Mevzuat Duyuruları

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1414

9 Şubat 2017 Tarihli ve 29974 Sayılı Resmî Gazete

KHK/687Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname : 

- Müsadere edilen şirket, ortaklık payları ve varlıklar hakkında: “Kayyım atanıp, kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Fonu’na devredilen şirketler, ortaklık payları ve varlıkların devlete karşı, anayasal düzene karşı, milli savunmaya karşı, devlet sırlarına karşı suçlar, Terörle Mücadele Kanunu ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı müsaderesine karar verilmesi halinde müsadere kararı, satışı ve tasfiye edilmesi suretiyle TMSF tarafından yerine getirileceği ve buradan elde edilen gelirlerin hazineye irat kaydedileceği”

- Kara yolları trafik kanununda kış lastiği kullanma zorunluluğu

- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir: “Bu yılın sonuna kadar özel sektör işverenlere kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar için sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar işverene destek olarak ödeneceği, bu desteğin Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan işyerlerinde, kamu ihale kanunu kapsamında işe alım yapan işyerlerinde, uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri Kamu İhale Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacağı ve bu destekten yararlanan işverenlerin başka desteklerden yararlanamayacağı

- Bankacılık kanununda Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama yahut sair yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçunu oluşturmayacağı

- Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan özel radyo ve televizyonların; 15/7/2016 tarihi itibarıyla sahip oldukları yayın lisansları, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki yayın hakları, frekans ve kanal kullanımı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki benzeri izinleri Maliye Bakanlığının bu yöndeki talebi üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından ihya edilir. İhya edilen bu lisans ve haklar ile frekans, kanal kullanımı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki benzeri izinlerin Maliye Bakanlığınca veya üçüncü fıkra kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca, kapatılan özel radyo ve televizyonlara ait diğer varlıklarla birlikte ya da ayrı ayrı satılması durumunda bunların yeni alıcıları adına devri ve tescili işlemleri Fonun bildirimi üzerine, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip başkaca bir işleme gerek kalmaksızın en fazla bir ay içinde tamamlanması düzenlenmiştir.

9 Şubat 2017 Tarihli ve 29974 Sayılı Resmî Gazete

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik : 

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Toptan satış lisansı sahibi şirketlerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı maddesine fıkralar eklenmiş, Tüzel Kişilerin Lisans Başvurusunda Sunmaları Gereken Bilgi ve Belgelerde değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170209-2.htm