İşveren Teşvikleri

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1575

5510 SAYILI KANUN TEŞVİKLERİ

(Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)

• Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesinden 5 puanlık indirim 

• Yurtdışına götürülen/gönderilen sigortalılar için uygulanacak 5 puan indirim 

• İlave 6 puanlık indirim 

• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar uyarınca uygulanan teşvik 

DİĞER KANUN SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

• Genç ve kadın istihdamı ile mesleki belgesi olan sigortalıların istihdamı halinde uygulanan teşvik 

• İşbaşı eğitim programını bitirenlerin istihdamı halinde sağlanan teşvik 

• 1/2/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında sigortalı  istihdam eden işverenlere uygulanacak  teşvik 

• Engelli sigortalıların istihdamı halinde sağlanan teşvik 

• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında teşvik 

• Kültür Yatırım ve Girişimleri Teşvikleri

• İşsizlik ödeneği alan sigortalıların istihdamı halinde sağlanan teşvik 

MALÜLLÜK,YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM YASAL DAYANAK

 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi

 2008/93, 2009/139 ve 2011-45 sayılı Genelgeler

BAŞLAMA TARİHİ                   :  1/10/2008

FİNANSMANI                    :  Hazine

ÖRNEK: Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet tutarı prime esas kazanç üzerinden hesaplanarak Hazinece karşılanır.

Prime esas kazanç tutarı           : 2.000,00  TL

Ödenmesi gereken;

Sigorta primi sigortalı hissesi (%14)                :    280,00  TL

Sigorta primi işveren hissesi (%20,5)                :    410,00  TL

Sigorta primi sigortalı + işveren hissesi toplamı                :    690,00  TL

Hazinece karşılanacak tutar (%5)                         :    100,00  TL

2000,00  x 5% = 100,00

Teşvik uygulaması sonrasında işverenin ödemesi gereken toplam tutar   :    590,00 TL 

            KAPSAMDA OLANLAR

4/1-a kapsamındaki sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri teşvikten faydalanabilmektedir.

Vakıflar tarafından kurulan yüksek öğretim kurumları ile okul-aile birlikleri 9/12/2016 tarihinden itibaren beş puanlık indirimden yararlanabilir. 

             KAPSAM DIŞI OLANLAR

 Resmi sektör iş yerlerinde (1/3/2011 tarihinden önce kamu idareleri, 1/3/2011 tarihinden sonra 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındakiler), 

 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde, 

 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri iş yerlerinde,

 Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin iş yerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı ,

 Yurt dışında çalışanlar ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı, teşvikten yararlanılamaz.

            YARARLANMA ŞARTLARI

 Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, 

 İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,    

 Kuruma sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması ya da taksitlendirilmiş olması ve bozma koşuluna girilmemiş olması, 

 Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, gerekmektedir.

          DİĞER TEŞVİKLERLE BİRLİKTE UYGULAMA

01.03.2011 Öncesi:

Diğer teşvik kanunlarına istinaden işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasından yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

01.03.2011 Sonrası:

5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde öngörülen sigorta prim destekleri hariç diğer teşvik Kanunları kapsamına giren bir sigortalı için, iş yerinin; yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması halinde, öncelikle beş puanlık prim desteğinden, ardından diğer kanunda öngörülen destekten yararlanılabilecektir. 

         5 PUANLIK BAĞKUR PRİM İNDİRİM/TEŞVİKİ KANUN MADDESİ

           5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yer alan (j) bendi eklenmiştir. 

‘’j) (Ek: 20/8/2016-6745/62 md.) İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılır. Borçlanma ve ihya kapsamındaki primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz .’’

     * Bu hüküm 1/10/2016  tarihinde yürürlüğe girmiştir.

        5 PUANLIK BAĞKUR PRİM İNDİRİM/TEŞVİKİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

 Primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi gerekir. 

 Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekir.

 Taksitlendirilen ve yapılandırılan borçlar yararlanmaya engel olmayacak.

 Borçlanma ve ihya kapsamında ödenen primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz.

 Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi, uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

 Teşvik tutarları Hazinece karşılanacaktır.

         BAĞKUR 5 PUANLIK PRİM İNDİRİM/TEŞVİKİ

 İsteğe bağlı sigortalılar hariç 5510/4b-1,2,3 (Bağ-Kur) sigortalılarına, %34,5 olan prim oranına %5 indirim uygulanması halinde bu oran %29,5 olacak, aylık 613,24₺ yerine  524,36₺ ödenecektir. Bu şekilde 88,88₺  tutarında prim yükü azaltılmış olacaktır. Bu kapsamda yıllık 1066,6 ₺ kazanç sağlanacaktır.

 5510/4b-4 (Tarım Bağ-Kur) sigortalılarına, %34,5 olan prim oranına %5 indirim uygulanması halinde bu oran %29,5 olacak, aylık 490,6₺ yerine  419,5₺ ödenecektir. Bu şekilde 71,10₺  tutarında prim yükü azaltılmış olacaktır. Bu kapsamda yıllık 853,2 ₺ kazanç sağlanacaktır. 4b-4 (Tarım Bağ-Kur) sigortalıları 2017 yılı için 24 gün üzerinden prim ödediklerinden 5 puanlık indirimle beraber toplam indirim aylık 193,74₺ yıllık ise 2324,9₺ tutarında olacaktır.

4/b’li (Bağkurlu) Sayısı

Zorunlu (4/1-b-1,2,3) 1.955.706 

Tarım (4/1-b-4)    724.786 

Muhtar (4/1-b)      13.921 

İsteğe Bağlı ( Md.50)      88.315 

Toplam 2.782.728 (bunlardan 2.694.413 sigortalı teşvik kapsamındadır.)

YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN SİGORTALILAR İÇİN UYGULANACAK İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ YASAL DAYANAK 

 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi

 2013-30 sayılı Genelge

 BAŞLAMA TARİHİ : 1/6/2013 

 FİNANSMANI             : Hazine

ÖRNEK:

(C) Limited Şirketi tarafından Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış olan Irak’a çalıştırmak üzere götürülen 1 işçinin 2017/Ocak ayına ilişkin prime esas kazanç tutarının 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında; 

3.000,00 x  5/100               =    150,00 TL Hazinece karşılanacak tutar

3.000,00 x  2,5/100            =      75,00 TL  İşveren tarafından ödenecek GSS primi

3.000,00 x  2/100               =      60,00  TL  İşveren tarafından ödenecek KVSK primi

3.000,00 x  5/100               =   150,00 TL İşveren tarafından ödenecek GSS sigortalı payı

İşveren  435,00 TL yerine       285,00 TL  ödeyecektir. 

YARARLANMA ŞARTLARI

 Aylık prim ve hizmet belgelerinin 06486 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenerek yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

 Sigorta primi tutarlarının Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmiş olması, 

 Kuruma sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması ya da bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması,

 Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediğine veya bildirilen sigortalıları fiilen çalıştırmadığına yönelik tespitin olmaması, gerekmektedir.

KAPSAM

KAPSAM DIŞI OLANLAR

- Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan,

- Libya’da çalışanlardan,

- 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden,

- Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerden,

- 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanlardan,

- Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan,

dolayı, genel sağlık sigortası primlerinde beş puanlık indiriminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

İLAVE 6 PUANLIK İNDİRİM

YASAL DAYANAK 

 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası

 2013-30 ve 2016-8 sayılı Genelgeler, 

 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

BAŞLAMA TARİHİ           : 1/1/2013 

FİNANSMANI           : Hazine

ÖRNEK: 

A gerçek kişi işverenince çalıştırılan 1 sigortalının 2017/Ocak ayına ilişkin prime esas kazanç tutarının 2.000,00TL olduğu varsayıldığında,

            

2.000,00 x 5/100                =   100,00 TL  MYÖ Beş puanlık indirim tutarı

1.777,50 x  6/100               =   106,65 TL  Altı puanlık İndirim

Toplam 100,00+ 106,65    =   206,65 TL Hazinece karşılanacaktır.

İşverence ödenmesi gereken tutar ise; 

2.000,00 x  34,5/100          =   690,00 TL,

690,00 TL – 206,65 TL      =   483,35 TL olacaktır.

KAPSAM

KAPSAMDA OLANLAR

30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren ve 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık indirimden yararlanmakta olan özel sektör işyeri işverenleri teşvik kapsamındadır. 

KAPSAM DIŞI OLANLAR 

  Resmi sektör iş yerlerinde (5335 sayılı Kanun 30. madde ikinci fıkra kapsamındaki iş  yerleri), 

   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde,   4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri iş yerlerinde,  Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin iş yerlerinde, çalıştırılan sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanılamaz. 

YARARLANMA ŞARTLARI

 İş yerinin, Bakanlar Kurulunca belirlenen il ve ilçelerde faaliyet göstermesi,

 İş yerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde 5 puanlık indirimden yararlanma şartlarına sahip olması, 

 İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, ya da bu borçların tecil ve taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,

 e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması,

 Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi, 

 İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süre içerisinde ödenmiş olması, 

 Kayıt dışı sigortalı çalıştıran iş yeri ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyeri olmaması,            

              şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

• 2016/Mart ayından itibaren 10 sigortalı çalıştırma şartı kaldırılmıştır.

TEŞVİKTEN YARARLANILACAK İLLER VE SÜRELERİ

(I) SAYILI LİSTE (4 yıl)

(II) SAYILI LİSTE(5 yıl)

(III) SAYILI LİSTE (6 yıl)

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Amasya

Aksaray

Ardahan

Artvin

Bayburt

Batman

Bartın

Çankırı

Bingöl

Çorum

Erzurum

Bitlis

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

Hatay

Kilis

Kars

Karaman

Niğde

Mardin

Kastamonu

Ordu

Muş

Kırıkkale

Osmaniye

Siirt

Kırşehir

Sinop

Şanlıurfa

Kütahya

Tokat

Şırnak

Malatya

Tunceli

Van

Nevşehir

Yozgat

Bozcaada-Gökçeada ilçeleri

Rize

 

 

Sivas

 

 

Trabzon

 

 

Uşak

 

 

 

NOT: 5510  sayılı Kanunun  Ek 2 nci maddesinde  öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlandığı süreler içinde  5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında  öngörülen ilave 6 puanlık sigorta prim indiriminden yararlanamamaktadır. 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN TEŞVİK YASAL DAYANAK 

 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci Maddesi

 14/7/2009 tarihli, 2009/15199  sayılı ve 15/6/2012 tarihli, 2012/3305 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararları

 2009/1 ve 2012/1 sayılı Tebliğler

 2011-54, 2012-30 ve 2012/37 sayılı Genelgeler

BAŞLAMA TARİHİ               :1/6/2011 

FİNANSMANI       :Hazine Müsteşarlığı/Ekonomi Bakanlığı

ÖRNEK:

(D) Limited Şirketince, 2017/Ocak ayına ilişkin  16322 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı 1 sigortalı için prim ödeme gün sayısının  30, prime esas kazanç tutarının ise 1.777,50 TL olduğu varsayıldığında, 

 1.777,50 * 5 / 100                  =    88,88 TL Beş puanlık indirim  Hazinece karşılanacak tutar

 20,5 – 5                                  =    15,50 Beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi

 1.777,50 * 15,5 / 100             =  275,51 TL  Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak tutar olacaktır. 

 Bu durumda işveren tarafından ödenecek olan tutar;

 1.777,50 * 34.5 /100               = 613,24 TL değil, 

 613,24 – (88,88+ 275,51)       = 248,85 TL olacaktır.

KAPSAM

KAPSAMDA OLANLAR

 Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenerek tamamlama vizesi yapılmış iş yerleri,

 Gemi inşa yatırımları, teşvik kapsamındadır. 

KAPSAM DIŞI OLANLAR

      15/6/2012 tarihi itibariyle; 

 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait iş yerleri,

 Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar, hakkında  teşvik hükümleri uygulanmaz. 

YARARLANMA ŞARTLARI

 Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesinin alınmış olması,  

 Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç),  

 İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,    

 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması,  

 e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması,   

 Aylık prim ve hizmet belgelerinin (25510,16322,26322) yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,    

 Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,   

 Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu yönünde bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik 2012/1 Tebliğ

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Antalya

Aydın

Bilecik

Bursa

Bolu

Burdur

Eskişehir

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)

Gaziantep

İstanbul

Denizli

Karabük

İzmir

Edirne

Karaman

Kocaeli

Isparta

Manisa

Muğla

Kayseri

Mersin

 

Kırklareli

Samsun

 

Konya

Trabzon

 

Sakarya

Uşak

 

Tekirdağ

Zonguldak

 

Yalova

 

4. Bölge

 5. Bölge

 6.Bölge

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Amasya

Aksaray

Ardahan

Artvin

Bayburt

Batman

Bartın

Çankırı

Bingöl

Çorum

Erzurum

Bitlis

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

Hatay

Kilis

Kars

Kastamonu

Niğde

Mardin

Kırıkkale

Ordu

Muş

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

Malatya

Tokat 

Şırnak

Nevşehir

Tunceli

Van

Rize

Yozgat

Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

Sivas

 

 

2012/1 SAYILI TEBLİĞ UYARINCA DESTEKTEN YARARLANILACAK SÜRE

2012/1 sayılı Tebliğ ile yapılan düzenleme neticesinde bölgelere göre teşvikten yararlanılacak olan azami süreler (gemi yatırımları hariç olmak üzere) aşağıda belirtildiği gibi yeniden düzenlenmiştir.

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda

Bölgeler                                                                       Uygulama Süresi

1                                                                                 2 Yıl

2                                                                                 3 Yıl

3                                                                                 5 Yıl

4                                                                                 6 Yıl

5                                                                                 7 Yıl

6                                                                                10 Yıl

Stratejik Yatırımlarda

Bölgeler                                                                       Uygulama Süresi

1                                                                                 7 Yıl

2                                                                                 7 Yıl

3                                                                                 7 Yıl

4                                                                                7 Yıl

5                                                                                 7 Yıl

6                                                                                10 Yıl

TEŞVİK KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK

Kapsama giren sigortalıların prime tabi tutulacak kazançlarının, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta priminin iş yerinin;

 1, 2, 3, 4 veya 5 inci bölgede kurulu olması halinde, işveren hissesi prim tutarının,

 6 ncı bölgede kurulu olması halinde, sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının, 

 Gemi yatırımı olması halinde ise hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın işveren hissesi prim tutarının, tamamı Ekonomi Bakanlığınca karşılanır.

NOT: 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında  öngörülen ilave 6 puanlık sigorta prim indiriminden yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlandığı süreler içinde  5510  sayılı Kanunun  Ek 2 nci maddesinde  öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanamamaktadır. 

EKONOMİ BAKANLIĞINCA BİLDİRİLECEK VERİLER

         -Firma Adı,

       - Teşvik Belgesinin Tarih Sayısı,

       - Teşvik Belgesi Müracaat Tarihi,

       - Yatırım Yeri ve Adresi,

       - SGK İş yeri Sicil Numarası,

       - Yatırımın Cinsi, 

       - Mevcut İstihdam (Kişi),

       - İlave İstihdam (Kişi),

       - Yatırımcının Vergi Dairesi ve No’su,

       - Destek Süresi,

       - Azami Prim Tutarı,

       - İlgili Kararname Tarih/No

         bilgileri Ekonomi Bakanlığınca, elektronik ortamda ve ayrıca yazı ile SPGM/ İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığına bildirilmektedir. 

   *** Ekonomi Bakanlığınca İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığına intikal ettirilen bilgiler, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine intikal ettirilmekte olup, ilgili il müdürlüğümüzce/merkezimizce de söz konusu destekten yararlanılabilecek sigortalılara ilişkin yukarıda yer alan bilgilerin  işverenlere resmi bir yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

TEŞVİKTEN YARARLANMAYA BAŞLANILACAK TARİH -TEŞVİKTEN YARARLANILABİLECEK SİGORTALI SAYISI

TEŞVİKTEN YARARLANILMAYA BAŞLANILACAK TARİH

 Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında veya büyük ölçekli ya da stratejik yatırımlardan dolayı, teşvik belgesinin tamamlama vizelerinin yapılmasının ardından, teşvikten yararlanacak olan iş yerlerine ilişkin bilgilerin Ekonomi Bakanlığınca Kurumumuza elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden ay başından,

 Gemi yatırımlarından dolayı, Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmek kaydıyla teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden ay başından başlanılarak yararlanılabilecektir.

     TEŞVİKTEN YARARLANILABİLECEK AZAMİ SİGORTALI SAYISI

 Komple yeni yatırımlarda, Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen ve teşvik belgesinde gösterilen ilave sigortalı sayısı kadar, 

 Diğer yatırım cinslerinde (tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirmesi, entegrasyon yatırımlarında) ise Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen mevcut sigortalı sayısının üzerinde sigortalı çalıştırmak kaydıyla yine Ekonomi Bakanlığınca tespit edilecek sayıdaki ilave mevcut sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir

TEŞVİKTEN YARARLANACAK SİGORTALI SAYISI

Örnek 1: 

Tamamlama vizesi yapılmış (B) Anonim Şirketine ilişkin teşvik belgesinde yer alan bilgilerin;

Yatırımın Cinsi              Mevcut İstihdam (Kişi)      İlave İstihdam (Kişi)

Komple yeni yatırım            0                                           22

 şeklinde olduğu ,  2016/Kasım ayında 16  sigortalı,  2016/Aralık ayında 27  sigortalı  istihdam edildiği  varsayıldığından, bu teşvikten;

- 2016/Kasım  ayında çalıştırılan  16 sigortalının tamamından dolayı,

      - 2016/Aralık ayında ise 22 sigortalıdan dolayı  yararlanılabilecektir.

Örnek 2: 

           Tamamlama vizesi yapılmış (D) Limited Şirketine ilişkin teşvik belgesinde yer alan bilgilerin;

    Yatırımın Cinsi                   Mevcut İstihdam (Kişi)         İlave İstihdam (Kişi)

      Tevsi                                     27                                     40

  şeklinde olduğu varsayıldığında; 

 

Ay/Yıl                 İstihdam Edilen Sigortalı Sayısı                 Ek 2.Maddede ye ralan Teşvikten Yararlanma Durumu

2016/Ekim                             25                                                        Yararlanamaz

2016/Kasım                            60                                                   33 Sigortalı için yararlanabilir.

2016/Aralık                             80                                                    40 Sigortalı için yararlanabilir.

2012/1 SAYILI TEBLİĞ UYARINCA DESTEKTEN YARARLANILACAK TUTAR

Yararlanılacak olan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranları geçemeyecektir.

                             Bölgesel Teşvik Uygulamaları                                        Büyük Ölçekli Yatırımlar

                              Sigorta Prim Desteğinin Sabit                                  Sigorta Prim Desteğinin Sabit

Bölgeler                   Yatırıma Tutarına Oranı %                                     Yatırıma Tutarına Oranı %   

 

  1                                        10                                                                               3

   2                                        15                                                                               5

  3                                        20                                                                               8

  4                                        25                                                                              10    

  5                                        35                                                                              11

Stratejik yatırımlarda ise yararlanılabilecek azami sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı 1,2,3,4 ve 5 inci bölgelerde sabit yatırım tutarının yüzde on beşini geçemeyecektir.

GENÇ VE KADIN İSTİHDAMI İLE MESLEKİ BELGESİ OLAN SİGORTALI İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK YASAL DAYANAK 

 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi

 2011/45 sayılı Genelge

BAŞLAMA TARİHİ              : 1/3/2011 

FİNANSMANI               : İşsizlik Sigortası Fonu

 Prime esas kazanç üst sınırına kadar olmak üzere, tahakkuk eden primlerin işveren hissesine düşen payın tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.

ÖRNEK:

 (K) Limited Şirketinde çalışan sigortalı B’nin 2017/Ocak ayında 6111 kanun kapsamında 3.000,00 TL prime esas kazançla bildirildiği varsayıldığında, 

3.000,00 * 0,05                    =   150,00 TL Beş puanlık indirim

3.000,00 * 0,155                  =   465,00 TL İşsizlik sigortası Fonundan karşılanacak kısım

İşverence ödenecek tutar;

3.000,00  * 0,345                 =  1035,00 TL

1.035,00 - (150,00+465,00)=    420,00 TL olacaktır. 

YARARLANMA ŞARTLARI

 Sigortalı Açısından;

 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmak

 Fiilen çalışmak

 18 yaşından büyük olmak

 İşe başladığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamak

 İşveren Açısından;

 Özel sektör işvereni olmak (ihaleli iş olmaması)

 Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, 

 İş yerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, 

 Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermek

 Sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemek

 Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin bulunmaması 

ORTALAMA HESABI

Örnek: 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre sigortalılar yönünden aranılan şartlara sahip olan sigortalı (B)’nin, (K)Limited Şirketine ait kırtasiye malzemeleri satışı faaliyet konulu iş yerinde 19/1/2017 tarihinde işe alındığı ve bahse konu iş yerinin son altı aylık döneminde, 

 2016/Aralık ayında : 6 

 2016/Kasım ayında  : 3 

 2016/Ekim  ayında : 3 

 2016/Eylül  ayında :5 

 2016/Ağustos ayında  : 5 

 2016/Temmuz ayında  : 6 

     sigortalı çalıştırılmış olduğu varsayıldığında, baz alınan aylardaki toplam sigortalı sayısı: 6 + 3 + 3 + 5 + 5 + 6 = 28 

     Ortalama sigortalı sayısı: 28 / 6 = 4,6 = 5 olacaktır. 

     **Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten 6 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir. 

Ortalama  Hesabı- E-Bildirge Kontrolü

 Prim teşviklerinden yersiz yararlanan işverenler hangi teşvikten, hangi dönemde ve hangi nedenden dolayı hata listesinde yer aldığına ilişkin bilgileri e-Bildirge programında yer alan “Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” ekranından sorgulayabilmektedir. 

 İlgili aya ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin tamamının onaylanmasının ardından 06111 kanun numarasından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca hatalı bildirim yapılıp yapılmadığının işverenlerce kontrol edilebilmesi için “Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” linkine “Cari Dönemler” başlıklı menü eklenmiştir. 

         Bu menü vasıtasıyla; işlem tarihi itibariyle hem aylık prim ve hizmet belgesi verme süresi hem de prim ödeme süresi sona ermemiş aylara ilişkin 06111 kanun numarasından verilen belgelerde kayıtlı sigortalıların kontrolü yapılabilmektedir. 

TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRELERİ

 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 

• Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar için 48 ay*

• Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay*

• Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay*

 29 yaşından büyük erkeklerden, 

• Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumlarını ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan için 24 ay*

• Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 ay

 4/a bendi kapsamında çalışmakta iken, 1/3/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumlarını bitirenler için 12 ay*

*Bu kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay eklenir. 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN TEŞVİK YASAL DAYANAK 

         4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesi

         2016/1 sayılı Genelge

BAŞLAMA TARİHİ   : 23/4/2015

FİNANSMANI                : İşsizlik Sigortası Fonu 

ÖRNEK: 

(A) Anonim Şirketinde  4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki 2017/Ocak ayındaki  prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise  2000,00 TL olduğu varsayıldığında, 

   2.000,00  * 0,05                          =     100,00 TL Beş puanlık indirim

   1.777,50 *  0,155                        =     275,51 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

   İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi; 

   2.000,00 * 34,5/100                    =     690,00 TL, 

   690,00 – (100,00 + 275,51)        =     314,49 TL olacaktır.

YARARLANMA ŞARTLARI

 Sigortalı yönünden; 

• 31/12/2017  tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,

• 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,

• 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması, 

• Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

 İş yeri yönünden; 

• Özel sektör işverenine ait olması, 

• Sigortalının, işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

• Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, 

• Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 

• Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, 

• Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

DESTEK SÜRESİ

 Sigortalının çalıştığı iş yerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde;

      -     30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 48 ay süreyle,

         -  1/7/2015 ila 31/12/2017  tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 42 ay süreyle,

 Sigortalının çalıştığı iş yerinin imalat sanayi sektörü dışındaki diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde;

     -    30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 36 ay süreyle,

     -   1/7/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 30 ay süreyle,

        söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

1/2/2017 İLA 31/12/2017 TARİHLERİ ARASINDA SİGORTALI  İSTİHDAM EDEN İŞVERENLERE UYGULANACAK  TEŞVİK

YASAL DAYANAK 

687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 17 nci madde

BAŞLAMA TARİHİ   :    9/2/2017

FİNANSMANI                :    İşsizlik Sigortası Fonu 

YARARLANMA ŞARTLARI

Sigortalı yönünden; 

• 1/2/2017 ila 31/12/2017  tarihleri arasında işe alınmış olması, 

• Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, 

• İşe alındığı tarihten önceki 3 ayda aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı olmaması, 

 İşyeri yönünden; 

• Özel sektör işverenine ait olması, 

• Sigortalının, 2016/12.aya ait Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

• Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, 

• Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 

• Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, 

• Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,    

    şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

KAPSAM DIŞI OLANLAR

KAPSAM DIŞI OLANLAR

 5335/30-2.fıkra kapsamında giren kurum ve kuruluşlar, 

 2886 ve 4734 sayılı Kanunlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin iş yerleri,

 sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,

 yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

HESAPLAMA

Sigortalının işe alındığı tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, sigortalıyı işe alan işverenin Kuruma ödeyeceği sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır.

ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINDA İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİM DESTEĞİ

 YASAL DAYANAK 

 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi 

 2008-77 sayılı Genelge

 BAŞLAMA TARİHİ                    :   01.07.2008 

 FİNANSMANI                    :   Hazine

 ÖRNEK: 

 Muaccel borcu olmayan işverence 2.000,00 TL karşılığında çalıştırılan bir sigortalıdan dolayı yararlanılacak teşvik tutarı;

 Sigortalının aylık prime esas kazanç tutarı         :  2.000,00 TL     

 Prime esas kazanç alt sınırı                                :  1.777,50 TL

 olduğu varsayıldığında;       

 2.000,00 * 5 / 100                                            =     100,00 TL 

Beş puanlık indirim Hazinece karşılanacak tutar,       

 20,5 – 5 = 15,5 Beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi    

 1.777,50 * 15,5 / 100                                       =     275,51 TL 

Engelli teşviki  Hazinece karşılanacak tutar olacaktır. 

 Bu durumda işveren tarafından ödenecek tutar;      

 2.000,00 * 34,5 / 100                                       =     690,00 TL değil      

 100,00 + 275,51                                               =     375,51 TL

 İşverenin ödeyeceği tutar                                  =     690 – 375,51 =   314,49 TL

KAPSAM VE YARARLANMA ŞARTLARI

ÖZEL SEKTÖRE AİT;

 Aynı il içindeki iş yerlerinde toplam 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıran sektör işyerleri,

 Korumalı iş yerleri,

 Kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıran iş yerleri,

 Yükümlü olmadığı halde engelli sigortalı çalıştıran iş yerleri,

ÇALIŞTIRDIKLARI SİGORTALILARLA İLGİLİ OLARAK;

 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi, 

 Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması,             şartıyla teşvikten yararlanabilmektedir.

KAPSAMA GİRMEYEN İŞ YERLERİ VE SİGORTALILAR- TEŞVİK TUTARI

 KAPSAMA GİRMEYEN İŞ YERLERİ VE SİGORTALILAR

      Kamu idarelerinde ve SGDP’ye tabi çalışanlar, topluluk sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, aday çırak, çırak ve öğrenciler ile yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar   bakımından  bu  teşvik hükümleri uygulanmamaktadır.

TEŞVİK TUTARI

       Özel sektöre ait kapsama giren işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi teşvikinin % 100’ü* Hazinece karşılanmaktadır.

*Hazinece karşılanacak olan prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin “yüzde ellisi” 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle “yüzde yüzü” şeklinde değiştirilmiştir. 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  FAALİYETLERİNDE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

YASAL DAYANAK 

 12/3/2008 tarihli ve 5746 sayılı Kanun

 2008/85 ve 2009/21 sayılı Genelgeler

BAŞLAMA TARİHİ :  1/4/2008 

FİNANSMANI             :  Maliye Bakanlığı

ÖRNEK: 

Muaccel borcu olmayan işverence 2.000,00 TL karşılığında çalıştırılan bir sigortalıdan dolayı yararlanılacak teşvik tutarı;

Sigortalının aylık prime esas kazanç tutarı    :   2.000,00 TL         

2.000,00 * 5 / 100                                       =       100,00 TL Hazinece karşılanacak tutar,       

20,5 – 5                                                       =         15,5 

Beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi

Ar-Ge teşviki kapsamında 15,5/2=7,75

2.000,00*7,75 / 100                                    =        155,00  TL

 Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak tutar olacaktır. 

Bu durumda işveren tarafından ödenecek tutar;    

2.000,00 * 0,345                                          =        690,00 TL değil        

690,00– 255,00                                            =        435,00 TL olacaktır.

KAPSAM

 KAPSAMDA OLAN İŞYERLERİ

 Teknoloji Merkezi İşletmeleri

 Ar-Ge Merkezleri

 Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurumu ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslar arası fonlarca desteklenen işletmeler

 Ar-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler

 Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler

 Teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler

 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmeler

KAPSAM DIŞI OLAN İŞYERLERİ

 Resmi nitelikteki işyerleri         

 Kapsama giren işletmelerin, 2886 sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanuna tabi hizmet ve yapım işinin yürütüldüğü işyerleri

KAPSAMDAKİ SİGORTALILAR

 AR-GE PERSONELİ:

       Ar-Ge merkezlerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olan araştırmacı ve teknisyenlerinin tamamı,

DESTEK PERSONELİ:

       Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel,

 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personel teşvik kapsamındadır. 

YARARLANMA ŞARTLARI – TEŞVİK TUTARI VE SÜRESİ

YARARLANMA ŞARTLARI 

 Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi,

 Kapsama giren sigortalıların iş yerinde fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

TEŞVİK KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK VE SÜRESİ 

 Sigorta primi işveren hissesi teşviki, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmaktadır.

 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, kapsama giren çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

 NOT: 11/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 144 üncü maddesi ile yapılan değişiklikten önce, sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmakta idi.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARI İŞE ALAN İŞVERENLERE UYGULANAN TEŞVİK

YASAL DAYANAK 

 4447 sayılı Kanunun 50  inci maddesi

 2009/149 sayılı Genelge

BAŞLAMA TARİHİ   :  1/10/2009 

FİNANSMANI            :   İşsizlik Sigortası Fonu

ÖRNEK : 

  Prime esas kazancı 2.000,00 TL olan A sigortalısı için; 

- İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar (%33,5) =  2000,00 x %33,5                 =   670,00 TL

- İşverence Ödenecek Tutar (İşsizlik Sigortası Primleri Hariç %34,5) 2000,00 x %34,5 =   690,00 TL

- Destek sonrası işverence ödenecek tutar = 690,00 – 670,00                                           =    20,00 TL olacaktır. 

YARARLANMA ŞARTLARI

SİGORTALI AÇISINDAN; 

 1/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınması, 

 İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanması, 

 Fiilen çalışması, 

İŞ YERİ AÇISINDAN; 

 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında olmaması ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini yürüten işyeri olmaması, 

 Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması, 

 İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricinde bir işyerinde işe başlamış olması,

 Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde verilmesi,

 Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine isabet eden kısmın tamamını yasal süresi içinde ödemesi şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir. 

TEŞVİK KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işçi ve işveren sigorta primlerinin tamamı ile kısa vadeli sigorta prim tutarlarının %1’i İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 

Buna göre İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak oran: 

 KVSK prim tutarının %1’i, 

 MYÖ sigortası prim tutarının tamamı (%20), 

 GSS prim tutarının tamamı (%12,5),

       olmak üzere  toplam %33,5 olacaktır.

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

YASAL DAYANAK

 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun  5 inci maddesi

 2010/109 sayılı Genelge

BAŞLAMA TARİHİ   :  1/8/2004

FİNANSMANI                :  Genel Bütçe (Kültür Bakanlığı Bütçesi)

ÖRNEK: 

Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış ve bahsekonu teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan (B) Anonim Şirketinin,  kapsama giren sigortalılarına ilişkin 1 nolu belge türü ve 55225 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle  düzenlemiş olduğu 2017/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılarının prime esas kazanç tutarlarının toplamının 6.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

-6.000,00 X 14 / 100     = 840,00 TL sigortalı hissesine ait işveren tarafından ödenecek tutar,

-6.000,00 X 20.5 / 100  = 1.230,00 TL işveren hissesi,

-1.230,00 X 50 / 100      = 615,00 TL işveren hissesine ait işveren tarafından ödenecek tutar,

-1.230,00 X 50 / 100      = 615,00 TL işveren hissesine ait Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak tutar,

olacaktır.

Bu durumda,

- İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar: 840,00 TL+ 615,00 TL = 1.455,00 TL,

- Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak olan tutar: 615,00 TL, olacaktır.        

KAPSAM VE YARARLANMA ŞARTLARI

KAPSAM 

5225 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden, Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler yararlanabileceklerdir. 

YARARLANMA ŞARTLARI

    İşyerinin;

 Kurumlar vergisi mükellefi olması, 

 Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi alması, 

 Türkiye genelindeki yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, 

 Aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, gerekmektedir.

YARARLANMA SÜRESİ

 Kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden Kültür ve Turizm Bakanlığından

 «Kültür Yatırım Belgesi» almış olan işverenler söz konusu belgenin alındığı tarihten itibaren yatırım aşamasında 3 yılı aşmamak kaydıyla, işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50’si,

 «Kültür Girişim Belgesi» almış olan işverenler söz konusu belgenin alındığı tarihten işletme aşamasında 7 yılı aşmamak kaydıyla işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %25’i, 

        Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır. 

2016 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

 YASAL DAYANAK 

   5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 68 inci madde, 2016/4 sayılı Genelge

BAŞLAMA TARİHİ                    : 1/1/2016

FİNANSMANI    : Hazine

ÖRNEK:

2015 yılı Ocak ayında aylık 30 gün karşılığı 2550 TL ücret alan 3 sigortalı, 2016 yılı Ocak ayında ise 2000 TL üzerinden çalışan 7 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında;

2016 yılı Ocak ayı için sağlanan destek tutarı  : 90x3,3= 297 TL 

İşverenin 2016 yılı Ocak ayı için ödeyeceği prim tutarı:

Sigorta primi sigortalı hissesi (%14) : 14.000 x %14= 1960 TL

Sigorta primi işveren hissesi (%20,5): 14.000 x %20,5= 2870 TL

Sigorta primi sigortalı + işveren hissesi toplamı :4.830 TL

5 Puanlık İndirim  Tutarı : 14.000 x %5 = 700 TL

5 puanlık indirim uygulaması ve asgari ücret desteği sonrası işverenin ödemesi gereken toplam prim tutarı  : 3.833 TL

KAPSAMDA OLANLAR

 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri dışındaki işverenler asgari ücret desteğinden faydalanabilmektedir. 

KAPSAM DIŞI OLANLAR

 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri

 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde, 

 Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar dışındakiler,

 2015 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 85 TL nin üstünde olan sigortalıların 

 2016 yılında tescil edilen işyerleri bakımından APHB belgesini süresinde vermeyen ve primlerini süresinde ödemeyenler, destekten yararlanılamaz.

 2016 yılı Ekim ayı itibariyle sağlanan destek miktarı 7.816.812.263,10 TL dir.

        Bu uygulama 2017 yılında da devem edecektir.

PRİM ERTELEMESİ

YASAL DAYANAK   :  5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 72 inci madde 

KAPSAMI             :  2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları

FİNANSMANI             :  Hazine

ÖRNEK:

2015 yılı Aralık ayında aylık 30 gün karşılığı 2550 TL ücret alan 3 sigortalı 4000 TL alan 1 sigortalı olsun,

2016 yılı Aralık ayında ise 2000 TL üzerinden çalışan 7 sigortalı olsun.

 2016 yılı Aralık ayında ertelenecek prim tutarı; 

      İşverenin ödemesi gereken prim tutarı 14.000x%34,5=4830 TL

      4.000x%5=700 TL  Beş puanlık indirim 

      90 x 3,3   =297 TL   Asgari ücret desteği

      90 x 60 = 5400 TL   5400x%34,5=1.863 TL  ertelenecek tutar.

     Buna göre işverenin bu ay için ödeyeceği tutar; 1970 TL olacaktır.

     Kamu Kurumları dışındaki asgari ücret desteğinden yararlanan işverenler primlerini süresinde ödeme şartı aranmaksızın prim erteleme desteğinden yararlanacaklardır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 YASAL DAYANAK

 6331 sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi

 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 

 Strateji Geliştirme Başkanlığının 8/5/2014 tarihli,2421113 sayılı Genel Yazısı

 Strateji Geliştirme Başkanlığının 24/7/2014 tarihli, 3819784 sayılı Genel Yazısı

 BAŞLAMA TARİHİ                 : 1/1/2014

 BİTİŞ TARİHİ          : Sürekli 

 FİNANSMANI                      : SGK 

 ÇSGB tarafından aşağıdaki şartlarla destek  sağlanabilir:

 Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan  işyerleri faydalanabilir.

 Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.

 Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.

 Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.

 Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.

 Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

İŞVERENCE SAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR

 Türkiye genelinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ondan az çalışanın bulunması gerekmektedir.

 Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.

 Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması gerekmektedir.**

 Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması gerekmektedir.

 İş yerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

 Kurum adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yansıtma faturası düzenlenmesi gerekmektedir.

** Bu durumda, destek tutarı borca mahsup edilir.

DESTEKTEN YARARLANACAK İŞYERLERİNİN BELİRLENMESİ

 Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri yararlanmaktadır.

 Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

 Alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

  İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.(0 gün ve 0 kazançlı bildirimler)

  Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.

DESTEK TUTARININ HESAPLANMASI

 Destek tutarı ; işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilir.

 Üçer aylık dönemler halinde hesaplanır ve takip eden ikinci ayın sonunda işverene ödenir.

 İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı, 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının; 

     - Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için %1,4’ü, 

     - Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için %1,6’sıdır.

 1 Sigortalı için 1 aylık destek tutarı;

       Tehlikeli işyeri               59,25* X %1,4 = 0,83 TL x 30 =  24,90  TL

       Çok tehlikeli işyeri             59,25 x % 1,6 = 0,95 TL x 30 =  28,50 TL  

* 2017 yılı günlük prime esas kazanç alt sınırıdır. 

BAŞVURU

 Destekten yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği ünitelere müracaat edilmesi gerekmektedir.

 Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde müracaat,  işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu üniteye yapılır.

 Destek ödemelerine ilişkin başvurular;

      a) Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının,

      b) Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının,

      c) Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının,

      ç) Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının,

        sonuna kadar yapılır.

           İşverenin çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmiş olması ve destek ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle Kuruma Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şartıyla;

     a) Birinci dönem destek ödemeleri ocak, şubat ve mart ayları için mayıs ayının sonunda,

     b) İkinci dönem destek ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için ağustos ayının sonunda,

     c) Üçüncü dönem destek ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül ayları için kasım ayının sonunda,

     ç) Dördüncü dönem destek ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın şubat ayının  

         sonunda,

    gerçekleştirilir.

KAYIT DIŞI SİGORTALI ÇALIŞTIRMA

- Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitlerden,

- Diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden,

- Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden,

- Mahkeme ilamından,

      çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır.

 Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı     bulunduğunun tespiti halinde gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için; kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamaz.

İkincil Mevzuat Çalışması Devam Eden Teşvik Uygulamaları

• 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik  Kanununun Ek 5 inci maddesi 

• 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Ek 4 üncü maddesi 

• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi 

• 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci Maddesi

«İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında olması kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında özel sektör işverenlerince istihdam edilen sigortalı için; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanır.»  

• 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde öngörülen sigorta primi desteği 26/04/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, ikincil mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

• 4447 sayılı Kanunun Ek 4 üncü Maddesi

     «20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1  olarak alınır. Ölümlü veya sürekli iş görmezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilir. İşverenler bu fıkrada öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri hâlinde bu teşvikten yeniden yararlanır. Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınır.»

 4447 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesinde öngörülen işsizlik sigortası primi desteği 23/4/2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, ikincil mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesi

 «Birinci fıkra kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmaları hâlinde, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine göre ödenmesi gereken ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında sağlanan prim teşvikinden işverenler yararlanır ve Hazine tarafından işverene sağlanan sigortalı primi hissesi teşviki tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. Bu fıkra uyarınca teşvikten faydalanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi ve Hazinece karşılanmayan primlerin yasal süresi içinde ödenmesi şarttır.»

 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinde öngörülen teşvik uygulaması 19/2/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, ikincil mevzuat çalışmaları devam etmektedir.