Mevzuat Duyuruları

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 306

24 Ekim 2017 Tarihli ve 30220 Sayılı Resmî Gazete
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararı (No: 771)
Bu karar ile Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri (27987) Kenan İPEK’in, yargıtay üyeliğine seçilmesi düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171024-1.htm

24 Ekim 2017 Tarihli ve 30220 Sayılı Resmî Gazete
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2017/34)
Bu tebliğ ile tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların desteklenmesi düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171024-4.htm

25 Ekim 2017 Tarihli ve 30221 Sayılı Resmî Gazete
İş Mahkemeleri Kanunu
Bu kanun ile iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulü düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171025-8.pdf

26 Ekim 2017 Tarihli ve 30222 Sayılı Resmî Gazete
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-06)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-25)
Bu tebliğ ile yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik kapsamında Türkiye çimento müstahsilleri birliği-kalite ve çevre kurulu iktisadi işletmesinin uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak görevlendirilmesine dair tebliğ (Tebliğ No: yig/2010-06)’de değişiklik yapılması düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171026-5.htm

26 Ekim 2017 Tarihli ve 30222 Sayılı Resmî Gazete
2017/10868 Büyük elçi Atamaları Hakkında Karar
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171026-1.pdf

27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete
Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği
Bu Yönetmelik ile binalarda yapı elemanlarının muhtelif yollarla suya veya neme maruz kalması sonucu oluşan korozyon, dayanıklılık ve dayanım kayıpları gibi etkenlerle sürdürülebilirlik, sağlık ve kullanım yönünden risk oluşturan durumlara karşı, tasarım ve yapım bakımından alınacak önlemler ve uyulacak kurallara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027-1.htm

27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete
Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmelik ile kanatlı hayvan eti üretiminde entegre firma ile üretici/üretici örgütü arasındaki sözleşmeli üretimin belirli usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenerek, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, standartlara uygun ürün elde edilmesi ve plânlı üretim yapılmasına yönelik firma ile üreticinin uyması gereken kurallar düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027-3.htm

27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete
Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu Yönetmelik ile marka başvurusu başvurunun yeri ve tarihi hususunun düzenlendiği maddeye aşağıdaki fıkra teselsül ettirilmiştir:
“(4) Çevrim içi yolla yapılan başvuru veya diğer talepler 3/9/2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kimlik doğrulama işlemi yapılarak e-Devlet Kapısı üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu yolla gerçekleştirilen başvuru veya taleplerde, işlemi yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.”
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027-5.htm

27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/3)
Bu tebliğ ile “Sektörel Ticaret Heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca şirketlere yönelik olarak düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,” tebliğe eklenmesi düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027-8.htm

27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)
Bu tebliğ ile Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yer alan şirket tanımının değiştirilmesi düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027-9.htm

28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete
Yüksek Planlama Kurulunun 6/10/2017 Tarihli ve 2017/36 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2018 Yılı Programı” ile “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Kabulü Hakkında Karar
Bu karar ile 2018 yılı programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak için; makroekonomik politikaların, sektör stratejilerinin, bölge planlarının, bölgesel gelişmeye yönelik programların ve bunlarla ilgili yatırımların koordineleri bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028-7.pdf

28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete
İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan bütün yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028-8.htm

28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete
Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile su havzalarının korunması ve yönetim planlarının hazırlanması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılması düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028-9.htm

28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
Bu yönetmelik ile tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/…/20171028-10.htm

28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği
Bu yönetmelik ile elektronik haberleşme sektöründe tüketici hak ve menfaatlerini korumaya yönelik usul ve esaslar düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/…/20171028-11.htm

28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)
Bu tebliğ ile ithalatta korunma önlemlerine ilişkin tebliğ düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/…/20171028-12.htm

28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
28/10/2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 11/10/2017 Tarihli ve 2017/10924 Sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2018 Yılı Programı
Bu program ile geçtiğimiz yıldaki ekonomi gelişmeler, büyüme, hedefler gibi sair hususlar ele alınmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskil…/2017/…/20171028M1-1.pdf

31 Ekim 2017 Tarihli ve 30226 Sayılı Resmî Gazete
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar
Bu karar ile 2018 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemleri belirlemektir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171031-1.pdf

31 Ekim 2017 Tarihli ve 30226 Sayılı Resmî Gazete
Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde yer alan bazı Müsteşarlık ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmesi düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171031-2.htm

31 Ekim 2017 Tarihli ve 30226 Sayılı Resmî Gazete
Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yer alan sıkıştırılmış doğal gaz dolum tesisi tanımı düzenlenmiş, E4’te yer alan piyasada faaliyet göstermek üzere lisans almaya hak kazanan tüzel kişilerin ana sözleşmelerinde yer alması gereken hükümler de düzenlene asgari sermaye tutarlarının değiştirilmesi düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171031-3.htm

31 Ekim 2017 Tarihli ve 30226 Sayılı Resmî Gazete
Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ
Bu tebliğ ile kooperatif ve üst kuruluşlarınca, olağan genel kurul toplantılarının en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde birleştirilerek yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171031-7.htm

31 Ekim 2017 Tarihli ve 30226 Sayılı Resmî Gazete
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/4)
Bu tebliğ ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in 17/A maddesinde değişiklik yapılmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171031-8.htm
1 Kasım 2017 Tarihli ve 30227 Sayılı Resmî Gazete
Orman ve Su İşleri Bakanlığına Ait Atama Kararı
Bu karar ile açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Devlet Su İşleri Genel Müdürü Ali Rıza DİNİZ’in, bu suretle boşalacak olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat ACU’nun atanmaları düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171101-1.htm

1 Kasım 2017 Tarihli ve 30227 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (No: MHG/2017-26)
Bu tebliğ ile 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında, binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, konut, ofis, eğitim, sağlık, otel, alışveriş ve ticaret merkezleri gibi mevcut ve yeni binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmek ve enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilen bina enerji performansı hesaplama yönteminin yayımlanmasını düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20171101M1-1.htm

1 Kasım 2017 Tarihli ve 30227 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(No: 2017/16)
Bu tebliğ ile 15/9/2012 tarihli ve 28412 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki değişlikler düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20171101M1-2.htm

1 Kasım 2017 Tarihli ve 30227 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/17)
Bu tebliğ ile bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulması düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20171101M1-3.htm

2 Kasım 2017Tarihli ve 30228 Sayılı Resmi Gazete
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 26)
Bu tebliğ ile muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarının AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığın sağlanması düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171102-4.htm

3 Kasım 2017 Tarihli ve 30229 Sayılı Resmî Gazete
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik
Bu yönetmelik ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmelerini; akreditasyon ve uygunluk değerlendirme işlemlerinin yeterli ve güvenilir olarak yürütülmesini temin etmek amacıyla uyulması gereken usul ve esaslar düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171103-5.htm

3 Kasım 2017 Tarihli ve 30229 Sayılı Resmî Gazete
Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Çikolata Ürünleri Tebliği (No: 2017/29)
Bu tebliğ ile kakao ve çikolata ürünlerinin tekniğine ve hijyen kurallarına uygun şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özellikleri düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/…/20171103-10.htm

4 Kasım 2017 Tarihli ve 30230 Sayılı Resmî Gazete
Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171104-1.htm

4 Kasım 2017 Tarihli ve 30230 Sayılı Resmi Gazete
Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 ekteki şekilde yapılan değişiklik düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171104-4.htm

4 Kasım 2017 Tarihli ve 30230 Sayılı Resmi Gazete
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği
Bu tebliğ ile bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik usul ve esaslar düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171104-6.htm

5 Kasım 2017 Tarihli ve 30231 Sayılı Resmi Gazete
Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hayati AKTAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/59)
Bu karar ile Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hayati AKTAŞ’ın atanması düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171105-6.pdf

5 Kasım 2017 Tarihli ve 30231 Sayılı Resmi Gazete
İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/60)
Bu karar ile İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN’ın atanması düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171105-7.pdf

5 Kasım 2017 Tarihli ve 30231 Sayılı Resmi Gazete
Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Güner DAĞLI’nın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/61)
Bu karar ile Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner DAĞLI’nın atanması düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171105-8.pdf

5 Kasım 2017 Tarihli ve 30231 Sayılı Resmi Gazete
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Tevfik TEZCANER’in Atanması Hakkında Karar (No: 2017/62)
Bu karar ile Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tevfik TEZCANER’in atanması düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171105-9.pdf