Mevzuat Duyuruları

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1476

 11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete

6771 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun düzenlenmektedir.. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-1.htm

11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete -  Mükerrer

Yüksek Seçim Kurulunun 11/02/2017 Tarihli ve 74, 75 ve 76 Sayılı Kararı :

Bu kararlar ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca 6771 sayılı Kanunla kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması tarihinin, Kanunun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk Pazar günü olan 16 Nisan 2017 olarak belirlenmesine; sandık kurullarına üye verebilecek olan siyasi partilere; karar özetinin Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla alındığı andan itibaren bir hafta süreyle yayımlanmasına; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak, diğer illerde 08.00-17.00 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211M1-1.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211M1-2.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211M1-3.pdf

11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete 

Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği (No: 2016/46)

Bu tebliğ ile sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğini önlemek veya azaltmak için çiftçiler tarafından uyulması gereken usul ve esasları düzenlemek amaçlanmıştır.Bu tebliğ belirlenen nitrata hassas olan ve olmayan bölgelerde çiftçiler tarafından uyulması gereken kuralları ve uygulama esaslarını içeren ve tebliğin ekinde yer alan iyi tarım uygulamaları kodunu ve bu Kodu uygulayacak tarımsal işletmelerin tespitine dair usul ve esasları, Kodun uygulanmasında görev alacak personelin yetki ve sorumlulukları ile ilgili hükümleri kapsar.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-12.htm

11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12)

Bu tebliğ ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’ninYasal düzenleme ve istisnanın kapsamı" başlıklı bölümünde değişiklikler yapılmış, “İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere “ Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) birleşmelerinde kurumlar vergisi oranının indirimli uygulanması” başlıklı bölüm ve “ “KOBİ tanımı”,“KOBİ birleşmelerinde kurumlar vergisi oranının indirimli uygulanmasının şartları”, “Birleşmenin, Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan devir şartlarını taşıması”,“Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde olması”, “Birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan olması” ve “Kurumlar vergisi oranının indirimli uygulanması”başlıklı maddeler düzenlenmektedir.. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-15.htm

11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478):

Bu tebliğ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun İşe başlama bölümü,  Teminat uygulaması başlıklı 153/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-16.htm

13 Şubat 2017 Tarihli ve 29978 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer 

Yüksek Seçim Kurulunun 13/02/2017 Tarihli ve 92 Sayılı Kararı ve Eki Seçim Takvimi 

Bu karar ile 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan halkoylaması ile ilgili işlemlerin karara ekli “Seçim Takvimi”nde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213M1-1.pdf

14 Şubat 2017 Tarihli ve 29979 Sayılı Resmî Gazete 

2017/9779 İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlemiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

Bu karar ile İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlemiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda değişiklik yapılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170214-4.pdf

14 Şubat 2017 Tarihli ve 29979 Sayılı Resmî Gazete

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin  “Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamı” başlıklı 7 nci maddesinde, “Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması” başlıklı 10 uncu maddesinde, “Rekabet öncesi işbirliği projelerinin izlenmesi ve destek ödemesi” başlıklı 26 ncı maddesinde bazı değişiklikler yapılmış; “Kanunun 3/A maddesinde yer alan Ar-Ge indirimi” başlıklı maddenin eklenmesi düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170214-7.htm

14 Şubat 2017 Tarihli ve 29979 Sayılı Resmî Gazete

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin kapsamı “1/1/2019” tarihine kadar uzatılacak şekilde değiştirilmiştir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170214-8.htm

14 Şubat 2017 Tarihli ve 29979 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer

Yüksek Seçim Kurulunun 14/02/2017 Tarihli ve 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Sayılı Kararları

Bu kararlar ile Yüksek Seçim Kurulu 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak halk oylamasının sağlıklı ve düzen içinde yürütülüp sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170214M1-1.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170214M1-2.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170214M1-3.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170214M1-4.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170214M1-5.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170214M1-6.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170214M1-7.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170214M1-8.pdf

15 Şubat 2017 Tarihli ve 29980 Sayılı Resmî Gazete

Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi Başkanlığı ile İlgili 2017/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Bu genelge ile Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 24 üncü maddesi uyarınca; Cazibe Merkezleri Programı kapsamında koordinasyonu sağlamak, uygulamayı izlemek ve yönlendirmek üzere kurulan Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi başkanlığının, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170215-2.pdf

15 Şubat 2017 Tarihli ve 29980 Sayılı Resmî Gazete

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2017/2)

Bu tebliğ ile 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170215-3.htm

15 Şubat 2017 Tarihli ve 29980 Sayılı Resmî Gazete

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

Bu tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar,Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı kapsamı, Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi,Mahsuben İade Talepleri, Roaming Hizmetleri İstisnanın Tevsiki, İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik, Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması kapsamı, Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler,  Konut Teslimleri ve İnşaat Taahhüt İşleri Uygulanacak KDV Oranı, İzleyen Yıl İçerisinde Talep EdilenNakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması, İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV, Yılı İçerisindeki Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi, Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi, İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler, Önceki Yıllara Ait İade Edilmeyen Alt Sınır Tutarları,  İndirimin Zamanı, DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler, Vergi İnceleme Raporu ile İade başlıklı maddelerinde ve bazı diğer değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170215-4.htm

15 Şubat 2017 Tarihli ve 29980 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3)

Bu tebliğ ile 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen "Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi" eki Armonize Sistem Nomanklatürüne İlişkin İzahnamede, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından yapılan değişikliklerin yürürlüğe konulması amaçlanmıştır. Ayrıca bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanmış olan Armonize Sistem Nomanklatürüİzahnamesi esas alınarak düzenlenen ve ekte yer alan Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesini kapsamaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170215M1-1.htm

15 Şubat 2017 Tarihli ve 29980 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 Sayılı Kararları

Bu kararlar ile Yüksek Seçim Kurulunca 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliği Halkoylamasının düzen içinde ve dürüstlükle yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birlik sağlamak amacı ile kararlar alınmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170215M2-1.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170215M2-2.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170215M2-3.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170215M2-4.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170215M2-5.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170215M2-6.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170215M2-7.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170215M2-8.pdf

16 Şubat 2017 Tarihli ve 29981 Sayılı Resmî Gazete

Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

Bu yönetmelik ile sulama sistemlerinde sulama suyunun verimli kullanılması, su tasarrufunun sağlanması, kayıpların azaltılması ve izinsiz kullanımların önlenmesi ile sulama suyu temini, dağıtımı ve kullanım maliyetlerinin azaltılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amaçlanmıştır ve yönetmelik sulama suyu teminine ve kullanımına ilişkin hizmetleri yürüten Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile tarımsal sulama faaliyeti gerçekleştiren su kullanıcı teşkilatları ve gerçek kişi ya da tüzel kişiliğe sahip tek bir kullanıcı tarafından aynı su kaynağından faydalanılarak 100 hektarın üzerinde alanın sulandığı halk sulamalarına ilişkin sulama suyu temininde, iletiminde, dağıtımında, mevcut şebekelerin yenilenmesinde ve kullanımında verimliliğin artırılması, su tasarrufunun sağlanması ile su kayıplarının azaltılmasına ve izinsiz kullanımların önlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170216-1.htm

16 Şubat 2017 Tarihli ve 29981 Sayılı Resmî Gazete

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Bu tebliğ ile 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2017 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere oranlar belirlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170216-3.htm

18 Şubat 2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmî Gazete

Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Bu tebliğ Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, çelik tel ithalatında açılan toplam 6.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170218-2.htm

18 Şubat 2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmî Gazete

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Bu tebliğ ile vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.  Bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar ile geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar hakkında uygulanacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170218-3.htm

18 Şubat 2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmî Gazete

Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-31.1a)

Bu tebliğ ile Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nin adı “Borçlanma Araçları Tebliği (Vıı-128.7)” şeklinde değiştirilmiş, Tanımlar maddesindeki bono, borçlanma araçları, tahvil tanımlarında değişiklikler yapılmış, “Borçlanma aracı ihracı”, “Yetkili organ kararı”, “Kurula başvuru ve gerekli belgeler”, “Borçlanma araçlarının kayden ihracı ve MKK’ya bildirim zorunluluğu”,  “İhraç limiti”, “İkinci el piyasa işlemleri”, “Kurul ücreti”, “Tahvillere İlişkin  Genel Esaslar”, “Tahvilin erken itfası”,  “Tahvillere kardan pay verilmesi”, “Dönüştürme fiyatı ve oranı”, “Değiştirme fiyatı ve oranı”, “DET’in itfası” başlıklı maddelerinde ve bazı diğer maddelerde değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170218-4.htm

18 Şubat 2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmî Gazete

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VI-104.1.a)

Bu tebliğ ile Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)’nin “İletişim veya haberleşme yoluyla işlenen piyasa bozucu eylemler” ve “Piyasa bozucu eylem sayılmayan haller” başlıklı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170218-5.htm

18 Şubat 2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmî Gazete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2017 Tarihli ve 6914 Sayılı Kararı ve Eki Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Faaliyeti Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esaslar

Bu karar ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca; dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin tarifelerinin düzenlenmesinde; doğal gazın müşterilere güvenilir, yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli olarak sunulması, ayrıca ekonomik verimlilik ve rekabet artışından sağlanan faydanın müşterilere yansıtılabilmesi için düzenlenmiş şebeke yatırım harcamalarına esas yatırımlar ve bu yatırımlara ilişkin harcamaların tespitine yönelik kurallar ile yatırım tavanına ilişkin ilkelerin belirlenmesi amacıyla Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Faaliyeti Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esaslar belirlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170218-8.pdf

19 Şubat 2017 Tarihli ve 29984 Sayılı Resmî Gazete

Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE:2017/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2017/2)

Bu tebliğ ile Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE:2017/1)’in adı “Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2017/1)” olarak değiştirilmiştir, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olacak şekilde bazı maddelerde değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170219-5.htm