İstihdam Teşviği

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1376

    687 Sayılı Olağanüstü Hal kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.Maddesinde;

    25.08.1999 tarihli ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıda yazılı geçici maddeler eklenmiştir.

    GEÇİCİ 17.MADDE : 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her sigortalı için geçerli olmak üzere,01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Çalışma ve İş Kurumuna kayıtlı (İŞKUR) işsizler arasından işe alınanların;işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet belgelerinde (beyannamelerinde) kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22.22.-TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar,bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak ve bu tutar Fondan karşılanacaktır. 

    İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresi içerisinde ödemediği,yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,Sosyal Güvenlik Kurumuna prim,idari para cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde teşvik hükümlerinden yararlanamaz.Ancak bu cezaları yapılandırmasını yapmış ve ödemeleri sürüyor ise bu teşvik hükümlerinden yararlanabilmektedir.

    Bu madde hükümleri,kamu idarelerine ait iş yerleri,2886 Sayılı Kanuna(Devlet İhale Kanunu)4734 Sayılı Kanundan istisna olan (Kamu İhale Kanunu) alım –satın işlerini yapan iş yerleri,sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışanlar hakkında uygulanmaz.

    Bu madde ile düzenlenen destek unsurlarından yararlanmakta olan işverenler, aynı dönem içerisinde diğer sigorta teşviklerinden yararlanamazlar.

   GEÇİCİ 18.MADDE : 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her sigortalı için geçerli olmak üzere özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere,ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı,verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

    Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamazlar.

    Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

   Bu madde hükümleri,kamu idarelerine ait iş yerleri,2886 Sayılı Kanuna(Devlet İhale Kanunu)4734 Sayılı Kanundan istisna olan (Kamu İhale Kanunu) alım –satın işlerini yapan iş yerleri,sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışanlar hakkında uygulanmaz.