi hususlarda ek düzenlemeler getirilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160617-1.htm

Karma Ekonomik Komisyon Eş başkanlıkları ile İlgili 2016/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Özet : Bu Başbakanlık Genelgesi ile, ülkemizin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngörmüş olduğu, ikili ticari ve ekonomik konuların ele alındığı  Bakan düzeyinde yapılacak Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarına başkanlık edecek Bakanlara ilişkin ekli liste yeniden düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160617-4.pdf

18 Haziran 2016 Tarih ve 29747 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmeliğin amacı, bankacılık hizmetlerinin engelli müşterilerin erişim ve kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160618-2.htm

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmeliğin amacı; 14/12/2011 tarihli ve 28142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesine, ilgili birimin gerekli koşulları taşıyan bir mevzuata aykırılığın varlığı kanaatine varması halinde ve bu kanaatin Daire Başkanlığınca da uygun görülmesi halinde ihlal konusuna ilişkin olarak gerçek veya tüzel kişiden yazılı açıklamalarını 15 günden 30 güne kadar belirlenebilecek süre içerisinde gönderilmesi isteneceğine dair yeni bir fıkra eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160618-3.htm

Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)

Özet : Bu Tebliğin amacı, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde 1063/2010 sayılı AB Komisyon Yönetmeliği esas alınmak suretiyle hazırlanan, 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar doğrultusunda, Faydalanan Ülkelerden Türkiye’ye yapılan ithalata yönelik olarak anılan Kararda tanınan kümülasyon olanaklarının uygulanmaya başlandığını duyurmaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160618-4.htm

19 Haziran 2016 Tarih ve 29748 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/19)

Özet : Bu Tebliğin amacı, 23/5/2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/14) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160619-1.htm

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/21)

Özet : Bu Tebliğin amacı, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 4011.20.10.00.11, 4011.20.10.00.12, 4011.20.10.00.19, 4011.20.90.00.11, 4011.20.90.00.12, 4011.20.90.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) yer alan ağır vasıta dış lastikleri (hafif ticari araç dış lastikleri hariç); 4011.61.00.00.00, 4011.92.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan zirai araç dış lastikleri; 4011.62.00.00.00, 4011.63.00.00.00, 4011.69.00.00.00, 4011.93.00.00.00, 4011.94.00.00.00, 4011.99.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan iş makinesi dış lastikleri için halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarını belirlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160619-2.htm

Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Özet : Bu Tebliğin amacı, 2/5/2008 tarihli ve 2008/13643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Arnavutluk Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160619-3.htm

Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Özet : Bu Tebliğin amacı, 13/8/2007 tarihli ve 2007/12555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Avrupa Birliği çıkışlı bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160619-4.htm

Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Özet : Bu Tebliğin amacı, 27/8/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bazı tarım ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160619-5.htm

Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Özet : Bu Tebliğin amacı, 11/10/2010 tarihli ve 2010/1062 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160619-6.htm

21 Haziran 2016 Tarih ve 29749 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Özet : Bu tebliğ ile vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin açıklama kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160621-3.htm

22 Haziran 2016 Tarih ve 29750 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Özet : Bu yönetmelik, bankaların kıymetli maden alım satımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Buna göre;bankalar, kıymetli maden borsalarında işlem gören veya standartları ve nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veya BİAŞ tarafından belirlenen ya da bu standartlara ve niteliklere uygunluğu bakımından, üretildikleri rafineriler itibarıyla kabul edilebilirlikleri BİAŞ tarafından teyit edilen kıymetli madenler ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1/8/1951 tarihli ve 1738 sayılı Kararı ile standartları ve nitelikleri belirlenen Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarının alım ve satımı ile vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören ve standart ve nitelikleri yetkili merciler tarafından belirlenen kıymetli madenleri esas alan sözleşmelerin alım ve satımını yapabilirler.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160622-1.htm

23 Haziran 2016 Tarih ve 29751 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Özet : 6/6/2016 tarihli kararlaştırılan Bakanlar Kurulu Kararı ile, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan İstanbul, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Bandırma, Çanakkale, İzmir, Antalya, Mersin ve İskenderun liman başkanlıkları bünyesinde “Gemi Sicil Müdürlüğü” kurulmasına karar verilmiştir.

24 Haziran 2016 Tarih ve 29752 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Özet : Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması ile; 25/4/2016 tarihli ve 2016/8795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 1 inci maddesinin ithal edilecek bazı ürünlerin vergi oranlarına değişikliğe gidilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160624-13.pdf

2015-2016 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından Belirlenen Kotanın Artırılması Hakkında Karar

Özet : 13/06/2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile, 2015-2016 pazarlama yılında nişasta kökenli şekerler için Şeker Kurulu tarafından 250.000 ton olarak belirlenen kotanın %25 oranında arttırılması kararlaştırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160624-16.pdf

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmelik ile; yurt içinde imal edilerek yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksamın ve/veya aksamı oluşturan bütünleştirici parçaların, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun ekinde yer alan II sayılı Cetvele göre ilave fiyatın uygulanabilme koşulları ile her bir başvuru kapsamında uygulanacak ilave fiyat miktarının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160624-1.htm

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/26)

Özet : Bu tebliğ ile; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesi ne ilişkin düzenleme yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160624-5.pdf

25 Haziran 2016 Tarih ve 29753 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/4)

Özet : Bu Tebliğile,ekte tanımına yer verilen eşyanınithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usuller ve gözetim belgesi ve gözetim belgesinin kullanılmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160625-4.htm

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2)

Özet : Bu tebliğ ile,20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de teşvik belgesine, lisanssız elektrik üretimi halinde ilgili kurumlardan alınacak proje onay yazılarına ilişkin değişiklikler getirilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160625-5.htm

Mirasçılar Arasında Henüz Paylaşımı Yapılmamış Tarımsal Arazilerin Devir İşlemlerinin Harçlardan Müstesna Tutulmasına İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yer alan, mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemlerinin harçlardan müstesna tutulmasına ilişkin süre iki yıl uzatılmıştır

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160628-20.pdf

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Özet : Bu Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli 1 Sayılı Listede yer alan ve ekli (1) Sayılı Tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen maddelerin, “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması” çerçevesinde, bazı ülkeler menşeli olanların ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranları hakkında düzenlemeler getirilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160628-22.pdf

28 Haziran 2016 Tarih ve 29756 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/4)

Özet : Bu tebliğ ile,5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de değişikliğe gidilmiş vevergi resim harç istisnası belgelerinin sürelerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160628-3.htm

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet : 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin 3 üncü maddesi“(7) 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası”nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) herhangi bir ülke ayırımı yapılmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü,  İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü ve Kütahya Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160628-5.htm

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2016/24)

Özet : Bu Tebliğin ile bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek istenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160628-4.htm