MEVZUAT DUYURULARI

09 Ağustos 2016 Tarih ve 29796 Sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Özet : Bu kanunla;

• İcra ve İflas Kanunun iflas ertelemeyle ilgili hükümlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır; sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası ve iflasının ertelenmesi, erteleme yargılaması, erteleme karar ve sonuçları, bunlarla ilgili kanun yollarına ilişkin,

• 5682 sayılı Pasaport Kanununa göre ihracat tutarı nedeniyle belli bir takım suçlardan hüküm giymemiş olmaları halinde iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebileceğine ilişkin,

• Gider Vergisi Kanununda emeklilik fonlarına, yurt dışında hizmet veren işletmelere, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerine ilişkin,

• Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik ile izaha davete ilişkin,

• Damga Vergisi Kanununda kağıtlardan alınan damga vergilerine ilişkin,

• Harçlar kanununda noterlerde yapılan işlemler alınan harçlara, finansal kiralama sözleşmelerine, şirket pay devirlerine, ticaret sicil harçlarının odalar tarafından tahsiline, ihracata ilişkin harçlardan istisnalara, ticaret sicil harçlarının odalar tarafından tahsiline, ihracata ilişkin harçlardan istisnalara, tacirler arası ipotek tesis işlemine ilişkin,

• Katma Değer Vergisinde yapılan değişiklik varlık kiralama şirketlerine ilişkin,

• Elektronik İmza Kanununda yapılan değişiklik ile banka teminat mektubu dışındaki teminatlarda kapsama alınmasına ilişkin,

• Sosyal Sigortalar Kanununda yapılan değişiklik ile;

 Muhtasar ve prim beyannamelerine ilişkin,

 Afet ve mücbir sebepler hallerinde belgelerin verilmesi ve primlerin ertelenmesinde kuruma yetki verilmesine ilişkin,

 İdari para cezalarına ilişkin, 

• Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile yapılan düzenlemeyle “diğer teşvik unsurları”nın eklenmesine ilişkin,

• Çek Kanununda yapılan düzenlemeyle çekin unsurlarına ilişkin düzenleme, karekodlu çek uygulamasına ilişkin,

• Türk Ticaret Kanununa yapılan düzenleme ile ticaret sicil müdürlerine imza beyannamesi düzenleme yetkisine, şirket ana sözleşmesini huzurda imzalaması yetkisine, çekin esaslı unsurları konusunda düzenleme,kurucular beyanının kaldırılmasına ilişkin,

• Eski yıllara ait teminat mektuplarının tasfiyesine ilişkin, düzenlemeler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-1.pdf

2016/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile İlgili 2016/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Özet : Bu genelge ile 18.07.2016 tarihli ve 69471265-010-06/8468(2016/16) sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili mevzuatı uyarınca izin vermeye yetkili amirlerce; kamu çalışanlarına, yürürlükten kaldırılan Genelgenin yürürlüğe konuluş amacı dikkate alınarak izin verilebilecektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-19.pdf

Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği

Özet : Bu Yönetmelikle, deniz ve iç sularda gerçekleştirilecek olan tarama faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yapılan düzenleme ile tarama yetki alma başvurusunda deniz ticaret odası belgesi aranacağı hükme bağlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-13.htm