Mevzuat Duyuru

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1280

MEVZUAT DUYURULARI

29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Binaların Yangınların Korunması Hakkında Yönetmeliğin 138inci maddesine 19/12/2007 tarihinden önce yapı ruhsatı başvuru dilekçesi eki yapı projeleri ilgili idaresince onaylanmış olan yapı, bina, tesis ve işletmelerin de bu yönetmelik açısından mevcut yapı olarak kabul edileceğine dair fıkranın eklenmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629-1.pdf

 

29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaf tutulacağı Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edileceği düzenlenmektedir. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edileceği yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerektiği düzenlenmektedir. Ayrıca aynı yönetmeliğin eki Ek-2de yer alam “Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi ve. Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’de değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629-2.htm

 

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar

Bu karar ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrasında belirtilen  (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları ile (III) sayılı listedeki mallar için maktu ve/veya asgarî vergi tutarları belirlenmesi halinde bu tutarlar, her ay, bir önceki ayda uygulanan vergi tutarları esas alınmak suretiyle Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık olarak ilân edilen toptan eşya fiyatları indeksinde bir önceki aya göre meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilânını izleyen günden itibaren değişeceği ve Bakanlar Kurulu belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla bu değişimi uygulatmamaya, maktu vergi tutarlarını Avrupa para birimi veya yabancı para birimleri karşılığı Türk Lirası olarak uygulatmaya, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye, vergileme ölçülerini değiştirmeye de yetkili olacağı  hükmünün, 4760 sayılı kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde (bu cetvelde yer alan maddeler tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, tütün içeren sigaralar, diğerleri, içilen tütün, diğerleri, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün) yer alan asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları hakkında 2017 yılı Temmuz- Aralık dönemi için uygulanmayacağı düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170630-9.pdf

 

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik ile elektrik enerjisi üretiminde güneş enerjisinin etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla güneş enerjisine dayalı yapılan başvurular hakkında verilecek teknik görüşün oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmakta olup bu Yönetmelik; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri başvurularının teknik değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu yönetmelikte önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi, tadil taleplerinin teknik değerlendirmesi, LÜY kapsamında çatı uygulamaları dışındaki başvuruların değerlendirilmesi, LÜY kapsamında çatı uygulamaları başvurularının değerlendirilmesi ve Parlama Analizi ile ilgili maddeler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170630-10.htm

 

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

Mecburi Uygulamada Bulunan Bazı Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS-2017/5)

Bu tebliğ ile TS 1156 kodlu Yarı Sert Çekilmiş Som Aliminyum Tel, TS 1026-7 ISO 4166 kodlu Altıköşe Somunlar- Mamul Kalitesi F-Hassas İşlerde Kullanılan, TS 1026-43 ISO 7417 kodlu  Altı Köşe Somunlar- Stil 2- Mamul Kalitesi A- Mukavemet Sınıfı 9- Sıcak Daldırma ile Galvenizlenmiş (Büyük ölçüde kılavuz çekilmiş) Kontrüksiyon Bağlantıları İçin, TS EN ISO 4036 kodlu Altıköşe İnce Somunlar, Pahsız (stil 0)- Mamul Kalitesi B (ISO 4036:2012), TS 1026-41 ISO 7413 kodlu Altıköşe Somunlar- Mamul Kalitesi A ve B Mukavemet Sınıfı 5,6 ve 8- Sıcak Daldırma ile Galvanizlenmiş ( Büyük Ölçüde Kılavuz Çekilmiş) Kontrüksiyon Bağlantıları İçin, TS 460 EN 60099-1 kodlu Parafudrlar- Bölüm 1: A.A. Sistemler İçin- Değişken Dirençli Tip Atlama Aralıklı Parafudrlar adlı standardların yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170930-19.htm

 

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

Mecburi Uygulamada Bulunan Bazı Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS-2017/6)

Bu tebliğ ile TS EN 1092-1 kodlu Flanşlar ve Bağlantıları- Borular, Vanalar, Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları için Dairesel Flanşlar- PN Kısa Gösterişli- Bölüm 1: Çelik Flanşlar, TS EN 12863 kodlu Taşınabilir Gaz Tüpleri- Çözünmüş Asetilen Tüplerinin Periyodik Muayene ve Bakımı, TS EN ISO 4126-7 kodlu Aşırı Basınca Karşı Koruma için Emniyet Cihazları- Bölüm 7: Müşterek Veriler, TS EN 13602 kodlu Bakır ve Bakır Alaşımları- Çekilmiş Yuvarlak Kesitli Bakır Tel- Elektriksel İletkenlerin İmalatı İçin adlı standardların yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170930-20.htm

 

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bu tebliğ ile İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nin “ İthali Yasak Eşya” başlıklı 31 inci maddesi değiştirilerek Ek-8/A ve Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında, gümrük idarelerince Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı belge aranacağı, bu belgenin bir örneğinin gümrük beyannamesine ekleneceği ibaresinin eklenmesi düzenlenmektedir. Ayrıca  aynı Tebliğin Ek-8/A’sında yer alan 3214.10 G.T.P.’li “diğer katkı maddeleriyle birlikte alev geciktirici ve itici gaz içeren plastik esaslı, koyu kahverengi bir sıvı şeklinde, basınçlı kutularda (750/1000ml) perakende satışa sunulan pöliüretan köpük” tanımlı birinci satırı yürürlükten kaldırılacağı, aynı Tebliğin Ek-8/B’sine 8414.30 G.T.P.’li “soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler” tanımlı üçüncü satır ekleneceği ve aynı Tebliğin Ek-10’unda yer alan 2903.39.90.10.41 G.T.İ.P.’li “1,1,3,3,3,-pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene” tanımlı, 382-21-8 CAS Numaralı” eşyanın G.T.İ.P.’i  “2903.39.39.00.11” olarak değiştirilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170930-21.htm

 

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)

Bu tebliğ GTPsi 0102.29 olan diğerleri, 0201.10 olan karkas ve yarım karkas, 0201.20 olan diğer kemikli parçalar, 0202.10 olan karkas ve yarım karkas, 0202.20 olan diğer kemikli parçalar, 10.01 olan buğday ve nohut, 10.03 olan arpa, 10.05 olan mısırın ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermekle birlikte ayrıca gözetim uygulaması, başvuru, inceleme, yaptırım, gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgileri içeren maddeler ve bu tebliğin yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe gireceği düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170930-22.htm

 

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği (2017/4)

Bu Tebliğ ile enerji içeceklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu Tebliğ enerji içeceklerini kapsayıp sporcu içeceklerini kapsamamakla birlikte bu tebliğde ürün özellikleri, katkı maddeleri, aroma vericiler ve aroma özelliği veren bileşenler, bulaşanlar, pestisit kalıntıları, hijyen, ambalajlama ve piyasaya arz, etiketlenme, beslenme ve sağlık beyanı, taşıma ve depolama, numune alma ve analiz metotları, Avrupa Birliğine bildirim, idari yaptırım ve geçiş hükümleri ile ilgili maddeler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170930-23.htm

 

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği (No: 2017/8)

Bu Tebliğ ile üzüm pekmezinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu tebliğ sadece üzümden yapılan pekmezleri kapsamakla birlikte bu tebliğde ürün özellikleri, katkı maddeleri, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bulaşanlar, pestisit kalıntıları, veteriner ilaç kalıntıları,hijyen, ambalajlama, etiketleme, beslenme ve sağlık beyanları, taşıma ve depolama, numune alma ve analiz metotları, uyma zorunluluğu ile ilgili maddeler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170930-24.htm

 

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ ile 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında ‘’mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir.’’ ibaresinde yer alan “takip eden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikinci” ibaresinin eklenmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121219-16.htm

 

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ ile 7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’in 32 nci maddesine Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca MKK'dakayden ihraç edilmeyen ancak hak sahibi bazında kayıtları tutulan Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen tahvil ve kira sertifikalarına ilişkin olarak, yabancı yetkili otorite tarafından doğrudan veya belgelenmek suretiyle ihracın gerçekleştiği yabancı merkezi saklama kuruluşları vasıtasıyla MKK'dan hak sahipliğine ilişkin bilgi talep edilmesi halinde, bu bilgiler MKK tarafından ilgili yetkili otoriteye veya yabancı merkezi saklama kuruluşuna verilir.” ibaresinin eklenmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140807-24.htm

 

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7140 Sayılı Kararı

Bu Karar ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerine ilişkin ikinci tarife uygulama döneminin 01/01/2017 (dahil)- 31/12/2021 (dahil) olmak üzere beş yıl olarak belirlenmesine ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında ikinci tarife uygulama dönemi için itfa süresinin yirmiiki olarak dikkate alınmasına karar verilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170630-27.pdf

 

 

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7141 Sayılı Kararı

Bu Karar ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında ikinci tarife uygulama dönemi için reel makul getiri oranının %12,85 (vergi öncesi), düzeltilmiş reel makul getiri oranının %12, 074 (vergi öncesi) olarak dikkate alınmasına karar verilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170630-28.pdf

 

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7142 Sayılı Kararı

Bu Karar ile ilgili mevzuat uyarınca, doğal gaz dağıtım şirketlerinin ikinci tarife uygulama dönemi tarife hesaplamalarında gerçekleşen yatırım maliyet analizine yönelik olarak; düzenlenmiş şebeke yatırım harcamalarının hesaplanmasında dikkate alınan dağıtım şebekesi yatırımlarının analizinde boru hatları, özel geçiş hatları, hat vanaları, istasyonlar, şehir besleme hatları, servis hatları, münferit hatlar, sayaçlar, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) tesis yatırımları ve diğer yatırımlar olarak sınıflandırmanın esas alınması gerektiği düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170630-28.pdf

 

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7143 Sayılı Kararı

Bu Karar ile 22/12/2011 tarihli 3580 sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren ‘’Doğal Gaz Yatırım Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esasları’’ (Metodoloji) çerçevesinde sistem kullanım bedelleri belirlenen dağıtım şirketleri için Metodolojinin 7 inci maddesi uyarınca yapılacak incelemeye esas olmak üzere, tarife hesaplamalarına esas öngörülen şebeke yatırım tutarının eksik ya da fazla gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitinde dağıtım şirketinin fiili yatırım tutarlarının dikkate alınmasına karar verilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170630-30.pdf

 

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7166 Sayılı Kararı

Bu Karar ile dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik  şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketicilere 01/07/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kararın eklerinde yer alan tarife tablolarının onaylanmasına ve 01/07/2017 tarihinden itibaren uygulanacak tarifelere ilişkin hesaplamalarda Perakende Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 17 inci maddesinde yer alan düzenlemenin uygulanmasına devam edilmesine karar verilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170630-33.pdf

 

1 Temmuz 2017 Tarihli ve 30111 Sayılı Resmî Gazete

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bu kanun ile;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170701-21.htm

1 Temmuz 2017 Tarihli ve 30111 Sayılı Resmi Gazete

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)

Bu Tebliğ ile İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan (tebliğde yer alan tabloda belirtilen ürünlerde) korunma önleminin uygulama süresinin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına ve çerçevesiz cam aynalara ilişkin kota miktarının düzenlenmesine ilişkin toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile aldığı karar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170701-15.htm

 

1 Temmuz 2017 Tarihli ve 30111 Sayılı Resmi Gazete

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)

Bu Tebliğ ile İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan (tebliğde yer alan tabloda belirtilen ürünlerde) korunma önleminin uygulama süresinin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına ve çerçevesiz cam aynalara ilişkin kota miktarının düzenlenmesine ilişkin toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile aldığı karar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170701-16.htm

 

1 Temmuz 2017 Tarihli ve 30111 Sayılı Resmi Gazete

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481)

Bu Tebliğ, Vergi Usul Kanununda yer alan mükelleflerinikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilmesi düzenlenmektedir. Bu Tebliğ ile hüküm kapsamında açıklamanın yapılması ve açıklama kapsamına alınmayan alacaklar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170701-17.htm

 

1 Temmuz 2017 Tarihli ve 30111 Sayılı Resmî Gazete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7139 Sayılı Kararı

Bu karar ile doğalgazın güvenilir, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli olarak tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal gaz dağıtım lisans sahibi tüzel kişilerin uygulayacağı sistem kullanım bedellerinin tespitinde esas alınacak fiyat tavanı metodolojisine ilişkin kuralları belirlemek amaçlanmakta olup bu kararda, doğal gaz dağıtım lisans sahibi tüzel kişilerin uygulayacağı sistem kullanım bedellerinin tespitine yönelik olarak, tarife belirleme süreci, gelir gereksinimlerinin hesaplanması, sistem kullanım bedellerinin tespiti, bedellerin güncellenmesi ve revize edilmesiyle ilgili maddeler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170701-18.pdf

 

3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Bu karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karara  ilave gümrük tarifesi oranları adlı olan  ekli tabloda yer alan gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) karşısında belirtilen madde isimleri 72.17 demir veya alaşımsız çelikten teller ve 7228.50 diğer çubuklar(sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş) olarak değiştirilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170703-5.pdf

 

3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Bu karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli tabloda yer alan ve gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) 6601.99 olarak belirtilen ilave gümrük vergisi oranının değiştirilmesi düzenlenmektedir.Ayrıca, aynı kararın geçici 1 inci maddesi ‘’Bu kararın yayını tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, ilave gümrük vergisinin tahsilinde bu karar hükümleri uygulanmaz.’’ olarak değiştirilmesi düzenlenmektedir. Bu kararın yayını tarihinden itibaren 1 ay içerisinde başvurulması kaydıyla geçici 1 inci maddede yapılan değişiklik kapsamına giren eşyaya ilişkin olarak tahsil edilmiş ilave gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan vergi, resim, harç gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur hükmünün eklenmesi düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170703-6.pdf

 

3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik, uygulama imar planı bulunan alanları kapsamaktadır. Yönetmelik kapsamında, genel ilkeler, arsalara ilişkin hükümler, yapılaşmaya ilişkin hükümler, yapılara ilişkin hükümler, projeler ve yapı izin belgeleri, denetime dair hükümler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170703-8.pdf

 

3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 8 inci Maddesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; kamu uhdesindeki, özelleştirilmiş veya özelleştirilecek termik santrallerin çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi olmaktadır. Bu Yönetmelik; EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 25/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, bunlardan 17/6/2016 tarihinden önce özelleştirilmiş olanlarla, bu tarihten sonra özelleştirilecek olanların çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımları gerçekleştirmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlamasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.Yönetmelik ile komisyonun kuruluşu ve işleyişi, çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmasının takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170703-9.htm

 

4 Temmuz 2017 Tarihli ve 30114 Sayılı Resmî Gazete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile EPDK Teşkilat Yönetmeliğinin Hukuk Dairesinin görev ve yetkilerini düzenleyen 13. Maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi değiştirilerek değişiklikten sonra “düzenleyici işlemlerle ilgili olanlar dışındaki dava ve icra takibinden vazgeçilmesi konusunda Başkana öneri sunmak” ibaresinin eklenmesi düzenlenmektedir. Ayrıca aynı yönetmeliğin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görev ve yetkilerini düzenleyen ilgili 14. Maddesinde değişiklik yapılmış olup aynı yönetmeliğin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevini düzenleyen 16. Maddesinden “ Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak” ibaresinin yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140518-4-1.pdf

 

7 Temmuz 2017 Tarihli ve 30117 Sayılı Resmî Gazete

Boş Bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliğine Muhiddin GÜLAL’ın Atanması ve Başkan Olarak Görevlendirilmesi Hakkında Karar

Bu karar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliğine Muhiddin GÜLAL’ın atanması ve başkan olarak görevlendirilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170707-8.pdf

 

7 Temmuz 2017 Tarihli ve 30117 Sayılı Resmî Gazete

Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Bu karar ile;

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne Banu ASLAN CAN’ın atanmasına;

-Dışişleri Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığına Kaan ESENER’in atanmasına,

-Dışişleri Bakanlığında  Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığına Tercüme Dairesi Başkanı Armağan İnci ERSOY’un atanmasına,

- Dışişleri Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığına Büyükelçi Ümit YARDIM’ın atanmasına,

-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Muharrem SELÇUK’un atanmasına,

-Kalkınma Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Hayri MARAŞLIOĞLU’nun atanması,

-Kalkınma Bakanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu 6400 ek göstergeli, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık AYDIN’ın atanmasına ve yukarıda sayılan Bakanlıklarda bazı atamalar yapılmasına dair karar verilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170707-9.pdf

 

7 Temmuz 2017 Tarihli ve 30117 Sayılı Resmî Gazete

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi, değiştirilerek değişiklikten sonra destek ödemesine ilişkin belgelerin elektronik ortamda otomasyon sistemlerine firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazı aranmayacağı, firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenen destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda bulunulmasından itibaren 10 yıl boyunca firma yetkililerine ait olacağı ve saklanmakla yükümlü olunan belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa yapılacaklar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170707-11.htm

 

7 Temmuz 2017 Tarihli ve 30117 Sayılı Resmî Gazete

Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6)

Bu tebliğ ile idarelere ait sosyal tesislerin etkili, ekonomik ve verimli işletilmesine, güçlü bir idari ve mali yapının oluşturulmasına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak amaçlanmakta olup bu Tebliğ, idareler tarafından işletilen sosyal tesisleri kapsamaktadır. Söz konusu tebliğ ile tesislerin işletilmesi,  atıl kapasite ve ihtiyaç fazlası mal ve malzemenin değerlendirilmesi, mali sürdürülebilirlik, sosyal tesislere ilişkin envanter kaydı ve sosyal tesislere ilişkin envanter kaydının tamamlanmasına ilişkin maddeler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170707-13.htm

 

7 Temmuz 2017 Tarihli ve 30117 Sayılı Resmi Gazete

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bu tebliğ ile Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’in patent ve faydalı model başvuruları ile ilgili olan 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde entegre devre topoğrafyalarına ilişkin Birleşme, bölünme veya ayni sermaye koyma borcu gibi yapısal değişikliklere ilişkin işlem ücretiile ilgili hükümde değişiklik olmuştur. Ayrıca, bu maddeden sonra Türk Patent ve Marka Kurumuna ödenmesi gereken ücretlere ilişkin bir madde eklenmiştir. Tebliğin 6 ncı maddesindeki ‘’Patent vekilliği ve marka vekilliği işlemleri ve sınai mülkiyet hak sahiplerine ilişkin unvan ve nevi değişikliği kayıt işlemleriyle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutarı…’’ ‘’işlemleri ve sınai mülkiyet hak sahiplerine ilişkin unvan ve nevi değişikliği kayıt” ibaresi ve aynı fıkranın g bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170707-14.htm

 

 

 

7 Temmuz 2017 Tarihli ve 30117 Sayılı Resmî Gazete

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019) ile İlgili 04/07/2017 Tarihli ve 2017/22 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Bu karar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile çalışma hayatının tüm paydaşlarının ortak mutabakatı ile hazırlanan ekli “Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019)”nın kabulüne, karar verilmiştir. Bu karar kapsamında, temel politika eksenleri eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, işgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması, özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması, istihdam sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi olarak düzenlenmektedir. Ayrıca, büyüme potansiyeli yüksek, istihdam esnekliği yüksek olan ve 2023 hedefleri kapsamında eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, işgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması, özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması, istihdam sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi ve önemi artıracak ve büyüme potansiyelinin kullanılabileceği sektörler olarak seçilen bilişim, finans, inşaat, sağlık ve turizm ve istihdam kapasitesi yoğun, ekonomik büyüme sürecini önemli ölçüde destekleyen emek yoğun tarım ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinde istihdam stratejileri geliştirilmesi düzenlenmektedir. Bu karar kapsamında TOBB inşaat sektöründe her düzeyde çalışanlar için eğitim ihtiyaç analizi yapılması görevini üstelenmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170707M1-1.pdf

 

8 Temmuz 2017 Tarihli ve 30118 Sayılı Resmî Gazete

Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatından Kalan Tarife Kontenjanlarının Dağıtılması Hakkında Tebliğ

Bu tebliğ ile Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemek amaçlanmakta olup ayrıca söz konusu tebliğde tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı, dağıtım, ithal lisansına ilişkin esaslar, gümrük idaresince yapılacak işlemler, ithal lisansı devri, ithal lisansının revizesi, yetki ve revize bulunmayan hallere ilişkin değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170708-4.htm

 

9 Temmuz 2017 Tarihli ve 30119 Sayılı Resmî Gazete

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Bu karar ile ilgili kararın   “Dolaşım belgelerinin vize edilmesi” başlıklı 10. Maddesinin ilk fıkrası değiştirilerek değişiklikten sonra gümrük idarelerinin vizeye ayrılmış olan bölüme gümrük beyannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazacağına ve idarenin okunabilir mührü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak suretiyle vize işleminin tamamlanacağı düzenlenmektedir. Ayrıca ilgili kararın  “Teknik nedenlerle A.TR dolaşım belgesinin reddi” başlıklı 14. Maddesinde teknik nedenlerle kabul edilmeyen A.TR Dolaşım Belgeleri sonradan düzenlenebilen hallerinde değişiklikler düzenlenmekte olup ayrıca  “ Sonradan kontrol işlemleri” başlıklı 30. Maddede değişiklik yapılıp Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrol talebinin nasıl yapılıp onaylanacağıyla ilgili değişiklik düzenlenmektedir. Ayrıca   “Sonradan kontrol talebinin incelenmesi” başlıklı 31. Maddede de değişiklik yapılarak  değişiklikten önce okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanırken değişiklikten sonra imzalanabilir ve idarenin  okunabilir mührü veya kaşesi ileişlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe uygulanmak suretiyle onaylanacağı düzenlenmektedir. Ayrıca aynı kararın 37. Maddesinde değişiklikten önce başlığı “ mühür ve adreslerin iletilmesi” iken değişiklikten sonra başlığı “ mühür, kaşe ve adreslerin iletilmesi” olarak değiştirilip içeriğinde değişiklikler düzenlenmektedir. Aynı kararın  “Gümrük idarelerince INF 4 bilgi formunun onaylanması” başlıklı 75. Maddesinde değişiklikler düzenlenerek değişiklikten sonra  Gümrük idaresi, başvuruya ekli kanıtlayıcı belgeleri, kendi kayıtlarını ve gerektiğinde firma kayıt ve belgelerini inceler ve tedarikçi beyanının doğru olup olmadığını belirterek kontrol sonucuna göre kaşe koymak suretiyle de üç ay içinde tamamlanacağı düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-1.pdf

9 Temmuz 2017 Tarihli ve 30119 Sayılı Resmî Gazete

Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Bu karar ile Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının mühür ve adreslerin iletilmesi başlığını taşıyan 31 inci maddesinin birinci fıkrasına ve aynı maddenin ikinci fıkrasına yer alan EUR.1 belgelerinde bulunacak mühürlerin yanı sıra kaşelerin de eklenmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-2.pdf

9 Temmuz 2017 Tarihli ve 30119 Sayılı Resmî Gazete

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Bu karar ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın mühür örnekleri ve adreslerin iletilmesi başlığını taşıyan 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasına alan EUR.1 belgelerinde bulunacak mühürler veya kaşeler ibaresinin eklenmesi  düzenlemektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-3.pdf

9 Temmuz 2017 Tarihli ve 30119 Sayılı Resmî Gazete

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı ; D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki ;İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı; Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı; Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki ;Türkiye – Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki ; Türkiye – Moldova Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki ; Türkiye - Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yukarıda sayılanyönetmelikler ile Müsteşarlık ifadelerinin Bakanlık ifadesi olarak değiştirilmesi,  Gümrük idareleri, Menşe İspat Belgesindeki (veya Dolaşım Belgesindeki) (11) numaralı vize kutusuna; gümrük beyannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazar ve idarenin okunabilir mührü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak suretiyle vize işlemini tamamlayacağı, ayrıca ilgili yönetmeliklerin Teknik nedenlerle EUR.1 dolaşım belgesinin reddi başlıklı maddelerinde değişiklikler düzenlenerek değişiklikten sonra teknik nedenlerle reddedilen hallere kaşelenmemesi veya yeni bir kaşe olması ibarelerinin eklenmesi,  ilgili yönetmeliklerin “ Mühür ve Adreslerin İletilmesi” başlıklı maddeleri “ mühür, kaşe ve adreslerin iletilmesi” olarak değiştirilip içeriğinde değişiklikler düzenlenmektedir. Ayrıca değişiklikten sonra onaylama işlemlerinde işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşenin de uygulanması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-4.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-7.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-8.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-9.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-10.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-12.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-13.htm

 

9 Temmuz 2017 Tarihli ve 30119 Sayılı Resmî Gazete

Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile ilgili yönetmeliğin “ EUR.1 Dolaşım Belgelerinin vize edilmesi” başlıklı onuncu maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilerek değişiklikten sonra idarenin okunabilir mührü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak suretiyle vize işlemini tamamlanacağı düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-13.htm