TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ALANLARINDA İŞLETME SERMAYESİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

      Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan  09.11.2016 Tarih ve 0511/21330 Sayılı Yazısı ile tarafımıza iletilen bilgilere göre;

     Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Bakanlıkça Uygun Görülen Alanlarda faaliyette bulunan firmaların gerçekleştireceklerin projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri,beyan edilen gelirin veya kurum kazancının % 10’u,öz sermayenin % 20’sini aşmamak üzere 193 Sayılı GV Kanununun 89.maddesi uyarınca ticari kazancın,5520 Sayılı KV Kanununun 10.maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır.İndirim konusu yapılacak tutar yıllık 500.000,00.-TL’yi geçemez.Bu parasal sınır ve oranları yarısına kadar indirmeye veya dört katına arttırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.Bu kapsamda yer alan GV ve KV mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde kullanılmayan kısımları için indirim,dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gz ile birlikte tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

     Bu firmaların Teknoloji Geliştirme Alanlarında gerçekleştirecekleri projelerde sağlayacakları sermaye desteğinin,ticari kazançta veya öz sermayede indirim konusu yapılabilmesi için proje alanlarının ve proje konularının Bakanlık Tespitine bağlandığı açıklanmıştır.