MEVZUAT DUYURULARI

13 Temmuz 2016 Tarih ve 29769 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmelikte, EHABS’a ilişkin hususlar ile elektronik haberleşme altyapı tesislerine ilişkin asgari gerekliliklerin belirlenmesi ve denetlenmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160713-1.htm

14 Temmuz 2016 Tarih ve 29770 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/32)

Özet : Bu Tebliğile 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2017 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler ilan edilmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160714-9.htm

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/5)

Özet : Bu Tebliğ ile gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı “diğerleri” olarak belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160714-4.htm

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/31)

Özet : Bu Tebliğ ile, 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/29) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınan kesin önlem kararı yürürlüğe konmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160714-8.htm

15 Temmuz 2016 Tarih ve 29771 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet : Bu tebliğ ile 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/5/2016” ibaresi “31/8/2016” olarak değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160715-6.htm

16 Temmuz 2016 Tarih ve 29772 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı ve 12 nci maddelerinde ilgili Bakanlığa ilişkin değişiklikler getirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160716-1.htm

Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile,15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliğinin yayım tarihinden iki yıl sonra yürürlüğe gireceğine dair değişiklik yapılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160716-2.htm

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile,30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Gıdalarda kullanılmasına izin verilen gıda katkı maddelerinin listeleri ve kullanım koşulları başlıklı EK-II’sinin E bölümünde yer alan Gıda Kategorilerinde İzin Verilen Gıda Katkı Maddeleri ve Kullanım Koşulları başlıklı tabloda Meyve ve sebze preparatları (komposto hariç) başlıklı (04.2.4.1) numaralı kategorisindeki (E 200-203) kodlu sorbik asit—sorbatlar katkı maddesine ait değişikliğe gidilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160716-3.htm

18 Temmuz 2016 Tarih ve 29774 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/30)

Özet : Bu tebliğ ile,5/12/2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No:2012/74)’nde perakende işletmelerde; kıyma, köfte hariç hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı et karışımlarının üretimi yapılamayacağına; ancak tüketici talebi üzerine anında kıyma ve köfte hariç hazırlanmış et karışımları hazırlanabileceği hususunda düzenleme yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160718-6.htm