MEVZUAT DUYURULARI

12 Kasım 2016 Tarih  ve 29886 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Özet : Bu karar ile, 29/6 /2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanalar Kurulu kararı ile yürürlüğe konan     Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin kararın 1. Maddesinin 1. Fıkrası “(1) Tarımsal üretimin kendi ekolojisine uygun alanlarda yoğunlaşması, desteklenmesi, örgütlenmesi, ihtisaslaşması, entegre bir şekilde yürütülmesi ve tarım envanterinin hazırlanması amacıyla her ilçe sınırları içerisinde kalan alan ayrı bir tarı havzası olarak belirlenmiştir” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı kararın eki liste yürürlükten kaldırılmış olup geçici madde hükmü eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161112-17.pdf

Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2016/31)

Özet : Bu Tebliğin amacı; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin, serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi ve çıkışına ilişkin 14 üncü ve gemi kumanyacılığına ilişkin 15 inci maddesinin uygulanması için ayrıntılı kuralları belirlemek olup, serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına giriş için veya gemi kumanyacılığı için gönderilen ulusal gereklilikleri karşılamayan ürünlerin sevkiyatlarına eşlik etmesi gereken belgeleri, sevkiyatların nakliyesine ilişkin kuralları, antrepolara ilişkin kuralları ve veteriner kontrollerine ilişkin kuralları kapsamaktadır. Anılan yönetmelik kapsamında; sevkiyatlara eşlik etmesi gereken belgeler, Sevkiyatların nakliyesine ilişkin kurallar, Antrepolara ilişkin kurallar, ile Veteriner kontrollerine ilişkin kurallara dair hükümler sevk edilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161112-10.htm

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)

Özet : Bu Tebliğ ile kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları düzenlenmekte olup kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diğer kuruluşlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir. Yönetmelikte anılan faiz oranlarını “Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,84” “Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,47” olarak belirlenmiştir. Azami gecikme faiz oranları ise Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,34, Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,97’dir.22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5) yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161112-11.htm

Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tanzim Desteği ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 08/11/2016 Tarihli ve 2016/8 Sayılı Kararı

Özet : Bu karar ile Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi, ihracatı kredi sigortası tazmin desteği, proje bazlı ihracat sigorta desteği bu hükümlerin uygulanması ve müeyyideleri düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161112-13.pdf

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 08/11/2016 Tarihli ve 2016/9 Sayılı Kararı

Özet : Bu karar ile Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesine ilişkin kararda amaç, katılımcı, katılımcıların desteklenmesi, organizatör ve katılımcıların yükümlülükleri, destek ödemeleri ve organizatör ve katılımcıların müeyyidelerine ilişkin bazı hükümlerde değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161112-14.pdf

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 08/11/2016 Tarihli ve 2016/10 Sayılı Kararı

Özet : Bu karar ile Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin kararın amaç, kapsam , tanım, karar kapsamında yapılan harcamaların değerlendirilmesi usulleri, karara ilişkin yapılacak destek ve müeyyide ve istisna hükümlerinde bazı değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161112-15.pdf

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)

Özet : Bu tebliğ ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak açıklama ve düzenlemeler belirtilmiş olup,bu kapsamda, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161007-11.htm

15 Kasım 2016 Tarih  ve 29889 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

• Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Arasında Esnaf ve Sanatkarlara Yönelik İşbirliğinin Geliştirilmesi Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik İstanbul Eylem Planının Uygulanmasının Ara Dönemde Gözden Geçirilmesi Düzenlemeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

• Bu kararlar ile yazılı zapt ve anlaşmanın onaylanmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161115-1.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161115-2.pdf

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile 2016 yılına dair çiftçi başvurularının 31.12.2016 tarihinde sona ereceği düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161115-8.htm

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : /6/2003 tarihli  ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Bu fıkrada sözü edilen Yönetmelik eklerinden Ek-4a (Fermente Alkollü İçki /bira) , Ek-4b (Şarap ve Şarap Kökenli Fermente Alkollü İçki/Şarap/Köpüren Şarap/Vermut/Aromatize Şarap/….), Ek-4c (Distile Alkollü İçki/ Rakı / Viski / Konyak / Kanyak / Brendi / Votka / Cin / Likör / …), Ek-4d (Etil Alkol/ Denatüre Edilmemiş Etil Alkol / Denatüre Edilmiş Etil Alkol)ve Ek-4e (Metanol/Saf Metanol / Teknik Metanol) sayılı formlardaki üretici firma şartı kaldırılmıştır.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161115-9

16 Kasım 2016 Tarihli ve 29890 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

Katılım Öncesi Yardım Aracı - IPA II Kapsamında Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Krizi Etkisinin Azaltılmasına Yönelik Münferit Tedbire İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Finansman Anlaşmasına Ek'in Onaylanması Hakkında Karar

Özet : Bu kararlar ile ilgili anlaşmaların onaylanmasına dair karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161116-1.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161116-2.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161116-4.pdf

2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile Et ve Süt Kurumunun “müdahale alımları desteği” ek ödenek desteği 65.000.000 TL’ye çıkarılması düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161116-11.pdf

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar

Özet : Bu karar ile 850 milyon Avro üzerindeki hasar fazlası reasürans dilimlerinde her bir dilimden yüzden 10 oranında pay alacak şekilde DASK’a Devlet tarafından toplam 240 milyon Avro hasar fazlası reasürans desteği sağlanacağı düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161116-13.pdf

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet : Bu tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de yer alan “Aspir Tohumu” ve “Ayçiçeği Tohumu” ile ilgili CIF Kıymet tablosunda bazı değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161116-17.htm

17 Kasım 2016 Tarihli ve 29891 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ

Özet : Bu Tebliğ ile yapı kooperatiflerine ait bilgilerin elektronik ortama aktarılması ile ortaklarının elektronik ortamda kaydedilmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161117-16.htm