Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması Teşvikleri

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1880

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI TEŞVİKLERİ (IPARD)

BAŞVURU ÇAĞRISI

BAŞVURU KABUL TARİHLERİ 6-28 EYLÜL 2017

KİMLER BAŞVURABİLİR

2012/3834 nolu Yönetmelikte ve bu yönetmeliğin sonraki değişikliklerinde küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler.

• Eğer başvuru sahibi gerçek kişi veya tüzel kişi ve şirket ise, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına üye olmalıdır.

BAŞVURULARIN YAPILACAĞI VE YATIRIMIN UYGULANACAĞI İLLER

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Elâzığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Hatay

Isparta

Kahramanmaraş

Karaman

Kars

Kastamonu

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muş

Nevşehir

Ordu

Samsun

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yozgat

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 06.09.2017 tarihi saat 09:00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 26.09.2017 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 28.09.2017, saat 18:00’dir.

YATIRIM SÜRELERİ

İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK ORANI

TEDBİR ADI

SEKTÖR KODU

SEKTÖR ADI

DESTEK ORANI

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

103-1

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

%50

103-2

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-3

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-4

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-5

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

GENEL UYGUNLUK KRİTERLERİ

• Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

• Başvuru sahipleri, TKDK tarafından nihai ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.

• Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 65 yaşından büyük olmamalıdır.

• Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.

• Başvurunun yapıldığı tarihte, yeni işletmeler istisna olmak kaydıyla, başvuruya konu olan işletmeler aşağıda belirtilen mevzuat ile uyumlu olmalıdır

- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu.

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

- 2872 sayılı Çevre Kanunu.

- 25902 sayılı ve 10.08.2005 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik.

• Yeni bir işletme kurulumu söz konusu ise işletmenin yukarıda belirtilen mevzuat ile uyumu son ödeme öncesinde sağlanmalıdır.

• Başvuru sahipleri, TKDK tarafından yayımlanan formata uygun olarak bir iş planı sunmalıdır.

• Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlasının bulunmaması şartıyla, süt ve süt ürünleri, kırmızı et kesimhaneleri, kırmızı et parçalama tesisleri, meyve ve sebze işleme ve su ürünleri işleme sektörleri için uygundur.

 

 

 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SPESİFİK UYGUNLUK KRİTERLERİ

• Süt işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

Süt toplama merkezleri yatırımın sonunda günlük en fazla 70 ton toplama kapasitesine sahip olmalıdır.

• Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen (çiğ süt hariç) ve yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

KANATLILAR DAHİL OLMAK ÜZERE ET VE ET ÜRÜNLERİ SPESİFİK UYGUNLUK KRİTERLERİ

İşletmeler aşağıda belirtilen kapasitelere sahip olmalıdır:

KIRMIZI ET KESİMHANELERİ İÇİN:

• Eğer sadece sığır ve manda kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 30 baş, en fazla 500 baş,

• Eğer sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 50 baş ve en fazla 4.000 baş,

• Eğer kesimhanede sığır, manda ve koyun/keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, sığır, manda ve koyun/keçi için belirtilen maksimum ve minimum limitler karşılanmalıdır.

KANATLI KESİMHANELERİ İÇİN:

• Saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000 tavuk kapasitesi veya

• Saatte en az 100 ve en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesi.

• İşletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir ve yeni kanatlı kesimhanelerinin kurulması desteklenmemektedir.

ET İŞLEME İÇİN:

• En az 0,5 ton, en fazla 5 tonluk günlük kurulu işleme kapasitesi.

• Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.

PARÇALAMA TESİSLERİ İÇİN:

• Tesislerin, en az 0,5 ton ve en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.

• Kanatlı eti parçalama tesislerinde, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.

• Bir yatırımın aynı anda hem et işleme hem de kesimhane tesislerini içermesi durumunda, bu yatırımın, yukarıda kesimhaneler ve et işleme tesisleri için listelenen her iki tesis için de gerekli tüm kriterleri karşılaması gerekmektedir.

• Bir yatırımın aynı anda et işleme ve/veya kesimhane ve/veya parçalama tesislerini veya üçünü birden içermesi durumunda, bu yatırımın, yukarıda kesimhaneler, parçalama tesisleri ve et işleme tesisleri için listelenen gerekli tüm kriterleri karşılaması gerekmektedir.

• Et işleme söz konusu olduğunda, işletme 852/2004 nolu Komisyon Tüzüğünün (AB) 2. maddesinde tanımlanan şekilde işleme ve pazarlamayı gerçekleştirmelidir. Et işleme tanımı 852/2004 sayılı Komisyon Tüzüğü Madde 2’de; ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon veya bunların kombinasyonunun ilk ürüne uygulanarak değiştirilmesi şeklinde tanımlanır.

• Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

•Buna ek olarak, canlı hayvanların nakliyesinde hayvan refahı koşullarına uyulması da zorunludur.

SU ÜRÜNLERİ

SPESİFİK UYGUNLUK KRİTERLERİ

 

• İşletme, en az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim kapasitesine sahip olmalıdır.

• Bu alt sektör altındaki yatırımlar, karada gerçekleştirilen hizmetler olmalıdır.

• İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili yatırımlar uygun değildir. Fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin (insan tüketimine yönelik olanlar) atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili yatırımlar uygundur.

• Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

MEYVE VE SEBZE

SPESİFİK UYGUNLUK KRİTERLERİ

 

• İşletme, 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi” Kanunu ve bu Kanunun müteakip değişiklikleri tarafından öngörülen koşulları karşılamalıdır.

• Üretici örgütleri (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı Tarım Kredi

Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu tarafından tanınan), 5957 sayılı

Kanunda verilen tanımlara uymak zorundadırlar.

• Yatırımlar, 1308/2013 nolu Konsey Tüzüğü, Ek I, Bölüm IX’da tanımlanan (www. tkdk.gov.tr yayınlanan meyve-sebze listesi), meyve ve sebzelerin depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi hükümleri ile uyumlu olmalıdır.

• Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır.

UYGUN HARCAMA TUTARI

 

Faydalandırılacak desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “uygun harcamalar” esas alınacaktır.

Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti,

• Süt ve et sektörleri için en az 30.000 Avro ve en fazla 3.000.000 Avro,

• Süt toplama merkezleri için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.000.000 Avro,

• Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 Avro ve 1.250.000 Avro,

• Su ürünleri sektörü için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.500.000 Avro.

• İkinci çağrı ilanı çerçevesinde, yukarıda belirtilen alt ve üst limitlerin hesaplanmasında Avro kuru 1 Avro = 3,8797 TL olarak kullanılacaktır.

HİBE ÖDEME TAKSİT SAYISI

Uygun harcamaların toplam değeri:

• Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlarda ödeme tek taksitte,

• Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve 2.500.000 TL arasında (2.500.000 TL dahil) olduğu yatırımlarda ödeme en fazla 2 taksitte,

• Uygun harcamaların toplam değerinin 2.500.000 TL’den fazla olduğu yatırımlarda ödeme en fazla 3 taksitte yapılır.

• Yatırımların tek ödeme veya taksitlendirilmesi kapsamında, ilgili Başvuru Çağrı Dönemine ait başvuru çağrı ilanı ve bu konuda TKDK web sayfasında yapılacak duyurular da dikkate alınmalıdır.

UYGUN HARCAMA KALEMLERİ

UYGUN HARCAMALAR DÖRT HARCAMA ALANI BAŞLIĞI ALTINDA TOPLANMAKTADIR.

1. Makine-ekipman alımı: Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan satın alımı yapılacak malzeme, makine, ekipman gibi alımlar ile uygun harcamalar listesinde belirtilen yazılımlar da dahil bilişim teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alımlar bu tedbir için uygun harcamalardır.

2. Yapım işleri:Uygun Harcamalar Listesi’nde Detaylandırılan Taşınmazların İnşası/ Genişletilmesi/Modernizasyonu Bu Tedbir İçin Uygun Harcamalardır.

3. Hizmet alımları (Genel Harcamalar): Yatırım bütçesi içerisinde yer alan, makine ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamalar toplamının en fazla %12’sine karşılık gelen mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel maliyetler ile yine söz konusu %12’lik tutara dâhil olmak üzere makine-ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla % 4’üne karşılık gelen ve 6.000 avroyu aşmayan iş planı hazırlığı (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil) ile ilgili alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalardır.

4. Görünürlük: Görünürlük giderleri, AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla yatırımın bütçesine dâhil edilmeli ve iş planında gösterilmelidir. Toplam uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir ve yalnızca bir pano alımı uygun harcama bütçesine dahil edilebilir.

SÜT SEKTÖRÜNE ÖZEL UYGUN HARCAMALAR

• Süt toplama merkezlerinin ve süt işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,

• Yeni süt toplama merkezlerinin ve süt işleyen işletmelerin inşası,

• Süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,

• Düşük kaliteli ve iyi kaliteli süt arasındaki ayrımı yapabilmek için test ekipmanları,

• Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması için yatırımlar.

KIRMIZI ET VE KANATLI ETİ SEKTÖRÜNE ÖZEL UYGUN HARCAMALAR

• Kırmızı et kesimhaneleri ve parçalama tesislerinin inşası, modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,

• Kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin ve ayrıca et işleyen işletmelerin modernizasyonu,

• Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve ekipman,

• Hayvan refahı ile uyumlu koşullarda büyükbaş ve koyun/keçi kesimi için yatırım,

• Soğuk hava deposu ekipmanı,

• İşleme tesisi içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin gerçekleştirilmesi için yazılım ve izleme sistemi.

 

MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜNE ÖZEL UYGUN HARCAMALAR

• Temizleme, sınıflandırma, tasnif ve paketleme hatları,

• Markalama ve izlenebilirlik sistemleri,

• Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatları,

• Kurutma makine, ekipman ve paketleme hatları,

• Ön soğutma ve soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/veya modernizasyonu, kurutma, temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme üniteleri,

• Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme üniteleri,

• Hammadde ve paketleme için depolar,

• Ürün taşıma ekipmanları,

• Meyveler ve sert kabuklu meyvelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve sebzeler listesi.) kurutulması için makine ve ekipman satın alınması.

 

 

 

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME SEKTÖRÜNE

ÖZEL UYGUN HARCAMALAR

  • Kültür balıkçılığı ve su ürünleri işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,

  • Su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri işleyen yeni işletmelerin kurulması,

  • Su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipman,

  • İnsan sağlığı, çalışma koşulları, çevrenin korunması ve atık yönetimi ile ilgili topluluk standartlarına ulaşmaya yönelik ekipman ve tesisler.

IPARD PROGRAMI SIRALAMA KRİTERLERİNE GÖRE PUANLAMA

IPARD PROGRAMI SIRALAMA KRİTERLERİ

KRİTER PUANI

Eğer başvuru sahibi mevcut bir işletme ise

40

Eğer başvuru sahibi bir üretici örgütü ise

25

Eğer yatırım 3 milyon TL’den daha az ise

20

Eğer yatırım, atıkların veya yan ürünlerin işlenmesi veya yenilenebilir enerjinin üretilmesini içeriyor ise

15

TOPLAM

100