Mevzuat Duyuruları

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 324

27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Bu kararname ile Gelir Vergisi Kanunun geçici 67 inci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına dair bazı işlemlerde değişiklik düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170927-1.pdf


27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile aktif işgücü hizmetleri yönetmeliğinin Toplum Yararına Programı ile ilgili değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170927-2.htm

27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer

Orta Vadeli Program (2018-2020)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

Bu karar ile kamu politika ve uygulamaların Kalkınma Planında yer alan politika ve öncelikleri gözetilerek bütçe sürecini başlatan ve kaynak tahsislerini yönlendiren plan kabul edilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170927M1-1.pdf

29 Eylül 2017 Tarihli ve 30195 Sayılı Resmî Gazete
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/09/2017 Tarihli ve 7316 Sayılı Kararı
Bu karar ile dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılara ve görevli tedarik şirketleri tarafından tüketicilere ilişkin tabloların onaylanmasına ve perakende satışlarda uygulanacak oranlara ilişkin tablolar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170929-13.pdf

30 Eylül 2017 Tarihli ve 30196 Sayılı Resmî Gazete
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170930-11.htm

30 Eylül 2017 Tarihli ve 30196 Sayılı Resmî Gazete
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Bu tarifeler yukarıda yer alan tariflerde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170930-11.htm

1 Ekim 2017 Tarihli ve 30197 Sayılı Resmî Gazete

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ

Bu tebliğ ile 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171001-6.htm

3 Ekim 2017 Tarihli ve 30199 Sayılı Resmî Gazete

6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri ile Beşinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Bu karar ile 6292 sayılı orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ödeme süreleri ile beşinci fıkrasında yer alan başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin karar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171003-4.pdf

 3 Ekim 2017 Tarihli ve 30199 Sayılı Resmî Gazete
Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Bu tebliğ ile sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde uyulması gereken standart uygulamalara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171003-9.htm

4 Ekim 2017 Tarihli ve 30200 Sayılı Resmî Gazete

Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararları
Bu karar ile ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Mahmut ÖZER atanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171004-9.pdf

5 Ekim 2017 Tarihli ve 30201 Sayılı Resmî Gazete
2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi
Bu genelge ile 2018-2020 dönemi yatırım programı hazırlıkları düzenlenmektedir. Bu kapsamda öncelik verilecek projelere değinilmiş ve 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171005-4.htm

5 Ekim 2017 Tarihli ve 30201 Sayılı Resmî Gazete

Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2016/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/31)
Bu tebliğ ile Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2016/7)’nin, Ek-3'ünde yer alan Kahve Ekstraktı, Çözünebilir Kahve Ekstraktı veya Çözünebilir Kahvenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri başlıklı tablonun yedinci satırının yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171005-6.htm

5 Ekim 2017 Tarihli ve 30201 Sayılı Resmî Gazete
2018-2020 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki 2018-2020 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi
Bu tebliğ ile 2018-2020 dönemi bütçe çağrısı düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171005-7.pdf

5 Ekim 2017 Tarihli ve 30201 Sayılı Resmî Gazete

Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)’ın Kabulüne Dair 21/09/2017 Tarihli ve 2017/32 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
Bu karar ile Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)’ın Kabulü düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171005-8.htm

6 Ekim 2017 Tarihli ve 30202 Sayılı Resmî Gazete
Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile faktoring işlemlerinde uygulanacak e-fatura, e-arşiv tanımları yapılmış bunlarla ilgili usul ve esaslarda değişiklik yapılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171006-3.htm

6 Ekim 2017 Tarihli ve 30202 Sayılı Resmî Gazete
2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2017/2)
Bu Tebliğ ile ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerini; 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetki ve taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171006-7.htm

7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete
Borç Yönetiminin İhtiyaçları ve Gelişimi Dikkate Alınarak, 2017 Yılı İçin Net Borçlanma Limitinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar
Bu karar ile borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak, 2017 yılı için net borçlanma limitinin yeniden belirlenmesine ilişkin karar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171007-1.pdf

 7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete
Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile kıymetli madenler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında genel yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171007-5.htm

7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete
Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/43)
Bu tebliğ ile sığır eti ithalatına ilişkin sağlık ve teknik şartlar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171007-8.htm

7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete
Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)
Bu Tebliğ ile 24/8/2015 tarihli ve 2015/8085 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/6/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmanın (IPA II Çerçeve Anlaşması) gümrük işlemleri ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171007-9.htm

10 Ekim 2017 Tarihli ve 30206 Sayılı Resmî Gazete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/10/2017 Tarihli ve 7319 Sayılı Kararı
Bu karar ile “Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın ve “Zorunlu Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar” Hakkında Karar’ın kabul edilmesine karar verilmiştir. Bu usul ve esaslar ile zorunlu petrol stoku kupon sistemine ilişkin hususlar ve lisans sahiplerinin zorunlu petrol stoku yükümlülüklerinin ve gelir payı ödemelerinin izlenmesi usulleri düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171010-7.pdf

 7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete
4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/45)
Bu tebliğ ile 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde yer alan sünger istihsali konusu düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171011-13.htm

12 Ekim 2017 Tarihli ve 30208 Sayılı Resmî Gazete
İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Bu yönetmelik ile içme suyu temini ve dağıtım sistemlerinin planlanması, tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171012-1.htm

13 Ekim 2017 Tarihli ve 30209 Sayılı Resmî Gazete

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile yetkilendirilmiş yükümlü statüsü ve kapsamında düzenlenen bazı hususlarda, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşullarında, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu, sertifika ve beyan koşulları hakkında bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171013-1.htm

18 Ekim 2017 Tarihli ve 30214 Sayılı Resmi Gazete
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar
Bu karar ile Ebubekir Şahin, Taha Yücel ve İlhan Taşçı RTÜK üyeliğine seçilmişlerdir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171018-1.pdf

18 Ekim 2017 Tarihli ve 30214 Sayılı Resmi Gazete
Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Bu kararlar ile Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşavirliğine Kenan İpek’i atanmasına, Adalet Bakanlığı müsteşarlığına Selahaddin Menteş’in atanmasına, Dış İşleri Bakanlığı Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Özcan’ın atanmasına, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne Mithat Cansız’ın atanmasına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarlığına Mehmet Hadi Tunç’un atanmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171018-15.pdf

18 Ekim 2017 Tarihli ve 30214 Sayılı Resmi Gazete
Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ve 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10/B maddesi gereğince hazırlanmış olup dağıtım bağlantı tarifeleri kapsamındaki bağlantı bedellerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171018-10.htm

18 Ekim 2017 Tarihli ve 30214 Sayılı Resmi Gazete-Mükerrer
Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar
Bu karar ile Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.10.2017 Perşembe günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca 16.10.2017 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 17.10.2017 tarihli 9’uncu Birleşiminde onaylanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171018M1-1.htm

19 Ekim 2017 Tarihli ve 30215 Sayılı Resmi Gazete
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yer alan tanım ve bildirim yükümlülüklerinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171019-3.htm

20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete
Bazı Alanların Gaziantep OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar
Bu karar ile bazı alanların Gaziantep OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171020-1.pdf

 20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete
Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar
Bu karar ile aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171020-2.pdf

20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Bu yönetmelik ile Türkiye Cumhuriyeti ile Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyona taraf olan diğer ülkeler arasında imzalanan tercihli ticaret düzenlemelerinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliğine” ilişkin maddenin veya bu düzenlemelere ek “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171020-3.htm

20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayın Yönetmeliği
Bu yönetmelik ile T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının amaç ve görevleriyle ilgili olarak yayımlayacağı kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten ve broşür gibi basılı yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama üniteleri ve resmi internet sitesinde hizmete sunacağı elektronik yayınlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171020-4.htm

20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete

 “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/30)
Bu tebliğ ile “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nde değişiklik yapılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171020-6.htm

 20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bu tebliğ ile Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)’de yapılan değişikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171020-11.htm

21 Ekim 2017 Tarihli ve 30217 Sayılı Resmî Gazete
Başbakan Yardımcılığı, Adalet ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Bu karar ile Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Mehmet Kaya’nın atanmasına. Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Salih Sevim’in atanmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171021-17.pdf

21 Ekim 2017 Tarihli ve 30217 Sayılı Resmî Gazete

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile cam filmi ve renkli cam kullanabilecek araçların Bakanlıkça onay veren kuruluşların araçları olacağı ifadesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171021-5.htm

21 Ekim 2017 Tarihli ve 30217 Sayılı Resmî Gazete

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmelikte faizsiz esasa göre faaliyette bulunacak şirketlerin hükümlerinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171021-6.htm

21 Ekim 2017 Tarihli ve 30217 Sayılı Resmî Gazete

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin muhasebe uygulamaları ile finansal tabloları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171021-7.htm

21 Ekim 2017 Tarihli ve 30217 Sayılı Resmî Gazete

Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2017/31)
Bu tebliğ ile hafif yolcu ve ticari araçlardan çıkan emisyonlar (euro 5 ve euro 6) bakımından ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim konusunda motorlu araçların tip onayı ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin tebliğ (tebliğ no: sgm-2009/22)’de değişiklik yapılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171021-14.htm

21 Ekim 2017 Tarihli ve 30217 Sayılı Resmî Gazete

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bu tebliğ ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince uygulanacak tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğde değişiklik yapılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171021-15.htm

21 Ekim 2017 Tarihli ve 30217 Sayılı Resmî Gazete
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/10/2017 Tarihli ve 7364, 7367, 7369, 7370, 7371, 7372, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377 ve 7378 Sayılı Kararları
7364 sayılı karar ile Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esasların içeriğinde düzenlenen ihale usullerinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171021-16.pdf