Mevzuat Duyuruları

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1386

10 Şubat 2017 Tarihli ve 29975 Sayılı Resmî Gazete

Bu tebliğ ile kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı hakkında değişiklikler düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170210-5.htm

7 Şubat 2017 Tarihli ve 29972 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

KHK/686Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname:

Bu kanun hükmünde kararname ile ekli liste 1’de  bulunankamu personelinin görevlerine son verilmiş, ekli liste 2’de bulunan kamu personeli görevlerine iade olunmuş, ekli liste 3’de bulunan emekli emniyet personelinin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu düşünülenlerin rütbeleri silinmiş olup, ticaret şirketlerinde şu şekilde muvazaalı devir işlemi yapanlar için: “Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan şirketlerde ortaklık pay ve haklarına ilişkin olarak soruşturmanın başladığı tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar şirket ortakları tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemleri muvazaalı kabul edilerek geçersiz sayılır ve ticaret sicilinden resen terkin edilir.” hükmü düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170207M1-1.htm

8 Şubat 2017 Tarihli ve 29973 Sayılı Resmî Gazete

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik:

Bu yönetmelik ile Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğe İhale sözleşme süresi nedeniyle reddedilen yetkilendirilmeler başlıklı bir geçici madde eklenmesi düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170208-1.htm

8 Şubat 2017 Tarihli ve 29973 Sayılı Resmî Gazete

Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5):

Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ’in 8 inci maddesine  “(6) Piyasa düzenlemesi amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında yapılacak sığır cinsi hayvan ithalatlarında teknik şartlar Bakanlığın uygun görüşü ile ilgili kurum tarafından belirlenir.”  fıkrası eklenmesi düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170208-5.htm

8 Şubat 2017 Tarihli ve 29973 Sayılı Resmî Gazete

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği:

Bu tebliğ ile borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2016 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespiti düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170208-6.htm

5 Şubat 2017 Tarihli ve 29970 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer

2017/9756Türkiye Varlık Fonuna Aktarılan Kuruluş, Kaynak ve Varlıklar Hakkında Karar:

Bu karar ile Bakanlar Kurulunca Türkiye Varlık Fonuna Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinin sermayelerinde bulunana Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin %6.68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bu kararın ekindeki taşınmazların aktarılması kararlaştırılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170205M1-1.pdf

5 Şubat 2017 Tarihli ve 29970 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer

2017/9758 Türkiye Varlık Fonuna Kaynak Aktarılmasına İlişkin Karar:

Bu karar ile Bakanlar Kurulunca Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait veya bu Fonun tasarrufunda bulunan 3 milyar Türk Lirası tutarındaki kaynağın, en geç aktarım tarihini izleyen 3 ay içerisinde geri ödenmek kaydıyla Türk Varlık Fonuna aktarılması kararlaştırılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170205M1-2.pdf