MEVZUAT DUYURULARI

03 Ağustos 2016 Tarih ve 29778 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca (Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri) yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160803-2.pdf

Bazı Yüksek öğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksek okulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile karara Ekli (1) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokullarının kurulması, listede belirtilen yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan fakülte, enstitü ve yüksekokulların kapatılması ve bazı üniversitelere bağlı fakültelerin de adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160803-3.pdf

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar

Özet : Bu karar ile 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, Türkiye tarafından Bosna-Hersek’te yaşanan sel felaketi nedeniyle ülkeye ekonomik destek sağlamak amacıyla açılan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen tek taraflı olarak tanınan tercihli rejimden yararlanacak Bosna-Hersek menşeli sığır etinin ithalinde eşyanın tespitine dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160803-6.pdf

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Özet : Bu karar ile, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel ve bir arada yapacakları 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımları, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160803-8.pdf

2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Özet : Karar ile “Balıkçı gemisi desteği, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip on metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan miktarda(TL/metre)  destekleme ödemesi yapılır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160803-19.pdf

Ege Serbest Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesine İlişkin Karar

Özet : Bu karar ile 11/1/1987 tarihli ve 87/11401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ege Serbest Bölgesinin sınırları karar ekli kroki ve koordinat listesinde gösterildiği şekilde değiştirilmiş olup, Ege Serbest Bölgesine dâhil edilen sahaya tekabül eden ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160803-7.pdf

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulmasına İlişkin Karar

Özet : Bu karar ile karara ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması; Sağlık Bakanlığının 22/6/2016 tarihli ve 37836 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160803-15.pdf

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2016/33)

Özet : Bu Tebliğin amacı; 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Buna göre, Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, midye, yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, karabalık, yılan balığı, tilapya, karadeniz alası ve kırmızı benekli alabalıklar (Salmo Türleri), kerevit, karides)’dir. Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde yetiştiricilik yapanlar ile midye yetiştiriciliği destekleme kapsamındadır. Bakanlıktan onaylı kapalı sistemde su ürünleri yetiştiricilik projesine sahip olup bu projesine göre üretim yapan işletmelere 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen miktarda, üretilen ürünlerin birim fiyatına ilaveten destekleme yapılması öngörülmüştür.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160803-32.htm

04 Ağustos 2016 Tarih ve 29779 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile 8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri yönetmeliğinde, tedarikçi değişikliği usul ve esaslarına ilişkin değişiklikler getirilmiştir. Son kaynak tedariği kapsamında tedarikçinin ödeme yükümlülüğüne, elektriğin tüketim miktarının tespiti, okuma ve fatura dönemlerine dair eklemeler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160804-3.htm

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/35)

Özet : Bu Tebliğ ile, 15/5/2015 tarihli ve 29356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturması sonucunda alınan kesin önlem kararı yürürlüğe konulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160804-9.htm

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/29)

Özet : Bu Tebliğ ile ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160804-10.htm

Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Özet : Bu Tebliğ ile11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca belediyelerce gerekli denetim faaliyetlerinin icra edilebilmesini teminen il ve ilçe merkezlerinin giriş ve çıkışları ile şehirler arası yollarda kontrol ve denetim noktalarının kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160804-11.htm