MEVZUAT DUYURULARI

22 Temmuz 2016 Tarih ve 29778 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ülke Genelinde Olağanüstü hal İlanına Dair Karar

Özet : Bu karar ile, Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde 21.07.2016 Perşembe günü saat 01.00’dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi hakkında Bakanlar Kurulunca 20.07.2016 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 21.07.2016 tarihli 117’nci Birleşiminde onaylanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160722-1.pdf

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/07/2016 Tarihli ve 6389 Sayılı Kararı

Özet : Bu kurul kararı ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/07/2016 tarihli toplantısında, Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) depolama faaliyetini yürüten lisans sahibi tüzel kişilerin tarifelerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160722-9.pdf

23 Temmuz 2016 Tarih ve 29779 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

Özet :  Bu Kanun Hükmünde Kararname ile, 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde kapatılan kurum ve kuruluşlara, yargı mensuplarına, kamu görevlilerine, yürütülen soruşturmalarına ve kovuşturma işlemlerine, irtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmelerinin iptaline yönelik alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile,25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde değişikliklere gidilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-1.pdf

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği

Özet : Bu Yönetmelik ile, tarımsal kaynaklı nitratın suda neden olduğu kirlenmenin tespit edilmesi, azaltılması ve önlenmesine ilişkin usul ve esaslar ve yer altı ve yer üstü sularında tarımsal kaynaklı kirliliğe neden olan azot ve azot bileşiklerinin belirlenmesi ve kirliliğin önlenmesi ile ilgili teknik ve idari esaslar düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-2.htm

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünde Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Özet : Bu Bakanlar Kurulu Kararı ile, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi nedeniyle; halkımızın 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 34 üncü maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını kullanabilmesini teminen, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacağına dair düzenleme yapılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-9.pdf

24 Temmuz 2016 Tarih ve 29780 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 371)

Özet : Bu Tebliğ ile; 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan kurum ve kuruluşların Hazineye intikal etmiş sayılan her türlü taşınırlar ile mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı ile tapuda resen Hazine adına tescil edilecek taşınmazlar ile ilgili alınacak tedbirler ile bunlar hakkında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlenmektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160724-9.htm

25 Temmuz 2016 Tarih ve 29781 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile İlgili 2016/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Özet : Bu tebliğ ile,hain Silahlı Darbe Teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak amacıyla, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası başlatılmış ve vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin yardımlarını işbu genelgenin ekinde belirtilen banka hesaplarına yapabilecekleri belirtilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160725-6.pdf

26 Temmuz 2016 Tarih ve 29782 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmelik ile, son tüketicinin yanı sıra bir başka perakendeciye et ve et ürünlerinden çiğ et ve kıyma, süt ve süt ürünleri kapsamındaki çiğ süt, içme sütü, kolostrum, kolostrum bazlı ürünler, çiğ krema ve kaymak dışındaki süt ve süt ürünleri ile bütün halindeki balık ve su ürünlerini arz eden perakende gıda işletmelerindeki yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetlere ilişkin hususları belirlenmektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160726-2.htm

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile,17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/7/2016” ibareleri “1/1/2017” olarak değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160726-3.htm

Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2014/52)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No:2016/28)

Özet : 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/52) yürürlükten kaldırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160726-4.htm

27 Temmuz 2016 Tarih ve 29783 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile, 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin de  Sigortalıların Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılan işler/işyerlerinde fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususlarının denetimi, sigortalı kişilerin fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmeleri için gerekli koşullara ilişkin değişiklikler yapılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727-1.htm

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Desteklere Dair Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmelik ile,kamu yararı çerçevesinde Başkanlığın görev alanındaki hedef kitlelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve sorunlarının çözümüne katkı sağlanması; hedef kitlelerle tarihi, toplumsal ve kültürel değerler çerçevesinde ilişki ve iletişimin artırılması ve bu alanlarda faaliyet yürüten kâr amacı gütmeyen kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesi esasıyla Başkanlık tarafından sağlanacak idari ve mali desteklerin usul ve esaslarını belirlenmektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727-2.htm

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472)

Özet : Bu tebliğ ile,19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727-6.htm