MEVZUAT DUYURULARI

09 Ağustos 2016 Tarih ve 29796 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Özet : Bu kanunla;

• İcra ve İflas Kanunun iflas ertelemeyle ilgili hükümlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır; sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası ve iflasının ertelenmesi, erteleme yargılaması, erteleme karar ve sonuçları, bunlarla ilgili kanun yollarına ilişkin,

• 5682 sayılı Pasaport Kanununa göre ihracat tutarı nedeniyle belli bir takım suçlardan hüküm giymemiş olmaları halinde iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebileceğine ilişkin,

• Gider Vergisi Kanununda emeklilik fonlarına, yurt dışında hizmet veren işletmelere, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerine ilişkin,

• Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik ile izaha davete ilişkin,

• Damga Vergisi Kanununda kağıtlardan alınan damga vergilerine ilişkin,

• Harçlar kanununda noterlerde yapılan işlemler alınan harçlara, finansal kiralama sözleşmelerine, şirket pay devirlerine, ticaret sicil harçlarının odalar tarafından tahsiline, ihracata ilişkin harçlardan istisnalara, ticaret sicil harçlarının odalar tarafından tahsiline, ihracata ilişkin harçlardan istisnalara, tacirler arası ipotek tesis işlemine ilişkin,

• Katma Değer Vergisinde yapılan değişiklik varlık kiralama şirketlerine ilişkin,

• Elektronik İmza Kanununda yapılan değişiklik ile banka teminat mektubu dışındaki teminatlarda kapsama alınmasına ilişkin,

• Sosyal Sigortalar Kanununda yapılan değişiklik ile;

Muhtasar ve prim beyannamelerine ilişkin,

Afet ve mücbir sebepler hallerinde belgelerin verilmesi ve primlerin ertelenmesinde kuruma yetki verilmesine ilişkin,

İdari para cezalarına ilişkin, 

• Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile yapılan düzenlemeyle “diğer teşvik unsurları”nın eklenmesine ilişkin,

• Çek Kanununda yapılan düzenlemeyle çekin unsurlarına ilişkin düzenleme, karekodlu çek uygulamasına ilişkin,

• Türk Ticaret Kanununa yapılan düzenleme ile ticaret sicil müdürlerine imza beyannamesi düzenleme yetkisine, şirket ana sözleşmesini huzurda imzalaması yetkisine, çekin esaslı unsurları konusunda düzenleme,kurucular beyanının kaldırılmasına ilişkin,

• Eski yıllara ait teminat mektuplarının tasfiyesine ilişkin, düzenlemeler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-1.pdf

2016/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile İlgili 2016/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Özet : Bu genelge ile 18.07.2016 tarihli ve 69471265-010-06/8468(2016/16) sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili mevzuatı uyarınca izin vermeye yetkili amirlerce; kamu çalışanlarına, yürürlükten kaldırılan Genelgenin yürürlüğe konuluş amacı dikkate alınarak izin verilebilecektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-19.pdf

Deniz ve İç sular Tarama Yönetmeliği

Özet : Bu Yönetmelikle, deniz ve iç sularda gerçekleştirilecek olan tarama faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yapılan düzenleme ile tarama yetki alma başvurusunda deniz ticaret odası belgesi aranacağı hükme bağlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-13.htm

10 Ağustos 2016 Tarih ve 29797 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kazancın tespitinde indirim konusu yapılması hakkındaki 1/8/2016 tarihli ve 2016/9092 sayılı kararname yürürlüğe konmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-6.pdf

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

Özet : Bu Yönetmelik ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-7.htm

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Özet : Bu Yönetmelik ile teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-8.htm

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmelik ile 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Yer üstü Su Kalitesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlardan bazıları, Ek-2, Ek-5, Ek-6, Ek-7’si ve buna bağlı olarak eklere yönelik atıflar değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-9.htm

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Özet : 25/8/2014 tarihli ve 29099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)’nin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

       Söz konusu fıkralara göre; işlemin ertelenmesi bakanlık kararına bağlanmış ve  Erteleme talepli şüpheli işlem bildirimlerine konu işlemin tanımı ve kapsamı belirtilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-10.htm

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet : Bu tebliğ ile 6. maddedeki zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükleri için katsayılar değiştirilmiş ayrıca zorunlu karşılıkların tesis edilmesi başlıklı 7. maddedeki ABD dolarına yönelik %50’lik sınırlama kaldırılıp yine katsayılar değiştirilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-11.htm

11 Ağustos 2016 Tarih ve 29798 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Özet : Bu karar ile, İçişleri Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esaslarda değişiklik yapılmasına dair ekli Esaslar düzenlenmiştir. Bu karara göre Bakanlık ile Bakanlıkça yetki verilen Jandarma Genel Komutanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile bunların nam ve hesabına mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerini yapan ya da yaptıran diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Kamu İhale Kanunu hükümleri dışında kalarak yapacaklardır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160811-2.pdf

Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin merkez ya da bölge dışındaki faaliyetlerine –laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları, diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar, saha araştırması, prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler ve projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinliklere ilişkin ücretlerin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160811-3.pdf

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26/6/2016 tarihli ve 2951 sayılı yazısı üzerine, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 1/8/2016 tarihinde Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki ekli karar yürürlüğe konulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160811-4.pdf

Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflandırması (NACE Rev.2)’na göre, sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri, sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri, mesleki uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri, gösteri sanatlarını destekleyici sosyal faaliyet alanları da bu kapsamda tasarım faaliyet alanları olarak sayılıp; hakkındaki ekli karar yürürlüğe konulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160811-5.pdf

12 Ağustos 2016 Tarih ve 29799 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Aktif İş gücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile değişiklik yapılan yönetmeliğin “Kurs ve Programlar” başlıklı 90 ıncı maddesinin 2inci fıkrasında yer alan “…Dul ve yetim aylığı alanlar kurslardan ve programlardan yararlanabilir. Engelli olmaları nedeniyle aylık bağlananlar ise TYP hariç kurslardan ve programlardan yararlanabilir.” hükmündeki TYP hariç ibaresi kaldırılmış ve şu geçici madde eklenmiştir: “ 12/2/2016 tarihinden önce dul ve yetim aylığı aldıkları halde TYP’ye katılanlardan 12/2/2016 tarihinden sonra ilişiği kesilenlere, bu fiilleri nedeniyle 66 ncı maddenin beşinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160812-1.htm