Mevzuat Duyuruları

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 729

25 Temmuz 2017 Tarihli ve 30134 Sayılı Resmi Gazete
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)
Bu Tebliğ ile Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi ile Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese edilmesi düzenlenmektedir. İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup, bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumaktadır. Bu düzenleme ile idare ve mükellefler arasındaki uyuşmazlıkların azaltılması, idarenin zamanını daha etkin ve verimli alanlara hasretmesi, olayların gerçek mahiyetinin tespit edilmesine mükelleflerce daha çok katkıda bulunulması ve bu sayede vergiye gönüllü uyumun artırılması amaçlanmaktadır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170725-6.htm

26 Temmuz 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazete
Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı, madenlerin aranması, araştırılması ve üretilmesi ile ilgili açık, güvenilir, uygulanabilir kaynak ve rezerv bilgilerini oluşturmak, bunlarla ilgili raporlama standartlarını ve kriterleri belirlemek, sistem kurmak, uygulamak, geliştirmek ve yayımlamak, yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişilerde aranan nitelikleri belirlemek, bunlara eğitim vermek, sertifikalandırmak, sicil ve sicil kayıtlarını tutmak, denetlemek, ihtar vermek, belgeleri askıya almak veya iptal etmek, uluslararası benzeri kuruluşlara üye olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, görev alanına giren konularda eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve yayımlamak amacıyla kurulan UMREK’in teşkili, yönetimi, görevleri, çalışma esasları ile üyelerin atanmasında aranan nitelikler, görev süreleri ve üyeliğin sona ermesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmeliğin UMREK’in kuruluş ve görevleri başlığını taşıyan bölümde yer alan komisyonun üyeleri ve teşkiline ilişkin olan 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında, ilgili diğer kuruluşlardan önerilecek ve seçilecek üyelerin yanı sıra, Komisyona üye olmak isteyenlerin MİGEM’de oluşturulan yeterlilik ve seçim komitesine başvuru yapması halinde bu komite tarafından önerilecek meslek odasına kayıtlı dört aday arasından seçilecek iki üye, TOBB tarafından önerilecek iki aday arasından seçilecek bir üye olmak üzere Bakanın seçtiği ve atadığı toplam yedi üyeden oluşmasına ilişkin hüküm düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170726-2.htm

 26 Temmuz 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazete
Görev Dağılımı ile İlgili 2017/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi:

Bu Genelge ile Başbakanlıkla ilgilendirilen kurum ve kuruluşların Başbakan Yardımcıları arasındaki dağılımı ile verilen görevler düzenlenmektedir. Genelge kapsamında, Başbakan Binali Yıldırım’ın kamu diplomasisi ile ilgili işlerin yürütülmesini üstlenmesi ve MGK Genel Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı, TOKİ Başkanlığı, TMSF, Türkiye Varlık Yönetimi A.Ş. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı ve Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliğinin görevlerinden sorumlu olması düzenlenmektedir. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın, hükümet sözcülüğü, TBMM ile ilişkiler ve Danıştay ile ilişkiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT Kurumu Genel Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğünün görevlerinden sorumlu olması düzenlenmektedir. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in, ekonomik konularda Başbakan adına genel koordinasyon sağlanması ile görevli olup, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK Başkanlığı, T.C. Merkez Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün görevlerinden sorumlu olması düzenlenmektedir. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın, MGK’nın tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi ve reformların ve yatırımların koordinasyonu ve izlenmesi görevleri arasında olup, RTÜK , Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun görevlerinden sorumlu olması düzenlenmektedir. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve insan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon görevleri arasında olup, AFAD Yönetimi Başkanlığı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun görevlerinden sorumlu olması düzenlenmektedir. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’unun Medeniyetler İttifakı Projesinin yürütülmesi ve 100. Yıl anmaları ile ilgili konuların koordinasyonu görevleri arasında olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün görevlerinden sorumlu olması düzenlenmektedir. Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde Müzakere Heyeti Başkanlığı ve Başmüzakereci görevi Avrupa Birliği Bakanı ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ile kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yürütülmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170726-13.pdf

 26 Temmuz 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazete
Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2017/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Bu Genelge ile Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu kararları ve genelgeler ile teşkil edilmiş olan kurum ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak hükümet üyelerinin adları düzenlenmektedir. Yüksek Planlama Kuruluna başkan olarak Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Maliye Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı üye olarak düzenlenmektedir. Özelleştirme Yüksek Kuruluna başkan olarak Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Maliye Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı üye olarak düzenlenmektedir. Savunma Sanayii Yüksek Kuruluna başkan olarak Başbakan Binali Yıldırım ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı ve Milli Savunma Bakanı üye olarak düzenlenmektedir. Bölgesel Gelişme Yüksek Kuruluna başkan olarak Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Kalkınma Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Maliye Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı üye olarak düzenlenmektedir. Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkan olarak Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ekonomi Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye Bakanı üye olarak düzenlenmektedir. Para Kredi ve Koordinasyon Kuruluna başkan olarak Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı, Ekonomi Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye bakanı üye olarak düzenlenmektedir. Reformların Koordinasyonu ve Yatırımların İzlenmesi Kuruluna başkan olarak Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Adalet Bakanı, Avrupa Birliği Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ekonomi Bakanı, İçişleri Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye Bakanı üye olarak düzenlenmektedir. Ayrıca, Genelge kapsamında bahsedilen diğer kurul ve komisyonlarda başkan ve üye olacaklar da düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170726-14.pdf

26 Temmuz 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazete
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)
Bu tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)de değişiklikler düzenlenerek “Müracaat merci” başlıklı beşinci maddede değişiklik yapılarak bölgesel teşvik uygulaması kapsamında yer alan yatırımlar için de yerel birimlere müracaat edilebileceği düzenlenirken ayrıca teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi başlıklı 7. Maddesinde, yatırım cinsleri başlıklı 9. Maddesinde, başlamış işlemler ve mahrece iade başlıklı 11. Maddesinde, sigorta primi işveren hissesi desteği başlıklı 14. Maddesinde, ithal ve yerli makine ve teçhizat listesi değişikliği başlıklı 16. Maddesinde, teşvik belgesinin revizesi başlıklı 17. Maddesinde ve finansal kiralama işlemleri başlıklı 20. Maddesinde değişiklikler yapılmış olup ayrıca “Daha önceki kararlara ilişkin uygulama” başlıklı geçici madde eklenmiş olup ayrıca aynı Tebliğin EK-4’ünde yer alan tabloya en son satır olarak Lisanssız Elektrik Üretimi Yatırımları eklenmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170726-5.htm

 26 Temmuz 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazete
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)
Bu tebliğ ile İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7) çerçevesinde 7009.91 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “çerçevesiz cam aynalar” ın İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermekte olup ayrıca bu tebliğde başvuru usul ve esasları, kota miktarı, kotanın dağıtılması, ithal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgilerle ilgili maddeler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170726-6.htm

 26 Temmuz 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazete
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)
Bu tebliğ, gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) 3901.10.90.00.11 olan ve tanımı Alçak yoğunluk polietilen olarak belirtilen eşyanın (yalnız gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri 1.350 ABD Doları/tona haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermekte olup ayrıca bu tebliğde gözetim uygulaması, başvuru, inceleme, yaptırım, gözetim belgesi ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler ve yürürlükten kaldırılan mevzuatla ilgili maddeler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170726-7.htm

 26 Temmuz 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazete
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2005/10) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Bu tebliğ ile 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/10) yürürlükten kaldırılması düzenlenmekte olup ayrıca bu tebliğin 30 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170726-8.htm

 27 Temmuz 2017 Tarihli ve 30136 Sayılı Resmî Gazete
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmelik ile yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkili kılınan taşıyıcılar ile başka bir ülkeden yetki almış taşıyıcıların taşıma sözleşmelerinden doğabilecek yolcuya, bagaja, yüke ve postaya verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170727-1.htm

 27 Temmuz 2017 Tarihli ve 30136 Sayılı Resmî Gazete
Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmelik ile Türk hava sahasında uçuş gerçekleştiren Türk Sivil Havacılık Kanununun 50 nci ve 55 inci maddesinde belirtilen sicile kayıtlı hava araçları ve insansız hava araçları ile yabancı sivil hava araçlarını işletenlerin, üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortanın usul ve esasları düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170727-2.htm

 27 Temmuz 2017 Tarihli ve 30136 Sayılı Resmî Gazete
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48)
Bu Tebliğ ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesiyle hurda sıfatında olan, eski motorlu araçların tescillerinin silinmesine dair getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170727-7.htm

 27 Temmuz 2017 Tarihli ve 30136 Sayılı Resmî Gazete
Yüksek Seçim Kurulunun 18/07/2017 Tarihli ve 759 Sayılı Kararı
Bu Karar ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 75 inci maddesinde yer alan ‘’Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşur.’’ hükmündeki beşyüzelli ibaresi altıyüz olarak değiştirilmektedir. Bu değişikliğin yapılacak ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe gireceği düzenlenmektedir. Ayrıca, bu karar kapsamında seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına ilişkin hükümler de düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170727-8.pdf

 28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete
3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Bu Karar ile yer altındaki maden işlerinde maliyet artışlarının ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ve daha sonrasında Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında devam eden rödövans sözleşmelerinde maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesini düzenleyen kararın ilgili maddeleri fiyat farkı ödenmesi için usul ve esasları düzenleyecek şekilde değiştirilmektedir. Bakanlar Kurulu kararının fiyat farkı hesabı ve uygulama esaslarını düzenleyen 5 inci maddesine fiyat farkı ile ilgili bazı hükümlerin eklenmesiyle değiştirilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-20.pdf

28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrası Kapsamındaki Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar
Bu Karar ile Elektrik Piyasası Kanunun arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeleri içeren geçici 4 üncü maddesinde yer alan kısa dönemde gerekli arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacıyla, 31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere teşvikler sağlanması düzenlemesindeki Bakanlar Kurulunun uzatmaya yetkili olduğu beş yıla kadar belirlenen sürenin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-21.pdf

 28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Bu Karar ile İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararın istisna uygulanacak sınır kapılarını belirleyen 1 inci maddesi Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi istisnasının uygulanacağı kara ve deniz sınır kapılarındaki gümrüklü sahalar düzenlenmektedir. Ayrıca, aynı Karara eklenen geçici madde ile sayılan deniz sınırı kapılarındaki gümrüklü sahada akaryakıt istasyonlarının kurulduğunun ve genel güvenlik önlemlerinin alınmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından tespit edildiği tarihten itibaren başlaması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-22.pdf

 28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar
Bu Karar ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarını belirleyen II sayılı listede yer alan diğer mal ve hizmetler bölümüne sıvılaştırılmış petrol gazının motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılanları hariç olmak üzere LPG Dağıtıcı Lisansına haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi ile ilgili sıra eklenmesi düzenlenmektedir. Ayrıca, bu karar ile sıvılaştırılmış butan, sıvılaştırılmış protan ve benzeri maddelere ilişkin özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-23.pdf

 28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
Bu Karar ile Bakanlar Kurulunun İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve bu kararın eki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ile belirtilen tekerlekler, jantlar, çerçeveler, mopedler ve benzeri ürünlere ilişkin ilave gümrük vergisi oranları düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-24.pdf

 28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete
Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Bu Karar ile Bakanlar Kurulunun Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararın ithalat ve ihracata ilişkin olarak Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ilgili Bakanlık tarafından görevlendirilmesini düzenleyen 4 üncü maddesi, TMO’nun gerektiğinde hububat ithalatı yapmaya yetkili olduğu şeklinde değiştirilmesi düzenlenmektedir. Aynı kararın umumi mağazacılık işlemlerinde görev zararını düzenleyen 5 inci maddesinde bazı değişiklikler yapılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-25.pdf

 28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete
-Bakanlık Müşaviri, Büyükelçi Uğur Kenan İPEK’in Danimarka Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar
-Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
Bu Karar ile Bakanlık Müşaviri, Büyükelçi Uğur Kenan İPEK’in Danimarka nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması düzenlenmektedir.
-Bu Karar ile Burkina Faso nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görevde bulunan Korkut Tufan’ın merkeze atanmasına ve Elçi ve Genel Müdür Yardımcısı olan Tahsin Timur Söylemez’in Birleşik Meksika Devletleri nezdinde Büyükelçi olarak atanmasına karar verilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-26.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-27.pdf

 28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu Yönetmelik ile Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin çevre gelirlerinin takibi, tahsili, ödenek kaydı ve kullanımı bölümünde yardım veya kredi başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili düzenlemenin yer aldığı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yardım veya kredi talebinde bulunanlardan Genel Müdürlük tarafından isteneceklere ilişkin değişikliğin yapılması düzenlenmektedir. Aynı Yönetmeliğin yardım veya kredi ödemelerini düzenleyen 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki yardım veya kredilere ilişkin tutarların aktarılacağı hesaplar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-2.htm

 28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu Yönetmelik ile yapı müteahhitliği ve yetki belgesi numarası verilmesinin genel esaslarını düzenleyen 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının “Yapı müteahhidi, yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmakla yükümlüdür.’’ Şeklinde değiştirilmesi düzenlenmektedir. Ayrıca, Yönetmeliğin şantiye şefliği ve yetki belgeli usta çalıştırılmasını düzenleyen 10 uncu maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “Şantiye şefi görev aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür.’’ hükmünün yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-4.htm

 28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu Yönetmelik ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğinin yerli katkı ilave fiyatı başvurusunun yapılması ve değerlendirilmesi başlığını taşıyan ve yerli katkı ilave fiyatının hesaplanması ile ilgili düzenlemeyi içeren 6 ıncı maddesinin yerli katkı ilave fiyatına ilişkin düzenlemeyi içeren birinci fıkrasındaki hesaplamaya ilişkin değişiklik yapılması düzenlenmektedir. Ayrıca, aynı Yönetmeliğe rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi başlığında yer alan “kule bağlantı elemanları” ile ilgili geçici maddesine hüküm eklenmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-12.htm

 28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete
Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bu Tebliğ ile Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin form düzenlenecek durumlara ilişkin düzenlemeyi içeren 6 ncı maddesinin idare tarafından yapının müteahhitliğini üstlenmeyen yapı sahiplerinin talebi üzerine, ilgili madde gereğince yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş olması şartını düzenleyen dördüncü fıkrasının yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-9.htm

 28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Bu Tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen ve tabloda yer alan eşyaların birim gümrük kıymeti belirlenerek değiştirilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-10.htm

28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)
Bu Tebliğ, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8) çerçevesinde yer alan “Diğerleri” tanımlı eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları düzenlemektedir. Bu Tebliğ kapsamında, başvuru usul ve esasları, kota miktarı, kotanın dağıtılması, ithal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgilere ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-11.htm

 29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56)
Bu tebliğ ile bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını teminen ilgili tebliğin Ekindeki Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) yürürlüğe konulması amaçlanmakta olup ayrıca bu tebliğde BOBİ FRS’yi uygulayacak işletmeler, BOBİ FRS ve TFRS arasında geçiş, Büyük işletme, Büyük işletme tanımına ilişkin geçiş hükümleri, Kıdem tazminatına ilişkin geçiş hükümleri ile ilgili maddeler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729M1-1.htm

 29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete
Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
Bu karar ile GTP numarası 10.01 olan buğday ve nohut için 750.000 ton ve GTP numarası 10.03 olan arpa için 700.000 ton tarife kontenjan miktarı tarife kontenjan dönemi sonu 31/5/2018, GTP numarası 10.05 olan mısır için 700.000 ton tarife kontenjan miktarı tarife kontenjan dönem sonu 31/7/2018 ve 10.06 olan pirinç için 100.000 ton tarife kontenjan miktarı tarife kontenjan dönemi sonu 31/8/2018 ve uygulanacak gümrük vergisi oranı %0 olmak üzere açılması düzenlenmekte olup ayrıca bu kararda gümrük vergisi, ithal lisansı ve diğer maddeler ile ilgili maddeler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729-7.pdf

 29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete
Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
Bu karar ile GTP numarası 01.02 olan canlı büyükbaş hayvanlar için 500.000 baş tarife kontenjan miktarı, GTP numarası 01.04 olan canlı koyun ve keçiler için 475.000 baş tarife kontenjan miktarı, GTP numarası 02.01 olan büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) 75.000 ton tarife kontenjan miktarı tarife kontenjan dönemi sonu 31/12/2018 ve GTP numarası 0201.20.20.00.00 olan çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) 20.000 ton tarife kontenjan miktarı tarife kontenjan dönemi sonu 31/12/2017 ve uygulanacak gümrük vergisi oranı %0 olmak üzere açılması düzenlenmekte olup ayrıca bu kararda gümrük vergisi, ithal lisansı, diğer mevzuat ile ilgili maddeler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729-8.pdf

 29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar
Bu karar ile elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve incinin Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranının %0 olarak tespit edilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729-9.pdf

 29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete
Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları
Bu Karar ile ilgili mevzuat uyarınca açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Şaban YILMAZ’ın atanması ve açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Cengiz ÖNER’in atanması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729-17.htm

 29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete
On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2017/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Bu Genelge ile 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planının hazırlık çalışmaları başlatılmış olup odak noktası kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanları ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri de ortaya koyacak temel politika belgesi olacaktır. Plan kapsamında alınacak tedbirlerle bir yandan milli gelirin artırılması, bir yandan da yaratılan hasılatın toplum kesimleri ve bölgeler arasında daha dengeli bir biçimde paylaşılması sağlanacaktır. On Birinci Kalkınma Planının hazırlık çalışmaları sırasında ülkemizin gelişme potansiyeline sahip olduğu alanlar ile bu alanların değerlendirilmesine yönelik öneriler kapsamlı ve ayrıntılı şekilde tartışılacaktır. Plan hedeflerinin toplumun tüm kesimlerince sahiplenilerek hayata geçirilebilmesi için On Birinci Kalkınma Planı hazırlıklarına mümkün olduğunca geniş bir katılım sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kalkınma Planının hazırlık sürecinin önemli unsurlarından birisini Özel İhtisas Komisyonları oluşturmaktadır. Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevrelerin bir araya geldiği bu komisyonların çalışmalarından elde edilen sonuç, değerlendirme ve öneriler Plan hazırlıklarına katkı sağlamaktadır. Bu Genelge kapsamında, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile bu kapsamda kurulacak özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarına bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek, katkı ve yardımın sağlanmasının gerekliliği düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729-16.pdf

 29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 7205-1 Sayılı Kararı
Bu Karar ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında, ithal edilecek LPG’nin ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda kararın ekinde belirtilen analizlerin yapılmasına, yurtiçi piyasaya arz edilen LPG’nin ürünün niteliğine göre yürürlükteki tüm teknik düzenlemelere uygun olmasına, yurtiçi piyasada LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti amacıyla alınacak numunelerin, yürürlükteki numune alma standartlarına uygun bir şekilde LPG’nin depolandığı millileştirilmiş ürün tanklarından ve sonraki ikmal noktalarından alınmasına karar verilmesi düzenlenmektedir. Ayrıca bu Karar ile, EPDK’nın 505 sayılı gümrük laboratuvarlarında LPG’nin niteliğinin belirlenmesi için yapılacak işlem ve analizler tablosuna dair kararın yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729-14.pdf

 29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 7209 Sayılı Kararı
Bu Karar ile EPDK’nın Ar-Ge Usul ve Esaslarını düzenlediği 5036 sayılı kararındaki Ar-Ge faaliyeti için yapılan genel harcamalara ve Ar-Ge projelerine yapılan başvurulara ilişkin hükümlerde değişiklik yapılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729-15.pdf

31 Temmuz 2017 Tarihli ve 30140 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer
1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün İlişik Beyan ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar
Bu Karar ile 1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün İlişik Beyan ile birlikte onaylanması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731M1-5.pdf

 31 Temmuz 2017 Tarihli ve 30140 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
Bu karar ile Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi kararının eki V sayılı listedeki magnezyum, fosfor, baz yağ ve sülfür gibi maddelerde bazı değişikliklerin yapılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731M1-6.pdf

1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete
Van Milletvekili Tuğba HEZER ÖZTÜRK’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düşmesine Dair Karar
Bu karar ile Van Milletvekili Tuğba HEZER ÖZTÜRK’ün devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesine dair raporun TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-1.pdf


1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete
Şırnak Milletvekili Faysal SARIYILDIZ’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düşmesine Dair Karar
Bu karar ile Şırnak Milletvekili Faysal SARIYILDIZ’ın devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesine dair raporun TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-2.pdf

 

1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Bu Karar ile TBMM İç Tüzüğünün ilk toplantı, andiçme ve göreve başlamaya ilişkin olan 3 üncü maddesi, Danışma Kuruluna ilişkin 5 inci maddesinde, komisyonlarda inceleme süresine ilişkin 37 inci maddesinde, toplantı günlerine ilişkin 54 üncü maddesinde, kıyafete ilişkin düzenlemeyi içeren 56 ıncı maddesinde, yoklamaya ilişkin 57 inci maddesinde, geçen tutanak hakkında konuşmaya ilişkin olan 58 inci maddesinde, usul hakkında konuşmaya ilişkin 63 üncü maddesinde, kanun tasarıları ve komisyonlara havaleye ilişkin 73 üncü maddesinde, kanun tasarı ve teklifinin Genel Kurulda görüşülmesine ilişkin 81 inci maddesinde, değişiklik önergelerine ilişkin 87 inci maddesinde, genel görüşmenin açılmasına ilişkin 102 nci maddesinde, açık oylama istemine ilişkin 143 üncü maddesinde, kınamaya ilişkin 160 ıncı maddesinde, Meclisten geçici çıkarmaya ilişkin 161 inci maddesinde, disiplin cezalarında savunma ve özür dilemeye ilişkin 163 üncü maddesinde değişiklikler yapılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-3.pdf

 1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar
Bu Karar ile TBMM’nin 28 Temmuz 2017 Cuma gününden başlamak üzere ve 1 Ekim 2017 Pazar günü 14.00’te toplanmak üzere tatile girmesine karar verilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-4.pdf

 1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete
Aile ve Sosyal Politikalar ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Bu karar ile açık bulunan müsteşarlık kadrosuna Aysel Kandemir’in atanması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-15.pdf

 1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğindeki “Süre sınırları”, “ Gelen Deniz Taşıtları”, “ Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya”, “Ticaret politikası önlemleri” başlıklı maddelerinde değişiklikler yapılmış olup ayrıca aynı yönetmeliğin dördüncü kitabının üçüncü kısmında “transit rejimi” başlıklı kısmında TIR Karnesi kapsamında transit işlemleri, ATA Karnesi kapsamında transit işlemleri, transit rejimindeki teminat vb. hususlarda değişiklikler yapılmış olup, transit idaresinde ayniyet önlemleri, serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık vb. hususları içeren maddeler ile denizyolu ile transite ilişkin özel hükümler, havayolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul, TIR Karnesi ile taşıma, ATA karnesi ile taşıma vb. hususların içerdiği maddelerin yürürlükten kaldırılması, ayrıca aynı yönetmeliğin “Toplu ve götürü teminat”, “Geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar”, “izin”, “Geçici depolama yeri işletmelerinin gümrüğe karşı sorumlulukları”, “Geçici depolama yeri kayıtları”, “Yatırım izni”, “izin”, “ Başvuru için aranacak belgeler”, “Sahibinin isteği üzerine antreponun devri veya kapatılması”, “Antrepolarda yapılacak değişiklikler”, “Antrepoya eşya girişinin durdurulması ve iznin geri alınması”, “Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler” başlıklı maddelerinde değişiklik yapılması “Antrepo ve geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgeleri ve harçların tahsili” başlıklı 535. Maddesinin yürürlükten kaldırılması, “Antrepo stok kayıtları” “Akaryakıt antrepoları ve buralara konulacak eşya”, “Dökme gelen sıvılar”, “Her geçici depolama yeri ve antrepo için ayrı bir klasör açılması” başlıklı maddelerinde ve söz konusu yönetmeliğin eklerinde değişiklikler yapılması ve söz konusu yönetmeliğe “Mevcut antrepoların durumu” ve “Demiryolu ile yapılan taşımalarda teminat uygulaması” başlıklı geçici maddelerin eklenmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-16.htm

 1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)
Bu tebliğ ile basitleştirilmiş usuller kapsamında belirlenecek usul ve esaslar saklı kalmak üzere, eşyanın ortak transit rejimi ve ulusal transit rejimi çerçevesinde taşınmasında uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amaçlanmakta olup ayrıca bu tebliğde teminatlar ve kefil, eşyanın gümrük statüsü ve bayan, hareket gümrük idaresinde yapılacak işlemler, taşıma sırasındaki olaylar, çok modlu taşımacılık işlemleri, transit ve çıkış idaresi işlemleri, varış gümrük idaresi işlemleri, ibra ve teminatın serbest bırakılması, alternatif kanıt, alındı ve sonradan kontrol, araştırma ve tahsilat usulleri ile gümrük yükümlülüğü, açık transit beyanlarının takibi, yetki ile ilgili maddeler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-20.htm

 1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)
Bu tebliğ ile transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amaçlanmakta olup ayrıca bu tebliğde genel hususlar, işlemler, iznin askıya alınması ve iptali, izin sahibinin yükümlülükleri ve sonradan kontrol, yetki ile ilgili maddeler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-21.htm


1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 7204-9 Sayılı Kararı
Bu karar ile “ Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın kabul edilerek yayımlanması, tank izleme sistemi mevcut olan ve veri aktarımı aşamasına gelen lisans sahiplerinin, web servis aracılığıyla kararın ekine göre veri iletimine 01/10/2017 tarihinde başlamasına karar verilmesi düzenlenmektedir. Ayrıca Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’da amaç ve kapsam, hukuki dayanak, tanımlar, stok izleme sistemine ilişkin lisans sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili maddeler ve ekler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-23.pdf

 1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün Onaylanması Hakkında Karar
Bu Karar ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin hükümetlerinin standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon ve metrolojinin EİT bölgesindeki ve dünya genelinde ekonomide ve ticaretteki öneminin farkında olarak, EİT bölgesindeki standartların, uygunluk değerlendirmesinin, akreditasyon ve metroloji uygulamalarının uyumlaştırılmasının gerekliliğinin bilincinde olarak bölge içi ticaretin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla teknik engellerin kaldırılmasını sağlamak amacıyla Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı’nın (ISO) ilkelerine uygun olarak, bağımsız olarak işlemesi gereken ancak EİT’e bağlı olan Bölgesel Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Enstitüsünü (RISCAM) kurmaya karar verilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801M1-1.pdf

 1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer
Enerji Şartı Antlaşmasının Ticaretle İlgili Hükümlerine Getirilen Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar
Bu Karar ile Enerji Şartı Antlaşmasının ticaretle ilgili hükümlerine getirilen değişikliklerin onaylanması Dışişleri Bakanlığının yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801M1-3.pdf


1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
Bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının onaylanması Dışişleri Bakanlığının yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılması düzenlenmektedir. Bu Anlaşma ile iki ülke arasında tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında işbirliğinin kapsamını her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda güçlendirmek ve geliştirmek amaçlanmaktadır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801M1-4.pdf

1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer
Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar
Bu Karar ile Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin onaylanması Dışişleri Bakanlığının yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801M1-5.pdf

 2 Ağustos 2017 Tarihli ve 30142 Sayılı Resmî Gazete
Biyogüvenlik Kurulunun 37 Sayılı Kararı
Biyogüvenlik Kurulunun 38 Sayılı Kararı
Biyogüvenlik Kurulunun 39 Sayılı Kararı
Biyogüvenlik Kurulunun 40 Sayılı Kararı
Bu karar ile genetiği değiştirilmiş MON87708 soya çeşidi ve ürünlerinin, BPS-CV127-9 soya çeşidi ve ürünlerinin, MON87705 soya çeşidi ve ürünlerinin, MON87460 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme koşulları, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık ve artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı gibi hususlarda belli koşullara uyulması koşuluyla kullanılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170802-9.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170802-10.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170802-11.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170802-12.pdf

 2 Ağustos 2017 Tarihli ve 30142 Sayılı Resmî Gazete
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı
Bu karar ile bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler için uyulması gereken rotasyon sürelerinin hesaplanmasında; cari yıl bağımsız denetiminin yanı sıra, geçmiş hesap dönemlerinin de zorunlu olarak bağımsız denetiminden geçirilmesi durumunda geçmiş hesap dönemlerine ilişkin denetimlerin rotasyon süresinin hesabında dikkate alınmaması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170802-13.pdf