Mevzuat Duyurular

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1312

 

 

Mevzuat Duyuruları

20 Haziran 2017 Tarihli ve 30102 Sayılı Resmî Gazete
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar
Bu karar ile Köksal TOPTAN’ın (Bakan) Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı olarak, Asım AYKAN ( İl Belediye Başkanı), Selçuk HONDU ( Danıştay), Ahmet KARAYİĞİT (Yargıtay), Ömer Faruk DOĞAN ( Sayıştay), Ahmet Haluk DURSUN (Müsteşar), Ahmet DEMİROK (Büyükelçi), Ziyaeddin AKBULUT (Vali), Prof. Dr. Ramazan KAPLAN ( Öğretim Üyesi), Prof. Dr. M. Fatih UŞAN ( Öğretim Üyesi), İbrahim BURKAY’ın( Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu) Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyesi olarak atanmaları düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170620-8.pdf

20 Haziran 2017 Tarihli ve 30102 Sayılı Resmî Gazete
Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2017/1)
Bu tebliğ ile Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşların 2017 yılı için ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti veya paylarını belirlemek ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170620-7.htm

21 Haziran 2017 Tarihli ve 30103 Sayılı Resmî Gazete
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/05/2017 Tarihli ve 13016 Sayılı Kararı
Bu karar ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, piyasaya arz edilecek yaprak sigara kağıdının; Yaprak Sigara Kağıdı Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yöntmeliğin12inci maddesinin üçüncü ve ondördüncü fıkrası uyarınca teknik düzenlemelere uygunluğunun belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile aynı yönetmeliğin geçici 3üncü maddesi gereğince istenilen fiziksel özelliklerin bu kararda belirtilen teknik düzenlemelere uygunluğunun belirlenmesi, girdiler, piyasaya arz ambalajı, fiziksel özellikler başlıklı maddeler şeklinde belirlenmesi ve ihraç amaçlı üretilen yaprak sigara kağıtların bu karar kapsamında değerlendirilmeyeceği düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170621-16.pdf

22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmi Gazete
Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik
Bu Yönetmelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca uygulanan nakdi düzenli sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde verilecek sigorta prim desteği ile çalışabilir durumda olanların işe veya mesleki eğitime yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır. İlgili Yönetmelik nakdi düzenli sosyal yardımlardan yararlanan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz çalışabilir durumda olan kişileri kapsamaktadır. Yönetmelik kapsamında, sigorta primi desteğinden yararlanma şartları, sigorta primi desteğinin uygulanması, sigorta primi desteğinin işleyişi, başvuru şekli, ödeme ve İŞKUR’a kaydedilecek kişiler düzenlenmektedir. Ayrıca, çeşitli ve son hükümler başlığı altında desteğin uygulanmayacağı hallere ilişkin hükümler yer almaktadır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-1.htm


22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmi Gazete
Mevzuat:
-Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli,
-Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı,
-Bosna ve Hersek Menşeli,
- Fas Krallığı Menşeli,
-Gürcistan Menşeli,
-İran İslam Cumhuriyeti,
-Makedonya Cumhuriyeti Menşeli,
-Moldova Cumhuriyeti Menşeli,
-Morityus Cumhuriyeti Menşeli,
-Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli,
-Şili Cumhuriyeti Menşeli,
-Tunus Cumhuriyeti Menşeli,
-Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli,

Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-8.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-9.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-10.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-11.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-12.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-13.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-14.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-15.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-16.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-17.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-18.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-19.htm

22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmi Gazete
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Bu Tebliğ ile gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tabloda tanımı belirtilen bazı eşyaların ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-20.htm

22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmi Gazete
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bu Tebliğ ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan “(4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı tebliğde “Öte yandan, iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılır. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.” paragrafının eklenmesi düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-22.htm

 

22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmi Gazete
- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (2017/6)
- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (2017/8)
Bu Tebliğler ile, bu Tebliğ eklerinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622M1-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622M1-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622M1-3.htm

23 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmi Gazete
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Bu KHK ileHarita Genel Komutanlığı Kanununda, Askerlik Kanununda, Askerî Ceza Kanununda, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda, Noterlik Kanununda,Terörle Mücadele Kanununda, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler düzenlenmektedir. Ayrıca bu KHK ile;6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Denetçiye ilişkin seçim, görevden alma ve fesih başlığını taşıyan 399 uncu maddesinin altıncı fıkrasına “Kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülen şirketlerde faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememiş olması halinde denetçi, şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan tarafından atanır. Bakan bu yetkisini Fon Kuruluna devredebilir.” hükmünün eklenmesi düzenlenmektedir.
-6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda arabulucular siciline kayıt şartlarını belirten 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun bilirkişiliğe kabul şartlarını ifade eden 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere “d) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,” bendi eklenmiştir ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmesi düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622M2-1.htm

23 Haziran 2017 Tarihli ve 30105 Sayılı Resmi Gazete
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
Bu Karar ile 3713 sayılı Terörler Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerin 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 5442 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılması süresi 2016/8889 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile uzatılan sürenin bitiminden itibaren bir yıl uzatılması düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170623-5.pdf

24 Haziran 2017 Tarihli ve 30106 Sayılı Resmî Gazete
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile, araçların imal, tadil ve montaj ile ilgili olarak aranacak bildirim yükümlülüğü, araçların yakıtlarına ilişkin hususlarda ve sair hususlarda değişiklikler düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170624-1.htm

24 Haziran 2017 Tarihli ve 30106 Sayılı Resmî Gazete
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
Bu tebliğ ile, İstisnalar ve Vergi İndirimi hükümlerine;
•Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına,
•Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına,
•Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlara ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye’de görevde bulundukları süre içerisinde kendi ihtiyaçları için teslimi, ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı ve bunlar tarafından ithali ÖTV’den istisnadır. Hükümlerinin eklenmesi düzenlenmekte ve bu hükümden yaralanabilecekler diplomat ve konsoloslar olarak düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170624-14.htm

27 Haziran 2017 Tarihli ve 30107 Sayılı Resmî Gazete
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
Bu karar ile kararın ekli listesinde yer alan bazı ürünlerin gümrük vergisi oranları düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170627-1.pdf