Mevzuat Duyuruları

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 426

19 Eylül 2017 Tarihli ve 30185 Sayılı Resmî Gazete

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar
Bu karar ile TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan Değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170919-5.pdf

 20 Eylül 2017 Tarihli ve 30186 Sayılı Resmî Gazete

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
Bu karar ile serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödeme döviz veya Türk Lirası ile yapılabileceği düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170920-6.pdf

 20 Eylül 2017 Tarihli ve 30186 Sayılı Resmî Gazete

Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Bu yönetmelik ile katılım sigortacılığının işleyişi, gelişimi, sağlıklı takibi ve sistemin güvenirliğinin sağlanması ile katılımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi açısından katılım sigortacılığı faaliyetine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170920-7.htm

 20 Eylül 2017 Tarihli ve 30186 Sayılı Resmî Gazete-Mükerrer

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bu tebliğ ile Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde “donuk alacak” tanımı ve bazı tabloların açıklanacağı standartlarda bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170920M1-1.htm

 20 Eylül 2017 Tarihli ve 30186 Sayılı Resmî Gazete-Mükerrer

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ
Bu Tebliğ ile katılım bankaları için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, finansal tabloların tek tipte elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistiki bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesini sağlamaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170920M1-2.htm

20 Eylül 2017 Tarihli ve 30186 Sayılı Resmî Gazete-Mükerrer

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ
Bu Tebliğ ile bankalar için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, finansal tabloların tek tipte elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistikî bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170920M1-3.htm

21 Eylül 2017 Tarihli ve 30187 Sayılı Resmî Gazete

Maden Yönetmeliği
Bu Yönetmelik ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hüküm ve tasarrufu altında olan ve içerisinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi olmayıp Devletin mülkiyetinde olan maden kaynaklarının, milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere Bakanlık tarafından belli bir süreyle hak verilmesi için 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170921-1.htm

21 Eylül 2017 Tarihli ve 30187 Sayılı Resmî Gazete

Maden Sahaları İhale Yönetmeliği
Bu Yönetmelik ile maden sahalarının veya alanlarının ihale edilmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170921-2.htm

22 Eylül 2017 Tarihli ve 30188 Sayılı Resmî Gazete

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği tanımlarında ve bazı sair hükümlerde değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170922-3.htm

 22 Eylül 2017 Tarihli ve 30188 Sayılı Resmî Gazete

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile Bebeklere yönelik ürünlere ilişkin hususlarda bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170922-4.htm

 23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/10)
Bu Tebliğ ile gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170923-5.htm

 23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bu Tebliğ ile 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’in 1 inci maddesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170923-6.htm

 23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Bu Tebliğ ile 1/12/2009 tarihli ve 27449 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’in Ek-1’inde yer alan “Kayda Alınan Eşya Listesi” başlıklı tablodaki “41.15” ibaresinin yer aldığı satırdan sonraki satır düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170923-7.htm

 24 Eylül 2017 Tarihli ve 30190 Sayılı Resmî Gazete

Oda ve Borsaların, 2017 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Organ Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Karar
Bu karar ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 84 ünü maddesi gereğince tüm oda ve borsaların 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken organ seçimlerinin 2018 yılının Nisan ayında yapılması kararlaştırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170924-6.pdf

 26 Eylül 2017 Tarihli ve 30192 Sayılı Resmî Gazete

Türkiye-Katar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi 6. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
Bu karar ile 10 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli “Türkiye- Katar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi &. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 31/7/2017 tarihli ve 12636272 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170926-1.pdf

 26 Eylül 2017 Tarihli ve 30192 Sayılı Resmî Gazete

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği asaleten ve vekaleten ifadelerinin kaldırılması, genel kurulda temsil ve genel kurul kararlarına ilişkin hususlarda değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170926-8.htm

 26 Eylül 2017 Tarihli ve 30192 Sayılı Resmî Gazete

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ
Bu tebliğ ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler ve bu belgeyi bulundurmayanlar için yaptırımlar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170926-12.htm

 26 Eylül 2017 Tarihli ve 30192 Sayılı Resmî Gazete

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği
Bu tebliğ ile ülkemizin akdetmiş olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (yerine göre “ÇVÖ Anlaşması” veya “anlaşma”) kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların yapılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170926-13.htm