Mevzuat Duyuruları

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1390

14 Haziran 2017 Tarihli ve 30096 Sayılı Resmî Gazete

Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)

Bu tebliğ ile Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansörlerin tasarım sürecine ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmakta olup; bu Tebliğ, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansörlerin tasarımını kapsamaktadır. Ayrıca bu tebliğ ile trafik hesabı, sözleşme, asansör avan projesi, asansör uygulama projesi, proje hazırlama esasları, uyumlaştırılmış standart geçişi ile ilgili maddeler düzenlenmektedir.

                     http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170614-5.htm

 

15 Haziran 2017 Tarihli ve 30097 Sayılı Resmî Gazete

Avrupa Birliği Bakanlığına Ait Atama Kararı

Bu karar ile Müsteşarlığa Büyükelçi İzzet Selim YENEL’in atanması düzenlenmektedir.

                    http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170615-19.htm

 

16 Haziran 2017 Tarihli ve 30098 Sayılı Resmi Gazete

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ ile Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ‘’kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen ve ithal edilen benzin türlerinin toplamına en az %3 (V/V), oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanolün harmanlanmış olması zorunludur.’’ olarak değiştirilmesi düzenlenmektedir,

                    http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/07/20120707-35.htm

 

17 Haziran 2017 Tarihli ve 30099 Sayılı Resmî Gazete

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/26)

Bu tebliğ ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:  2017/3) ‘nde değişiklik yapılması düzenlenmekte olup söz konusu tebliğin Ek-1’deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı (Ek-5) almak için başvuracağı sırada gereken belgeleri belirten ilgili maddede değişiklik yapılmış olup değişiklikten önce ihracatçı firmanın söz konusu atıkların tehlikeli atık olmadığı ve başka bir tehlikeli atıkla kontamine olmadığına ilişkin beyanı ile bu yöndeki taahhütnamesi gerekirken değişiklikten sonra ithalatçı firmanın bu konuda beyanı ile taahhütnamesi gerektiği düzenlenmektedir.

                  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170617-8.htm