Sanayici Tanımı Ve Sanayici Firmaları Bilgi Notu

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 841


Bilindiği üzere, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirilmiştir.
llimizde faaliyet yürüten ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi siciline kayıtlı sayın işletmelerimizin ve ilgililerin konu hakkında bilgilendirilmesine yönelik olarak bahse konu kanunu başlıklar halinde şu şekilde özetleyebiliriz.
Kanun ile yapılan yenilikler:
• Hafta sonu çalışmak isteyen işletmeler bir yerlerden izin almak zorunda kalmayacak ve Belediyelere harç yatırmak gibi ek bir külfete girmeyeceklerdir.
• Bilişim Teknolojisi ve Yazılım üreten işletmeler de Sanayici tanımına dahil edilmiştir.
Sanayi sicil kanunundaki sanayi tanımı güncellenerek, günümüzün en önemli sektörlerinden biri haline gelen bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeleri de bu madde kapsamına dâhil edilmiştir.
Sanayi işletmelerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma aşamasında kayıt altına alınması mümkün hale getirilmiştir. Yasaya göre ruhsat veren kuruluşlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek için Sanayi Siciline ön kayıt yapmış olma şartı arayacaklardır.
Sanayi işletmesi niteliğinde olup da bugüne kadar kaydolmamış işletmeler ile kanunun yayım tarihi olan 01 Temmuz 2017 tarihinden önce yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere af getirilmiştir. Bu Kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmayacaktır.
• Sanayi İşletmelerinin elektrik tüketimlerinin faturalandırılmasında TRT payı kaldırılmıştır.
Kanunun 27.maddesi ile 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun Madde 4. (c) fıkrasına "Sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç" ibaresi eklenmiştir. Böylelikle Sanayi Sicil Belgesine sahip olan elektrik abonelerinin, elektrik tüketim bedeli içindeki TRT payı bedeli (% 2) kaldırılmıştır.
• Sanayi Tesisleri kurulması ve sanayileşmenin önündeki en önemli bariyerlerden biri olan vergi yüklerinden bazıları kaldırılmıştır.
• Yerli Malına destek artık zorunlu.
Yerli Malı destekleniyor. Kamu İhale Kanununa konulan bir madde ile ihalelerde yerli malı ürünlere %15 fiyat avantajı tanınmasına cevaz veriliyor. Ayrıca Kamu İhale Kurulu tarafından ilan edilecek olan listede yer alan ürünler ile yerli yazılım ürünlerine %15 oranında fiyat avantajı tanınması zorunlu hale geliyor. Diğer taraftan, yine orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından ilgili bakanlıklarca belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şartı getiriliyor.
• Yerleşim alanları içindeki KSS’ler uygun yerlere taşınıyor.
Yerleşim Alanları içinde kalan KSS ile sanayi işletmelerinin taşınmasına devlet desteği geliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve yetkileri bu kapsamda yeniden tanımlanıyor. Bakanlığa, yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve sanayi işletmelerinin yerleşim alanı dışına taşınmasına ve planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik faaliyetleri yürütme ve taşınma masraflarını kredi ile destekleme görev ve yetkisi veriliyor.
Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanunun 1,3,4,5,6,19,26,27,28 ve 74 üncü maddelerinde hafta sonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil, işyerinde uygulamalı eğitim, görsel ve işitsel yayınları alan cihazları, elektrik tüketiminde TRT payı ve yerli malı ile ilgili getirilen önemli değişiklikler ekte işaretlenerek bilgilerinize sunulmuştur.