Mevzuat Duyuruları

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 386

19 Ağustos 2017 Tarihli ve 30159 Sayılı Resmî Gazete

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmelik ile sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi, işaretlenmesi ve gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170819-1.htm

19 Ağustos 2017 Tarihli ve 30159 Sayılı Resmî Gazete

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmesi düzenlenmektedir.
“MADDE 5 – (1) Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170819-2.htm

19 Ağustos 2017 Tarihli ve 30159 Sayılı Resmî Gazete

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ”Nitelikleri dolayısiyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı, 24 saatlik süre içinde en az 3 işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir” bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir.”
Aynı Yönetmeliğin İşçi postalarının değişme süreleri başlıklı 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7 – Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, 4857 sayılı Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri ile 70 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen haller dışında işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 12 – İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri Bakanlıkça talep edildiğinde sunmak üzere işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170819-3.htm

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

KHK/693 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Bu KHK ile kamu personeline ilişkin tedbirler, iade hükümleri, rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personel, kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-12.htm

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

KHK/694 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Bu KHK ile,
⦁ 5174 sayılı kanunun Bütçelerden ayrılacak paylar başlıklı 78 inci maddesine: “Ticaret sicili müdürlüğü kurulan odalarda, ticaret sicili müdürlüğü personeli için yapılan harcamaların yarısı personelin payının hesaplanmasında dikkate alınmaz” fıkrasının eklenmesi,
⦁ 5174 sayılı kanunun Oda, borsa ve Birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri başlıklı 83 üncü maddesinin oy kullanabilme ehliyetini düzenleyen 1 inci fıkrası: “seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı” şeklinde değiştirilmesi,
⦁ 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunun Ticaret Sicilinin kuruluşunu düzenleyen 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının: “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından il merkezlerindeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odalarında faaliyet gösterecek şekilde ticaret sicili müdürlükleri kurulur. Bakanlık il merkezleri dışındaki odalarda ticaret sicili müdürlükleri kurabileceği gibi müdürlüklere bağlı şubeler de kurabilir.
⦁ Aynı maddenin 2 inci fıkrası: “ Ticaret sicili, Bakanlığın gözetim ve denetiminde ticaret sicili müdürlükleri ve şubeleri tarafından tutulur.” şeklinde değiştirilmesi,
⦁ 6102 sayılı TTK’nın Ticaret Sicil Yönetimini düzenleyen 25 inci maddesinin ilk fıkrası : “ Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafından yönetilir. Ticaret sicili müdürü, 26ncı maddeye göre çıkarılan yönetmelikte belirlenen nitelikleri haiz kişiler arasından odanın teklifi üzerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uyarısına rağmen otuz gün içerisinde teklif edilmemesi halinde resen Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca atanır ve aynı usulle görevden alınabilir. Aynı usulle ticaret sicili müdürlüğünün iş hacmine göre, yeteri kadar müdür yardımcısı görevlendirilir. Ticaret sicili müdürlüklerinde çalışacak personelin tavan ve taban ücreti her yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenir.” Aynı maddenin üçüncü fıkrasına ise: “ Odalar tarafından ticaret sicili müdürü ve müdür yardımcıları ile ticaret sicil işlemlerinde görevli personele görevleri dışında başka bir göreve verilemez.” şeklinde değiştirilmesi,
⦁ 6758 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanunnda ise Kayyım yetkileri TMSF’ye devredilen şirketlerin ortaklarının şirkette sahip olduğu pay oranında yeni kurulacak şirketlerde pay sahibi olmaları koşuluyla şirket yönetim organının önerisi ve TMSF’nin bağlı olduğu Bakanın onayı ile yeni şirket kurulmasına izin verebileceği ve devam hükümlerinde değişiklikler, TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerde, şirketin doğrudan veya dolaylı borçlarının ödenmesi için malvarlığı değerlerine kayyım atanmamış ortak, yönetici veya üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin malvarlığına müracaat edilir değişikliklerinin askeri, Milli Savunma Bakanlığı vb. kanunlarda bazı değişikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-13.pdf

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile
(1) Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren otuz işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.
(2) Rapora otuz iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır.” değişiklikleri düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-1.htm

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelikler ile yer altı madenlerinde çalışan işçilerin ve turizm sektöründe çalışan işçilerin çalışma saatlerinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-3.htm

 25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile,
“Madde 7 - Faaliyette bulunan odaların meslek grupları, ticari ve sınai ihtiyaçların veya grup üyelerinin sayısındaki azalmalar ya da artmaların gerekli kılması üzerine Rehbere uygun olarak birleştirilebilir, ayrılabilir veya yeni meslek grupları kurulabilir.
Meslek gruplarının birleştirilebilmesi, ayrılabilmesi veya yeni meslek gruplarının kurulabilmesi, yönetim kurulunun veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ve grup kurulabilmesi için gerekli olan asgari üye sayısının teklifi üzerine meclisin üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ve Birliğin onayına bağlıdır. Birlikçe onaylanan meslek grupları izleyen ilk genel seçimlerde uygulanır.
Birlik tarafından onaylanmayan kararlar, müracaat tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde gerekçeli olarak ilgili odaya bildirilir. Birliğin bu konudaki kararı kesindir.
Oda üyeleri tarafından meslek gruplarının Rehbere uygun olmadığına dair şikayet üzerine, Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde, Birlik tarafından inceleme başlatılır ve ilgili oda yönetim kurulundan meslek gruplarının yapısı ve muhtemel değişikliklere ilişkin rapor istenir. Bu rapor 15 gün içerisinde hazırlanıp Birliğe teslim edilir. Odanın raporu ve Birlik tarafından yapılan incelemeler sonucunda ya da raporun süresi içinde teslim edilmemesi üzerine resen yeniden düzenlenen meslek grupları Birlik tarafından doğrudan uygulanmak üzere ilgili odaya bildirilir. Bu değişiklikler Birliğin ve ilgili odanın web sitelerinde yayınlanarak, ilanen tebliğ edilir ve ilk seçimlerde uygulanır.
Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca oda tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk seçimlerde uygulanması için meclis kararının meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az altı ay önce alınması, dördüncü fıkra uyarınca Birlik tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk genel seçimlerde uygulanması için ise Birlik tarafından odaya yapılacak bildiriminin meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az bir ay önce yapılması zorunludur.” şeklinde değişiklik düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-5.htm

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile,
“Madde 7 - Faaliyette bulunan borsaların meslek grupları, borsa kotasyonuna dâhil madde nevinde meydana gelen değişmeler veya grup üyelerinin sayısındaki azalmalar ya da artmaların gerekli kılması üzerine Rehbere uygun olarak birleştirilebilir, ayrılabilir veya yeni meslek grupları kurulabilir.
Meslek gruplarının birleştirilebilmesi, ayrılabilmesi veya yeni meslek gruplarının kurulabilmesi, yönetim kurulunun veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ve grup kurulabilmesi için gerekli olan asgari üye sayısının teklifi üzerine meclisin üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ve Birliğin onayına bağlıdır. Birlikçe onaylanan meslek grupları izleyen ilk genel seçimlerde uygulanır.
Birlik tarafından onaylanmayan kararlar, müracaat tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde gerekçeli olarak ilgili borsaya bildirilir. Birliğin bu konudaki kararı kesindir.
Borsa üyeleri tarafından meslek gruplarının Rehbere uygun olmadığına dair şikayet üzerine Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde Birlik tarafından inceleme başlatılır ve ilgili borsa yönetim kurulundan meslek gruplarının yapısı ve muhtemel değişikliklere ilişkin rapor istenir. Bu rapor 15 gün içerisinde hazırlanıp Birliğe teslim edilir. Borsanın raporu ve Birlik tarafından yapılan incelemeler sonucunda yeniden düzenlenen meslek grupları Birlik tarafından doğrudan uygulanmak üzere ilgili borsaya bildirilir. Bu değişiklikler Birliğin ve ilgili borsanın web sitelerinde yayınlanarak, ilanen tebliğ edilir ve ilk seçimlerde uygulanır.
Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca borsa tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk seçimlerde uygulanması için meclis kararının meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az altı ay önce alınması, dördüncü fıkra uyarınca Birlik tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk genel seçimlerde uygulanması için ise Birlik tarafından borsaya yapılacak bildiriminin meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az bir ay önce yapılması zorunludur.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-6.htm

 29 Ağustos 2017 Tarihli ve 30169 Sayılı Resmî Gazete

--Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğ
-İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Yukarıda yer alan tebliğlerin ekli listelerinde bulunan ürünlerin ithalatlarında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-3.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-4.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-5.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-7.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-8.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-9.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-10.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-11.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-12.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-13.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-14.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-15.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-16.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-17.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-18.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-19.htm

31 Ağustos 2017 Tarihli ve 30170 Sayılı Resmî Gazete

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI’nın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/50)
Yeni Kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/51)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muhsin KAR’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/52)
Bu kararlar ile yukarıda sayılan üniversitelere isimleri yer alan rektörlerin atanmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170831-12.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170831-13.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170831-14.pdf

8 Eylül 2017 Tarihli ve 30174 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Bu Tebliğ ile ithalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de yer alan bazı hayvan ve tarım ürünlerinin birim gümrük kıymetinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170908-14.htm

8 Eylül 2017 Tarihli ve 30174 Sayılı Resmî Gazete

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bu tebliğ ile, Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan İnceleme ve değerlendirme bölümünü düzenleyen 8 inci maddesinde aşağıdaki değişiklikler düzenlenmektedir:
“(7) Sanayi tesislerinde kullanılan makine ve/veya tesisatın kapalı devrelerinin ilk veya müteakip dolumlarında ihtiyaç duyulacak maddelere ilişkin başvurularda, durumun ve ihtiyaç duyulan ürün ile miktarının ilgili sanayi ve/veya ticaret odasınca belgelendirilmesi kaydıyla
a) Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen miktar kısıtları uygulanmadan,
b) b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan belgelerden sunulamayacak olanlar ibraz edilmeden, Uygunluk Yazısı verilebilir.” Ayrıca by tebliğ ile bazı lafzi değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170908-15.htm

 13 Eylül 2017 Tarihli ve 30179 Sayılı Resmî Gazete
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/22)
Bu Tebliğ ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bu kapsamda kurulacak il proje değerlendirme komisyonuna bölgedeki ticaret borsalarından bir üyenin yer alacağı düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170913-4.htm

13 Eylül 2017 Tarihli ve 30179 Sayılı Resmî Gazete-Mükerrer

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/11)
Bu tebliğ ile
⦁ Dikiş Makinesi Operatörü (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
⦁ Çocuk Bakım Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
⦁ Çocuk Bakım Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
⦁ Cam Kesim Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
⦁ Endüstriyel Cam Isıl İşlem Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
⦁ Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
⦁ Endüstriyel Cam Kesim Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
⦁ Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
⦁ Yeraltı Üretim İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Sayılan standartların yürürlüğe konulması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170913M1-1.htm

13 Eylül 2017 Tarihli ve 30179 Sayılı Resmî Gazete-Mükerrer

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/12)
Bu tebliğ ile 11/3/2010 tarihli ve 27518 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ü yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170913M1-2.htm

 16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Bu karar ile Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda yer alan bazı ürünler için gümrük vergisinin %0 olarak uygulanacağı düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170916-23.pdf

16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
Bu karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’a aşağıda yer alan geçici maddenin eklenmesi düzenlenmektedir.
“Geçici Madde 1-Bu kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, bu Karardan önceki Karar hükümleri uygulanır.”
Ayrıca bu kararın ekinde genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkelerin listesi düzenlememektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170916-13.pdf

16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Bu karar ile İthalat Rejimi Kararına ek kararda yer alan bazı maddelerin isimleri ile açıklamalar ve dipnot bölümünde değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170916-14.pdf

16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hatice Zehra Neşe KAVAK’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/54)
Bu karar ile İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hatice Zehra Neşe KAVAK’ın Atanması kararlarmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170916-24.htm

16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Bu tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170916-17.htm

16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/12)
Bu Tebliğ ile gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170916-18.htm

16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/29)
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nin Ek-1’inde yer alan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler listesine eklemeler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170916-19.htm

16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/09/2017 Tarihli ve 7279 Sayılı Kararı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/09/2017 Tarihli ve 7280 Sayılı Kararı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/09/2017 Tarihli ve 7287 Sayılı Kararı
Bu kararlar ile Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri için tarife hesaplama usul ve esaslarında ve elektrik piyasası bildirim yükümlülük tablosunda bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170916-20.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170916-21.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170916-22.pdf

17 Eylül 2017 Tarihli ve 30183 Sayılı Resmî Gazete

Diyanet İşleri Başkanlığına, Prof. Dr. Ali ERBAŞ’ın Atanmasına Dair Karar
Bu karar ile Diyanet İşleri Başkanlığına, Prof. Dr. Ali ERBAŞ’ın atanmasına Bakanlar Kurulunca karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170917-13.pdf

17 Eylül 2017 Tarihli ve 30183 Sayılı Resmî Gazete

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (No: 2017/26)
Bu Tebliğ ile zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, etiketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya arzı ile ilgili şartları ve ürün özellikleri düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170917-9.htm

17 Eylül 2017 Tarihli ve 30183 Sayılı Resmî Gazete

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/27)
Bu Tebliğ ile Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nin geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi düzenlenmektedir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gıda işletmecisi, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen veya üretilen veya işlenen veya piyasaya arz edilen ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra da ithal edilmesi veya üretilmesi veya işlenmesi veya piyasaya arz edilmesi devam eden aynı takviye edici gıdaları 31/12/2016 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır. Ancak, 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik kapsamında 31/12/2016 tarihine kadar onay almış veya onay başvurusunda bulunulmuş ve 17/9/2017 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ürünler 1/7/2018 tarihine kadar piyasada bulunabilir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170917-10.htm

17 Eylül 2017 Tarihli ve 30183 Sayılı Resmî Gazete

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2017/36)
Bu Tebliğ ile bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170917-11.htm


17 Eylül 2017 Tarihli ve 30183 Sayılı Resmî Gazete

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/39)
Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bu tebliğ kapsamında Fark Ödemesi Desteğine ilişkin işlemlerde tahkim komisyonlarına; illerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odalarının ildeki temsilcileri ile bulunan yerlerde Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Borsası temsilcisi, ilçelerde ise varsa Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsası temsilcilerinin dahil edilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170917-12.htm

 18 Eylül 2017 Tarihli ve 30184 Sayılı Resmî Gazete

Ankara Ticaret Odasının, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84 üncü Maddesi Gereğince 2017 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Organ Seçimlerinin, 2018 Yılının Nisan Ayında Yapılması Hakkında Karar
Bu karar ile Ankara Ticaret Odasının, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 84 üncü maddesi gereğince 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasıma ayında tamamlanması gereken organ seçimlerinin, 2018 yılının Nisan ayında yapılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 7/9/2017 tarihli ve 27730373 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 81 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde karar verilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170918-8.pdf