Mevzuat Duyuruları

 18 Kasım 2016 Tarih  ve 29892 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Özet : Bu yönetmelik ileDoğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Dağıtım bölgelerinin tek bir lisans altında birleştirilmesi ve mevcut dağıtım bölgelerinin birden fazla lisans sahasına bölünmesine ilişkin bazı değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161118-2.htm

 23 Kasım 2016 Tarihli ve 29897 Sayılı Resmî Gazete

 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Özet : Bu yönetmelik ile Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte bazı değişiklikler düzenlenmiştir. Ödeme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren kuruluşlar ile ikrazlı kredilerine ilişkin ödeme yükümlülüklerini vade tarihinde veya vade tarihinden itibaren yirmi beş işgünü içerisinde tahakkuk edecek gecikme zammıyla birlikte yerine getiren kuruluşlar, bir sonraki takvim yılı içerisinde itfa tarihindeki hesaba konu yükümlülüklerini karşılayacak miktardaki tutarı en geç vade tarihine kadar hesaba aktarmakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir.  Ödeme yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmeyen kuruluşlar ile ikrazlı kredilerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinden herhangi birini vade tarihinde veya vade tarihinden itibaren yirmi beş işgünü içerisinde tahakkuk edecek gecikme zammıyla birlikte yerine getirmeyen kuruluşlar, bir sonraki takvim yılı içerisinde hesaba konu vadesi gelecek her bir borç taksit tutarının en az yüzde 50’sini vade tarihinden en az 3 ay önce; kalan tutarı ise vade tarihine kadar hesaba aktarmakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir.Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki Dış Borç Ödeme Hesabına konu Garanti Protokolleri ve İkraz Anlaşmaları bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde yenilenir. Garanti Protokolleri ve İkraz Anlaşmaları yenilenirken tadilatın yapıldığı günün hesap bakiyeleri dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161123-1.htm

 Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Özet :  Bu yönetmelik ile depolama, lisans başvuruları, iletim lisansı ve bazı hükümlerde değişiklik düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161123-2.htm

 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)

Özet: Bu tebliğ ile onaylanmış kişi statüsü ve kapsamı, statü belgelerinde ve bazı hükümlerde değişiklikler düzenlenmiştir. Ayrıca onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında OK1 için tespit sözleşmesi yapılmış YGM’yeibrazı gereken belgeler arasında;  Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu ile İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporunun da yer alması gerektiği düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161123-4.htm

 24 Kasım 2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Resmî Gazete

 Bilirkişilik Kanunu

Özet : Bu kanun ile bilirkişilerin nitelikleri, eğiti, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkişilik için etkin ve verimli bir kurumsal yapı oluşturulması düzenlenmektedir. Kanun adli, idari ve askeri yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetlerini kapsamaktadır. Kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile yargı mercilerinin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüş bildiren kamu kurum ve kuruluşları bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu kanun ile bilirkişilik hizmetlerinin etkin ve düzenli bir biçimde yürütülmesini amaçlayan Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulu “Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın” görevleri ve yapısı düzenlenmiştir. Bu kanun ile bölgedeki bilirkişileri sicile kaydetmek ve kanun ile verilen sair görevleri yerine getirmek üzere “ Bilirkişilik Bölge Kurullarının” kuruluşu ve yapısı düzenlenmiştir. Bilirkişilik daire başkanlığının görev ve yetkilerine giren konularda danışmanlık yapmak ve kanunla atfedilmiş sair görevleri yerine getirmek üzere “Bilirkişilik Danışma Kurulu” düzenlenmiştir. Bu kurulun kamu ve özel bazı kurumların temsilcileri ile oluşacağı düzenlenmiş; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir kişinin de kurulda görevli olacağı düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-1.pdf

 Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

Özet Bu kanunun ekli (1) listesinde yer alan asker kişiler görevlerinden çıkarılmıştır. Kanunun ekli (2) sayılı listesinde yer alan özel radyo ve televizyon kuruluşları, ekli (3) sayılı listede yer alan gazete ve dergiler kapatılmıştır. Soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Jandarma teşkilatı, görev ve yetkileri kanununda, sahil güvenlik komutanlığı kanununda ve bazı kanunlarda lafzi değişiklikler düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-2.pdf

 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun

Özet : Bu kanun ile Milli Savunma Üniversitesi’nin kurulması, Milli Savunma Bakanlığı’na ilişkin bazı değişiklikler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Er ve Erbaşlara ilişkin bazı hükümler düzenlenmiştir.

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-3.pdf

 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

Özet : Bu kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin bazı hükümler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna İlişkin bazı hükümler ve Emniyet Teşkilatı Kanununa ilişkin bazı değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-4.pdf

 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

Özet : Bu kanun ile Türkiye Maarif Vakfı Kanununda ödenecek huzur haklarına ilişkin, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında kanunda öğretmen atamalarına ilişkin bazı hükümlerde, Adli Tıp Kurumu kanunun “Adli Bilişim Dairesine” ait hükümlerde değişiklikler düzenlenmiştir. Kayyımlık yetkisinin devri ve tasfiyeye ilişkin hükümlerde; bu kanunun yürürlük tarihi itibariyle, terör örgütüne aidiyeti nedeniyle kayyım atanmasına (kanun yürürlüğe girmesinden önce) karar verilmiş şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin hakim ve mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna aktarılacağı ve kayyımların görevinin sona ereceği düzenlenmiştir. Bu kanunun yürürlük tarihi itibariyle terör örgütüyle bağı olduğu için kayyım atanmasına karar verilecek şirketlere kayyım olarakTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu atanır hükmü düzenlenmiş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun tasfiyeye ilişkin yetkileri düzenlenmiştir. Güvenlik ve Milli Savunma ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-5.pdf

 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Özet : Bu kanun ile “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin”kurululması, “Fenerbahçe Üniversite’sinin” kurulması düzenlenmiştir. Kamu Malî Yönetimi Kanununda bazı lafzi değişiklikler düzenlenmiş ve bu kanuna bağlı alacakların yapılandırılması hükümleri bu kanun ile uzatılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-8.pdf

 15 Kasım 2016 Tarih  ve 29889 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Canlı Hayvan İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 Özet : Bu karar ile Canlı Hayvan İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Kararda yer alan “diğerleri” olarak adlandırılan mallarda tarife kontenjanı miktarı 500.00, uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı %0 ve tarife kontenjanı dönem sonu 31.12.2016 olarak düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-16.pdf

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte” 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkili merci tarafından başvuru on beş iş günü içerisinde incelenir. Bilgilerin ve belgelerin eksiksiz hazırlanmış olması durumunda, gıda işletmelerine yetkili merci tarafından Ek-5’te yer alan işletme kayıt belgesi, Ek-14’te yer alan kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları belirtilerek düzenlenir. Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu açısından ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmeler yerinde resmi kontrole tabi tutulur. Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda işletmenin uygun bulunması halinde Ek-5’te yer alan işletme kayıt belgesi, Ek-14’te yer alan kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları belirtilerek düzenlenir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-17.htm

 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/1)

 Özet : Bu tebliğ ile “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’de” bazı değişiklikler yapılmıştır. Tanımlar kısmına; “İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,”  şeklinde yer alması, tasarımcı firmaların yurt dışında tanınması için bazı ödenekler ve teşvikler düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-20.htm

 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2)

Özet : Bu tebliğ ile “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’de” bazı değişikler düzenlenmiştir. Tanımlar kısmına;  “İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,” şeklinde yer alması, bu Tebliğ kapsamında sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler için bazı teşvikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-21.htm

 Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

Özet : Bu Yönetmelik ile tüketicinin yüksek seviyede korunmasını sağlamak üzere bitkisel ve hayvansal orijinli gıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin uygulama usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161125M1-1.htm

 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar

Özet : Bu karar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumunda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliği sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

Bu karar kapsamında proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara uygun görülen; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi veya istisnası, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, faiz desteği veya hibe desteği, sermaye katkısı, enerji desteği, kamu alım garantisi, yatırım yeri tahsisi, altyapı desteği, kanunlarla getirilen izin, tahsis,ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması destek veya destekleri sağlanabileceği düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161126-1.pdf

26 Kasım 2016 Tarih  ve 29900 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24)

Özet : Bu Tebliğ ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulması olup, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 56 ve 57 nci dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma listelerini kapsamaktadır.

Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybedeceği düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161126-11.htm

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/10)

Özet : Bu tebliğ ile 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

 

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli

%12,5

b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli

%8,5

Müstakrizlerin fonları

%12,5

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli

%24,5

b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli

%19,5

c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli

%14,5

ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli

%6,5

d) 5 yıldan uzun vadeli

%4,5

 Aynı Tebliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 28/8/2015 tarihi itibarıyla mevcut olan mevduat/katılım fonu dışı yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları vadeleri sonuna kadar aşağıdaki gibidir:

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%19,5

b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%13,5

c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%7,5

ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%6,5

d) 5 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%5,5

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161126-12.htm

29 Kasım 2016 Tarih ve 29903 Sayılı Gazete

• Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Yukarıda sayılı yönetmeliklerde yer alan ihalelerde verilecek olan tekliflerin yalnız “Türk Lirası” olarak belirlenebileceği düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161129-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161129-3.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161129-4.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161129-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161129-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161129-7.htm

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Özet : Bu tebliğ ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.8 inci maddesinde yer alan “ile tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde” ile “veya teklif fiyatının” ibareleri yürürlükten kaldırılması düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161129-9.htm

30 Kasım 206 Tarih ve 29904 Sayılı T.C.Resmi Gazete

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.b)

Özet : Bu tebliğ ile, 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi değiştirilmişFon kurucusu ve portföy yöneticisi için eski düzenlemede “Alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın alabilmesi, satabilmesi, kiralayabilmesi, kiraya verebilmesi ve satın alması veya satmayı vaad edebilmesine” imkan tanınırken işbu tebliğ ile yapılan değişiklik kapsamında Fon kurucusu ve portföy yöneticisi için “Hiçbir şekilde gayrimenkul projelerine yatırım yapamaz, gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman edinemezler. Ancak, gayrimenkul projelerine yatırım bakımından üçüncü fıkra hükümleri saklıdır.” hükmü düzenlenmiştir.

Yine işbu tebliğ kapsamında aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası A.Ş., belediyeler ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu şirketler tarafından gerçekleştirilen inşaat ruhsatı alınmış projeler kapsamındaki bağımsız bölümler, inşaatın tamamlanma oranına bakılmaksızın, fon portföyüne dahil edilebilir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161130-4.htm

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Özet : Bu tebliğ ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde bazı değişiklikler yapılmıştır;

• İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen davalarda (asgari avukatlık ücreti altında olmaksızın) %10 ile %20 arası bir ücret belirlenecektir. Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret “asıl alacağı geçemez.”şekilde değiştirilmiştir.

• Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıklarda değeri para ile ölçülebilen davalarda (asgari avukatlık ücreti altında olmaksızın) %10 ile %20 arası bir ücret belirlenecektir.  Tarifenin ikinci kısım birinci bölümünde belirtilen vergi mahkemelerine ilişkin ücretin üç katı olarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret değeri para ile ölçülebilen işlerde vekil eden lehine iptal edilen miktarı geçemez.” hükmünü içeren15 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

• Aynı Tarifenin “ Sigorta Tahkim Komisyonları, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas almak ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.” hükmünü içeren 17nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

• Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen reddi halinde, reddedilen kısım yönünden karşı taraf lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas almak ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücretin esas alınması gereken durumlarda da beşte birlik indirim yapılır. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen kabulü halinde ise Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas alarak, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez şeklinde düzenlenmiştir. 

• Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 4 üncü satırıTahliyeye ilişkin icra takipleri için 1.800 TL iken 600,00 TL’ye indirilmiştir. 

• Bunların yanı sıra anılan tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin çeşitli hükümlerinde miktara ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161130-5.htm

01.12.2016 Tarih ve 29905 Sayılı T.C.Resmi Gazete

Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespit edilmesi düzenlenmektedir.. Bu kapsamda4760 sayılı kanuna ekli 3 sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki malların maktu tutarları yeni düzenlemeye konu edilmiştir. İşbu mallara liste halinde karar kapsamında yer verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161201-1.pdf

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/47)

Özet : Bu tebliğ ile Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler kapsamında tanımlar maddesine “damızlık dişi buzağı” eklenmiş. Merkez proje komisyonu oluşturulmuş, usul ve esasları düzeblenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161201-6.htm

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 143)

Özet : Bu Tebliğ ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların belirlenmesi düzenlenmektedir. Bu kapsamda Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezası 92,00 TL olarak düzenlenmiştir. Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi düzenlenmektedir..

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161201-7.htm

02.12.2016 Tarih ve 29906 Sayılı T.C.Resmi Gazete

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

Özet : Bu tebliğ ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun “Yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesi” hükümlerinde;yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekleri, yurt dışında bulunan varlıkların 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun anılan madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunamayacağı ve buna ilişkin bazı hususlar düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161202-3.htm

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3)

Özet : Bu tebliğ ile tanımlar maddesinde bir değişiklik düzenlenmiştir. Bu tebliğ kapsamında kalan şirketlere yapılacak destekler ve bazı değişiklikler düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161202-4.htm

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/4)

Özet : Bu tebliğ ile Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre tanımlar kısmında;” işbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,” olarak düzenlenmiştir. İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve/veya Danışmanlık Faaliyetleri İle Proje Uzmanı İstihdamı başlıklı düzenlemeler yapılmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161202-5.htm

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/5)

Özet : Bu tebliğ ile;

• Yurt dışında gerçekleştirilecek fuarlara katılacak olan komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, iklimlendirme, savunma sanayii ve otomotiv ana sanayi sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcılara ödenecek destekler, 

• Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, iklimlendirme, savunma sanayii ve otomotiv ana sanayi sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcılarına ödenecek destekler

• Katılımcının bir takvim yılında iki defaya mahsus olmak üzere; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlara yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında katılması durumunda ödenecek destekler

• Bu Tebliğ kapsamındaki başvurular fuarın bitişini müteakip üç aylık süre içerisinde gerçekleştirilir. Katılımcı ve organizatörler tarafından yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin gerçekleştirilecek başvuru süreci ve merciine ilişkin hususlar Genelge ile düzenleneceği düzenlenmiştir. 

• http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161202-6.htm

3 Aralık 2016 Tarihli ve 29907 Sayılı Resmî Gazete

Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet : Bu yönetmelik ile Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 31/3/2017 tarihine kadar, elektrik üretim tesislerine ilişkin kabul işlemleri 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülebilir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161203-9.htm

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu ile İlgili 2016/27 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Özet : Başkanlık tarafından yayınlanan işbu genelge kapsamında;ticaretin kolaylaştırılması arz zinciri üzerinde uluslararası ticaret altyapısının geliştirilerek rekabet gücünün arttırılması yönünde birçok tedbirin alınmasını gerektirmekte ve bu yönüyle özel sektörün yanında ticaretle ilgili birçok kamu kurum ve kuruluşunu ilgilendiren bir süreci ifade etmekte olduğu vurgulanmıştır. Bu kapsamda  küresel düzeyde yapılan en önemli çalışmalardan biri olan dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması başta olmak üzere uluslararası anlaşmadan kaynakların yerine getirilmesi ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik strateji ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek etkinliği sağlamak amacıyla; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları eş başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Gıda Tarım ve Hyvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), KOSGEB, TİM, TOBB, UND, UTİKAD, TSE, Türkiye Bankalar Birliği ve Gümrük Müşavirleri Dernekleritemsilcilerinin katılımıyla “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu” kurulduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda kurul ve komite çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken her türlü destek ve yardımın sağlanması hususunda gereği rica edilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161203-23.pdf

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/51)

Özet : Bu tebliğ ile Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde yer alan “hibeye esas proje tutarının en fazla %20’ine kadar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri konusunda yapılan başvurularda mevcut kümesleri ve Biyogüvenlik tedbirlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161203-12.htm

Özet : Bu Tebliğin amacı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırların, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 (yüzde üç virgül seksen üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Anılan tebliğ kapsamında parasal sınırlara ilişkin yer verilen düzenlemede

2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

görevli olduğu belirtilmiştir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161203-13.htm

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Özet : Bu Tebliğin amacı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 (yüzde üç virgül seksen üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesince uygulanacak ceza miktarları tebliğ kapsamında liste halinde belirtilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161203-14.htm

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

Özet : Bu tebliğ ile Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) operatör tanımı yapılmıştır. 

Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (e), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki 

“b) Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler için şirketin kuruluşu ile faaliyet alanı içerisinde hava kargo taşımacılığı olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneği ile kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler için faaliyet alanı içerisinde uluslararası kara yolu taşımacılığı olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneği,” hükmü ve bazı belgeler eklenmesi düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161203-15.htm

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2016 Tarihli ve 6623 Sayılı Kararı

Özet : Bu karar ile Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esaslar’ındatanımlar maddesinde, harcamalara ilişkin hususlarda, yatırım planlarına ilişkin hususlarda, “Dağıtım Sistemi Yatırım Uygulama Dönemi İçerisinde Bitirilemeyen Projeler Bildirimine” ilişkin hususlarda ve bazı unsurlarda değişiklikler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161203-17.pdf

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6631 Sayılı Kararı

Özet : Bu karar ile “Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul Ve Esasları’ndatarife belirlenmesine ilişkin hususlarda değişiklik yapılması kararı alınmıştır.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161203-19.pdf

3 Aralık 2016 Tarihli ve 29910 Sayılı Resmî Gazete

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Özet : Bu kanunlar ileTürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşma ileTürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın onaylanması uygun bulunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161206-10.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161206-11.pdf

Hücresel Sistem Anten Tesisleri ile Telsiz Erişim Şebekelerinin Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Özet : Bu Yönetmelik ile elektronik haberleşme sektöründe kaynakların etkin kullanımının sağlanması, yatırım ve hizmet giderleri ile görüntü ve çevre kirliliğinin azaltılması, sürdürülebilir rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik altyapı yatırımlarının desteklenmesi ve gelecek teknolojiler için kapasite oluşturulması amacıyla hücresel sistemlere ait anten tesisleri ile telsiz erişim şebekelerinin birden fazla işletmeci tarafından kullanımına imkân tanıyacak şekilde tasarımı, kurulumu ve paylaşımına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161206-4.htm

6 Aralık 2016 Tarihli ve 29910 Sayılı Resmî Gazete

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

Özet:Bu Tebliğ ile kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve düzenlenmektedir.Bu tebliğin uygulanması için tebliğ kapsamında yer verilen tanımlarda Bakanlık; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemi, Temsilci: Kurucu adına imza yetkisine sahip vekil, veli, vasi, kayyım ile tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kişi, TOBB tanımı düzenlenmiştir.Tebliğ kapsamında sözleşmenin hazırlanmasına ilişkin düzenlemelerde şirket sözleşmesinin MERSİS’te hazırlanacağı hükmolunmuş ve müdürlüğe başvuru usullerine yer verilmiştir. Bu çerçevede kurucuların, sözleşmenin imzalanması için şirketin kurulacağı yer müdürlüğünde hazır bulunması ve kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesinin müdürlükte bizzat kendileri veya temsilcileri tarafından imzalanması gerekliliği belirtilmiş kurucuların sözleşme ehliyetine sahip olabilmeleri için aranan şartlara yer verilmiştir. Anılan tebliğ kapsamında, şirket kuruluş başvurusuna ilişkin belgelerin ve diğer verilerin doğrulama işlemleri ile sözleşmenin imzalanması usullerine ilişkin esaslara yer verilmiştir.Bu çerçevede Bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yer alan doğrulama işlemlerinin ardından, sözleşmenin müdürlük tarafından MERSİS’ten alınacak nüshası kurucular veya temsilciler tarafından müdür huzurunda imzalanacağı hükmolunmuştur.

İşbu tebliğ kapsamında, “Sicil müdürü, bu Tebliğde düzenlenen işlemlerin yerine getirilmesi için sicil müdür yardımcılarını görevlendirebilir. Bu takdirde, bu Tebliğde müdür tarafından yapılacak işlemler görevlendirilen müdür yardımcısı tarafından yerine getirilir. Müdür tarafından gerekli görülmesi halinde birden fazla müdür yardımcısı da görevlendirilebileceği” ile Müdür, sözleşmelerin imzalanması ve imza beyannamelerinin oluşturulması işlemlerinin müdürlükte hızlı, eksiksiz ve doğru bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Bu Tebliğ kapsamındaki işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli fiziki koşullar ile donanım, müdürlüğün kurulu bulunduğu Oda tarafından temin edilir. Gerekli görülmesi halinde müdür tarafından, bu Tebliğ kapsamındaki işlerin yürütülmesi için müdürlük içinde ayrı bir yer oluşturulur” hükümlerine de yer verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161206-8.htm

7 Aralık 2016 Tarihli ve 29911 Sayılı Resmî Gazete

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Özet : Bu karar ile İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde bazı eşyaların ithalatında, 2017 yılında uygulanmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır. bu eşyalar karar kapsamında tablo halinde gümrük tarife pozisyonları ve tanımları düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161207-2.pdf