Mevzuat Duyuruları

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1248

MEVZUAT DUYURULARI

 

3 Mart 2017 Tarihli ve 29996 Sayılı Resmî Gazete

Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)

Bu tebliğ ile yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili amacıyla serbest dolaşıma girişini sağlamak amaçlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170303-3.htm

 

3 Mart 2017 Tarihli ve 29996 Sayılı Resmî Gazete

Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020) ile İlgili 07/02/2017 Tarihli ve 2017/2 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Bu karar ile Yüksek Planlama Kurulunca; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 05/01/2015 tarihli ve 1 sayılı, 12/10/2016 tarihli ve E.478 sayılı, 15/12/2016 tarihli ve E.619 sayılı yazıları ve Kalkınma Bakanlığının 23/12/2016 tarihli ve E.9523 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgili tüm paydaşların görüşleri alınmak suretiyle hazırlanan ekli “Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170303-4.htmdf

 

4 Mart 2017 Tarihli ve 29997 Sayılı Resmî Gazete

Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmeliğin “Destek hizmetine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 4 üncü maddesinde ve “Destek hizmeti kuruluşlarında aranacak şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170304-4.htm

 

4 Mart 2017 Tarihli ve 29997 Sayılı Resmî Gazete

Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmeliğin “Denetim komitesi üyelerinin yetki ve sorumlukları” başlıklı 7 nci maddesinde değişiklikler yapılmıştır

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170304-5.htm

 

4 Mart 2017 Tarihli ve 29997 Sayılı Resmî Gazete

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Faaliyet izninin iptali” başlıklı 15 inci maddesinde değişiklik yapılarak iradi tasfiye talebinde bulunan varlık yönetim şirketlerinin faaliyet izni Kurulca iptal edileceği ve faaliyet izni iptaline ilişkin Kurul Kararları Resmî Gazete’de yayımlanacağına dair düzenlemeler getirilmiştir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170304-6.htm

 

 

 

4 Mart 2017 Tarihli ve 29997 Sayılı Resmî Gazete

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde  “İdareye verilen şikâyet dilekçesinin kaydı” EKAP(Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden gerçekleştirilen işlemlere eklenmiş ve bu maddede bazı değişiklikler yapılmış; “İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı maddesinde değişiklikler yapılmış; “Geçiş hükümleri” başlıklı geçici 6. madde eklenmiş; ilgili yönetmelik eki olan EK-1 deki “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Hizmet Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu”, “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Mal Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu”, “Götürü Bedel Teklif Mektubu” ve  “Birim Fiyat Teklif Mektubu”nda,  EK-2 deki “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” sinde ve EK-3 deki “eterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname”sinde değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170304-7.htm

 

4 Mart 2017 Tarihli ve 29997 Sayılı Resmî Gazete

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/2)

 

Bu tebliğ ile Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170304-8.htm

 

4 Mart 2017 Tarihli ve 29997 Sayılı Resmî Gazete

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bu tebliğ ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan birinci cümleden sonra gelmek üzere  “İdareye verilen şikayet dilekçesi taranarak EKAP(Elektronik Kamu Alımları Platformu)’a da kaydedilir.”cümlesi eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170304-9.htm

 

4 Mart 2017 Tarihli ve 29997 Sayılı Resmî Gazete

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bu tebliğ ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesi eklenmiş, 31.2 nci maddesinden sonra gelmek üzere EKAP(Elektronik Kamu Alımları Platformu)’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından belirtilen bilgilerde yapılması gereken değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP(Elektronik Kamu Alımları Platformu)’a kaydedilmesi zorunlu olduğuna dair düzenleme içeren 31.3 maddesi eklenmiş, 97.1.7 nci maddesinden sonra gelmek üzere İhaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak sunulması istenilen belgelerin kayıt sisteminin adının değişmesi durumunda, idare bu değişiklik çerçevesinde ihale dokümanında gerekli düzenlemeleri yapılacağı ve değişiklikten önce düzenlenmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca kullanılabilmesi mümkün olan belgelerin aday ve istekliler tarafından sunulması durumunda bu belgeler ihale komisyonunca kabul edileceğine dair 97.1.8 maddesi eklenmiş ve değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacağı, ancak 31.3 ve 97.1.8 maddelerinin ilan veya duyuru tarihine bakılmaksızın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacağına dair geçici 9 uncu madde eklenmiştir.

. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170304-10.htm

 

7 Mart 2017 Tarihli ve 30000 Sayılı Resmî Gazete

Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik ile tüketicilerin en üst düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğelerin gıdalara eklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170307-3.htm

 

 

7 Mart 2017 Tarihli ve 30000 Sayılı Resmî Gazete

Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

Bu yönetmelik ile gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait bilimsel ve teknik olarak tespit edilmesi mümkün olan farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitlerini belirlemek amaçlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170307-4.htm

 

7 Mart 2017 Tarihli ve 30000 Sayılı Resmî Gazete

Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-04)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-06)

Bu tebliğ ile Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-04)’in Ek-1’i olan görevlendirme kapsamında bazı değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170307-12.htm

 

7 Mart 2017 Tarihli ve 30000 Sayılı Resmî Gazete

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2b)

Bu tebliğ ile Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nin 3 üncü maddesindeki hak sahibi, tali edim ve yapı denetim kuruluşu tanımlarında değişiklikler yapılmış; “Gayrimenkul sertifikalarına ilişkin genel esaslar”, “Arsa sahibi ve ihraççıya ilişkin esaslar”, “Değerleme, fizibilite ve inşaat ilerleme raporları”, “Tali edimlerin kullanılması”, “Projenin gecikmesi ve gerçekleşmemesi durumları”, “İhraçtan elde edilen fonların kullanım şekli”, “Kurula başvuru ve gerekli belgeler”, “Yatırımcı raporu”, “Kamuyu aydınlatma”, “Diğer hususlar”, “Kurul ücreti” ve “Gayrimenkul sertifikalarının kayden ihracı” başlıklı maddelerinde değişiklikler yapılmış; “Kamu sermayeli ihraççılar için uygulanacak Kurul ücreti” başlıklı geçici madde eklenmiş; tebliğin eki olan EK-1 “Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin İzahname Veya İhraç Belgesinin Onaylanması İçin Gerekli Belgeler”de bazı değişiklikler yapılmıştır.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170307-17.htm

 

8 Mart 2017 Tarihli ve 30001 Sayılı Resmî Gazete

6824Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bu kanun ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacakları, TEDAŞ elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarındaniçin belirtilen yapılandırmalar yapılmıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu başlıklı mükerrer madde 121 ile ticari, zirai ve ya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükelleflere vergi indirimi yeniden düzenlenmiştir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda kurumlarla ilgili kağıtlara “Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri”, “Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri”, “Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmeti sözleşmeleri”, “Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri”, “Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında düzenlenen kağıtlar” eklenmiştir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Esnaf Ahilik Sandığının gerektirdiği görev ve hizmetler için mali kaynaklar sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, 4447 sayılı kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere Esnaf Ahilik Sandığı kurulduğuna dair düzenlenmelere içeren ek madde eklenmiştir ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak kurum tarafından belirleneceği düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170308-40.pdf

 

8 Mart 2017 Tarihli ve 30001 Sayılı Resmî Gazete

2017/9780İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/9955   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Bu kararlar ile Bakanlar Kurulu’nca İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın eki tablo ilişikteki şekilde değiştirilmiş ve İthalat Rejimine ekli I sayılı listede yer alan gümrük tarife istatistik pozisyonu ve ismi belirtilen maddenin gümrük vergi oranı değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170308-43.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170308-44.pdf

 

8 Mart 2017 Tarihli ve 30001 Sayılı Resmî Gazete

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesine “(4) Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya insani yardım kurumları ile kuruluşları tarafından ticari amaç güdülmeksizin ve amacı doğrultusunda kullanılacak ürünlerin 13 üncü madde kapsamında transit geçişinde, Bakanlıkça yapılacak risk değerlendirmesi kapsamında istisna tanınabilir. Bu fıkra kapsamındaki uygulamalara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” fıkrasının eklenmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170308-1.htm

 

8 Mart 2017 Tarihli ve 30001 Sayılı Resmî Gazete

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/15)

Bu tebliğ ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları düzenlenmiştir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170308-4.htm

 

9 Mart 2017 Tarihli ve 30002 Sayılı Resmî Gazete

6811Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Bu kanun ile 22 Kasım 2012 tarihinde İslamabad’da imzalanan “Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartı’nın onaylanması uygun bulunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170309-26.pdf

 

9 Mart 2017 Tarihli ve 30002 Sayılı Resmî Gazete

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 46 (Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 701)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 47 (Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 210)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 48 (Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 260)

Bu tebliğler ile Ek’lerinde yer alan Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Standardı (BDS 701)’nın, Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Standardı (BDS 210)’nın ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Standardı (BDS 260)’nın yürürlüğe konulması amaçlanmıştır

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170309-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170309-15.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170309-16.htm

 

 

 

 

10 Mart 2017 Tarihli ve 30003 Sayılı Resmî Gazete

2017/9954 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Arpa İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Bu karar ile Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar” çerçevesinde, arpanın gümrük tarife pozisyonu ve tarife kontenjanı açılmış ve söz konusu kontenjan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170310-10.pdf

 

10 Mart 2017 Tarihli ve 30003 Sayılı Resmî Gazete

2017/9969 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Bu karar ile Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın tanımlar maddesinden “donuk alacak” tanımı çıkarılmış “Kobi tanımını haiz yararlanıcı” tanımı eklenmiştir. “Hazine desteğinin kullandırılmasına ilişkin genel şartlar” başlıklı maddesinde yararlanıcının kredilerinin donuk olacak olmaması şartı düzenlenmiştir, 30 gün olan düzenleme 90 gün öncesine kadar alınan belgelerin geçerli olacağı şeklinde değiştirilmiştir; sağlanacak kefaletlere ilişkin hususlarda değişiklikler yapılmıştır. “Hazine desteğinin uygulama esasları” , “Temerrüt, tazmin ve diğer hususlar”, “İşletme hesabı”, “Portföy garanti sistemi kapsamında Hazine desteği kullandırılması”, “Protokol” başlıklı maddelerinde ve geçici 1 inci maddesinde değişiklikler yapılmıştır ve geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170310-11.pdf,

 

10 Mart 2017 Tarihli ve 30003 Sayılı Resmî Gazete

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2017-01)

Bu tebliğ ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan teknik şartnamelerin ve 21 inci maddesinde tanımlanan Avrupa Değerlendirme Esaslarının referans listelerinin yayımlanması amaçlanmıştır.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170310-6.htm

 

10 Mart 2017 Tarihli ve 30003 Sayılı Resmî Gazete

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bu tebliğ ile Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin “Uygunluk yazısı yükümlülüğü” başlıklı maddesinin 6 ncı fıkrası “Sanayiciler üretim amacıyla, ithalatçılar ise üreticiler adına temin ettikleri akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerini Kurumdan izin almaksızın üçüncü kişilere teslim edemez, bu maddeler üçüncü kişilerce teslim alınamaz.” şeklinde değiştirilmiş;  “İnceleme ve değerlendirme” başlıklı maddesinde değişiklikler yapılmış; “Geçiş hükümleri” başlıklı geçici madde eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170310-7.htm

 

11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete

2017/9760Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

Bu karar ile kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, ülkenin damızlık manda, koç-teke ihtiyacının karşılanması ve kaz, hindi, arıcılık, ipekböcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetlerinde, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için damızlık ve ticari modern işletmelerin kurulması, ithalatın azaltılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesi amaçlanmıştır. Karar 2017-2019 yıllarında uygulanacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170311-1.pdf

 

11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete

Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Millî Eğitim ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Bu karar ile

·         Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; açık bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bakanlık Müşaviri Mahmut Sami GÜRBÜZ’ün atanması,

·         Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; açık bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Sadi DEMİRCİ’nin atanması,

·         Gümrük ve Ticaret Bakanlığından açık bulunan İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail MENTEŞE’nin atanması,

·         Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; açık bulunan Bolu Ticaret İl Müdürlüğüne Ersin TERZİ’nin atanması,

·         Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; açık bulunan Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğüne Mahmut DALGALI’nın atanması,

·         Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; açık bulunan Gümüşhane Ticaret İl Müdürlüğüne Mürsel YAŞAR’ın atanması,

·         Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; açık bulunan Batman Ticaret İl Müdürlüğüne ŞehmusKALKAN’ın atanması,

·         Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; açık bulunan Karabük Ticaret İl Müdürlüğüne FerudunKARATAŞ’ın atanması,

·         Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; açık bulunan Bitlis Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet KIZILGÜL’ün atanması,

·         Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; açık bulunan Burdur Ticaret İl Müdürlüğüne Aylin Sacide ÇAĞLAR’ın atanması,

·         Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; açık bulunan Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğüne Ahmet TAYGURT’un atanması,

·         Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; açık bulunan Bingöl Ticaret İl Müdürlüğüne AbdulvahapTANIK’ın atanması,

·         Milli Eğitim Bakanlığından; açık bulunan Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali KÖSE’nin atanması,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından; açık bulunan DLM Marmaray(İstanbul) Bölge Müdürlüğüne Mehmet Ziya ERDEM’inatanması kararlaştırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170311-36.pdf

 

11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Bu yönetmelik ile trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170311-12.htm

 

11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki “Çalışma Grup Sorumlusu” tanımı yürürlükten kaldırılmış, “İşletme müdürünün görevleri”, “Fazla çalışma”, “Üretimi teşvik primi dağıtım esasları”, “Prim hesaplama esasları”, “Canlı ve cansız demirbaşların kayıtlardan çıkartılması” başlıklı maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170311-13.h

 

 

 

 

11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete

Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine “resmi tören” tanımı eklenmiş; “Ahilik kutlamaları” başlıklı maddesinde Ahilik Haftası etkinliklerinin her yıl Eylül ayı içerisinde yapılacağına dair ve bazı değişiklikler yapılmış; “Kutlama giderleri” başlıklı maddesinde resmi tören programına ilişkin harcamaların TOBB, TESK ve TESKOMB temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından gerçekleştirileceğine dair ve bazı değişiklikler yapılmış;  Aynı Yönetmeliğin “Kurulun görevleri” başlıklı maddesinde yer alan “Nisan, Haziran” ibareleri “Mayıs, Ağustos” şeklinde değiştirilmiş ve bazı değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170311-14.htm

 

11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliğin “Sözleşmeden dönme” başlıklı maddesinde dönme bildirimi sonrası “180” gün içinde tüketiciye geri verileceğine dair ve bazı değişiklikler yapılmış; “Proje değişiklikleri” ve “Ön bilgilendirme” başlıklı maddelerinde bazı değişiklikler yapılmış; “Geçiş hükmü” başlıklı eklenen geçici madde ile Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine, sözleşmenin akdedildiği zaman yürürlükte bulunan yönetmelik hükümleri uygulanacağı düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170311-15.htm

 

11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin yedinci fıkrası “Özel tüketim vergisiz veya özel tüketim vergisi düşük olan akaryakıt satışlarında temin ve satış arasında mutabakatsızlık tespiti halinde satışın mevzuata uygun olarak gerçekleştiği belirleninceye kadar lisans sahibinin mutabakatsızlığa konu akaryakıt temini Kurum tarafından geçici olarak durdurulur” şekilde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170311-19.htm

 

11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

Bu tebliğ ile Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu Tebliğ hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170311-20.htm

 

11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

Bu tebliğ ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:4) Eki Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının “8543.70.90.00.17 Elektronik ve kontrollü tütün ısıtıcısı” başlıklı bölümünün birinci paragrafı “Tütün mamullerinin yakılmaksızın, yanmanın başlamadığı bir sıcaklığa kadar ısıtılması sonucu ortaya çıkan kimyasal içeriğin solunarak tüketilmesi prensibine dayanan, sigara yerine kullanılan sıcaklık kontrollü cihazlardır.”  şekilde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170311-22.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)

Bu tebliğ ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca BDDK’dan alınan faaliyet izni ile faaliyet gösteren ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bu kuruluşların şube veya temsilcilerince yapılan ödeme hizmetlerinin vergilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170311-23.htm

 

11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

Bu karar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulunca Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 25,50 TL olarak tespitine oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170311-25.pdf

 

14 Mart 2017 Tarihli ve 30007 Sayılı Resmî Gazete

Turkuaz Kart Yönetmeliği

Bu yönetmelik ile Turkuaz Kart’a ilişkin başvuru, değerlendirme ve geçiş süresine, Turkuaz Kart sahibine ve yakınına sağlanan haklara ve bu hakların kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amaçlanmıştır ve bu yönetmelik, Turkuaz Kart başvuru, değerlendirme ve geçiş süresindeki yabancıları, Turkuaz Kart sahibi ile Turkuaz Kart sahibi yakınını kapsamaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170314-1.htm

 

14 Mart 2017 Tarihli ve 30007 Sayılı Resmî Gazete

 

Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğin (İhracat: 2010/6) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/1)

Ülke Masalarının Görev ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğin (İhracat: 2012/7) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/2)

Bu tebliğler ile yurt dışında ve yurt içinde Türk ürünlerinin algısını geliştirmek ve ihracatını artırmak amacıyla, sektörel ve/veya ürün bazında ortak pazar araştırması, markalaşma, AR-GE, tanıtım, pazarlama ve benzeri faaliyet ve çalışmalara ilişkin esasları düzenleyen “Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ” (İhracat: 2010/6) veTürkiye İhracatçılar Meclisi tarafından oluşturulan ve ülke/ülke grupları düzeyinde faaliyet gösteren Ülke Masalarının görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen“Ülke Masalarının Görev ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ” (İhracat: 2012/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170314-3.htm

 

14 Mart 2017 Tarihli ve 30007 Sayılı Resmî Gazete

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

Bu tebliğ ile yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı izin ve yetkilerin verilmesine ilişkin koşulların yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince sağlanmaya devam edilip edilmediğinin bölge müdürlükleri bünyesindeki Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amaçlanmaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170314-5.htm

 

 

14 Mart 2017 Tarihli ve 30007 Sayılı Resmî Gazete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/03/2017 Tarihli ve 6950 Sayılı Kararı

Bu karar ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca; elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat kapsamında üretim lisansı sahibi şirketlerin süre uzatımı talebinde bulunmaları ve/veya yerinde incelem yapılması gibi durumlarda kümülatif fiili ilerleme oranlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere kaynak türlerine göre Ek’te yer alan puanlama tablolarının kullanılmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170314-6.pdf

 

15 Mart 2017 Tarihli ve 30008 Sayılı Resmî Gazete

2017/9973488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

Bu karar ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tabloda yer alan akitlere ilişkin kağıtlardan belli parayı ihtiva eden kağıtlara ilişkin Damga Vergisi Oranları ve492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifede yer alan tapu işlemleri üzerinden alınan harçlar yeniden belirlenmiş; bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı tespit edilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170315-1.pdf

 

 

15 Mart 2017 Tarihli ve 30008 Sayılı Resmî Gazete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2017 Tarihli ve 6960-2 Sayılı Kararı

Bu karar ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca Organize sanayi bölgelerinin onaylı sınırları içerisinde faaliyet gösteren lisanssız üreticiler için Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar ve ulusal tarife kurul kararları ile belirlenen lisanssız üretici tek terimli dağıtım bedellerinin uygulanmasına, diğer üreticiler için ise OSB dağıyım bedellerine ilişkin kurul kararı ile belirlenen üretici dağıtım bedellerinin uygulanmasına devam edilmesine; emreamade kapasite bedeli belirlenen organize sanayi bölgeleri için mezkur bedele muhatap kullanıcıların sözleşme gücünü aşması durumunda aşılan miktar üzerinden emreamadekapasite bedelinin iki katı olacak şekilde emreamade kapasite aşım bedeli uygulanmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170315-6.pdf

 

16 Mart 2017 Tarihli ve 30009 Sayılı Resmî Gazete

6836 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Reasürans Şirketi Anlaşma Hükümlerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6837 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Bu kanunlar ile “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Reasürans Şirketi Anlaşma Hükümleri”nin ve “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170316-10.htm

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170316-11.htm

 

16 Mart 2017 Tarihli ve 30009 Sayılı Resmî Gazete

2017/9974 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliklerine Seçilen Kişiler Hakkında Karar

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliğine Seçim Kararları (No: 2017/23, 2017/24, 2017/25)

Bu kararlar ile Bakanlar Kurulunca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliklerine Mehmet Emin GENÇ, Mehmet ALTUNTAŞ, Süleyman ARSLAN, Sadet BALIN, Hıdır YILDIRIM, Cemil KILIÇ, Can ESEN ve Prof. Dr. Halil KALABALIK’ın seçilmesine karar verilmiş ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 10 uncu maddesi gereği Dilek ERTÜRK, Harun MERTOĞLU ve Mesut KINALI seçilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170316-34.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170316-31.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170316-32.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170316-33.pdf

 

16 Mart 2017 Tarihli ve 30009 Sayılı Resmî Gazete

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/3)

Bu tebliğ ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin   “Belge/izin düzenlenmesi” başlıklı 17 nci maddesine “(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı bu oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye veya düşürmeye yetkilidir. Bu durumda, bu Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.” fıkrası eklenmiştir ve aynı Tebliğe “Döviz kullanım oranına ilişkin geçici uygulama” başlıklı geçici madde eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170316-38.htm

 

16 Mart 2017 Tarihli ve 30009 Sayılı Resmî Gazete

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)

Bu tebliğ ile 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda düzenlenen ve “31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.” hükmü için açıklamalar düzenlenmektedir. Bu kapsamda teşvikten yararlanacak işverenlerin nitelikleri sıralanmıştır. İlave istihdamın kimleri kapsadığı düzenlenmektedir. Uygulamanın başlama ve sona erme tarihleri ve uygulamanın esasları düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170316-39.htm

 

17 Mart 2017 Tarihli ve 30010 Sayılı Resmî Gazete

Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte “Güvenlik önlemleri ve yetki

MADDE 18 – (1) Bakanlık, yabancı bir ülkede hastalık çıkması durumunda, hastalığın türüne göre bu ülkenin tamamından veya belirli bir bölgesinden, canlı hayvanların ülkeye girişine ve transit geçişine tamamen veya kısmen sınırlama ve yasak getirebilir. Yasağın kapsamı, hastalığın seyrine göre daraltılabilir veya genişletilebilir.

(2) Bakanlık, söz konusu olan yabancı ülkenin tümünden ya da bir kısmından gelen hayvanlar ile ilgili özel koşullar oluşturabilir.

(3) Bu Yönetmelikle belirlenen kontroller sonucu hayvanların, hayvan ya da insan sağlığına bir risk teşkil ettiği tespit edilirse veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki veteriner hekim derhal aşağıdaki tedbirleri alır:

a) Sevkiyata el koyar ve itlaf eder.

b) 15 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca derhal diğer veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerini ve Bakanlığı haberdar eder.

(4) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen bir durum söz konusu olduğunda, 13 üncü madde kapsamındaki hayvanlar ile ilgili geçici koruyucu tedbirler alabilir.

(5) Bakanlık, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde ya da ilgili karantina merkezinde, söz konusu ülkeden gelen hayvanlar için kontrolleri arttırabilir.

(6) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan zorunlu ve öngörülmeyen durumları, inceleyerek sonuçlandırmaya Bakan yetkilidir.”şekilde değiştirilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170317-21.htm

 

21 Mart 2017 Tarihli ve 30014 Sayılı Resmî Gazete

Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; doğal çiçek soğanı türlerinin korunması için tohum, soğan, yumru, rizom, korm veya diğer aksamlarının doğadan toplanması, üretilmesi, hasadı, depolanması ve ihracatına yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, doğada bulunan veya doğallaşmış doğal çiçek soğanları olarak tanımlanan bitki türlerinin tohum, soğan, yumru, rizom, korm veya diğer aksamlarını kapsamakta. Herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış olan çiçek soğanlarını kapsamamaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170321-5.htm

 

21 Mart 2017 Tarihli ve 30014 Sayılı Resmî Gazete

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

 

Bu tarife ile 2017 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmının 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

.

3.

a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf sayısı gözetilmeksizin,

 

 

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

120,00 TL

 

ab) Takip eden her saat için

90,00 TL

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170321-9.htm

21 Mart 2017 Tarihli ve 30014 Sayılı Resmî Gazete

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (No: 2016/55)

Bu Tebliğ ile,distile alkollü içkilerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde hazırlanması, işlenmesi, üretilmesi, depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi, piyasaya arzı ve coğrafi işaretlerinin korunmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170321-11.htm

 

21 Mart 2017 Tarihli ve 30014 Sayılı Resmî Gazete

 

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği (No: 2017/9)

 

Bu Tebliği ile,distile alkollü içkilerin resmî kontrolleri için uygulanacak analiz metotlarını düzenlemektir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170321-12.htm

 

24 Mart 2017 Tarihli ve 30017 Sayılı Resmî Gazete

2017/9953 İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Bu karar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslara “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına sınır ötesinde verilen her türlü görev kapsamında yurt içinde veya yurt dışında ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işi, bu Esaslara tabi olmaksızın alınacak Bakan onayına istinaden Bakanlıkça veya diğer kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla tedarik edilir ve yaptırılır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulacak kaynak Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca karşılanır.” şeklinde ek madde eklenmiştir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170324-1.pdf

 

24 Mart 2017 Tarihli ve 30017 Sayılı Resmî Gazete

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nin “Organizasyon” başlıklı 20 nci maddesinde ve “Yönetici personel nitelikleri” başlıklı 21 inci maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170324-5.htm

 

 

24 Mart 2017 Tarihli ve 30017 Sayılı Resmî Gazete

Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020) ile İlgili 13/03/2017 Tarihli ve 2017/3 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Bu karar ile Yüksek Planlama Kurulunca; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgili paydaşların ortak mutabakatıyla hazırlanan “Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)”nın kabulüne karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170324-8.htm

 

24 Mart 2017 Tarihli ve 30017 Sayılı Resmî Gazete

Yüksek Seçim Kurulunun 22/03/2017 Tarihli ve 368 Sayılı Kararı

Bu karar ile Yüksek Seçim Kurulunca; İl ve ilçe merkezlerinde, bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanmasına, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık alanlarına getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmelerine; bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sağlanmasına; il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde önceden yayınlanan ilgili Genelge ve Seçim Takviminin uygulanmasına; ilçe seçim kurulu başkanlıklarının herhangi bir gecikmeye mahal vermemek açısından, malzeme torbalarını eksiksiz tamamlamaları gerektiğine; bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde ihtiyaç halinde bina sorumlusu yardımcısı görevlendirilebileceği ve bu kararın yayımlanması kararlaştırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170324-10.pdf

 

31 Mart 2017 Tarihli ve 30024 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer

2017/9941KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Bu karar ile KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karara ekli tabloya “Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri” eklenmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170331M1-1.pdf

 

1 Nisan 2017 Tarihli ve 30025 Sayılı Resmî Gazete

Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile motorlu taşıtlarda kullanılan benzin ve motorin türlerinin çevre ve insan sağlığına yönelik etkilerini sınırlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmıştır

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170401-2.htm

 

1 Nisan 2017 Tarihli ve 30025 Sayılı Resmî Gazete

Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 47 nci maddesi başlığı “Piyasa gözetimi ve denetimi veri tabanı ile izlenebilirlik” şeklinde değiştirilmiş ve maddede bazı değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170401-3.htm

 

1 Nisan 2017 Tarihli ve 30025 Sayılı Resmî Gazete

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin4 üncü maddesindeki  “İthalatçı ve Uyumlaştırılmış Standart” tanımlarında, “Uygunluk varsayımı” başlıklı 14 üncü maddesinde, “Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen oyuncakların denetimi” başlıklı 44 üncü maddesinde, Ek-2’sinde yer alan Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III’de, Kısım ve Kısım C’de değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170401-4.htm

 

1 Nisan 2017 Tarihli ve 30025 Sayılı Resmî Gazete

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170401-6.htm

1 Nisan 2017 Tarihli ve 30025 Sayılı Resmî Gazete

Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliği

Bu tebliğ ile standartları belirlenen kuru üzümün emniyetli ve uygun koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlamak amaçlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170401-11.htm

 

1 Nisan 2017 Tarihli ve 30025 Sayılı Resmî Gazete

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile İlgili Uyumlaştırılmış Standartlara Dair Tebliğ

Bu tebliğ ile Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre oyuncak güvenliğine ilişkin uyumlaştırılmış standartlar ve referans numaralarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170401-12.htm

 

1 Nisan 2017 Tarihli ve 30025 Sayılı Resmî Gazete

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479)

Bu tebliğ ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (f) bendinden sonra gelmek üzere “g) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından; 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemelerin,” bendi eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170401-13.htm

 

1 Nisan 2017 Tarihli ve 30025 Sayılı Resmî Gazete

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bu tebliğ ile yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğuna ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170401-14.htm

 

3 Nisan 2017 Tarihli ve 30027 Sayılı Resmî Gazete

1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Bu kanun ile 1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün beyanda bulunmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170403-10.htm

 

3 Nisan 2017 Tarihli ve 30027 Sayılı Resmî Gazete

6959Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Bu kanun ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolü”ne Beyaz Rusya’nın katılmasına ilişkin 17 Kasım 2006 tarihli Taraflar Konferansında alınan “Karar”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170403-20.htm

 

3 Nisan 2017 Tarihli ve 30027 Sayılı Resmî Gazete

Doha Konferansında Kyoto Protokolünde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Bu kanun ile 2012 yılında Doha’da düzenlenen 18. Taraflar Konferansı ile Kyoto Protokolü  8. Taraflar Toplantısında kararlaştırılan “Doha Konferansında Kyoto Protokolünde Yapılan Değişikliklerinonaylanması uygun bulunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170403-34.htm

3 Nisan 2017 Tarihli ve 30027 Sayılı Resmî Gazete

Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Bu kanun ile 10 Eylül 1998 tarihinde Rotterdam’da imzalanan “Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170403-43.htm

 

3 Nisan 2017 Tarihli ve 30027 Sayılı Resmî Gazete

Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Bu kanun ile 1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasını Öngören 2002 Protokolü”nün beyanla onaylanması uygun bulunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170403-44.htm

 

3 Nisan 2017 Tarihli ve 30027 Sayılı Resmî Gazete

Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesine Ek İnsan Kopyalanmasının Yasaklanmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Bu kanun ile 12 Ocak 1998 tarihinde Paris’te imzalanan “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi’ne Ek İnsan Kopyalanmasının Yasaklanmasına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170403-49.htm

 

3 Nisan 2017 Tarihli ve 30027 Sayılı Resmî Gazete

Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Çok Taraflı Temel Anlaşmasına Değişiklikler Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Bu kanun ile 29 Ocak 2015 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Çok Taraflı Temel Anlaşmasına Değişiklikler Hakkında Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170403-52.htm

 

3 Nisan 2017 Tarihli ve 30027 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik ile gıda katkı maddelerinin spesifikasyonlarını belirlemek amaçlamıştır ve bu yönetmelik Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin EK-II ve EK-III’ünde belirtilen gıda katkı maddelerinin spesifikasyonlarını kapsar.

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170403M1-1.htm

 

3 Nisan 2017 Tarihli ve 30027 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/27)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/11)

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2010/59)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/12)

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/33)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/13)

Bu tebliğler ile Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/27), Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2010/59) ve Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/33) yürürlükten kaldırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170403M1-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170403M1-3.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170403M1-4.htm

4 Nisan 2017 Tarihli ve 30028 Sayılı Resmî Gazete

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin “İşletmede tespit edilen kimliklendirilmemiş koyun ve keçi türü hayvanlar” başlıklı 63 üncü maddesinde, “Doğum bildirim süresi” başlıklı geçici 2 nci maddesinde, “Bildirim süresi” başlıklı maddesinde  geçici 3 üncü maddesinde ve “KOYUN ve KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARA AİT NAKİL BELGESİ” başlıklı yönetmeliğin Ek-2’sinde değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170404-1.htm

 

4 Nisan 2017 Tarihli ve 30028 Sayılı Resmî Gazete

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin “İşletmede tespit edilen tanımlanmamış sığır cinsi hayvanlar” başlıklı 73 üncü maddesinde, “Tanımlama süresi” başlıklı geçici 1 inci maddesinde ve geçici 2 nci maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170404-2.htm

 

4 Nisan 2017 Tarihli ve 30028 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/5)

Bu tebliğ ile gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen “kabak tohumu ve diğerleri”nin(yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içereceği düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170404-5.htm

 

4 Nisan 2017 Tarihli ve 30028 Sayılı Resmî Gazete

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bu tebliğ ile Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesindeki “Standart işlenmemiş kıymetli maden” tanımında ve “Cevherden kıymetli maden üretimi” başlıklı 13 üncü maddesinde değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170404-6.htm

 

6 Nisan 2017 Tarihli ve 30030 Sayılı Resmî Gazete

Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Bu karar ile İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen “duvar kağıdı ve benzeri” nin5ABD Doları/kg ve üzeri CIF birim kıymetle ithal edilenleri için, yürürlüğe konulan Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170406-1.pdf

 

6 Nisan 2017 Tarihli ve 30030 Sayılı Resmî Gazete

Merkezi Ankara’da Olmak Üzere 100.000.000 Türk Lirası Sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Bu karar ile Merkezi Ankara’da olmak üzere 100.000.000 Türk Lirası sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketinin kurulmasına izin verilmesi; Gümrük Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun teklif yazıları üzerine, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170406-6.pdf

 

6 Nisan 2017 Tarihli ve 30030 Sayılı Resmî Gazete

Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ileSahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “merkez veya taşra birimlerine” ibaresi “merkez birimine” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna “Saklanan sahte banknotlar eğitim, test, adaptasyon ve benzeri amaçlarla kullanılabileceği gibi, bu amaçlarla yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara da gönderilebilir.” fıkrası eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170406-7.htm

 

6 Nisan 2017 Tarihli ve 30030 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)

Bu tebliğ ile Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından belirtilen eşya(otomobillerde kullanılanlar, otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar, tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar, yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerde kullanılan türde olanlar, diğerleri)  ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü veya ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı tespiti doğrultusunda ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Genel Müdürlük tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170406-12.htm

 

6 Nisan 2017 Tarihli ve 30030 Sayılı Resmî Gazete

Piyasaya Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliğ (No: 2017/17)

Bu tebliğ ile piyasaya arz edilen gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına ilişkin gerekli usul ve esasları düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170406-13.htm

 

7 Nisan 2017 Tarihli ve 30031 Sayılı Resmî Gazete

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik

Bu yönetmelik ile ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmıştır ve bu yönetmelik, kontrol altına alınan maddelerin, yeni maddelerin, bu maddeleri içeren veya bu maddeler ile çalışan ürün ve ekipmanların; üretimi, dış ticareti, kullanımı, piyasaya arzı, geri kazanımı, geri dönüşümü, ıslahı ve bertarafı ile tüm bilgilerin rapor edilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini kapsamaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170407-2.htm

 

7 Nisan 2017 Tarihli ve 30031 Sayılı Resmî Gazete

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/03/2017 Tarihli ve 2017/4 Sayılı Kararı

Bu karar ile Para-Kredi Koordinasyon Kurulunca Ekonomi Bakanlığının 20/02/2017 tarihli ve E.17639 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Destekleri Değerlendirme Komitesinin aldığı Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın kabulüne karar verilmiştir. Bu karar ile katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır ve karar TTK hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları kapsar.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170407-7.pdf