MEVZUAT DUYURULARI

13 Ağustos 2016 Tarihli ve 29800 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Uluslararası İşgücü Kanunu

Özet : Bu kanun ile, uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışama izni ve çalışma muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir. Bu kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırmaları yasaktır. Bu kanun kapsamında yabancıya ilk verilecek çalışma izni bir yıl süreli, uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar uzatılabilir. Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir.  Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan sağlayan “Turkuaz Kart” verilir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160813-1.pdf

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/35)

Özet : Bu tebliğin amacı; 1/9/2016-31/8/2020 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanmak üzere bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak su ürünleri kaynaklarının korunmasını, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasakları düzenlemektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160813-17.pdf

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/7)

Özet : 7/2010 tarihli ve 27634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Karar’ın 9/A maddesinde oluşumu ve görevleri tanımlanan Kurul, üyelerin talep etmesi ve Başkanın daveti veya Başkanın resen daveti üzerine toplanır. Kurul, en az 7 iş günü önceden haber vermek kaydıyla Başkan tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı yeri ve tarihine ilişkin değişikliklerin toplantı tarihinden en az 2 iş günü önce üyelere duyurulması zorunludur. Kurul toplantılarına, görüşülecek konuların niteliğine göre bilgi almak üzere, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri de Başkan tarafından davet edilebilir. Toplantılara, Başkan, üyeler ve Başkan tarafından davet edilenler ile Başkan tarafından Genel Müdürlükten katılması uygun görülen görevli personel dışında kimse katılamaz.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160814-7.htm

17 Ağustos 2016 Tarih ve 29804 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Özet : Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ila edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde gerekli bazı tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır. Kamu personeline ilişkin; FETÖ/PDY aidiyet, irtibatı olan KHK ek listelerde yer alanlar başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın görevlerinden ihraç edileceği düzenlenmektedir. Bu KHK uyarınca Bankacılık Kanunu uyarınca müşteri sırrı kapsamında kabul edilenler hariç, telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belge, kamu ve özel tüm kurul kuruluşlarca verilmesi gerektiği düzenlenmektedir ve sair hükümler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160817-17.pdf

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Özet : Bu KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ilişkin ve sair kurumlarla ilişkin bir takım değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160817-18.pdf

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Özet : Bu Yönetmelik ile teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-8.htm

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmelik ile 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlardan bazıları, Ek-2, Ek-5, Ek-6, Ek-7’si ve buna bağlı olarak eklere yönelik atıflar değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-9.htm

18 Ağustos 2016 Tarih ve 29804 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği Menşeli Şeker İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Kalan Kısmının Dağıtımına İlişkin Tebliğ

Özet : Bu Tebliğde, 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca Avrupa Birliği menşeli 1701.99 gümrük tarife pozisyonunda yer alan şeker ithalatında açılan tarife kontenjanının kalan kısmının dağıtımına ilişkin usul ve esasların düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160818-9.htm

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/8)

Özet :  12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 ‒ (1) 9/8/2016 tarihinden sonra Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi almak için Bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 9/8/2016 tarihinden önce olduğunun tevsik edilmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden bu Tebliğin 6 ncı maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde belge tanzim edilebilir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160818-10.htm

Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2016/38)

Özet : Bu Tebliğde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa yürütülen Okul Sütü Programı kapsamında öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmektedir. Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesi veya aynı Yönetmelik hükümlerine göre geçerli eşdeğer belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre Bakanlıkça yapılacağı düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160818-18.htm

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Özet :  27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’in 7 nci maddesinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan uluslararası ihale konusu işlere ilişkin olarak, Kanunun yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde Ekonomi Bakanlığınca verilecek Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine istinaden damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.”düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160818-19.htm

19 Ağustos 2016 Tarih ve 29806 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

Özet : Bu kanun ile Vergi Usul Kanunu kapsamına giren, 30/06/2016 tarihi ve öncesindeki dönemlere, beyana dayanan vergilerde, bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 

• 2016 yılına ilişkin olarak 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2016 motorlu taşıtlar ikinci taksiti hariç),

• 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dahil) Askerlik Kanunu, mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulma Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen İdari Pazar cezaları,

• Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanun kapsamında takip edilen 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dahil olmak üzere asli ve fer’i amme alacakları,

• İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacak beyanı,

• 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan doğan prim ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 

• 30/06/2016 tarihine kadar(bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

• 30/06/2016 tarihine kadar ( bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,

• İlgi kanunları gereğince takip edilen 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitimine katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

• Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe ve vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki %40 oranı dikkate alınmaksızın aylık taksitlendirmesi,

• 30/06/2016 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle, ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa  tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun Yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır, fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden, vazgeçileceği düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-1.pdf

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar

Özet : Rusya ve Irak’a yönelik ihracatın finansmanı amacıyla bankalarca kullandıran Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi (Türk Eximbank) kaynaklı sevk öncesi belgesiz ihracat kredileri ile bankaların kendi kaynaklarından kullandırdıkları ve birinci ve ikinci grupta izledikleri diğer nakdi ihracat kredisi ile yeniden yapılandırılarak devralınabilir. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmalarına ilişkin vade dahil kredi koşulları ile diğer usul ve esasların Türk Eximbank tarafından belirleneceği yönünden karar düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-12.pdf

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile: “Dahilde işleme izin belgesi dahilde işleme izin sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa yazılı itiraz edebilirler.” Fıkrası eklenmiş ve bir geçici madde ile bu madde yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş anılan müeyyiyede ilişkin tahsilatın henüz yapılmamış olması durumunda, hesabın kapatılmasına karşı itiraz yolu düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-13.pdf

Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile “Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın 1 inci maddesi ile belirtilen tablo yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan tabloya http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130531-8-1.pdf linkinden erişilebilir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-2.pdf

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği içeriğinde düzenlenen bir takım değişiklikler yapılmış, tescil uygulanmasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-4.pdf

Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği

Özet : Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yapılan her türlü demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde düzenin sağlanması;  demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör, acente, komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi faaliyetinde bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik, mesleki yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarının belirlenmesi, bu faaliyetlerde bulunanların; hakları, yetkileri, yükümlülükleri ve sorumluluklarının tespit edilmesi; yetkilendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-5.htm

20 Ağustos 2016 Tarih ve 29807 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliği

Özet : Bu Yönetmeliğin amacı; belirli bir hat üzerinde herhangi bir demiryolu tren işletmecisinin ticari şartlarda veremediği demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetinin verilmesini sağlamak amacıyla ve sözleşmeye dayalı olarak demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetlerinin sağlanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160820-7.pdf

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : İç ve dış hatlarda tarifeli ve/veya tarifesiz seferlerle ücret karşılığında yolcu ve yük veya sadece yük taşımak üzere kurulmuş veya kurulacak ticari hava taşıma işletmelerine ruhsat verilmesi, verilen ruhsatın askıya alınması veya iptal edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve bu işletmelerin, sahiplerinin ve personelinin taşıması gereken nitelikleri, görevlerini ve sorumluluklarını belirleyen bu yönetmelik kapsamında bir takım değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131116-2.htm

23 Ağustos 2016 Tarih ve 29810 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yaımlanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

Özet : Bu Yönetmeliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının sınav, atanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160823-2.htm

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Özet : Bu Tebliğ ile 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

Tebliğ’de meslek odalarına ilişkin, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümler, Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan  Emtia başlığı altında: “ Faturada yer alacak bedel, söz konusu emtia ile aynı neviden olan emtiaların gayri safi kar oranı dikkate alınarak tespit edilecektir. Gayri safi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.” hükmü yer almaktadır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160823M1-1.htm

25 Ağustos 2016 Tarih ve 29812 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bireysel Emeklilik tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Özet : Bu kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa “Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi” başlıklı ek madde eklenmiştir. Bu ek madde ile temel olarak; Türk vatandaşı veya çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler kapsamında olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlar işverenleri tarafından bir emeklilik sözleşmeyi ile emeklilik planına dahil edileceği; Bakanlar Kurulunun bu madde uyarınca emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanlarının uygulama esaslarını belirlemeye yetkili olduğu düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-4.pdf

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile “Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelikte” bir takım değişiklikler düzenlenmiştir. Yapışan değişikliklerle; “Hizmet sunucusu, elektronik veri seti ve mali tablolarını elektronik ortam üzerinden Müsteşarlığa gönderir. Aktüerya raporları ise, hizmet sunucusu tarafından yetki verilmiş aktüer tarafından elektronik veya mobil imza ile imzalanmak suretiyle Müsteşarlığa iletilir. Müsteşarlık, emeklilik taahhüt tipi, üye sayısı, taahhüt büyüklüğü vb. hususları dikkate alarak, söz konusu bilgi ve belgelerin içeriği ile gönderim süre ve tarihlerini, hizmet sunucusunun aktüeryal denetim açısından önemine göre belirler; gerekli görülmesi halinde söz konusu bilgi ve belgelerin gönderim sıklığını farklılaştırabilir.” hükmü düzenlenmiş, emeklilik planının düzenlenmesi ve sonlanmasına dair düzenlemeler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-6.htm

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu yönetmeliğe göre; özel hastanelerin en az yüz yataklı olma şartı getirilmiş, ancak Bakanlık izni olması halinde yüz yatak altındaki hastanelere izin verilebileceği düzenlenmiştir, hastane personeli ve sair bir takım konularla ilgili değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-7.htm

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Özet :  Bu yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır ve ticari faaliyetle uğraşan mükelleflere yönelik şu hükümler yönetmeliğe eklenmiştir.

“Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başlar ve vergi mükellefinin işe başlamaya ilişkin yoklama dahil tüm işlemlerinin gerçekleştirildiği veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununca vergi incelemeye yetkili olanlarca düzenlenen raporların ya da vergi mükellefiyeti tesisi ile ilgili mahkeme kararının uygulanmak üzere ilgili vergi dairesine gönderildiği tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere, vergi mükellefiyeti işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten (vergi mükellefiyeti işlemlerinin tamamlanması akabinde, vergi dairesince bilgisayar sistemine girildiği tarih) itibaren vergi dairelerince, bu madde kapsamında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.” ve 

“Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin sona erdiği tarih itibarıyla sona erer ve vergi mükellefinin işi terke ilişkin yoklama veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununca vergi incelemeye yetkili olanlarca düzenlenen raporların ya da vergi mükellefiyetinin sonlandırılmasıyla ilgili mahkeme kararının uygulanması da dahil tüm işlemlerinin vergi dairesince iki ayı geçmemek üzere tekemmül ettirildiği tarihten (vergi mükellefinin işi terk işlemlerinin, tamamlanması akabinde, bilgisayar sistemine girildiği tarih) itibaren vergi dairelerince ve sigortalılarca” hükümleri düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-9.htm

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük AlacaklarınınYeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

Özet : Bu Tebliğin amacı; 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu tebliğde kesinleşmiş alacakların hangi durumlarda tahsillerinden vazgeçileceği, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları, itiraz veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar, kesinleşmemiş idari para cezaları tahsillerinden hangi hallerde vazgeçileceği düzenlenmiştir. Buna ilişkin başvuruların ne şekilde yapılacağı ve bazı sair düzenlemeler yapılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-13.htm

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği(Seri No: 68)

Özet : Bu tebliğ ile emlak vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edileceği tebliğ edilmiştir. 

Tebliğ ekine: “ http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-14-1.pdf “ linkinden erişilebilir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-14.htm

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet : Bu tebliğ ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmış, iş yeri hekimlerine ilişkin; ““İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri, özel poliklinikler ile “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimler tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep edilemez.” şeklinde değişiklik hükme bağlanmıştır ve tebliğ ile bazı sair değişiklikler hükme bağlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-15.pdf

26 Ağustos 2016 Tarih ve 29813 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Özet : Bu kanun ile, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin kurulması, yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin esaslar düzenlenmektedir. Türkiye Varlık Fonu Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş bir kuruluştur, yerli ve yabancı şirketlerin paylarının, Türkiye’de ve yurt dışında kurulan ihraççılara ait payların ve borçlanma araçlarının, kıymetli madenler ve emtiaya dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının, fon katılma paylarının, türev araçlarının, kira sertifikalarının, gayrimenkul sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçlarının ve diğer araçların alım satımını, her türlü piyasa işlemlerini, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların değerlendirilmesi, her türlü ticari ve finansal faaliyetleri ve benzeri faaliyetleri ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil piyasalarda gerçekleştirir, yatırımlara iştirak edebilir hükümleri bu kanun ile düzenlenmiş ve diğer bazı kanunlarla yapılan değişiklerle Türkiye Varlık Fonuna bazı muafiyetler sağlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160826-1.pdf

Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Özet : Bu kanun ile hayvan gen kaynaklarının korunması, araştırılması, tespiti, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında faaliyet göstermek amacıyla; koyun ve keçi türlerinde müştereken, diğer hayvan cinslerinde ise aynı türden hayvana veya arılı kovana sahip gerçek veya tüzel kişi yetiştiriciler tarafından, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi birlik ve merkez birliklerinin kurulması, işleyişi, görevleri, yönetimi ve denetimleriyle ilgili usul ve esasları düzenlenmektedir. Birliklerin tüzel kişiliklerini kazanmaları ticaret sicile tescil ile olur şeklinde düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160826-14.htm

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/34)

Özet : Bu Tebliğin ile, organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160826-15.htm

03 Eylül 2016 Tarih ve 29820 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet : Bu Tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1205.10.90.00.00

Diğerleri

1.600

1205.90.00.00.00

Diğerleri

1.600

1206.00.91.00.19

Diğerleri

750

1206.00.99.00.19

Diğerleri

750

1208.90.00.00.11

Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları

800

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği tohumu yağı

1.500

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160905.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160905.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160903-4.htm

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet : Bu tebliğ ile Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8)’nin içeriğinde bir takım değişiklikler düzenlenmektedir. D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli rejimden faydalanmak üzere düzenlenen, muhteviyatı eşyanın Anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, gerekli kontroller yapıldıktan sonra Gümrük Müdürlüklerince vize edilmesini müteakip geçerlilik kazanan ve bir örneği D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan menşe ispat belgesi tanınmaktadır. A.TR, EUR.1, EUR-MED, İran Menşe İspat Belgesi, Malezya Menşe Belgesi, onaylanmış ihracatçı, onaylanmış kişi, yetkilendirilmiş yükümlü tanımları düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160903-5.htm