MEVZUAT DUYURULARI

6 Ekim 2016 Tarihli ve 29849 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Orta Vadeli Program Karar ve Tebliğ

Özet : Orta Vadeli Program (2017-2019)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar, Orta Vadeli Mali Plan (2017-2019)’ın Kabulüne Dair 23/09/2016 Tarihli ve 2016/26 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 2017-2019 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi, 2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006M1.htm

Uluslar arası İşbirliği Anlaşmaları

Özet : Bu milletlerarası antlaşmalar ile, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile  Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti, Senegal Cumhuriyeti Hükümeti, Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti, • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Adına Birleşik Devletler Avrupa Kara Kuvvetleri Panama Cumhuriyeti Hükümeti, ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ,Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Katar Devleti Hükümeti Adına Savunma Bakanlığı arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imza edilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006M2-1.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006M2-2.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006M2-3.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006M2-4.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006M2-5.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006M2-6.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006M2-7.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006M2-8.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006M2-9.pdf

7 Ekim 2016 Tarihli ve 29850 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Özet Bu karar ile meclis araştırması komisyonunun üyeliklerine, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

• Reşat Petek

• Selçuk Özdağ

• Mihrimah Belma Satır

• Serkan Bayram

• Zekeriya Birkan

• Emine Nur Günay

• Zeynel Emre

• Aykut Erdoğdu

• RavzaKavakcı Kan

• Mustafa Sezgin Tanrıkulu

• Aytun Çıray

• Hüseyin Kocabıyık

• Burhanettin Uysal

• Mithat Sançar

• Mehmet Erdoğan

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161007-1.pdf

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar

Özet : Bu karar ile,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 21’inci maddesinin hükümlerine göre Kişisel Verileri Korumu Kuruluna boş bulunan beş üyelik için aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar adı geçen kurul üyeliğine seçilmişlerdir.

• Cabir Bilirgen

• Cengiz Paşaoğlu

• Mehmet Niyazi Tanılır

• Turan Arık

• Yusuf Alataş

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161007-2.pdf

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile onaylanmış kişi statülerinde, demiryolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul, denizyolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul ve yetkilendirilmiş gümrük müşaviri gibi hususlarda bazı değişiklikler düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161007-4.htm

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)

Özet : Bu tebliğ ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak açıklama ve düzenlemeler belirtilmiş olup,bu kapsamda, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161007-11.htm

8 Ekim 2016 Tarihli ve 29851 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile, 12 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası onaylanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161008-1.pdf

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373)

Özet : Bu tebliğ kapsamında, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde yeni yapılacak yat limanları ile yatlara ve özel teknelere bağlama ve barınma hizmeti verecek yeni iskele, yanaşma yeri ve rıhtım niteliğindeki kıyı yapılarının yapılması amacıyla yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakkı ve/veya verilecek kullanma izinleri hakkındaki işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161008-4.htm

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 374)

Özet : Bu tebliğ ile kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarında yukarıda belirtilen kullanımlar dışında izinsiz kullanımın tespiti halinde; işgalin şekli, bu alanların konumu ve kullanımlarından elde edilecek gelir düzeyi de dikkate alınarak bedel tespit komisyonu tarafından ecrimisil tespit ve takdir edileceği düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161008-5.htm

09 Ekim 2016 Tarihli ve 29852 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği

Özet :  Bu tebliğ ile kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturularak yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde kullanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilmesi ya da yurt içinden temin edilmesinin sağlanması, teknoloji transferinin teminine katkı sağlanması huşundaki esaslar düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161009-1.htm

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/25)

Özet : Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmış olup, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanı ile kuruluşlar ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010-2.htm

11 Ekim 2016 Tarihli ve 29854 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

Özet : Bu Yönetmelik ile özel istihdam bürolarının kurulması ve faaliyetleri ile incelenmesi, kontrolü, denetim ve teftişine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161011-1.htm

13 Ekim 2016 Tarihli ve 29856 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Özet: Bu karar ile, anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin 19.10.2016 Çarşamba günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca 05.10.2016 tarihinde alınan karar, onaylanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161013-1.pdf

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İşSözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine DairYönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ilePersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Ayrıca kamu işveren sendikalarının yetkilendirilmelerine rağmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetki belgesinin verildiği tarih itibarıyla ihale sözleşmesinin bitimine bir yıldan az süre kaldığı gerekçesiyle kamu işveren sendikaları tarafından yürütülmeyen ve tüm maddeleri Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmeleri için de fiyat farkı ödenir.”hükmü ile “Süresi içinde yapılmayan yetkilendirmeler” başlıklı geçici madde eklenmesi düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161013-2.htm

Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

Özet : Bu yönetmelik iledoğal gaz piyasası faaliyetlerine ilişkin tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esasların düzenlenmektedir. İşbu yönetmelik kapsamında, tarifelere ilişkin genel ilkeler ile bağlantı, iletim ve sevkiyat kontrol, depolama, toptan satış ve perakende satış tarifelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161013-3.htm

Özel Tüketim Vergisi (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

Özet : Bu tebliğ ileÖzel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan istisnalardan yararlanacak taşıtlar (ticari taşıtlar vb.), kişiler, istisnaların uygulanması ve buradan doğacak sorumluluklara ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161013-5.htm

14 Ekim 2016 Tarih ve 29857 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin”  3 üncü maddesinde yer alan “4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu” ibaresi “4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiş ilaveten, aynı yönetmeliğin lisans tadillerine ilişkin hükümlerinde değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161014-5.htm

20 Ekim 2016 Tarih ve 29863 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Bilim, Eğitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Özet : Yukarıda sayılan kanunlar ile ilgili anlaşmaların onaylanması uygun bulunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161020-9.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161020-10.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161020-10.pdf

Adli Tıp Kurumu Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Adli Tıp Kurumu Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğini İkinci Görevli Olarak Yürüten İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa SOLMAZ’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile Adli Tıp Kurumu Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Adli Tıp Kurumu Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğini İkinci Görevli Olarak Yürüten İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa SOLMAZ’ın Görevlendirilmesi 2639 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun 26 ncı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 88 inci maddeler gereğince uygun görülmüştür.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161020-13.pdf

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ilekişisel verilerin korunması ve veri mahremiyetinin sağlanmasına, kişisel sağlık verilerini toplama, işleme, aktarma, bu verilere erişim için kurulacak sisteme, kişisel sağlık verisi kaydı tutulan sistemlerin güvenliği ve denetimi ile sağlık hizmeti sunumundaki personel hareketlerinin Bakanlığa bildirilmesine ilişkin işlemlerde uyulacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161020-1.htm

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile, 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesiBu toplam koloni sayısı EK-1’de 1.3.3’te belirtilen koşullar altında belirlenir ve bu değerler rehber değerdir.” şeklinde değiştirilmiş olup, aynı Yönetmeliğin 8 inci ve 23 üncü maddelerinde ise sürelere ilişkin yeni düzenlemelere yer verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161020-2.htm

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinde yer alan ve suların kimyasal bileşenlerine ilişkin ve denetim elemanlarına ilişkin hususlarda bazı değişiklikler yapılmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161020-3.htm

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile “Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde” Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri ile hizmet alımı hususunda değişiklikler yapılmış ve tüketicilerin korunmasına ilişkin bazı değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161020-4.htm

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/10/2016 Tarihli ve 6513-2 Sayılı Kararı

Özet : Bu karar ileEnerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/10/2016 tarihli toplantısında 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca uzlaştırma hesaplarında kullanılacak profil uygulamasına ilişkin usul ve esasların yürürlükten kaldırılarak “Uzlaştırma Hesaplarında Kullanılacak Profillerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların” kabul edilerek Resmi Gazete’de yayınlanması kararlaştırılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161020-5.pdf

21 Ekim  2016 Tarih ve 29864 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yaımlanmıştır.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları ile İlgili 2016/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Özet : Bu tebliğ iledoğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Tebliğin tanımlar kısmında İl proje değerlendirme komisyonu düzenlenmiş ve: “ Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, yatırım izleme koordinasyon başkanlığı veya il özel idaresi genel sekreterliği, il çevre ve şehircilik müdürlüğü, ticaret borsası, ziraat odası başkanlığı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden oluşturulur.” şeklinde belirtilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161021-3.htm

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet : Bu tebliğ ile, Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/8/2016” ibaresi “31/12/2016” olarak ve ikinci fıkrasında yer alan “31 Ağustos 2016” ibaresi “31 Aralık 2016” olarak değiştirilmesi düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161021-4.htm

24 Ekim 2016 Tarih ve 29864 Sayılı Resmi Gazete-Mükerrer 

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 Özet : Bu karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara geçici madde “7/9/2016 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin en geç 24/10/2016 tarihine kadar tescil edilmesi halinde, bu karar hükümlerinin uygulanmayacağı ile; bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde başvurulması kaydıyla yukarıda bahsi geçen eşyaya ilişkin olarak tahsil edilmiş ilave gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç;gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade olunacaktır.” eklenmesi düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161021M1-1.pdf

24 Ekim 2016 Tarih ve 29864 Sayılı Resmi Gazete-Mükerrer 

• Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bulgaristan-Türkiye İçin Finansman Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

• Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Karadağ Hükûmeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Özet : Bu kararlar ile,

•Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bulgaristan-Türkiye İçin Finansman Anlaşmasının Onaylanması

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması

• Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Karadağ Hükûmeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması 

Bakanlar Kurulu’nca uygun bulunarak onaylanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161022M1-1.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161022M1-2.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161022M1-3.pdf

24 Ekim 2016 Tarih ve 29865 Sayılı Resmi Gazete-Mükerrer 

Motorlu Araçların Ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar,Sistemler, Aksamlar Ve Ayrı Teknik Ünitelerin GenelGüvenliği İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği(661/2009/At)’Nde Değişiklik YapılmasınaDair Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmelik ile,25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “(EU) 2015/166” ibaresinden sonra gelmek üzere “, (EU) 2016/1004” ibaresi eklenmiş olup aynı Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. Aynı Yönetmeliğe,“Dolaylı görüş cihazları”, “BM/AEK 107 Regülasyonunun 05 numaralı değişiklik serisinin uygulaması”,”BM/AEK 118 Regülasyonunun 01 numaralı değişiklik serisinin uygulaması” başlıklı ek maddeler eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161022-23.htm

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yer alan üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kurul onayı alma şartı ile tesisi satış, devir işlemlerine ilişkin, ön lisans sürelerine ilişkin,Rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal ve yerli kaynaklara dayalı başvurular hariç olan ön lisans başvurularında alınacak ÇED raporlarına dair uygulama esaslarına ilişkim çeşitli hükümlerinde değişiklikler ve alınması gereken bazı belgeler için OSB’lere tanınan muafiyetlerde değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161022-24.htm

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile,2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğinuygulama esaslarına ilişkim çeşitli hükümlerinde değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161022-24.htm

Motorlu Araçların Ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar Ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/At)’Nin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ (Sgm-2014/33)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sgm-2016/23)

Özet : Bu tebliğ ile Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2014/33)’in Ek-1’inde yer alan “dolaylı görüş cihazlarına ilişkin” tablolarda bazı değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161022-26.htm

25 Ekim 2016 Tarihli ve 29868 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Türkiye’nin En Az Gelişmiş Ülkelerin Hizmetleri ve Hizmet Sunucularına Tercihli Muamelesi Hakkında Bildiriminin Onaylanması Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Konseyi’ne sunulan Türkiye’nin En Az Gelişmiş Ülkelerin Hizmetleri ve Hizmet Sunucularına Tercihli Muamelesi Hakkında Bildirimi’nin onaylanması Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu bildirim kapsamında; gerçek kişilerin geçici dolaşımı, sektörel taahhütler, teknik destek ve kapasite geliştirme konularına ilişkin esaslar yer almaktadır

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161025-1.pdf

Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 

Özet: Bu karar ile Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. İşbu kararın amacı 24/8/2016 tarihli ve 2016/9129 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti İle Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Antlaşması “ uyarınca Moldova Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161025-3.pdf

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Özet: Bu karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu karar kapsamında; 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ithalat rejimi kararına 1,2,3 sayılı listelerde yer alan ve 25 ila 97. Fasıllar arasında gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyadan Moldova Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi ve varsa tarım payının sıfır olarak uygulanacağı ile  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar şeklinde ihdas edilen ilave gümrük vergilerinin Moldova Cumhuriyeti menşeli eşya için tatbik edilemeyeceği düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161025-4.pdf

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile, Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, müteakip fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.”

“Dinlenmeden önce raporlarda eleştiri konusu yapılan hususlar hakkında bilgi içeren rapor özetleri mükelleflere verilir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161025-6.htm

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde bazı lafzi değişiklikler ve cezai hükümlerde değişiklikler düzenlenmiştir. Oda ve Birlik raporları ile ilgili aşağıdaki hüküm eklenmesi düzenlenmiştir.

“Oda ve Birlik Denetim Raporu

MADDE 65:  Oda ve Birlik Denetim Raporu, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında oda veya birlik denetimi sonucu düzenlenen rapordur.

(2) Yeterli sayıda düzenlenen Oda ve Birlik Denetim Raporları, ilgili mercilere iletilmek üzere Başkanlığa teslim edilir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161025-7.htm

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası,vergi incelemesi usul esaslarını düzenlemek amacıyla, “sadece inceleme görev yazısında belirtilen konu ve döneme ilişkin olarak yapılır. İnceleme konusu ve dönemi ile ilgili olmayan herhangi bir hususa ilişkin mükelleften bilgi ve belge talebinde bulunulamaz. Yürütülmekte olan incelemeler sırasında, görevlendirme yazısında belirtilenden farklı bir konu veya döneme ilişkin eleştiriyi gerektiren hususların tespiti durumunda söz konusu durum inceleme görevini verenlere bildirilir. Görevlendirme yazısında yer alan inceleme konusuna giren tespitlerin, bu yazıda yer almayan farklı vergi türlerine ilişkin olarak da rapor yazılmasını gerektirmesi durumunda, bu husus yeni bir görevlendirme gerektirmez” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 12nci maddesi kapsamında düzenlenen ibraz yeri ve süresine ilişkin olarak yer alan hüküm “Yazıda, ibraz edilecek defter ve belgeler ile on beş günden az olmamak üzere ibraz süresine, ibraz yerine ve ibraz edilmemesi halinde uygulanacak müeyyidelere yer verilir.” olarak değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161025-8.htm

Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi Ve Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Özet : Bu yönetmeliğin amacı,yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinin kurulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği, kapatılması, yaprak sigara kağıdının üretimi, iç ve dış ticareti, fiyatlandırılması, imhası ile tüm bu işlemlerin denetimine yönelik usul ve esasları, bu mamulün tüketiminin neden olduğu kamusal, toplumsal, tıbbi ya da çevresel nitelikteki her türlü zararlı etkileri de göz önünde bulundurmak suretiyle düzenlemektir.İşbu yönetmelik kapsamında, yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinin kurulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği, kapatılması ile yaprak sigara kağıdının; piyasaya arz koşulları, iç ve dış ticareti, fiyatlandırılması, imhası ile bunların ilgili mevzuat uyarınca izin, izleme ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslara yer verilmektedir. Tesis kurma izni alınması aşamasında alınacak olan belgeler arasında: “Son altı ay içinde ticaret ve/veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi ile faaliyet özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyanı.” sayılmaktadır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161025-9.htm

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet : Bu tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’inde gözetim uygulaması, gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi hususlarında bazı değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161025-15.htm

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/10)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/11)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/12)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/13)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/14)

Özet : Bu tebliğler ile 

• Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

• Topoğraf (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

• Makine Operatörü (Deri İşlenti) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

• Araç Temizlik, Bakım ve Koruma Görevlisi (Seviye 3)  Ulusal Meslek Standardı

• Bina Dış Cephe Temizlik Elemanı (Seviye 4)  Ulusal Meslek Standardı

• Havuz Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

• Kurumsal Eğitmen (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

• Kurumsal Eğitmen (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

• Halı Temizleme ve Bakım Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

• Cam Filmi Uygulamacısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

• Folyo Uygulamacısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

• Lastik Bakım Onarımcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

• Galeri Açma Makinesi Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

• Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

• Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

• Fidan Yetiştiricisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

• Meyve Yetiştiricisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

• Sebze Yetiştiricisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

• Tohum Yetiştiricisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

• Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

• Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

• Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

• Gerontolog (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

• Ağdacı (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı

• Manikürist (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

• Kuaför (Kadın) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

• Kuaför (Erkek) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

• Alan Kılavuzu (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

• Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden) (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı

• Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

• Elektrik Tesisatçısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

• Görüntü ve Ses Sitemleri Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

meslek standartlarının yürürlüğe konması düzenlenmektedir. 

27 Ekim 2016 Tarih ve 29870 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde inceleme raporları ve riskli yapı kapsamında değerlendirilecek binaların tanımlarına ilişkin değişiklikler düzenlenmiştir. Lisanslandırma talebinde bulunanlar için talep edilecek belgeler kapsamına şu hükmün eklenmesi;  “Talepte bulunan kurum veya kuruluşa göre güncel tarihli ve onaylı olarak; ilgili meslek odasından alınmış işyeri tescil belgesi veya ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya faaliyet gösterdiği konuya ilişkin belge veya 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan alınan izin belgesi örneği talep edilecektir. ” düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161027-2.htm

Havaalanı Sertifikasyon Ve İşletim Yönetmeliği (Shy-14a)

Özet : Bu yönetmelik ile sivil hava ulaşımına açık havaalanlarının sertifikasyonu ve işletimi ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmekte olup, kara üzerinde kurulu olan sivil hava ulaşımına açık havaalanlarını işleten gerçek ve tüzel kişileri, bu havaalanlarında havacılık faaliyetleri yürüten işletmecileri, havaalanı kullanıcılarını ve havaalanı işletmecilerinin yönetici personelini kapsamaktadır. Yönetmeliğin düzenlediği usul ve esaslar arasında Havaalanı sertifikasyon gerekliliği, Havaalanı sertifikasının geçerliliği, Havaalanı emniyet standartları, Havaalanı planı, Emniyet yönetim sistemi gibi konulara ilişkin hükümler düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161027-4.htm

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu karar ile Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalarda yer alan “garnizon komutanı” tören sırasından kaldırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161027M1-1.pdf

28 Ekim 2016 Tarih ve 29871 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

Özet : Bu kanun ile teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle finansmana erişim kolaylaştırılması düzenlenmektedir. Bu kapsamda taşınır varlıkları konu edinen işlemlerde rehin hakkının tesisine, rehin hakkının üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmesine, Rehinli Taşınır Siciline, rehinli alacaklılar arasında öncelik hakkının belirlenmesine, tarafların ve üçüncü kişilerin hak ve yükümlülüklerine, rehin hakkının kullanımı ile rehinli işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bu kanun, bir borca güvence teşkil etmek üzere kurulan ve konusu bu kanunda sayılan taşınır varlıklar olan rehinli işlemlere uygulanacağı, sermaye piyasası araçları ile türev araçlara ilişkin finansal sözleşmeleri konu edinen rehin sözleşmeleri ile tapu kütüğüne tescil edilen taşınırların bu kanun kapsamında olmadığı düzenlenmektedir. Bu kanuna göre sicil; Bakanlık(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından kurdurulan ve mevzuatı uyarınca kendi özel siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki taşınır varlıklar üzerinde, bu Kanun kapsamında tesis edilecek rehinlere ilişkin tescil, terkin, değişiklik gibi tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirildiği ve sunulduğu merkezi ve aleni Rehinli Taşınır sicili olarak tanımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-1.pdf

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Özet : Bu kanun ile Gelir Vergisi Kanuna bu geçici madde: “ 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.” eklenmesi düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-2.pdf

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile  “Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” ruhsat ve ruhsat müracaatında bulunanlara ilişkin hükümlerde, ürünlerin üzerinde etiketleme yapılacak bazı hükümlerde, bitkilerin zararlı madde kapsamına dahil edilip edilmeyeceğine dair bazı hükümlerde değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-11.htm

Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu iki yönetmelik ile adında değişiklik yapılacağı belirtilen yönetmeliklere; “Onaylanmış kuruluş ve atanmış kuruluş yetkilendirmesi” ve “Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet kuruluşu yetkilendirmesi” hükümlerinin eklenmesi düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-13.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-14.htm

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe”, “biyokütle” tanımı eklenmesi, yenilebilir enerji kaynakları listesine başvuru ve fiyat belirlenmesine ilişkin hükümlerde bazı değişiklikler düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-15.htm

Toptancı Halinde Veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ

Özet : Bu Tebliğ ile toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek malların belirlenmesi düzenlenmekte bu kapsamda toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek malların adı, cinsi ve bildirim birimine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Bu Tebliğ ekindeki listede yer alan malların toptan ticareti, toptancı hallerinde veya hale bildirilerek yapılacağı düzenlenmiştir. Ek için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-19-1.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-19.htm

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 375)

Özet : Bu Tebliğin ile Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında, kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde vadesi gelen ve tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenmesi ve ertelenen bu alacakların tahsiline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-20.htm

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

Özet : Bu Tebliğin ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 86 ncı maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-21.htm

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2016 Tarihli ve 6561 Sayılı Kararı

Özet : Bu karar ile “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların” içeriğinde belirtilen gün içi gündüz, puant ve gece dönemleri yaz saat uygulamasının güncellenmiş haline göre uyarlanmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-23.pdf

29 Ekim 2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

Özet : Bu kanun ile olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ve bunlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bu kapsamda bu kanunun ekli listelerinde yer alan sağlık kurum kuruluşları, vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri, vakıf yükseköğretim kurumları, sendika, federasyon ve konfederasyonlar kapatılmış, kapatılan vakıfların tüm mal varlıkları Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılmaktadır. Kapatılan vakıf ve yükseköğretim kurumlarının malvarlıkları Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılmaktadır.  Kanun kapsamında yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler, kamu görevlilerine ilişkin tedbirler, yürütülen soruşturmalara alınacak tedbirler, soruşturma ve kovuşturma işlemleri, vazife mahlulü aylığı bağlanması ve diğer haklar, irtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmelerinin iptaline ilişkin hükümler düzenlenmektedir. 

http://213.14.3.44/20161029/20161029-1.pdf

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon, Madencilik ve Mineraller Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

29 Ekim 2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm

30 Ekim 2016 Tarihli ve 29873 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm

Bu kanunlar ile yukarıda sayılan anlaşmaların onaylanması düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-2.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-1.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-3.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-4.pdf

KHK/675 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Özet : Bu KHK ile kamu personeline ilişkin bazı tedbirler, emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler, göreve iade edilen kamu görevlileri, yurtdışında öğrenim görenler, yayın kuruluşları, iptal edilen geçiş işlemleri, rütbeleri alınan askeri yargı mensupları, peşin ödenen aylıklar ve mecburi hizmet, öğretim kurumları için muvazaalı devir işlemleri, soruşturma süreleri, gazilik unvanı verilenler, ihraç edilen personelin bildirilmesine ilişkin bazı hükümler düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra;  Banka ve finans işlemlerinde cezai sorumluluğuna ilişkin ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum ve kuruluşlara ve/veya faaliyetleri sonlandırılarak ticari sicil kayıtları resen terkin edilen şirketlere veya işlem tarihi itibarıyla FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirildiğine dair Maliye Bakanlığı tarafından hakkında bildirimde bulunulmayan gerçek ve tüzel kişilere, ilgili mevzuatı uyarınca sağlanan fon, kredi ve benzeri finansal hizmetlerden dolayı banka ve finans kuruluşları ile çalışanlarına cezai sorumluluk yüklenemeyeceği düzenlenmiştir.

• Kayyım atanmasıyla ilgili olarak; FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişilerin yüzde elliden daha az ortaklık payı olduğu şirketlerde, bu payların yönetimi ve temsili amacıyla Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca yetkili hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanacağı düzenlenmiştir. 

• Atanan kayyım ve yöneticilerin sorumluluğuna ilişkin olarak; şirketlere atanan kayyımlar ile mevzuatı gereği ilgili kurumlar tarafından görevlendirilen yöneticiler ve tasfiye memurlarına, atandıkları veya görevlendirildikleri kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ve şirketlerin doğmuş veya doğacak kamu borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının, her türlü işçi alacakları ile diğer mevzuattan kaynaklanan borçlarının ödenmemiş olması nedeniyle şahsi sorumluluk yüklenemeyeceği,  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35 inci ve mükerrer 35 inci maddeleri ile tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri uygulanmayacağı düzenlenmektedir. 

• Dava ve takip usulüne ilişkin hükümler ile ilgili olarak;  ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kişiler aleyhine 17/8/2016 tarihinden önce açılan davalar ile bu kapsamda Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne husumet yöneltilen davalarda mahkemelerce ve bu tarihten önce başlatılan icra ve iflas takipleri 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle red kararı verilir, icra takiplerinde düşme kararı verilir.Bu kararlar duruşma günü beklenmeksizin dosya üzerinden kesin olarak verilir ve davacılara resen tebliğ edilir. Tarafların yaptığı yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır vekapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtımkanalları17/08/2016 tarihinden sonra açılan davalar ve icra takipleri için dava veya takip şartının bulunmaması nedeniyle davanın reddine veya takibin düşmesine karar verilir hükümleri düzenlenmiştir. 

• Değişiklik hükümleri başlığı altında bazı sair düzenlemeler yer almaktadır; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanmasına karar verilen şirket, taşınmaz, hak, varlık ve alacaklar hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun uyarınca verilen elkoyma ve tedbir kararları, kayyım yetkisinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devriyle birlikte kendiliğinden kalkar ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Bu madde kapsamında Fon tarafından atanan veya görevlendirilenler hakkında ve bu kapsamda icra edilen iş ve işlemler hakkında 25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kişisel sorumluluğun doğmayacağı ve yürütmenin durdurulmayacağına ilişkin hükümlerini uygulanacağı düzenlenmiştir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-4.htm

KHK/676    Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Özet : Bu KHK ile yargı ile ilgili bazı düzenlemeler,  güvenlik ile ilgili düzenlemeler, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının Kadrolarına ilişkin düzenlemeler, Millî Savunma ile ilgili düzenlemeler, Kamu Personeline ilişkin bazı düzenlemeler, Millî Eğitim ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmış,  çeşitli ve son hükümler başlığı altında bazı düzenlemeler yapıomış ve rektör atamalarına ilişkin;  “Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır.Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.” hüküm düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-5.htm

2017 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar

Özet : Bu karar ile 2017 yılında su kullanım hizmet bedellerine ilişkin usul ve esaslar, belirlemeler, indirimler düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-5.pdf

30 Ekim 2016 Tarih ve 29873 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

TS 1023 - 3 Cıvatalar - Bölüm 3: Havşa - Düz Başlı, Kare Boyunlu Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/13)

Özet : Bu Tebliğin ile  TS 1023-3 (Aralık 2014) Standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususlardüzenlenmektedir. Bu Standard; mamul kalitesi C olan havşa - düz başlı, kare boyunlu cıvataların tarifini, sınıflandırmasını ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri, teknik teslim şartları ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar. Metal dışı malzemelerden yapılan havşa - düz başlı, kare boyunlu cıvataları ve havacılıkta kullanılan cıvataları kapsamamaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-14.htm

TS 1023-4 Cıvatalar - Bölüm 4: Havşa - Düz Başlı, Tırnaklı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/14)

Özet : Bu Tebliğin ile TS 1023-4 (Aralık 2014) Standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Bu Standard; havşa – düz başlı, tırnaklı cıvataların tarifini, sınıflandırmasını ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri, teknik teslim şartları ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsamakta, metal dışı malzemelerden yapılan havşa – düz başlı, tırnaklı cıvataları ve havacılıkta kullanılan cıvataları kapsamamaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-15.htm

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG-TŞ/2016-01)

Özet : Bu Tebliğin ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan teknik şartnamelerin ve 21 inci maddesinde tanımlanan Avrupa Değerlendirme Esaslarının referans listelerinin yayımlanmaktadır. Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında, CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri ve Avrupa Değerlendirme Esaslarının referans listesini kapsamaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-16.htm

01 Kasım 2016 Tarih ve 29875 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile kurulan ve kapatılan enstitü, fakülte ve yüksekokullar listelenmiştir. 

Bu karara göre; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161101-1.pdf

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı :2016/7)

Özet : Bu tebliğ ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de şu değişiklik düzenlenmiştir; 

“Yabancı para zorunlu karşılıklar, ABD doları yükümlülükler için ABD doları döviz cinsinden, ABD doları haricindeki yabancı para yükümlülükler için ABD doları veya euro döviz cinslerinden, Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda nakden ve en fazla 4 puanlık kısmı ortalama olacak şekilde tesis edilir.” 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161101-8.htm

02 Kasım 2016 Tarih ve 29876 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Türkiye – Moldova Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmelik ile Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında 11 Eylül 2014 tarihinde imzalanan Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 24/8/2016 tarihli ve 2016/9129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Anlaşmasının Ek I inde yer alan “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161102-5.htm

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2016 Tarihli ve 6559-7 Sayılı Kararı

Özet : Bu karar ile Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esaslarının belirlenmesine dair yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde hazırlanan ve Ek’te yer alan “Etki Liman İşletmeleri Doğalgaz İthalat ve Ticaret Anonim Şirketi Aliağa Yüzen LNG Terminali Temel Kullanım Usul ve Esasların” onaylanmasına karar verilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161102-14.pdf

03 Kasım 2016 Tarih ve 29877 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasındaki Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Özet : Bu kararlar ile yukarıda yazılı olan anlaşmaların onaylanması kararlaştırılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103-2.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103-3.pdf

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB)

Özet : Bu Yönetmelik ile basit basınçlı kapların karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşullarını ve piyasa gözetimi ve denetimi esasları düzenlenmektedir. Yönetmelik kapsamında yer verilen “Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler” başlığı altında hüküm altına alınan düzenlemeler kapsamında Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi için ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurularak tüzel kişiliği haiz olması gerekliliği vurgulanarak Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı işletme veya değerlendireceği kap ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü taraf niteliğinde olması gerekir. Değerlendirmesini yaptığı kabın tasarımı, imalatı, tedariki, montajı, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden sanayi, ticaret ve meslek odası, birliği veya derneği veya mesleki federasyona bağlı bir kuruluş, bağımsız olduğunu ve herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını kanıtlaması kaydıyla üçüncü taraf kuruluş olarak değerlendirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103-19.htm

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

Özet : Bu Tebliğ ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onyedinci fıkrasında, Bakanlar Kurulu’na Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisine istinaden açıklamalar düzenlenmektedir. Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, matrah ve vergi artırımı ve vergi usul kanundan doğan ve yapılandırılacak alacaklar için kanunda yer alan başvuru süreleri 25 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.Ancak, bu hükümler kapsamında yapılacak ilk taksit ödemelerinde herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmadığından, ilk taksit ödemelerinin Kanunda belirlenen süre (30 Kasım 2016 tarihine kadar bu tarih dahil) içerisinde yapılması gerekmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103-22.htm

04 Kasım 2016 Tarih ve 29878 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

Özet : Bu Yönetmelik ile gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izinlerinin verilmesi, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hizmetlerinin kapsamı, başvuru, inceleme, kabul ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bakım ücretlerinin tespiti ve uygulaması, Bakanlık tarafından ödenecekler hariç olmak üzere; merkezlerde verilecek bakım hizmetlerinin taban ücretleri, vali yardımcısının başkanlığında, il müdürü, defterdar veya vergi dairesi başkanı, il ticaret odası temsilcisi, belediye başkanlığı temsilcisi ile il dahilinde özel bakım merkezlerinin kendi aralarında seçecekleri temsilciden oluşan komisyon tarafından yılda bir kez tespit edilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161104-2.htm

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/45)

Özet : Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’de aşağıdaki değişiklik düzenlenmiştir; 

“Bombus arısı desteği hariç, ilgili üretim yılı ÇKS kaydı olmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161105-7.htm

08 Kasım 2016 Tarih ve 29882 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Millî Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile sınır ötesinde verilen her türlü görev kapsamında yurt içi veya dışında ihtiyaç duyulması halinde her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işinin Bakanlıkça veya diğer kamu kurumlarınca tedarik edileceği düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161108-28.pdf

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmelik ile doğum ya da evlat edinilmesi sonrası işçinin kısmi süreli çalışma yapabileceği işleri belirlemek ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161108-11.htm

Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile “Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte” şu değişiklik düzenlenmiştir; “Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız elektrik üretimi başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161108-12.htm

Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Bandrol Ücretlerinin Bütçeye Gelir Kaydedilmesi ve Bakanlık Harcama Birimlerince Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmelik ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca gümrük idarelerince tahsil edilerek Kuruma intikal ettirilen bandrol ücretlerinden ayrılan payın Bakanlık hizmetlerinde kullanılması, gelir ve ödenek kaydına ilişkin usul ve esaslar düzenlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161108-13.htm

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2016 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/44)

Özet : Bu Tebliğ ile 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen Doğu Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz havzalarında desteklemeye esas 2016 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Fark ödemesi desteğine esas yaş çayın satın alınması, tescili, onayı ve icmallerin hazırlanması işlemleri tebliğde şu şekilde düzenlenmiştir; “Kamu ve özel sektör işletmeleri, Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlemek suretiyle ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü miktarını ticaret borsalarında tescil ettirirler. Fark ödemesi desteğine esas yaş çay miktarlarının; ticaret borsalarınca tescil edilmesi, müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlemek sureti ile satın alınması esastır.” Ayrıca ticaret borsalarına tescil ettirilmeyen miktarlar ile müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlenmeden satın alınan yaş çaylar için fark ödemesi desteği ödemesi yapılmayacağı düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161108-21.htm

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2016 Tarihli ve 6574-6 Sayılı Kararı ile Eki Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar

Özet : Bu karar ile Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda yer alan ithalat lisansı sahibi tüzel kişiler ile dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere doğal gaz satışı yapan tüzel kişilerin depolama yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161108-23.pdf

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2016 Tarihli ve 6574-8 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2016 Tarihli ve 6574-7 Sayılı Kararı

Özet : Bu kararlar ile ithalat lisansı sahibi tüzel kişiler için depolama yükümlülük oranı yeni bir karar alınıncaya kadar %6, toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler için ise %2 olarak belirlenmesi düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161108-25.pdf

09 Kasım 2016 Tarih ve 29883 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Özet : Bu karar ileTürkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Maliye Bakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı)’nın14/10/2016 tarihli ve 6904 sayılı yazısı üzerine 6741 sayılı kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. Karar kapsamında anılan işbu antlaşma Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. İşbu antlaşma kapsamında yer verilen düzenlemeler arasında şirketin faaliyet esasları, iç sistemler, şirket yöneticileri ve personele ilişkin hükümler ile şirketin tabi olduğu yükümlülükler ve fonlara ve fon yöneticiliğine ilişkin esaslar yer almaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161109-14.pdf

Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Avans Verme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmelik; Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde avans verme ve mahsup iş ve işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemekte olup Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün; 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yapacağı alımlarda avans verme ve mahsup işlemlerini kapsamaktadır. Mal alımlarında avans verme usulüne ilişkin olarak sözleşmede yer alan düzenleme kapsamında, “Mal alımına konu olan işin özel imalat süreci gerektirmesi koşuluyla, sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olan ekipman, tesis, hammadde, yarı mamul veya mamul niteliğinde malzeme temini ve bunların nakliyesi gibi benzeri giderler için, idarece avans verilip verilmeyeceği hususu, verilecekse şartları ve miktarı idari şartnamede ve sözleşmede belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161109-6.htm

Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Meslekî Sorumlulukları ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile,24/1/2008 tarihli ve 26766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Meslekî Sorumlulukları ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası “(1) Bu Yönetmelik, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (g) bentleri“b) Firma: Tütün mamulleri üretimiyle ilgili olarak Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ile Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan gerçek ve tüzel kişileri,”

“d) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,”

“g) Tütün mamulleri: Tütün yaprağının ve/veya tütün bitkisi parçalarının tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile üretilen, tüttürme, burna çekme, emme ya da çiğneme amaçlı tüm ürünleri” şeklinde değiştirilmiş, (ğ) bendinde yer alan “Tütün tarımı ile uğraşan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve çiftçi belgesine sahip” ibaresi eklenmiştir.

Yine aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “ve istenilen bilgi ve belgeleri” ibaresi “bir liste halinde” olarak değiştirilmiştir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161109-7.htm

10 Kasım 2016 Tarih ve 29884 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Özet : Bu tebliğ ileGeçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin emeklilik tarihinden sonra Türkiye Gümrük Bölgesine ilk defa getirecekleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az (185) yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunması koşulu aranmayacağı, ayrıca, bu fıkra uyarınca verilen geçici ithalat izin süresinin tamamını kullanmadan taşıtıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan emeklilerin, izin süresi içinde olmak koşuluyla, izinden kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden Türkiye Gümrük Bölgesine girişlerinde Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az (185) yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmayacağı düzenlenmiştir. Geçici trafik tescil belgesinin düzenlenmesi için 30 günlük süre zorunlu kılınmıştır. Ayrıca gümrük idarelerince bekletilen araçlarla ilgili olarak tasfiye hükümlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161110-7.htm

11 Kasım 2016 Tarih ve 29884 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

2016/9422 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2016/9391 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Özet : Bu kararlar ileİthalat Rejimi Kararına Ek Karar’larının yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmıştır. Anılan kararlar kapsamında, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulanİthalat Rejimi Kararına ekli 2 sayılı listede yer alan işbu karar içeriğinde gümrük tarife pozisyonu( G.T.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacağı belirtilmiş olup tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranlarına bu anılan kararlar kapsamında yer verilmiştir. Oranların hesaplanmasındaki usullere ilişkin olarak “her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı( ithalat Rejimi Kararına ekli 2 sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve  474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkımda Kanunda gösterilen hadlerin %50 arttırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı kanunda gösterilen hadlerin %50 arttırılmış düzeyi uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161111-19.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161111-23.pdf

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)

Özet : Bu tebliğ ile,213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” Hükmünün yer aldığı belirtilerek Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunacağı tebliğ olunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161111-15.htm