ODA ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

    03.08.2016 Tarih ve 6736 Sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”19.08.2016 Tarih 29806 Sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

    Anılan bu kanunun 11.maddesinin 5.fıkrası ile;5174 Sayılı Teşkilat Kanunumuz hükümlerimiz doğrultusunda üyelerimizin odamıza olan aidat borçlarının ödenmemiş kısımlarını kapsamaktadır.Bu çerçevede;

    01.Üyelerimizin son ödeme tarihi 30.06.2016 tarihi olan ve eski borçları kapsadığından,Ekim 2016 ayında ödenmesi gereken 2.taksit ödemelerini kapsamamaktadır.

    02.19.08.2016 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde,ödenmiş borç asıllarına isabet eden gecikme zammı gibi feri alacaklar,yönetim kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir.Ödemesi yapılan kısmın gecikme zamları otomatikman silinecek olup,ödemesi yapılmayan ana paranın gecikme zammı tahakkuku devam edecektir.

    03.Üyelerimizin yapılandırmadaki taksitlendirmeden yararlanabilmeleri için,odamızda matbu olarak düzenlenmiş dilekçe ile 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

    04.Taksitli ödeme yapmak için başvurup,bundan vazgeçen üyeler,başvuru dilekçelerinde belirtmek üzere ilk taksitin son ödeme tarihine kadar borcun tamamını yatırarak bu kanun hükmünden yararlanabilirler.

    05.Üyenin başvurusu üzerine;oda tarafından üyenin asıl borç toplamı üzerinden üyenin talebi doğrultusunda 6 taksite kadar bölünebilir.Taksitlerin ödeme günleri üyeye bildirilir. 1.taksitin son ödeme tarihi 30 Kasım 2016 olup,diğer taksitler birer aylık dönemler halinde ayın son ödeme tarihine kadar ödenebilir.

   06.Taksitlendirme sonrası,taksitlerden herhangi birisi zamanında veya tespit edilen tutarda yatırılmazsa,yatırılan tutar anaparadan düşülür ve yapılandırma bozulur.Eski durumuna dönen borca gecikme zammı tahakkuk ettirilir.

   07.Üyeliği askıda bulunan üyenin,borçlarının tamamını veya taksitlerinin tamamını ödemedikçe,üyelikleri askıdan indirilemez,seçmen listelerine ve meslek gruplarına dahil edilemez.Üye,borçlarının tamamını ödediğinde  veya taksitlendirme sonrası son taksitin ödeme tarihinde  üyeliği yönetim kurulu kararı ile askıdan indirilir,seçmen listelerine ve meslek gruplarına kaydı yapılır.