MEVZUAT DUYURULARI

07 Eylül 2016 Tarihli ve 29824 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Özet : Bu kanun ile,

• Umumi Hıfzıssıha Kanunu, Otman Kanunu, 

• Gelir Vergisi Kanununda değer tespiti ile hükümlerde,

• Değerli Kağıtlar Kanununda e-imzalı belgelerin Değerli Kağıt olarak sayılacağına dair, 

• Merkez Bankası Kanununda: “Banka, muteber saydığı asgari iki imzayı taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar dâhilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer tüm hususlar Bankaca tespit edilir. Bu madde gereğince verilecek kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri göz önünde tutulmak suretiyle Bankaca belirlenir.” hükmü, 

• Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunlarında,

• Katma Değer Vergisi Kanununda,

• Maden Kanunu ile ilgili,

• Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu kurulmasına dair, 

• Tıp ve/veya diş hekimliği fakültesi bulunan ancak sağlık uygulama ve araştırma merkezi bulunmayan veya sağlık uygulama ve araştırma merkezinde yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunmayan vakıf üniversiteleri; tıp ve diş hekimliğinde lisans eğitimi, tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi ile araştırma faaliyetleri için yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunan özel hastaneler ile bütçeleri ayrı olmak şartıyla işbirliği protokoller yapılacağı,

• Gemi Sicili Kanununda bir takım değişikler,

• Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda, turizm tesisleri yapılması için tahsis edilmiş arsalara ilişkin, 

• Özel Tüketim Vergisi Kanununda şehir içi transfer işi ile uğraşan ve sair taşımacılık işi yapan kişilerin araçlarını iki sene içinde değiştirmesi halinde bir takım vergi muafiyetleri uygulanacağı, 

• Yatırımcılara ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanununda bir takım muafiyetler ve indirimler,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda, Kanunun yürürlük tarihine ilişkin değişiklik,hükümleri düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907-1.pdf

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 

Özet : Bu karar ile, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında yer alan gümrük tarife istatistik pozisyonu ve ismi belirtilen maddenin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacağı düzenlenmiş ve ilave alınacak gümrük vergi oranları kararda tablo halinde düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907-2.pdf

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Özet Bu Yönetmeliğin ile,kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM’ye intikal etmiş olan sermaye piyasası araçları nedeniyle bu Yönetmelik uyarınca başvuran hak sahiplerine, YTM tarafından yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907.htm

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Özet : Bu yönetmelik ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmelik denetleme, belge sunulması ve verilecek lisanlarla ile ilgili olarak bir takım değişiklikler düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907-7.htm

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/4)

Özet : Bu tebliğ ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de yer alan Mevduat/katılım fonu ve imkan dilimlerinde bir takım değişiklikler düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907-11.htm

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar

Özet : Bu karar ile bir takım konutların tabi olacağı vergi oranlarının değiştiği ve bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarlarının kararda yer alan listedeki şekilde tespit edildiği düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160908-1.pdf

Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 

Özet : Bu Yönetmelik ile Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında kırsal kalkınma programının hazırlanması, hazırlanan kırsal kalkınma programı ile ilgili uygulamaların etkin, verimli ve doğru bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, koordinasyonu, tedbirlerin seçimi, tanıtımı ve Programa ilişkin değişiklikler ile ilgili faaliyetleri yürütmekten sorumlu olan Yönetim Otoritesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160908-10.htm

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2016/9)

Özet : Bu tebliğ ile dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme iznini müeyyide olarak kapatılması halinde yapılacak itirazlara ilişkin hükümler düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160908-17.htm

09 Eylül 2016 Tarihli ve 29826 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Kapsadığı İllerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Özet :  Bu karar ileDoğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Kapsadığı illere Tokat ili eklenmesi düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-7.pdf

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

Özet : Bu karar ile Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’a Sivas, Nevşehir ve Yozgat illerinin eklenmesi düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-9.pdf

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Karar

Özet : Bu karar ile ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan üreticilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-11.pdf

2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 

Özet: Bu karar ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan ziraat odası ve üretici örgütlerinde istihdam edilen danışman için ödenecek danışmanlık desteğine ilişkin hükümler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-13.pdf

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/28)

Özet : Bu tebliğ ile denetime dair tebliğe¸ “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) başlıklı listeye eklenen 0504.00 GTİP numaralı ürün için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.” hükmü eklenmiş ve bazı sair değişiklikler yapılması düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-24.htm

Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54)

Özet : Bu tebliğ ile tebliğ ekinde yer alan Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı (TFRS 15)’nın yürürlüğe konulması düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-27.htm

20 Eylül 2016 Tarih ve 29833 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/25)

Özet : Bu tebliğ ile Avrupa Komisyonu tarafından 2284 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Ticaret Limited Şirketinin Ek-1 ( http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160920-1-1.pdf)  yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160920-1.htm

Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/10)

Özet : Bu tebliğ ile 1/6/2010 tarihli ve 27608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmesi düzenlenmiştir. 

“(3) Tanıtım Grubunca bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Faaliyet Raporu ile söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen Etki Analizi Raporu, her yıl Nisan ayına kadar hazırlanıp Grup tarafından görüşüldükten sonra Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulur. Birer örneği TİM’e de gönderilir. Bakanlıkça belirlenen dış ticaret politikalarına uyum sağlamadığı değerlendirilen veya Tanıtım Grubunca bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Faaliyet Raporu ve söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen Etki Analizi Raporları ile Grubun faaliyet gösterdiği sektörlerde hedef pazarlara yönelik ihracatımıza olumlu katkı yapmadığı tespit edilen Grup, Bakanlıkça re’sen feshedilebilir. Fesih halinde 4 üncü maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde işlem tesis olunur.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160920-2.htm

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 8)

Özet : Bu tebliğ ile 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nin Birinci Kısım İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2) numaralı alt bölümünün son paragrafından önce gelmek üzere bölüme aşağıdaki paragraf eklenmesi düzenlenmiştir. 

“Ayrıca, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve öğretim kurumlarının yapılması, yaptırılması, kiralanması, onarım ve bakımlarının yapılması, yarım kalan tesislerin tamamlanması ve tefrişatı için mahalli idarelere (il özel idareleri, belediyeler ve köyler) verilen mali katkı kapsamında nakdi olarak yapılacak ödemelerde de bu zorunluluk aranılmayacaktır.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160920-4.htm

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15)

Özet : Bu Tebliğ ile boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan sürekli akış halinde, ay içinde kısım kısım veya tek seferde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160920-3.htm

21 Eylül 2016 Tarih ve 29834 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği içeriğinde düzenlenen bir takım değişiklikler yapılmış, tescil uygulanmasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-4.pdf

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile ilgili yönetmeliğin atık yönetimi ile ilgili dipnotlarında çevresel gürültülü çevre izninden muaf olan tesisler, hava emisyonu konulu çevre izninden muaf olan tesisler, gemi geri dönüşüm tesisleri, atık akümülatör ara depolama tesisleri ve ömrünü tamamlamış lastik arar depolama tesisleri ve ileri termal işlem tesislerine eklemeler düzenlenmiştir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921-2.pdf

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

Özet : Bu Tebliğin ile11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde kullanılacak olan künyelere ilişkin usul ve esaslarıve künye belgelerinin şekline ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Künyenin tanımı tebliğ içerisinde şu şekilde yer almaktadır; “Malların üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlık ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygun görülecek diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiketi veya bu bilgileri içeren belge.” 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921-7.htm

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : İç ve dış hatlarda tarifeli ve/veya tarifesiz seferlerle ücret karşılığında yolcu ve yük veya sadece yük taşımak üzere kurulmuş veya kurulacak ticari hava taşıma işletmelerine ruhsat verilmesi, verilen ruhsatın askıya alınması veya iptal edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve bu işletmelerin, sahiplerinin ve personelinin taşıması gereken nitelikleri, görevlerini ve sorumluluklarını belirleyen bu yönetmelik kapsamında bir takım değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131116-2.htm

23 Eylül  2016 Tarih ve 29836 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yaımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesinin 22/6/2016 Tarihli ve E: 2015/106, K: 2016/128 Sayılı Kararı 

Özet : Bu kararda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğince (TMMOB) veya odalarca katılım sağlanması düşünülen uluslararası toplantı ve kongreler öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınmasını gerektiğini belirten; “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini ve Mimar Odaları Birliğini veya Odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, Bayındırlık Bakanlığından izin alınmasına bağlıdır. Bu izin verilmeden önce, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile toplantı ve kongrenin konusuna göre diğer ilgili Bakanlıkların görüşleri de alınabilir.” hükmünün iptali için başvuruda bulunulmuştur. İtirazın gerekçesi olarak ise; Anayasa’nın 135. maddesi gereğince, merkezi idarenin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerindeki vesayet yetkisinin idari ve mali denetimle sınırlı olması gerektiği, itiraz konusu kuralla TMMOB’yi veya Odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak için Bayındırlık Bakanlığından izin alma şartı getirilmesinin, bu kuruluşlar üzerinde Bakanlığa idari ve mali denetimin ötesinde, hiyerarşik bir yetki verilmesi anlamına geldiği belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 135. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Uluslararası kongrelere gitmek için Bakanlıktan izin alınmasının, idari ve mali denetim sınırlarını aşar nitelikte olduğu gerekçeleriyle dava konusu olan maddenin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle İPTALİNE karar verilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160923-8.pdf

27 Eylül 2016 Tarih ve 29840 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 

Özet : Bu yönetmelik ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmesi düzenlenmiştir. 

“(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. Bu süre; kuyumla ilgili harcamalarda dört ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında altı ay, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda, sağlık ürünü alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

(8) Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-1.htm

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Özet : Bu yönetmelik ile Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte yer alan tüketici konut kredi teminatları ve tüketici kredi vadelerine ilişkin değişikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-2.htm

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Özet : Bu yönetmelik ile Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan sınıflandırmalara ilişkin bazı değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-3.htm

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Özet : Bu yönetmelik ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan tüketici kredilerine ilişkin vadelerin kırk sekiz aya kadar olabileceği düzenlenmiş ve borç yapılandırılması ile ilgili madde eklenmiştir; 

bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla yetmiş iki ay ile sınırlı olmak üzere “GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç yeniden yapılandırılabilir. Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz.”

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte yer alan tüketici kredilerine ilişkin şu değişiklik düzenlenmiştir;

“Finansman şirketleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri itibarıyla konut kredisi dışındaki tüketici kredileri için kredi tutarının yüzde biri (% 1) oranında, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde 30 günden fazla ancak 90 günden az gecikme olan nitelikteki krediler için kredi tutarının yüzde ikisi (% 2) oranında genel karşılık ayırırlar.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-5.htm

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Özet : Bu yönetmelik ile Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte aşağıda yer alan değişiklik düzenlenmiştir; 

“(1) Bilanço içi varlıklar bakımından risk tutarı, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar dışında kalan varlıklar için Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarlarının 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ayrılmış özel karşılıklar düşüldükten sonraki değerini, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar için ise söz konusu değerin alfa oranı ile çarpılmış değerini ifade eder. Alfa oranı Kurulca belirlenerek kamuoyuna açıklanır.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-6.htm

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/43)

Özet : Bu Tebliğ ile7/9/2016 tarihli ve 2016/9150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Tebliğde il ve ilçe fındık komisyonları tanımlanmış ve buna göre il fındık komisyonları: “Vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; Bakanlık, Defterdarlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ile ziraat odasının ildeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu” ilçe fındık komisyonları: “Kaymakamın başkanlığında; Bakanlık, Mal Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ile ziraat odasının ilçedeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,” şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca tanımlanan bu komisyonların destekleme ödemesinin uygulanmasında hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alacağı düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-11.htm

Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliği

Özet : Bu Tebliği ilestandartları belirlenen antepfıstığının emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlama hususundakiesaslar düzenlenmiştir. Tebliğde borsa tanımına yer verilerek “aralarındaki sözleşme çerçevesinde lisanslı depo işletmesince düzenlenen ürün senetlerinin kota ettirildiği, alım satımının yapıldığı ve hareketlerinin kontrol ve takip edildiği ürün ihtisas borsasını veya ürün senedi alım satımı konusunda yetkili kurumun ticaret borsası” olduğu belirtilmiştir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-4.htm

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1)

Özet : Bu Tebliğ ile nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın nihai kullanım uygulamasından yararlanmasına, nihai kullanım sürecinde denetlenmesine ve nihai kullanım nedeniyle alınan teminatların iade edilmesine ilişkin ve eşyanın nihai kullanım amacıyla serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması ve nihai kullanım izninin sona ermesine kadar olan işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-5.htm

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)

Özet: Bu Tebliğ ile 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “İstisnalar” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrası ile “İmar ile İlgili Harçlar” başlıklı 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliklere yönelik; “Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar için bina inşaat harcı istisnası uygulaması” hususu düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-6.htm

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)

Özet: Bu Tebliğ ile 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamalar ve Damga Vergisi Kanunu ve Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı tablolar ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinde 6728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri düzenlemektedir.Buna göre;

• Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir,

• Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz hususları ve bazı diğer hususlar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-7.htm

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)

Özet : Bu Tebliğ ile 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun “Geçici muaflıklar” başlıklı 5 inci maddesinde “Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar için geçici emlak vergisi muafiyeti uygulamasına” ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-8.htm

30 Eylül 2016 Tarih ve 29814 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/3)

Özet : Bu tebliğ ileithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerini; 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetki ve taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerimizi göz önünde bulundurarak değerlendirmeye alınması düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160930-10.htm

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

Özet : Bu tebliğ,28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin açıklamaları ihtiva etmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160930-11.htm

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin  Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

Özet : Bu tebliğ ile, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan damga vergisi ve harç istisnalarına ilişkin açıklamalar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160930-12.htm

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)

Özet : Bu tebliğ ile, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri ile 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve söz konusu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin uygulamasına ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160930-13.htm

01 Ekim 2016 Tarih ve 29844 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi 

Özet : Bu tebliğ ile;12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu kapsamda,bilirkişi ücret tarifeleri davanın mahkemece hangi sıfatla görüldüğüne bağlı olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

 
 

a)Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 

165,00 TL

b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 

165,00 TL

c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

275,00 TL

ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için

220,00 TL

d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için

220,00 TL

e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için

220,00 TL

f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için

165,00 TL

   

g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

330,00 TL

ğ) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için

330,00 TL

 
 
 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
Özet : Bu tebliğ ile 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
 
 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
Özet : Bu tebliğ ile 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
Bu kapsamda hakem ücretlerine ilişkin uygulanacak tarife tayininde hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınmak kaydıyla  aşağıdaki ücret tablosunda gösterilmiştir.
 

ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER

ÜCRET

TEK HAKEM

3 VEYA DAHA FAZLA 
SAYIDA HAKEM

İlk gelen 500.000,00 TL için

%  5

%  8

Sonra gelen 500.000,00 TL için

% 4

% 7

Sonra gelen 1.000.000,00 TL için

% 3

% 6

Sonra gelen 3.000.000,00 TL için

% 2

% 4

Sonra gelen 5.000.000,00 TL için

% 1

% 2

10.000.000,00 TL’den yukarısı için

% 0,1

% 0,2

     

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161001-5.htm

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Özet : Bu tebliğ ile; 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.İşbu tebliğ uyarınca “tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 20,00 ilâ 40,00 TL arasında ücret ödeneceği”gibi hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161001-6.htm

02 Ekim 2016 Tarih ve 29845 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Türkiye’nin Ulusal Güvenliğine Yönelik Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması ve Bu Kuvvetlerin Hükümetin Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Gerekli Düzenlemelerin Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 03.09.2015 Tarihli ve 1098 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen Bir Yıllık İzin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 02.10.2016 Tarihinden İtibaren 30.10.2017 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar

Özet : İşbu karar ile, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, tüm terörist örgütlerden ülkemize yöneltilebilecek saldırıları bertaraf etmek ve her türlü diğer muhtemel risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak amacıyla hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre gerekli düzenlemelerin yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 03.09.2015 tarihli ve 1099 sayılı kararıyla hükümete verilen bir yıllık izin süresi ANAYASA’nın 92.maddesi uyarınca 02.10.2016 tarihinden itibaren 30.10.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161002-6.pdf

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

Özet : Bu tebliğ ile 5/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 22, 23 ve 25 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 193 sayılı Kanunun mülga 33 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesiyle getirilen yurt dışına hizmet veren işletmelerin istihdam ettikleri hizmet erbabının ücretlerine ilişkin indirim uygulamasına yönelik hususlar düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161002-5.htm

Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Özet : Bu karar ile;18/72016 tarihli ve 2016/9073 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararın 2. Maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılarak aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161003-5.pdf

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)

Özet : Bu tebliğ ile,damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Tebliğ kapsamında  Yerel fiyat tespit komisyonu’nun tanımına yer verilerek buna göre;” Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek makinelerin birim fiyatının tespiti amacıyla il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan komisyonu”olarak düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161003-30.htm

Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2016/40)

Özet : Bu tebliğ ile,20/6/2016 tarihli ve 2016/9028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik; 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için on metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161003-31.htm

04 Ekim 2016 Tarih ve 29847 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Kapsamında Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Interreg-IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programının Uygulama Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile hükümetimiz adına 28 Mart 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Kapsamında Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Interreg-IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programının Uygulama Zaptının Onaylanması tarihinde kararlaştırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004-4.pdf

İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar

Özet : Bu karar ile İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinde yer alan “pazarlık usulü” tanımı değiştirilmesi ve bazı değişiklikler düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004-5.pdf

Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu karar ile Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte bazı değişiklikler düzenlenmiştir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004-22.pdf

5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Uyarınca Uygulama Yapılan Rezerv Yapı Alanları ile İlgili Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Özet: Bu Yönetmelik ile 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca uygulama yapılan rezerv yapı alanları ile ilgili gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usuller düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004-23.htm

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(SERİ NO: 7)

Özet : Bu tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan ham maddelerin teslimi ile yem teslimlerinde istisnalar ve büyük yatırımlara ilişkin istisnalar, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca, 6361 sayılı kanun kapsamında, taşınır veya taşınmazların bizzat kiracıdan satın alınması, satan kişilere kiralanması ve kiralayana satılması (sat-kirala-geri al) işlemi, varlık ve hakların Türkiye varlık fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu yönetimi anonim şirketi tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin düzenlenmeler ve değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004-31.htm

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)

Özet : Bu tebliğ kapsamında Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan 492 sayılı Harçlar Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemeler yer almaktadır.Buna göre;

492 sayılı Kanunun 132 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin “C)Ticaret sicili harçları:” başlıklı bölümünde yazılı ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçlar, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları veyahut ilgili odalar tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir. Bu suretle tahsil olunan bir aya ait harçlar şekil, içerik ve muhteviyatı Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile ticaret sicili müdürlüğünü bünyesinde bulunduran odanın muhtasar yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar bildirilip ödenir. Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine süresinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili odadan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Süresinde vergi dairesine beyan edilmeyen tutarlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. İşlemden doğan harçları tamamen almadan işlem yapan ticaret sicili müdürlüğü görevlileri ve ilgili odalar harcın ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludur.”

 4 üncü madde şu şekilde değiştirilmiştir; 

Ticaret sicili harçlarının odalarca tahsil edilmesi

MADDE 4 – (1) 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun 132 nci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, Harçlar Kanununa ekli (1) sayılı tarifede yer alan ticaret sicili harçları, ticaret sicil müdürlüğünün kurulduğu; ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları, oda bulunmayan veya sicil işlemlerinin yürütülebilmesi için yeterli teşkilatı bulunmayan veyahut teşkilatı sonradan yetersiz hale gelen odaların bulunduğu yerlerde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen oda tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilebilecektir.

(2) Odalar tarafından tahsil olunan bir aya ait harçlar, bir örneği Tebliğin ekinde yer alan “Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin Bildirim” ile ticaret sicili müdürlüğünü bünyesinde bulunduran odanın muhtasar yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, takip eden ayın on beşinci günü akşamına kadar bildirilip ödenecektir.

(3) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, ticaret sicili harçlarını tahsil eden odalara, “Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin Bildirim”i30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:340 ve 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:346)’nde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir. “Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin Bildirim”in süresinde elektronik ortamda gönderilmemesi durumunda Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

(4) “Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin Bildirim”i, mevcut şifresi bulunan odaların daha önce beyannamelerin elektronik ortamda gönderilebilmesi için kendilerine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile mevcut şifresi bulunmayan odaların ise muhtasar yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri durumunda kendilerine verilecek olan kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

(5) Harç bildiriminin süresi içinde verilmemesi durumunda sözü edilen odalar hakkında 213 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

(6) Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin Bildirim ile bildirilen harcın süresinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre harcın söz konusu odalardan takip ve tahsili sağlanacaktır.

(7) Ticaret sicili harçlarını tamamen almadan işlem yapan ticaret sicili müdürlüğü görevlileri ve harcın tahsiline yetkili odalar, harcın ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludur.

(8) Bu maddenin bir ila sekizinci fıkralarına göre yapılacak uygulama, il ve ilçeler itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca ayrıca ilan edilecektir. Bu ilan yapılıncaya kadar ticaret sicili harçlarının ilgili vergi dairelerince tahsil edilmesine devam edilecektir.

Tahkim Harcına ilişkin olarak ise şu değişiklik yapılmıştır;

MADDE 5 – (1) Tahkim davalarında nispi karar ve ilam harcı 2014 yılından itibaren % 50 oranında uygulanmakta iken, 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifede yapılan düzenleme neticesinde tahkim yargılamasında nispi karar ve ilam harcı alınmayacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004-32.htm

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Özet : İşbu karar çerçevesinde, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 1genel teşvik uygulamaları” ibaresi “genel ve bölgesel teşvik uygulamaları” şeklinde değiştirilerek aynı kararın 11 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161005-12.pdf

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yeniden Tespiti Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile,4760 sayılı Özel Tüketim Kanununa ekli (II) sayılı listede (Motorlu araçlara ilişkin liste) yer alan bazı mallara (motor silindir hacmi 1600-2000 cm³ araçlar)  uygulanan özel tüketim vergisi oranları tespit edilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161005-14.pdf

Resmî İlân Ve Reklâmlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği

Özet : Bu yönetmelik ile, resmî ilân ve reklâmların yayınlanacağı süreli yayınların vasıf ve ödevlerinin belirlenmesi ile resmî ilânların fikir ve içtihat farkı gözetilmeksizin aranan vasıfları taşıyan ve ödevleri yerine getiren süreli yayınlara dağıtımının sağlanması hususundaki esaslar düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161005-19.htm

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliği’nde bir takım lafzi değişiklikler ve genel kurulun gündemi, çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006-6.htm