Buluşlar

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 309

Çalışan buluşları ve bu buluşlar üzerindeki haklara dair “Çalışan Buluşlarına, Yüksek öğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik”  29.09.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik’te;
Çalışan, bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin işverene bildirmekle yükümlüdür.
İşveren hizmet buluşu ile ilgili olarak tam ve kısmi hak talebinde bulunabilir. İşveren bu hak talebini çalışana yazılı olarak ve bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren dört ay içerisinde bildirir. 
Tam hak talebi, işverenin hak talebini çalışana iletmesi ve bu iletinin çalışana ulaştığı tarih itibariyle buluş üzerindeki haklar işverene geçmiş olur. Çalışan bu durumda işverenden buluştan faydalanma karşılığında bir bedel isteyebilir.
Kısmi hak talebi, işveren, buluşu kullanmak üzere kısmi hak talebinde bulunabilir. Bu durumda hizmet buluşu serbest buluş niteliği taşımaktadır. İşveren kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilir. Çalışan, bu kullanım karşılığında işverenden kendisine bedel ödenmesini isteme hakkına sahiptir.
Çalışan tarafından gerçekleştirilen buluş, işletme kullanılabileceği gibi, işletme tarafından kullanılmaya da bilir. İşletme bahse konu buluşu lisans vermek sureti ile kullandırabilir, satış sözleşmesine konu edebilir, takas sözleşmesine konu edilebilir.
Ayrıca Yönetmelik’e göre;
Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşlar, buluşu yapan tarafından yazılı olarak ve geciktirmeksizin yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen ilgili birime bildirilir. Yükseköğretim kurumu böyle bir birim belirlemediyse yükseköğretim kurumu tarafından belirlenene kadar buluş bildirimi rektörlüğe yapılır. 
Kamu destekli proje kapsamında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar, araştırma geliştirme ve benzeri faaliyetler sırasında ortaya çıkan buluşlar, kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar olarak kabul edilir. Proje desteğinden faydalanan gerçek ya da tüzel kişinin bu buluşları destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşuna yazılı olarak ve geciktirmeksizin bildirmesi zorunludur.